Άκυρες οι καταστατικές ρήτρες της FIFA και της UEFA για διαιτητική επίλυση διαφορών ενώπιον του TAS

CA Bruxelles απόφαση της 29.8.2018, 2016/AR/2048 Εφετείο Βρυξελλών (Cour d'Appel de Bruxelles). Άκυρες οι καταστατικές ρήτρες της FIFA και της UEFA για διαιτητική επίλυση διαφορών ενώπιον του TAS, καθώς δεν αναφέρεται σε αυτές ορισμένη έννομη σχέση (rapport de droit déterminé), από την οποία θα προέλθουν οι διαφορές

Άκυρες οι καταστατικές ρήτρες της FIFA και της UEFA για διαιτητική επίλυση διαφορών ενώπιον του TAS