• Γεώργιος Λιανός

Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, αθλητικά νομικά πρόσωπα κ.λπ.)


Ν. 4603/2019 (ΦΕΚ Α΄ 48/14.3.2019)

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1

Σύσταση Επιτροπής

Επαγγελματικού Αθλητισμού

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.)» που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυμία της Ε.Ε.Α. αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «Professional Sports Committee (P.S.C.)».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Ε.Ε.Α. ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ε.Ε.Α., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται η περιφερειακή ενότητα, ο δήμος και η ακριβής διεύθυνση της έδρας της Ε.Ε.Α.

2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, η Ε.Ε.Α. εδρεύει στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), σε χώρο που της παραχωρείται κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες

Η Ε.Ε.Α. είναι αρμόδια να:

(α) αδειοδοτεί τη σύσταση των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121),

(β) χορηγεί και ανακαλεί το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του άρθρου 12,

(γ) διενεργεί τακτικό ή έκτακτο διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες (Α.Α.Ε.) και τα Τ.Α.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15. Μέσα στα πλαίσια αυτά, ελέγχει τις Α.Α.Ε., τα Τ.Α.Α. και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνδέεται μαζί τους, με οποιονδήποτε τρόπο, για την τήρηση της αθλητικής και εν γένει κείμενης νομοθεσίας,

(δ) ελέγχει την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των Α.Α.Ε και των Τ.Α.Α., ιδίως έναντι του Δημοσίου, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, των αθλητών και των προπονητών τους, καθώς και του ιδρυτικού τους αθλητικού σωματείου,

(ε) αδειοδοτεί την απόκτηση μετοχών Α.Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 16 και τα άρθρα 69 και 69Α του ν. 2725/1999,

(στ) επιτρέπει ή απαγορεύει να συμπεριληφθούν οι αγώνες ομάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. στα έντυπα παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ή εταιρείας που επιτρέπεται να παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης κατά τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), σύμφωνα με το άρθρο 17,

(ζ) ελέγχει τις συμβάσεις που συνάπτουν οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α., τα έσοδα και τις δαπάνες αυτών, καθώς και τις πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας που πραγματοποιούν, σύμφωνα με το άρθρο 18,

(η) χορηγεί άδεια στις Α.Α.Ε. για να χρηματοδοτήσουν την ανέγερση, επισκευή ή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστίθεται με το άρθρο 43 του παρόντος,

(θ) επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 22 και τα πρόστιμα της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49),

(ι) αναφέρει στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές παραβάσεις που έχει διαπιστώσει,

(ια) γνωμοδοτεί για θέματα της αρμοδιότητάς της, ύστερα από ερώτημα: αα) του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ββ) εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί επαγγελματικό άθλημα ή και γγ) επαγγελματικού συνδέσμου,

(ιβ) ασκεί κάθε αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με νόμο στην Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2725/1999.

Άρθρο 4

Συγκρότηση – διορισμός – θητεία

Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Ε.Ε.Α. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από τα εξής πρόσωπα, με ισάριθμους αναπληρωτές, με τις αντίστοιχες ιδιότητες και προσόντα:

(α) έναν (1) μη εν ενεργεία ανώτερο ή ανώτατο δικαστικό λειτουργό, ως Πρόεδρο,

(β) έναν (1) εν ενεργεία ή ομότιμο καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) πανεπιστημιακού τομέα, στο γνωστικό αντικείμενο της οργάνωσης και διαχείρισης αθλητικών ομάδων ή του εμπορικού ή διοικητικού δικαίου, ως Αντιπρόεδρο,

(γ) έναν (1) δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, με εξειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα εμπορικού ή διοικητικού δικαίου,

(δ) έναν (1) δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, με εξειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα αθλητικού δικαίου,

(ε) έναν (1) πτυχιούχο Α.Ε.Ι. πανεπιστημιακού τομέα, οικονομικής κατεύθυνσης, κάτοχο άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,

(στ) δύο (2) πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, με επιστημονική κατάρτιση ή εμπειρία στο χώρο του αθλητισμού.

Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. ασκεί υπάλληλος της Ε.Ε.Α. που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., τακτικά και αναπληρωματικά, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της διαρκούς επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 32 του Κανονισμού της Βουλής.

3. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί το ίδιο πρόσωπο μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. περισσότερες από δύο (2) συνολικά φορές, διαδοχικές ή μη. Για την εφαρμογή της παρούσας δε λαμβάνεται υπόψη διορισμός στην Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2725/1999.

4. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδικαίως έως το διορισμό νέου Δ.Σ., όχι, όμως, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από τη λήξη της.

5. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. παύονται μόνο για σπουδαίο λόγο, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 5

Κωλύματα και ασυμβίβαστα μελών Δ.Σ.

1. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.

(α) όποιος εμπίπτει στα κωλύματα των άρθρων 5 έως 7, των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ του άρθρου 8 και του άρθρου 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26),

(β) όποιος έχει καταδικαστεί ή έχει παραπεμφθεί, με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα ή κλητήριο θέσπισμα, να δικαστεί ως υπαίτιος για οποιοδήποτε κακούργημα ή πλημμέλημα της περίπτωσης α΄ του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή για αδίκημα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων, παράβαση της νομοθεσίας περί ντόπινγκ, δωροδοκία – δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, παράνομο στοιχηματισμό, παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, παράβαση του νόμου περί όπλων και πυρομαχικών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, εγκληματική οργάνωση, κατάρτιση ένοπλης ομάδας. Το κώλυμα της παρούσας περίπτωσης αίρεται με την έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή απόφασης με την οποία παύει οριστικά η ασκηθείσα ποινική δίωξη. Σε περίπτωση παύσης της ποινικής δίωξης υπό όρους, με νόμο, το κώλυμα αίρεται υπό τους ίδιους όρους υπό τους οποίους έπαυσε η ποινική δίωξη,

(γ) όποιος έχει τιμωρηθεί για μη τήρηση φίλαθλου πνεύματος, σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 2725/1999, για όσο χρόνο διαρκεί η τιμωρία.

2. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.:

(α) μέτοχος Α.Α.Ε. ή μέλος του ιδρυτικού της σωματείου ή μέλος αθλητικού σωματείου που διατηρεί Τ.Α.Α. ή μέλος του Δ.Σ. Α.Α.Ε. ή διαχειριστής Τ.Α.Α. ή των ιδρυτικών τους σωματείων ή μέλος του Δ.Σ. εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί επαγγελματικό άθλημα ή μέλος Δ.Σ. ένωσης Α.Α.Ε. ή σωματείων που διατηρούν Τ.Α.Α. (επαγγελματικοί σύνδεσμοι), για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα αυτή και για πέντε (5) έτη μετά την απώλειά της με οποιονδήποτε τρόπο,

(β) εν ενεργεία και μη διαιτητής, προπονητής, αθλητής επαγγελματικού αθλήματος και αθλητικός διαμεσολαβητής (manager), για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα αυτή

και για ένα (1) έτος μετά την απώλειά της, με οποιονδήποτε τρόπο. Διαιτητές θεωρούνται και οι βοηθοί διαιτητή, οι επόπτες, οι κριτές και οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, ασκούν ή συμμετέχουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στην άσκηση διαιτητικού έργου,

(γ) πρόσωπο το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του σε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή στο ιδρυτικό τους ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ή σε εθνική αθλητική ομοσπονδία που καλλιεργεί επαγγελματικό άθλημα ή σε επαγγελματικό σύνδεσμο, με σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβασή του και για ένα (1) έτος μετά τη λήξη ή λύση της, με οποιονδήποτε τρόπο,

