• Γεώργιος Λιανός

Οικονομική επιβράβευση προπονητών διακριθέντων αθλητών συγχρονισμένης κατάδυσηςΣτΕ 584/2021


Προνόμια διακριθέντων αθλητών και προπονητών τους. Συγχρονισμένη κατάδυση. Οι διατάξεις των άρθρων 31 παρ. 8 και 34 του ν. 2725/1999 έχουν εξαιρετικό χαρακτήρα και είναι, κατά συνέπεια, ως εκ της φύσης τους στενά ερμηνευτέες. Από τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 8 του ν. 2725/1999 προκύπτει ότι το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης του προπονητή είναι ανεξάρτητο από την οικονομική επιβράβευση που χορηγήθηκε στον αθλητή ή στους αθλητές του και δεν επηρεάζεται από το αν η διάκριση επιτεύχθηκε σε ατομικό άθλημα, σε ομαδικό αγώνισμα ατομικού αθλήματος ή σε ομαδικό άθλημα. Συνεπώς, η οικονομική επιβράβευση του προπονητή δεν έχει παρακολουθηματικό χαρακτήρα σε σχέση με τη χορηγηθείσα στον αθλητή ή στους αθλητές του επιβράβευση, η χορήγηση δε στον διακριθέντα αθλητή συγκεκριμένου ποσού οικονομικής επιβράβευσης δεν συνεπάγεται αναγκαίως ότι το ύψος της χορηγούμενης στον προπονητή του οικονομικής επιβράβευσης θα ανέρχεται στο 50% ποσού αυτού. Περαιτέρω, αν η διάκριση επιτεύχθηκε σε ομαδικό αγώνισμα ατομικού αθλήματος και συντρέχει νόμιμος λόγος επιμερισμού της προβλεπόμενης στην ισχύουσα νεότερη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 8 του ν. 2725/1999 επιβράβευσης (ύψους 50% της οικονομικής επιβράβευσης για τον αθλητή ατομικού αγωνίσματος) ανάμεσα στους διάφορους προπονητές και επιστημονικούς συνεργάτες που συνέβαλαν στην προετοιμασία των αθλητών, δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι κάθε αθλητής ενδέχεται να έχει αυτοτελώς τον προσωπικό προπονητή του, αφού κρίσιμο στοιχείο για τον επιμερισμό της χορηγούμενης χρηματικής παροχής αποτελεί μόνον ο αριθμός των ανωτέρω βοηθητικών των αθλητών ατόμων, στους οποίους και θα επιμεριστεί σε κάθε περίπτωση το χρηματικό ποσό που δικαιούνται. Δέχεται την αίτηση. Αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση.