• Γεώργιος Λιανός

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων για τα προνόμια διακριθέντων αθλητώνΟλΣτΕ 686/2018


Εισαγωγή διακρινόμενων αθλητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 34 παρ. 8 του ν. 2725/1999 διάκριση υπέρ των υποψηφίων διακρινόμενων αθλητών (καθιέρωση συστήματος προσαύξησης της βαθμολογίας τους ποσοστιαίως, ανάλογα με την επιτευχθείσα αγωνιστική διάκριση), δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος και, συγκεκριμένα, από την ανάγκη παροχής κινήτρων στους ασχολούμενους με τον αθλητισμό, για την ανάπτυξη του οποίου οφείλει να μεριμνά η Πολιτεία κατ’ άρθρο 16 παρ. 9 του Συντάγματος και είναι, κατ’ αρχήν, συνταγματικώς θεμιτή, αλλά αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της ορθολογικής οργάνωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας μέτρου/σκοπού, κατά το μέρος που προβλέπουν α) την πριμοδότηση αθλητών ακόμα και για επιτυχίες σε αθλητικούς αγώνες ήσσονος σημασίας, β) την καθ’ υπέρβαση εισαγωγή αθλητών στις ανώτατες σχολές στο δυσανάλογα υψηλό ποσοστό του 4,5% των προβλεφθεισών θέσεων, το οποίο παρίσταται αυθαίρετο ενόψει και του πάγιου χαρακτήρα της ρύθμισης αυτής, η οποία δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε επίκαιρη εκτίμηση της δυνατότητας μιας σχολής για απορρόφηση σπουδαστών, και γ) την εισαγωγή διακριθέντος αθλητή σε σχολή της προτίμησής του, εφ’ όσον συγκεντρώσει αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, μετά την προσαύξηση του συνόλου των μορίων του από τις αθλητικές του διακρίσεις. Τούτο δε, διότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις υπερακοντίζουν τον δημοσίου συμφέροντος σκοπό που υπηρετεί η διάταξη (προαγωγή του αθλητισμού) λόγω, αφ’ ενός του επιβαλλόμενου με αυτές σημαντικού περιορισμού πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των λοιπών υποψηφίων φοιτητών που δεν είναι αθλητές και, αφ’ ετέρου, της σημαντικής υποχώρησης των ακαδημαϊκών κριτηρίων πρόσβασης την οποία συνεπάγονται. Κατά την ειδικότερη γνώμη 8 συμβούλων, η ως άνω προβλεπόμενη στο άρθρο 34 παρ. 8 του ν. 2725/1999 διάκριση υπέρ των υποψηφίων διακρινόμενων αθλητών προσκρούει αφ’ ενός στην αρχή της ισότητας των Ελλήνων πολιτών ενώπιον του νόμου (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος), αφ’ ετέρου στις απορρέουσες από το Σύνταγμα (άρθρο 5 του Συντάγματος) αρχές της αξιοκρατίας και της σταδιοδρομίας εκάστου κατά λόγο της προσωπικής του αξίας και στο άρθρο 16 του Συντάγματος, κατά το μέρος που θεσπίζει το ανωτέρω ευεργέτημα υπέρ των υποψηφίων αθλητών προς εισαγωγή στα λοιπά, πλην ΤΕΦΑΑ, τμήματα και σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, διότι η ιδιότητα του υποψηφίου φοιτητή ως αθλητή που επέτυχε τις προβλεπόμενες διακρίσεις δεν δύναται να θεμελιώσει την αναγνώριση σε αυτούς προνομίων σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψηφίους κατά τη διενέργεια των γενικών εξετάσεων για την εισαγωγή σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα των ΑΕΙ και ΤΕΙ, στα οποία παρέχεται εκπαίδευση σε επιστημονικούς τομείς, όπου η ιδιότητα του υποψηφίου ως αθλητή δεν ασκεί επίδραση.