Απόκλιση από τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου ως προς τη ΓΣ της ΕΠΟ

Άρθρο 74 του ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α΄ 100/20.7.2017) Άρθρο 74
Αντικατάσταση της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) Η παράγραφος 12 του άρθρου 24 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εφαρμόζονται κατ’ εξαίρεση οι διατάξεις του καταστατικού της».

Απόκλιση από τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου ως προς τη ΓΣ της ΕΠΟ