• Γεώργιος Λιανός

Ανέκκλητο αποφάσεων Διοικητικού Εφετείου για ειδική αθλητική αναγνώρισηΣτΕ 1394/2020


Απόφαση Διοικητικού Εφετείου επί αίτησης ακύρωσης ανάκλησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αθλητικής ομοσπονδίας. Έφεση. Από τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 702/1977, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 47 παρ. 1 του ν. 3900/2010, συνάγεται ότι οι αιτήσεις ακύρωσης κατά διοικητικών πράξεων που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων της αθλητικής νομοθεσίας, υπάγονται πλέον στην αρμοδιότητα των Διοικητικών Εφετείων. Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 5Α του ν. 702/1977, όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με το άρθρο 47 παρ. 3 του ν. 3900/2010, οι αποφάσεις των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται, πλην άλλων, επί των ανωτέρω διαφορών του άρθρου 1 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 702/1977, οι οποίες αφορούν την εφαρμογή της αθλητικής νομοθεσίας, δεν υπόκεινται σε έφεση. Η προσβαλλόμενη δικαστική απόφαση δεν υπόκειται σε έφεση. Απορρίπτει την έφεση.