• Γεώργιος Λιανός

Καθορισμός αμοιβής μελών ΑΣΕΑΔ στο πλαίσιο συγκράτησης της δημοσιονομικής δαπάνηςΣτΕ 267/2021


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Αμοιβή μελών. Το ΑΣΕΑΔ δεν αποτελεί μεν δικαστήριο, κατά την έννοια του Συντάγματος, συνιστά, όμως, όργανο που ασκεί αρμοδιότητες πειθαρχικού και δικαιοδοτικού χαρακτήρα, κατά την έννοια της στενά ερμηνευτέας συνταγματικής διάταξης του άρθρου 89 παρ. 2 και, ως εκ τούτου, επιτρεπτώς μετέχουν σε αυτό εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί. Όταν οι διαφορές που εξετάζονται από το ΑΣΕΑΔ ανήκουν στον χώρο του ιδιωτικού δικαίου (όπως σε περίπτωση εφαρμογής κανονισμών, που ψηφίζονται από τη γενική συνέλευση των μελών της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και των οποίων αμφισβητείται η νομιμότητα), υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, όμως, όταν οι αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ επί προσφυγών κατά πράξεων οργάνων αθλητικών ομοσπονδιών, σχετικών με επιβολή σε αθλητές πειθαρχικών ποινών, για παράβαση διατάξεων νόμου, όπως για χρήση απαγορευμένων ουσιών, ενέχουν άσκηση δημόσιας εξουσίας, λόγω του έντονου κρατικού ενδιαφέροντος για την προστασία της υγείας των αθλητών και την ευταξία στον αθλητισμό, τότε αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις και ο έλεγχός τους υπάγεται ήδη στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Οι υπ’ αριθ. 2/13380/0022/1.4.2003 και 2/66747/0022/21.10.2011 ΚΥΑ περί καθορισμού αμοιβής μελών του ΑΣΕΑΔ έχουν εκδοθεί νομίμως κατά νομοθετική εξουσιοδότηση του ν. 2725/1999. Ο κανονιστικός νομοθέτης δεν εκωλύετο να προστρέξει, για τη ρύθμιση του ειδικότερου αυτού ζητήματος του καθορισμού αμοιβής μελών του ΑΣΕΑΔ, και σε άλλες διατάξεις, οι οποίες άπτονται της δημοσιονομικής διαχείρισης και δη στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν.3833/2010, με τις οποίες, στο πλαίσιο συγκράτησης της δημοσιονομικής δαπάνης, αναδιαρθρώθηκε το σύστημα των αμοιβών των μελών όλων των συλλογικών διοικητικών οργάνων που αμείβονται από δημόσιους προϋπολογισμούς, όπως είναι και το ΑΣΕΑΔ. Δέχεται την αίτηση. Αναιρεί υπέρ του νόμου την προσβαλλόμενη απόφαση.