• Γεώργιος Λιανός

Έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης αθλητικής ομοσπονδίας για απόφασή της για οικονομική διαφοράTF απόφαση της 17.10.2019, 4A_268/2019


Ελβετικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο (Tribunal Fédéral). Σύμβαση μεταξύ αθλητικής ομάδας και αθλητή. Μη καταβολή δεδουλευμένων μισθών. Οικονομική διαφορά. Προσφυγή ενώπιον της οικείας εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας για επίλυση της οικονομικής διαφοράς. Προσφυγή κατά της απόφασης της οικείας εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας ενώπιον του Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Απόρριψη της προσφυγής. Αίτηση ακύρωσης απόφασης του TAS σύμφωνα με το άρθρο 190 παρ. 2 του ελβετικού νόμου ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (loi fédérale sur le droit international privé-LDIP). Η εθνική αθλητική ομοσπονδία που επιλύει διαφορά μεταξύ ομάδας και αθλητή δεν αποκτά την ιδιότητα του διαδίκου και επομένως δεν νομιμοποιείται παθητικώς σε προσφυγή ομάδας ή αθλητή κατά απόφασής της. Οι κανονισμοί των αθλητικών ομοσπονδιών εφαρμόζονται κατ' αρχήν μόνο σε μέλη τους και δεν αναπτύσσουν κατ' αρχήν τριτενέργεια σε μη μέλη. Η διαιτησία διακρίνεται σε υποχρεωτική (arbitrage forcé), η οποία επιβάλλεται από το νόμο και στην οποία πρέπει να πληρούνται οι εγγυήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, και εκούσια (arbitrage volontaire), η οποία είναι προϊόν της ελεύθερης συμφωνίας των μερών και στην οποία δύναται να εισάγονται αποκλίσεις από τις εγγυήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ δυνάμει ελεύθερων, νομίμων και χωρίς αμφισημίες παραιτήσεων των μερών (renonciations libres, licites et sans équivoque). Η διαιτησία χαρακτηρίζεται ως υποχρεωτική και όταν επιβάλλεται από κανονισμούς αθλητικών ομοσπονδιών, από τους οποίους δεν μπορούν να απόσχουν οι αθλητές προκειμένου να συμμετάσχουν σε αθλητικούς αγώνες. Εν προκειμένω, δεν αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για υποχρεωτική διαιτησία, ώστε να τίθεται ζήτημα παραβίασης του άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ. Απορρίπτει την αίτηση.