• Γεώργιος Λιανός

Έννομο συμφέρον προσβολής άρνησης έκδοσης απόφασης πειθαρχικής τιμωρίαςTA Paris απόφαση της 24.12.2020, 1915490/6-3


Διοικητικό Πρωτοδικείο Παρισιού (Tribunal Administratif de Paris). Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Γαλλική Επαγγελματική Ένωση Ποδοσφαίρου. Καταγγελία από ενώσεις για την καταπολέμηση της ομοφοβίας κατά ομάδας ποδοσφαίρου για πειθαρχική τιμωρία της λόγω ομοφοβικών εκδηλώσεων των φιλάθλων της. Άρνηση έκδοσης απόφασης πειθαρχικής τιμωρίας. Τα πειθαρχικά όργανα των αθλητικών ομοσπονδιών και επαγγελματικών αθλητικών ενώσεων έχουν την εξουσία να επιβάλουν πειθαρχικές κυρώσεις, των οποίων ο σκοπός δεν περιορίζεται μόνο στην τιμωρία ορισμένων συμπεριφορών αλλά συνίσταται, ιδίως όσον αφορά τη φύση των μέτρων που ενδέχεται να επιβληθούν, στη διασφάλιση της ασφάλειας, της ευταξίας και της ομαλής λειτουργίας των αθλητικών εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, τα πειθαρχικά όργανα των αθλητικών ομοσπονδιών και επαγγελματικών αθλητικών ενώσεων έχουν διακριτική ευχέρεια να αποφασίσουν εάν και πότε θα διερευνήσουν καταγγελία οποιουδήποτε τρίτου μέρους για περιστατικά που ενδέχεται να δικαιολογήσουν την εφαρμογή αυτής της εξουσίας τους, λαμβάνοντας υπ' όψιν τη σοβαρότητα και την ημερομηνία διάπραξης των φερόμενων παραβιάσεων, τη σοβαρότητα των αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με αυτά τα περιστατικά και το πλαίσιο στο οποίο αυτά φέρεται να διαπράχθηκαν. Οι ρητές ή σιωπηρές αποφάσεις που λαμβάνουν τα πειθαρχικά όργανα των αθλητικών ομοσπονδιών και επαγγελματικών αθλητικών ενώσεων, όταν αρνούνται να δώσουν συνέχεια και να διερευνήσουν μια καταγγελία για πειθαρχικό παράπτωμα, έχουν εκτελεστό χαρακτήρα και μπορούν να προσβληθούν δικαστικώς. Ωστόσο, μόνο τα πρόσωπα που συμμετέχουν στον αθλητισμό και υπόκεινται στην εξουσία της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή της οικείας επαγγελματικής αθλητικής ένωσης έχουν έννομο συμφέρον που τους επιτρέπει να προσβάλουν μια τέτοια απόφαση. Εν προκειμένω, η άρνηση έκδοσης απόφασης πειθαρχικής τιμωρίας αθλητικής ομάδας ποδοσφαίρου λόγω ομοφοβικών εκδηλώσεων των φιλάθλων της έχει εκτελεστό χαρακτήρα, αλλά οι αιτούσες ενώσεις, στο καταστατικό των οποίων δεν γίνεται η παραμικρή αναφορά ούτε για το ποδόσφαιρο ούτε για τον αθλητισμό εν γένει, δεν έχουν έννομο συμφέρον για προσβολή της άρνησης αυτής. Απορρίπτει την αίτηση.