Απαράδεκτη προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ λόγω μη νόμιμης μεταβολής νομικής βάσης μεταγραφής

ΑΣΕΑΔ 37/2021 Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Ανήλικος αθλητής. Στίβος. Αίτηση ενώπιον αθλητικής ομοσπονδίας για μεταγραφή από ένα αθλητικό σωματείο σε άλλο αθλητικό σωματείο με συγκατάθεση. Απόρριψη της αίτησης μεταγραφής λόγω μη ύπαρξης συγκατάθεσης. Προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ. Το ΑΣΕΑΔ είναι δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο και έχει αρμοδιότητα να ελέγχει τη νομιμότητα των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων οργάνων υπό τη νομική και πραγματική βάση που εξετάζουν. Σε περίπτωση στην αίτηση μεταγραφής ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου αναφέρεται συγκεκριμένος λόγος μεταγραφής, π.χ. μεταγραφή με συγκατάθεση, δεν επιτρέπεται με την προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ να γίνει το πρώτον επίκληση διαφορετικού λόγου μεταγραφής, π.χ. μεταγραφή για σπουδαίο λόγο. Εν προκειμένω, οι προσφεύγοντες δεν έκαναν ενώπιον του πρωτοβάθμιου οργάνου ούτε καν συνοπτική, επιγραμματική μνεία της συνδρομής σπουδαίου λόγου μεταγραφής και επομένως δεν επιτρέπεται να επικαλεστούν τη συνδρομή σπουδαίου λόγου το πρώτον με την προσφυγή του ενώπιον του ΑΣΕΑΔ. Απορρίπτει την προσφυγή.

Απαράδεκτη προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ λόγω μη νόμιμης μεταβολής νομικής βάσης μεταγραφής