Αντίθετη με το ενωσιακό δίκαιο η απαγόρευση συμμετοχής αθλητών σε αγώνες τρίτων φορέων

ΓΔΕΕ απόφαση της 16.12.2020, T-93/18, International Skating Union κατά Επιτροπής Διεθνής ομοσπονδία πατινάζ (Union Internationale de Patinage). Ελεύθερος ανταγωνισμός. ΣΛΕΕ. Διατάξεις κανονισμού της UIP περί καθιέρωσης συστήματος προηγούμενης έγκρισης ως προς τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων πατινάζ (système d’autorisation préalable) και δη περί απαγόρευσης σε αθλητές να συμμετέχουν σε αγώνες που διεξάγονται από τρίτους φορείς χωρίς την έγκρισή της, με την επαπειλή μάλιστα πειθαρχικής τιμωρίας ακόμα και ισόβιου αποκλεισμού από όλους τους διεθνείς αγώνες. Οι κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις αυτές της UIP, η οποία αποτελεί ένωση επιχειρήσεων (association d’entreprises), έχουν ως αντικείμενο τον περιορισμό του ελεύθερου ανταγωνισμού (restriction de la concurrence par objet) και επομένως εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ, τούτο δε ανεξάρτητα από το αν η ατομικού χαρακτήρα εφαρμογή τους επρόκειτο να γίνει εν προκειμένω εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποφάσεις αυτές βαίνουν πέραν αυτού που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού της προστασίας των οικονομικών συμφέροντων της UIP και της προστασίας της ακεραιότητας σχετικά με κινδύνους από σχηματισμό. Εσφαλμένα κρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το σύστημα προσβολής των αποφάσεων της UIP ενώπιον του TAS αποτελεί επιβαρυντική περίσταση (circonstance aggravante) κατά την έννοια του άρθρου 28 των Κατευθυντήριων γραμμών για τη μέθοδο υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφος 2 σημείο α) του Κανονισμού 1/2003/ΕΚ, διότι αφ’ ενός η προσφυγή σε ένα μοναδικό και ειδικό διεθνές δικαιοδοτικό όργανο διευκολύνει μια ορισμένη διαδικαστική ομοιομορφία και ενισχύει την ασφάλεια δικαίου (le recours à un tribunal arbitral international unique et spécialisé facilite une certaine uniformité procédurale et renforce la sécurité juridique) και αφ’ ετέρου παραμένει σε κάθε περίπτωση δυνατή, ανεξάρτητα από την ακυρωτική αρμοδιότητα του TAS, η προσφυγή και ενώπιον εθνικού δικαστηρίου με αίτημα αποζημίωσης από παράνομο περιορισμό του ελεύθερου ανταγωνισμού. Συναφώς εσφαλμένα κρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφ’ ενός ότι οι επίμαχες διατάξεις περί καθιέρωσης συστήματος προηγούμενης έγκρισης ως προς τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων πατινάζ θα μπορούσαν να παραμείνουν σε ισχύ, αν η UIP καταργούσε τις διατάξεις περί υποχρεωτικής επίλυσης διαφορών από τις αποφάσεις της ενώπιον του TAS, και αφ’ ετέρου ότι δύνανται να επιβληθούν στην UIP περιοδικές χρηματικές ποινές σε τυχόν περίπτωση μη τροποποίησης των διατάξεων περί υποχρεωτικής επίλυσης διαφορών από τις αποφάσεις της ενώπιον του TAS. Ακυρώνει τα άρθρα 2 και 4 της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή.

Αντίθετη με το ενωσιακό δίκαιο η απαγόρευση συμμετοχής αθλητών σε αγώνες τρίτων φορέων