• Γεώργιος Λιανός

Αστική ευθύνη του Δημοσίου για παράλειψη καταβολής επιχορήγησης σε αθλητική ομοσπονδίαΣτΕ 1465/2020


Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Απόφαση επιχορήγησης προς αθλητική ομοσπονδία. Παράλειψη καταβολής επιχορήγησης. Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Αίτηση αναίρεσης. Κατά την έννοια του άρθρου 16 παρ. 9 Σ και του άρθρου 50 του ν. 2725/1999, η κρατική οικονομική ενίσχυση των ενώσεων αθλητικών σωματείων αποτελεί εκδήλωση της κρατικής προστασίας του αθλητισμού, η εποπτεύουσα δε αθλητική αρχή οφείλει, κατά την υποβολή του απολογισμού, να διενεργεί τακτικό έλεγχο για τον τρόπο διάθεσης των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν. Η απόφαση επιχορήγησης προς την αναιρεσίβλητη αθλητική ομοσπονδία ουδέποτε ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε και επομένως ισχύει για αυτήν το τεκμήριο νομιμότητας. Από τη μη εκταμίευση της επιχορήγησης, που συνιστά παράνομη παράλειψης υλικής ενέργειας, η αθλητική ομοσπονδία υπέστη ζημία ισόποση με το ποσό που δεν εκταμιεύθηκε. Οι τυχόν εκκρεμείς ποινικές διώξεις σε βάρος μελών διοίκησης της αθλητικής ομοσπονδίας δεν αίρουν από μόνες τους την υποχρέωση της διοίκησης για καταβολή της επιχορήγησης, δεδομένου μάλιστα ότι η απόφαση επιχορήγησης δεν εξαρτήθηκε από κάποιον όρο, ούτε η απόφαση αυτή ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε. Σε κάθε περίπτωση, για την αναστολή εκτέλεσης της επιχορήγησης λόγω παραβίασης της αθλητικής νομοθεσίας απαιτείται έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, προϋπόθεση που επίσης δεν τηρήθηκε εν προκειμένω. Απορρίπτει αίτηση.