Απόρριψη αίτησης διορισμού προσωρινής διοίκησης αθλητικής ομοσπονδίας

ΜΠρΑθ 1729/2022 Αθλητική ομοσπονδία. Αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης. Κύρια παρέμβαση. Η κύρια παρέμβαση που ασκήθηκε από αθλητικό σωματείο, χωρίς επίκληση και απόδειξη ότι αυτό είναι μέλος της αθλητικής ομοσπονδίας, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη. Η προσωρινή διοίκηση που είχε διοριστεί με προσωρινή διαταγή, απέκτησε με νέα προσωρινή διαταγή, που εκδόθηκε μετά την άσκηση της αίτησης αλλά πριν τη συζήτησή της, συμπληρωματική εξουσία να συγκαλέσει και Γενική Συνέλευση για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και μάλιστα η Γενική αυτή Συνέλευση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα. Κατόπιν τούτων, μετά την εκλογή και συγκρότηση σε σώμα Διοικητικού Συμβουλίου με πλήρη σύνθεση δεν υφίσταται πλέον έλλειψη διοίκησης της αθλητικής ομοσπονδίας. Απορρίπτει την αίτηση. Απορρίπτει την κύρια παρέμβαση.

Απόρριψη αίτησης διορισμού προσωρινής διοίκησης αθλητικής ομοσπονδίας