• Γεώργιος Λιανός

Ακύρωση απόφασης του TAS λόγω παραβίασης της αρχής της αμεροληψίαςTF απόφαση της 22.12.2020, 4A_318/2020


Διεθνής ομοσπονδία κολύμβησης (Fédération Internationale de Natation). Επιβολή πειθαρχικής τιμωρίας σε αθλητή λόγω ντόπινγκ. Άσκηση προσφυγής ενώπιον του Tribunal Arbitral du Sport (TAS) και αίτησης αναθεώρησης της απόφασης του TAS ενώπιον του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου (Tribunal Fédéral). Τα μέλη διαιτητικών οργάνων στον αθλητισμό πρέπει να πληρούν τα εχέγγυα ανεξαρτησίας (indépendance) και αμεροληψίας (impartialité) των δικαστηρίων, όπως αυτά καθιερώνονται στις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές συνταγματικές διατάξεις (π.χ. άρθρο 30 παρ. 1 ελβΣ) και στο άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ. Ο διάδικος δικαιούται να ζητήσει την εξαίρεση (récusation) μέλους διαιτητικού οργάνου στον αθλητισμό σε περίπτωση που η κατάσταση ή η συμπεριφορά του μέλους αυτού μπορεί να δημιουργήσει αμφιβολίες σχετικά με την αμεροληψία του (récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité), όπως συμβαίνει σε περίπτωση που οι αντικειμενικώς διαπιστούμενες συνθήκες φανερώνουν προκατάληψη και εγείρουν ανησυχίες για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα του δικάζοντος (les circonstances constatées objectivement donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat). Εν προκειμένω, οι επανειλημμένες δημόσιες δηλώσεις ενός μέλους της τριμελούς σύνθεσης του TAS στο Twitter σε βάρος των Κινέζων υπηκόων με αφορμή ζητήματα κακοποίησης ζώων προκάλεσαν αμφιβολίες σχετικά με την αμεροληψία του απέναντι στον προσφεύγοντα αθλητή κινέζικης υπηκοότητας, οι οποίες κρίθηκαν αντικειμενικώς δικαιολογημένες (objectivement justifiées) από τη σκοπιά ενός λογικού τρίτου μέρους (tiers raisonnable), εν όψει και της χρήσης από το μέλος της σύνθεσης του TAS υποτιμητικών και ταπεινωτικών χαρακτηρισμών, κεφαλαίων γραμμάτων και έντονης στίξης, τούτο δε ανεξάρτητα από την in concreto υποκειμενική πεποίθηση του μέλους αυτού απέναντι στον αθλητή. Δέχεται την αίτηση. Ακυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση του TAS.