Απαράδεκτη προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ λόγω αοριστίας

ΑΣΕΑΔ 67/2019 Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Αίτηση και εξώδικη δήλωση αθλητή προς αθλητική ομοσπονδία για έκδοση αθλητικού δελτίου του για συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο. Προσφυγή. Η παράλειψη αθλητικής ομοσπονδίας να εκδώσει απόφαση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αρνητική απόφαση, ώστε να προσβάλλεται ενώπιον του ΑΣΕΑΔ. Η προσφυγή είναι εν προκειμένω απορριπτέα ως αόριστη, αφού δεν αναφέρεται σε αυτή ποιου συγκεκριμένου οργάνου της καθ' ης αθλητικής ομοσπονδίας προσβάλλεται η απόφαση, ούτε ποια ήταν τα υποβληθέντα αιτήματα του προσφεύγοντος προς αυτό, ώστε να τύχει θετικής ή αρνητικής απόφασης, ενώ και στην εξώδικη δήλωσή του, ο ίδιος κάνει λόγο για ερωτήματα, το περιεχόμενο των οποίων δεν αναφέρει, και όχι αιτήματα, ώστε να μπορεί να εκτιμήσει το ΑΣΕΑΔ αν υπήρξε απόφαση κάποιου οργάνου της καθ' ης ή παράλειψη αυτού να αποφανθεί επί συγκεκριμένου αιτήματος του προσφεύγοντος, οι δε αιτιάσεις του προσφεύγοντος για ανανέωση του αθλητικού δελτίου ως ανεξάρτητου αθλητή ή εγγραφή του ως αθλητή σε συγκεκριμένο σωματείο, εκδίδοντας νέο δελτίο, είναι επίσης αόριστες, διότι δεν εκθέτει πότε και που υπέβαλε τα σχετικά αιτήματά του. Απορρίπτει την προσφυγή.

Απαράδεκτη προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ λόγω αοριστίας