Απαράδεκτη προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ λόγω έλλειψης βλάβης

ΑΣΕΑΔ 40/2021 Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Αγώνας καλαθοσφαίρισης. Υποβολή ένστασης, αποδοχή αυτής και επαναδιεξαγωγή του αγώνα. Η προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ ασκείται από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ηττήθηκε ή εκείνο που υφίσταται άμεση ή έμμεση βλάβη από την πρωτοβάθμια απόφαση. Το έννομο αυτό συμφέρον πρέπει να υφίσταται σωρευτικά τόσο κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης, όσο και κατά το χρόνο άσκησης και συζήτησης της προσφυγής. Στην προκειμένη περίπτωση, μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, επαναλήφθηκε ο ένδικος αγώνας και το προσφεύγον σωματείο νίκησε το προσθέτως παρεμβαίνον σωματείο. Επομένως, τόσο κατά την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής όσο και κατά την συζήτηση αυτής, το προσφεύγον σωματείο δεν υφίστατο οποιαδήποτε βλάβη από την προσβαλλόμενη απόφαση και, επομένως, στερείται εννόμου συμφέροντος για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής. Απορρίπτει την προσφυγή.

Απαράδεκτη προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ λόγω έλλειψης βλάβης