Απόκλιση από τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου ως προς τη ΓΣ της ΕΠΟ

Άρθρο 74 του ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α΄ 100/20.7.2017) Άρθρο 74
Αντικατάσταση της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) Η παράγραφος 12 του άρθρου 24 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εφαρμόζονται κατ’ εξαίρεση οι διατάξεις του καταστατικού της».