• Γεώργιος Λιανός

Μη στοιχειοθέτηση παραβίασης της ουσιαστικής δημόσιας τάξης από απόφαση του TASTF απόφαση της 31.1.2022, 4A_484/2021


Ελβετικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο (Tribunal Fédéral). Σύμβαση μεταξύ αθλητικής ομάδας και αθλητή. Ρήτρα εξαγοράς αθλητή (clause buy-out). Αίτηση ακύρωσης απόφασης του Tribunal Arbitral du Sport (CAS) σύμφωνα με το άρθρο 190 παρ. 2 του ελβετικού νόμου ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (loi fédérale sur le droit international privé-LDIP). Η απόφαση του TAS είναι ακυρωτέα σε περίπτωση αντίθεσής της στην ουσιαστική δημόσια τάξη (ordre public matériel), δηλαδή σε περίπτωση που παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του ουσιαστικού δικαίου, σε σημείο που δεν είναι πλέον συμβατή με την έννομη τάξη και το σύστημα καθορισμού των αξιών. Η αρχή της συμβατικής πιστότητας (principe de la fidélité contractuelle), η οποία αποτυπώνεται και στο αξίωμα pacta sunt servanda, εμπίμπτει μεν στην έννοια της ουσιαστικής δημόσιας τάξης, αλλά παραβιάζεται, κατά την αυστηρή ερμηνεία του άρθρου 190 παρ. 2 του ελβετικού νόμου ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, όχι σε κάθε περίπτωση αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων, αλλά μόνο σε περίπτωση που το διαιτητικό δικαστήριο (εν προκειμένω το TAS) αρνείται να εφαρμόσει μια συμβατική ρήτρα, ενώ παραδέχεται ότι δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη, ή, αντίθετα, επιβάλλει το σεβασμό συμβατικής ρήτρας, που θεωρεί ότι δεν δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη. Απορρίπτει την αίτηση.