• Γεώργιος Λιανός

Έλλειψη εννόμου συμφέροντος προσβολής απόφασης μη συμπερίληψης στην Εθνική ΟμάδαTF απόφαση της 17.4.2018, 4A_426/2017


Ελβετικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο (Tribunal Fédéral). Αίτηση ακύρωσης απόφασης του Tribunal Arbitral du Sport (TAS) σύμφωνα με το άρθρο 190 παρ. 2 του ελβετικού νόμου ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (loi fédérale sur le droit international privé-LDIP). Απαραίτητη προϋπόθεση για το παραδεκτό της αίτησης αυτής είναι το έννομο συμφέρον του αιτούντος για ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης (intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée) να είναι ενεστώς (actuel) και κατά την άσκηση της αίτησης (au moment du dépôt du recours) και κατά την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου (au moment où l'arrêt est rendu). Σε περίπτωση που εξέλιπε το υφιστάμενο κατά την άσκηση της προσφυγής έννομο συμφέρον προς ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης, όπως συμβαίνει σε περίπτωση που η προσβαλλόμενη πράξη επέφερε ήδη τα έννομα αποτελέσματά της ή είχε ισχύ περιορισμένης χρονικής διάρκειας, που έχει παρέλθει κατά τη συζήτηση, θα πρέπει ο προσφεύγων να επικαλείται ειδικό έννομο συμφέρον προς συνέχιση της δίκης και έκδοση απόφασης. Απαράδεκτη η αίτηση σχετικά με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας για συγκρότηση Εθνικής Ομάδας που θα συμμετείχε σε διεθνείς αγώνες, διότι η προσβαλλόμενη απόφαση είχε περιορισμένη χρονική ισχύ, που έχει παρέλθει κατά τη συζήτηση της αίτησης, και ο αίτηση δεν επικαλείται ούτε αποδεικνύει τους λόγους που στη συγκεκριμένη περίπτωση θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον τους προς συνέχιση της δίκης. Απορρίπτει την αίτηση.