(δ) πρόσωπο το οποίο έχει καταρτίσει, ατομικά ή με την ιδιότητα ομόρρυθμου εταίρου Ο.Ε. ή Ε.Ε., διαχειριστή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., Διευθύνοντος Συμβούλου, μέλους Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας και εταίρου ή μετόχου εταιρείας οποιασδήποτε μορφής, με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15 %), οποιαδήποτε σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργου με Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή με το ιδρυτικό του ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ή με εθνική αθλητική ομοσπονδία που καλλιεργεί επαγγελματικό άθλημα ή με επαγγελματικό σύνδεσμο, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση αυτή και για ένα (1) έτος μετά τη λήξη ή λύση της, με οποιονδήποτε τρόπο,

(ε) πρόσωπο που ασκεί ατομική επιχείρηση με αντικείμενο την παραγωγή ή και την εμπορία πάσης φύσης αθλητικών ειδών, όπως ιδίως ειδών ένδυσης, υπόδησης, αθλητικών οργάνων και αξεσουάρ, συμπληρωμάτων διατροφής ή άλλων προϊόντων που σχετίζονται με επαγγελματικό άθλημα, καθώς και πρόσωπο που φέρει την ιδιότητα του μέλους, εταίρου, μετόχου, διαχειριστή, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, νόμιμου εκπρόσωπου και διευθυντή ή εντεταλμένου σύμβουλου εμπορικής εταιρείας, οποιασδήποτε νομικής μορφής, με το ίδιο ως άνω αντικείμενο για όσο χρόνο ασκεί ή συμμετέχει στην επιχείρηση αυτή ή στη διοίκησή της και για ένα (1) έτος μετά,

(στ) μέλος, εταίρος, μέτοχος, διαχειριστής, μέλος του Δ.Σ., νόμιμος εκπρόσωπος και διευθυντής ή εντεταλμένος σύμβουλος εμπορικής εταιρείας, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που παρέχει, φυσικά ή διαδικτυακά, υπηρεσίες προγνωστικών ή στοιχημάτων για αγώνες επαγγελματικού αθλήματος, για όσο χρόνο διατηρεί μία από τις παραπάνω ιδιότητες και για τρία (3) έτη μετά την απώλειά της, με οποιονδήποτε τρόπο,

(ζ) οι σύζυγοι και οι συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού των προσώπων των ανωτέρω περιπτώσεων.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως στο Δ.Σ. κάθε κώλυμα ή ασυμβίβαστο που συντρέχει στο πρόσωπό τους.

4. α. Για την ύπαρξη ή μη κωλύματος ή ασυμβιβάστου, αποφαίνεται, ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερόμενου μέλους, το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., το οποίο συγκαλείται εκτάκτως, με πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του, αν το κώλυμα ή ασυμβίβαστο φέρεται να συντρέχει στο πρόσωπο του Προέδρου, οίκοθεν ή ύστερα από αίτημα ενός έστω μέλους του Δ.Σ. ή του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. κοινοποιείται στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη λήψη της.

β. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα ή τα ασυμβίβαστα των παραγράφων 1 και 2 στο πρόσωπο ήδη διορισθέντος μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., τακτικού ή αναπληρωματικού, το μέλος αυτό παύεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 6

Άσκηση καθηκόντων μελών Δ.Σ.

1. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.:

(α) απολαμβάνουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας,

(β) δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν δεσμευτικές οδηγίες από κυβερνητικά ή διοικητικά όργανα, ούτε από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου,

(γ) υποχρεούνται να τηρούν πιστά το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία, καθώς και να ενεργούν με ευθύτητα, ευσυνειδησία και απόλυτη αμεροληψία,

(δ) υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και για κάθε στοιχείο που περιέρχεται σε γνώση τους και δεν υπόκειται σε δημοσιότητα,

(ε) υποχρεούνται να επιδεικνύουν ευπρεπή συμπεριφορά.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεν ευθύνονται προσωπικά έναντι τρίτων. Έναντι της Ε.Ε.Α.

ευθύνονται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. υποβάλλουν, κάθε έτος, δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης στη Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 3 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309).

Άρθρο 7

Συνεδρίαση – λήψη αποφάσεων Δ.Σ.

1. Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Α. ασκούνται από το Δ.Σ. αυτής συλλογικά.

2. Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης, κάθε φορά που αυτό κρίνεται απαραίτητο είτε από τον Πρόεδρο είτε από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. Στην τελευταία περίπτωση, ο Πρόεδρος συγκαλεί υποχρεωτικά τα μέλη του Δ.Σ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη γνωστοποίηση του αιτήματος της πλειοψηφίας, στην οποία αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. συνεδριάζει έγκυρα με την παρουσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον από τα μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου και αν αυτός απουσιάζει, υπερισχύει η ψήφος του Αντιπροέδρου.

4. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του. Αδικαιολόγητη απουσία σε δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις ή σε έξι (6), μέσα στο ίδιο έτος, συνεδριάσεις συνιστά σπουδαίο λόγο παύσης τους.

5. Τα πρακτικά συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. καθαρογράφονται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη συνεδρίαση, υπογράφονται από τα παρευρισκόμενα στη συνεδρίαση μέλη και ακριβές αντίγραφο αυτών, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, κοινοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την καθαρογραφή στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της Ε.Ε.Α.

Άρθρο 8

Αποδοχές μελών Δ.Σ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται η μηνιαία ή ανά συνεδρίαση αποζημίωση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.

Άρθρο 9

Εσωτερική οργάνωση και λειτουργία

Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού, ορίζονται η οργανωτική δομή, διάρθρωση και ο τρόπος λειτουργίας της Ε.Ε.Α. και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της, θεσπίζονται οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της, συνιστώνται και κατανέμονται σε κλάδους και ειδικότητες οι θέσεις του προσωπικού και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 10

Επιστημονικοί συνεργάτες και σύμβουλοι

1. Η Ε.Ε.Α. μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε συγκεκριμένο θέμα αρμοδιότητάς της, σε εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες ή συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αν το προσωπικό της Ε.Ε.Α. δεν επαρκεί ή δεν διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος.

2. Επί ποινή ακυρότητας, η ανάθεση της παραγράφου 1 συντελείται με έγγραφη σύμβαση στην οποία αναγράφεται το ακριβές αντικείμενο της ανάθεσης, η συμφωνηθείσα αμοιβή, ο χρόνος και τρόπος καταβολής της και κάθε άλλος όρος που έχει συμφωνηθεί.

Άρθρο 11

Πόροι – οικονομική διαχείριση

1. Τακτικοί πόροι της Ε.Ε.Α. είναι:

(α) τα τέλη που εισπράττονται για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 του άρθρου 12, την αδειοδότηση της σύστασης Τ.Α.Α., την αδειοδότηση απόκτησης μετοχών Α.Α.Ε, τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., σύμφωνα με τις περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14, την αδειοδότηση Α.Α.Ε. για τη χρηματοδότηση ανέγερσης ανακατασκευής, επισκευής ή και συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων κατά το άρθρο 67Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστίθεται με το άρθρο 43 του παρόντος, καθώς και κατά την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τον παρόντα,

(β) τα ποσά εγγυητικών επιστολών που καταπίπτουν υπέρ αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 13,

(γ) η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και

(δ) οι εν γένει πρόσοδοι από την περιουσία της.

2. Έκτακτοι πόροι της Ε.Ε.Α. είναι:

(α) χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών,

(β) έκτακτες επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό,

(γ) κάθε άλλο έσοδο με νόμιμη προέλευση.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Α., καθορίζεται το ύψος των επιβαλλόμενων τελών της παραγράφου 1, η διαδικασία είσπραξής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το ύψος της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης της Ε.Ε.Α., οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής της και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κύριος διατάκτης, ο οποίος αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων που τίθενται στη διάθεση της Ε.Ε.Α., ορίζεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αυτής.

5. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού υποστηρίζει την οικονομική διαχείριση της Ε.Ε.Α.

Άρθρο 12

Πιστοποιητικό Ε.Ε.Α.

1. Οι ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες (Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε.), καθώς και τα Τ.Α.Α. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο εθνικό πρωτάθλημα πετοσφαίρισης Α1 εθνικής κατηγορίας ανδρών, υποχρεούνται, πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος ή του κυπέλλου στο οποίο συμμετέχουν αν αυτό αρχίζει νωρίτερα, να λάβουν και να προσκομίσουν στην οικεία διοργανώτρια αρχή πιστοποιητικό της Ε.Ε.Α., το οποίο χορηγείται εφόσον τηρούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον παρόντα, στον ν. 2725/1999 και στις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτών.

2. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παραγράφου 1, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. ή το ενδιαφερόμενο Τ.Α.Α. υποβάλλει στην Ε.Ε.Α., πενήντα (50) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου εθνικού πρωταθλήματος ή κυπέλου, όποιου εκ των δύο αρχίζει νωρίτερα, σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

(α) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού οφειλών προς τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποίησαν ως έδρα την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

(β) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού οφειλών προς τους αθλητές και τους προπονητές που απασχολούν ή απασχόλησαν την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

(γ) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού οφειλών προς το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και το εργαστήριο αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) Δημόκριτος.

(δ) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού οφειλών προς την οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία, τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο και το ιδρυτικό ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο.

(ε) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού οφειλών κάθε απαίτησης που έχει επιδικαστεί με τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου ή της επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών του άρθρου 95 του ν. 2725/1999 ή άλλον εκτελεστό τίτλο.

Αν δεν υφίσταται οφειλή προς τους φορείς των περιπτώσεων α΄ έως ε΄, μπορεί να προσκομίζεται μόνο υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α., σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια αρχή, για τη μη ύπαρξη σχετικής οφειλής.

(στ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

(ζ) Βεβαίωση ύπαρξης και καλής λειτουργίας συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4326/2015.

(η) Βεβαίωση ύπαρξης και καλής λειτουργίας της διαμόρφωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως έδρα για την πρόσβαση, την παραμονή και την αποχώρηση ατόμων με κινητικά προβλήματα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49).

(θ) Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επικείμενης αγωνιστικής περιόδου, ισοσκελισμένο και θεωρημένο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού που έχει υποβληθεί επιτρέπεται οποτεδήποτε, είναι δε υποχρεωτική αν τα έξοδα που προκύπτουν, ύστερα από μεταγραφική περίοδο, υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα. Ο αναμορφωμένος προϋπολογισμός, ισοσκελισμένος και θεωρημένος από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, κατατίθεται στην Ε.Ε.Α. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο προς τούτο όργανο της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α.

(ι) Μόνο οι Α.Α.Ε. εγγυητική επιστολή τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 13.

(ια) Απόδειξη πληρωμής του τέλους χορήγησης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 11. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 11, δεν απαιτείται η προσκόμιση του παρόντος δικαιολογητικού. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου συντέμνεται σε σαράντα (40) ημέρες, αν πρόκειται για νεοσύστατη Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. λόγω ανόδου από ερασιτεχνική κατηγορία.

3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να καθορίζεται η μορφή και το ειδικότερο περιεχόμενο του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 και της αίτησης για τη χορήγησή του.

4. Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 και το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος ή του κυπέλου, όποιου εκ των δύο αρχίζει νωρίτερα, η Ε.Ε.Α. ελέγχει την πληρότητά τους και τη συμμόρφωση της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. στην κείμενη νομοθεσία και, ανάλογα με τα πορίσματα του ελέγχου της, χορηγεί το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 ή απορρίπτει τη σχετική αίτηση.

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Ε.Ε.Α. μπορεί να τάσσει προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των πέντε (5) ημερών, για τη συμπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών της παραγράφου 2 ή την παροχή πρόσθετων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία επί του απόλυτου αριθμού των μελών του Δ.Σ. της Ε.Α.Α. Στην περίπτωση αυτή, η τριακονθήμερη προθεσμία της παραγράφου 4 αναστέλλεται για ίσο χρονικό διάστημα με την προθεσμία που έχει ταχθεί για τη συμπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών ή την παροχή πρόσθετων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων.

6. Η Ε.Ε.Α. ελέγχει αν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Αν διαπιστωθεί ότι μία έστω από τις προϋποθέσεις χορήγησής του έπαυσε να ισχύει, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., τάσσεται εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης πέντε (5) έως είκοσι (20) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία, η Ε.Ε.Α. ανακαλεί το πιστοποιητικό της παραγράφου 1.

7. Η ανάκληση του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 συντελείται, σε κάθε περίπτωση, ύστερα από ακρόαση της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε. ή του ενδιαφερόμενου Τ.Α.Α.

8. Κάθε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. που έχει ως αντικείμενο την απόρριψη αίτησης χορήγησης ή την ανάκληση του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 κοινοποιείται στην οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία και στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο για τις νόμιμες συνέπειες.

Άρθρο 13

Εγγυητική επιστολή

1. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 του άρθρου 12, οι Α.Α.Ε. υποχρεούνται να καταθέσουν στην Ε.Ε.Α., μαζί με τον προϋπολογισμό της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12, εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ποσού τουλάχιστον ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των εξόδων του προϋπολογισμού αυτού και λήξης της ισχύος της έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.

2. α. Για τις Π.Α.Ε. που συμμετέχουν σε πρωτάθλημα Super League το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 1 ορίζεται, κατ’ ελάχιστο όριο, σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

β. Για τις Π.Α.Ε. που συμμετέχουν σε πρωτάθλημα Football League το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 1 ορίζεται, κατ’ ελάχιστο όριο, σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.

γ. Για τις Κ.Α.Ε., που συμμετέχουν στο εθνικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης ανδρών Α1 Εθνικής Κατηγορίας Basket League το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 1 ορίζεται, κατ’ ελάχιστο όριο, σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.

3. Αν προκύψει ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. υποχρεούται, μαζί με την υποβολή του αναμορφωμένου προϋπολογισμού, να καταθέσει νέα συμπληρωματική εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της αύξησης των προϋπολογισθέντων εξόδων και λήξης της ισχύος της έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.

4. Αν δεν προσκομιστεί η συμπληρωματική εγγυητική επιστολή της παραγράφου 3, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., που κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε., καταπίπτει η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 1, κατά ποσό ίσο με το διπλάσιο του ποσού της οφειλόμενης συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής και, αν το ποσό αυτό υπερβαίνει σε σύνολο το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 1, διατάσσεται η ολική κατάπτωσή της.

5. Αν διαταχθεί η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 1, σύμφωνα με την παράγραφο 4, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει στην Ε.Ε.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάπτωση, νέα εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των εξόδων του αναμορφωθέντος προϋπολογισμού και

λήξης της ισχύος της έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου. Τα κατώτατα όρια της παραγράφου 2 ισχύουν και για την νέα αυτή εγγυητική επιστολή. Αν παρέλθει άπρακτη η δεκαπενθήμερη προθεσμία του πρώτου εδαφίου, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. ανακαλείται το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του άρθρου 12.

6. Εγγυητική επιστολή που κατατίθεται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, επιστρέφεται μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου για την οποία κατατέθηκε, εφόσον δε συντρέχει λόγος κατάπτωσής της.

7. Η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής διατάσσεται υπέρ της ίδιας της Ε.Ε.Α., εκτός αν αιτία της κατάπτωσης είναι η μη τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε., οπότε η κατάπτωση διατάσσεται, κατά σειρά, υπέρ των υφιστάμενων απαιτήσεων των αθλητών, των προπονητών, του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, των ιδιοκτητών των αθλητικών εγκαταστάσεων της έδρας της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε., του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, τρίτων εξοπλισμένων με τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου ή της επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών του άρθρου 95 του ν. 2725/1999 ή με άλλο εκτελεστό τίτλο. Σε περίπτωση εκτελεστής απόφασης ή τίτλου, η κατάπτωση διατάσσεται για