• Γεώργιος Λιανός

Μη συμπερίληψη των διατάξεων της FIFA για απαγόρευση ιδιοκτησίας τρίτου μέρους στη δημόσια τάξηTF απόφαση της 20.2.2018, 144 III 120, 4A_260/2017


Ελβετικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο (Tribunal Fédéral). Αίτηση ακύρωσης απόφασης του Tribunal Arbitral du Sport (TAS) σύμφωνα με το άρθρο 190 παρ. 2 του ελβετικού νόμου ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (loi fédérale sur le droit international privé-LDIP). Οι διαφορές από αποφάσεις οργάνων ελβετικών σωματείων, όπως η FIFA, μπορούν να υποβληθούν προς επίλυση σύμφωνα με το άρθρο 75 του ελβετικού Αστικού Κώδικα και ενώπιον διαιτητικών δικαστηρίων, όπως το TAS, στο βαθμό που αυτά αποτελούν πραγματικές δικαστικές αρχές (véritables autorités judiciaires). Το TAS παρέχει εγγυήσεις αμεροληψίας και ανεξαρτησίας, αντίστοιχες με αυτές των πραγματικών δικαστικών αρχών, παρά το γεγονός ότι ο διορισμός των 3/5 των διαιτητών του TAS γίνεται από το Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS) μεταξύ προσωπικοτήτων, που προτείνονται από φορείς του ολυμπιακού κινήματος-αντιδίκους των αθλητών (ΔΟΕ, διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες, εθνικές ολυμπιακές επιτροπές), και ο διορισμός των άλλων 2/5 των διαιτητών του TAS γίνεται μεταξύ προσωπικοτήτων που επιλέγει το CIAS, 12 από τα 20 μέλη του οποίου διορίζονται από τους ως άνω φορείς του ολυμπιακού κινήματος. Η ακύρωση αποφάσεων του TAS από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο μπορεί να γίνει και για παραβίαση της διαδικαστικής και ουσιαστικής δημόσιας τάξης (ordre public procédural et ordre public matériel). Η επιβολή από τη FIFA αφ’ ενός απαγόρευσης ιδιοκτησίας τρίτου μέρους (Third Party Ownership) επί των αθλητών ποδοσφαίρου και αφ’ ετέρου πειθαρχικών ποινών σε ομάδες ποδοσφαίρου για παραβίαση της απαγόρευσης αυτής δεν στοιχειοθετεί παραβίαση της ουσιαστικής δημόσιας τάξης. Απορρίπτει την αίτηση.