• Γεώργιος Λιανός

Προσβολή προσωπικότητας από λειτουργία δεύτερης αθλητικής ομοσπονδίας για το ίδιο άθλημαΠΠρΚορ 70/2020


Αθλητική ομοσπονδία. Ειδική αθλητική αναγνώριση. Τρίαθλο. Αγωγή για προσβολή της προσωπικότητας από λειτουργία δεύτερης αθλητικής ομοσπονδίας (π.χ. διοργάνωση αγώνων, απονομή της ιδιότητας του Πρωταθλητή Ελλάδας, συγκρότηση και λειτουργία Εθνικής Ομάδας κ.λπ.) για το ίδιο άθλημα. Για τις αθλητικές ομοσπονδίες δεν ισχύει η αρχή της πολλαπλότητας των σωματείων, αλλά η αρχή της σύστασης και αναγνώρισης μίας μόνο υπερκείμενης αθλητικής ομοσπονδίας για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης, η οποία επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος προς αποφυγή ίδρυση πολλών ομοσπονδιών, πράγμα το οποίο θα επέφερε σύγχυση, δυσλειτουργία και δυσχέρεια άσκησης από τα αρμόδια κρατικά όργανα ορθής αθλητικής πολιτικής, αφού η υπάρχουσα ομοσπονδία είναι υπεύθυνη για την καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλήματος της αρμοδιότητάς της. Η ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αθλητικής ομοσπονδίας και η υπαγωγή του αθλήματος ή κλάδου άθλησης που καλλιεργούσε ως τότε, σε άλλη νομίμως λειτουργούσα αθλητική ομοσπονδία έχει την έννοια ότι η τελευταία διαθέτει πλέον την ειδική αθλητική αναγνώριση, προκειμένου να προβεί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη του συγκεκριμένου αθλήματος ή κλάδου άθλησης, ασκώντας π.χ. τις αρμοδιότητες χορήγησης βεβαίωσης σε αθλητικά σωματεία για χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, ψήφισης κανονισμών, διοργάνωσης πανελληνίων πρωταθλημάτων, κατανομής κρατικών επιχορηγήσεων σε αθλητικά σωματεία, χορήγησης βεβαίωσης για την καταλληλότητα και ασφάλεια αθλητικών εγκαταστάσεων, διοργάνωσης αθλητικών αγώνων και ανάθεσης ή έγκρισης της διοργάνωσης αθλητικών αγώνων από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μετά την υπαγωγή αθλήματος σε αθλητική ομοσπονδία, η λειτουργία δεύτερης αθλητικής ομοσπονδίας για το ίδιο άθλημα είναι παράνομη και αντίθετη με τη δημόσια τάξη. Από την παράνομη και υπαίτια λειτουργία δεύτερης αθλητικής ομοσπονδίας για το ίδιο άθλημα προκαλείται εν τοις πράγμασι διχοτόμηση του αθλήματος, δυσλειτουργία ως προς την οργάνωση του αθλήματος και την εκπλήρωση του καταστατικού σκοπού της ενάγουσας αθλητικής ομοσπονδίας και προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής και της υπόληψης της ενάγουσας αθλητικής ομοσπονδίας. Δέχεται εν μέρει την αγωγή. Αναγνωρίζει ότι ο καταστατικός σκοπός της εναγόμενης αθλητικής ομοσπονδίας είναι παράνομος και αντίθετος με τη δημόσια τάξη. Αναγνωρίζει την υποχρέωση της εναγόμενης αθλητικής ομοσπονδίας να καταβάλει στην ενάγουσα αθλητική ομοσπονδία το ποσό των 10.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Υποχρεώνει την εναγόμενη αθλητική ομοσπονδία να παραλείπει τη διοργάνωση αγώνων χωρίς την έγκριση της ενάγουσας αθλητικής ομοσπονδίας, την απονομή της ιδιότητας του Πρωταθλητή Ελλάδας και τη συγκρότηση και λειτουργία Εθνικής Ομάδας.