• Γεώργιος Λιανός

Διατήρηση άρσης αποκλεισμού αθλήτριας Ολυμπιακών Αγώνων για παράβαση κανόνων αντιντόπινγκTAS απόφαση της 17.2.2022, OG 22/08, OG 22/09 και OG 22/10


Ολυμπιακοί αγώνες. Αθλήτρια καλλιτεχνικού πατινάζ που λόγω της ηλικίας της (15 ετών και 9 μηνών) εντάσσεται στην κατηγορία των προστατευόμενων προσώπων (protected persons). Απόφαση του Ρωσικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ για επιβολή προσωρινού αποκλεισμού της αθλήτριας λόγω παρουσίας απαγορευμένων ουσιών στον οργανισμό της. Νέα απόφαση του Ρωσικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ για άρση του προσωρινού αποκλεισμού. Προσφυγή της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλλιτεχνικού Πατινάζ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ ενώπιον του Tribunal Arbitral du Sport (TAS) για ακύρωση της απόφασης αυτής. Από τις διατάξεις του ισχύοντος Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ συνάγεται ότι αυτός αποσκοπεί στην ειδική και δη πιο επιεική μεταχείριση (special, more lenient treatment) των προστατευόμενων προσώπων. Σε περίπτωση οριακά διαφορετικής, πλην νομικά κρίσιμης, διατύπωσης του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ και της εθνικής (εν προκειμένω ρωσικής) νομοθεσίας για το ίδιο ζήτημα, προκρίνεται εν αμφιβολία η ερμηνευτική εκδοχή ότι η διάταξη της εθνικής νομοθεσίας τέθηκε κατά εσφαλμένη μετάφραση του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ. Εν προκειμένω, διαπιστώνεται κενό (lacuna) και στον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ και στην εθνική (εν προκειμένω ρωσική) νομοθεσία ως προς τη μεταχείριση προστατευόμενων προσώπων όσον αφορά στην επιβολή προσωρινού αποκλεισμού, το οποίο θα πληρωθεί από το TAS με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης και της αναλογικότητας, λαμβανομένου υπόψη του γενικότερου πνεύματος των κανόνων αντιντόπινγκ περί επιεικούς μεταχείρισης των προστατευόμενων προσώπων. Για την επιβολή προσωρινού αποκλεισμού αθλητή λόγω παρουσίας απαγορευμένων ουσιών λαμβάνονται υπόψη σωρευτικώς εάν το μέτρο είναι απαραίτητο για την προστασία από ανεπανόρθωτη ζημία, η πιθανότητα ευδοκίμησης της προσφυγής και εάν τα συμφέροντα των αιτούντων υπερτερούν των συμφερόντων του καθ' ου η αίτηση αθλητή. Συναφώς, εν όψει της σύντομης αγωνιστικής σταδιοδρομίας των αθλητών, λαμβάνεται υπόψη εάν το προπαρασκευαστικό μέτρο του προσωρινού αποκλεισμού οδηγεί σε παρεμπόδιση συμμετοχής σε επερχόμενους σημαντικούς αγώνες. Εν προκειμένω, κρίνεται με βάση τη στάθμιση των συμφερόντων (balance of interests) των αιτούντων και της καθ' ης η αίτηση αθλήτριας και εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων που βρίσκονται σε εξέλιξη, ότι η αθλήτρια θα υποστεί μεγαλύτερη ζημία αν ισχύσει ο προσωρινός αποκλεισμός της και αποδειχθεί στη συνέχεια η αθωότητά της σε σχέση με τη ζημία που θα υποστούν οι αιτούντες αν ισχύσει η άρση του προσωρινού αποκλεισμού και αποδειχθεί στη συνέχεια η ενοχή της. Απορρίπτει την αίτηση.