• Γεώργιος Λιανός

Έλλειψη εννόμου συμφέροντος προσβολής απόφασης χορήγησης προνομίων διακριθέντων αθλητώνΟλΣτΕ 377/2021


Προνόμια διακριθέντων αθλητών. Προδικαστικό ερώτημα από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Δίκη-πιλότος ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για ζητήματα που, ως εκ της φύσης τους, έχουν γενικότερο ενδιαφέρον. Ο αιτών στερείται εννόμου συμφέροντος για την άσκηση της αιτήσεως ακύρωσης, διότι οι εισαχθέντες στις σχολές της προτίμησής του αθλητές συγκέντρωσαν χωρίς προσαύξηση περισσότερα μόρια από αυτόν, με αποτέλεσμα, και υπό την εκδοχή ότι οι επίμαχες διατάξεις που προβλέπουν την ευνοϊκή μεταχείριση των διακριθέντων αθλητών είναι αντίθετες στο Σύνταγμα, και, ότι, συνεπώς, τα επιπλέον μόρια που χορηγήθηκαν στους εισαχθέντες αθλητές λόγω των αντισυνταγματικών διατάξεων δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη, κανένας υποψήφιος από την κατηγορία των αθλητών δεν έχει εισαχθεί στις επίμαχες σχολές, στις οποίες επιδιώκει την εισαγωγή του και ο αιτών, με συνολική βαθμολογία, αποκλειστικά βάσει των επιδόσεών του στις γραπτές εξετάσεις, χαμηλότερη από εκείνη του αιτούντος. Αλυσιτελής η επίλυση του ζητήματος της συνταγματικότητας των διατάξεων που προβλέπουν την ευνοϊκή μεταχείριση των διακριθέντων αθλητών. Δεν συντρέχει λόγος αναπομπής της υπόθεσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Απορρίπτεται την αίτηση ακύρωσης.