Απαράδεκτη προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ κατά τεκμαιρόμενης απόρριψης καταγγελίας

ΑΣΕΑΔ 36/2021 Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Προσφυγή κατά τεκμαιρόμενης απόρριψης καταγγελίας-αναφοράς αθλητικού σωματείου για πειθαρχική τιμωρία πρώην αθλητή του. Το καταγγέλλον αθλητικό σωματείο δεν καθίσταται, δια της εν λόγω καταγγελίας-αναφοράς, δημόσιος κατήγορος του πειθαρχικώς ελεγχόμενου προσώπου ούτε παράγοντας της πειθαρχικής διαδικασίας και επομένως στερείται εννόμου συμφέροντος για την προσβολή της τεκμαιρόμενης απόρριψης της καταγγελίας-αναφοράς ή και τυχόν άλλης προγενέστερης ή μεταγενέστερης απαλλακτικής πράξης ή απόφασης. Ειδικότερα, το καταγγέλλον αθλητικό σωματείο, που έχει ασκήσει την προσφυγή, δεν βλάπτεται από την προσβαλλόμενη παράλειψη άμεσα ή έμμεσα ούτε υλικά, ούτε ηθικά από την τυχόν, κατά την άποψή του, παράβαση των αρχών του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού. Απορρίπτει την προσφυγή.

Απαράδεκτη προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ κατά τεκμαιρόμενης απόρριψης καταγγελίας