• Γεώργιος Δ. Λιανός

Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, αθλητικά νομικά πρόσωπα κ.λπ.)


Ν. 4603/2019 (ΦΕΚ Α΄ 48/14.3.2019)

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1

Σύσταση Επιτροπής

Επαγγελματικού Αθλητισμού

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.)» που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυμία της Ε.Ε.Α. αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «Professional Sports Committee (P.S.C.)».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Ε.Ε.Α. ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ε.Ε.Α., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται η περιφερειακή ενότητα, ο δήμος και η ακριβής διεύθυνση της έδρας της Ε.Ε.Α.

2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, η Ε.Ε.Α. εδρεύει στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), σε χώρο που της παραχωρείται κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες

Η Ε.Ε.Α. είναι αρμόδια να:

(α) αδειοδοτεί τη σύσταση των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121),

(β) χορηγεί και ανακαλεί το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του άρθρου 12,

(γ) διενεργεί τακτικό ή έκτακτο διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες (Α.Α.Ε.) και τα Τ.Α.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15. Μέσα στα πλαίσια αυτά, ελέγχει τις Α.Α.Ε., τα Τ.Α.Α. και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνδέεται μαζί τους, με οποιονδήποτε τρόπο, για την τήρηση της αθλητικής και εν γένει κείμενης νομοθεσίας,

(δ) ελέγχει την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των Α.Α.Ε και των Τ.Α.Α., ιδίως έναντι του Δημοσίου, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, των αθλητών και των προπονητών τους, καθώς και του ιδρυτικού τους αθλητικού σωματείου,

(ε) αδειοδοτεί την απόκτηση μετοχών Α.Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 16 και τα άρθρα 69 και 69Α του ν. 2725/1999,

(στ) επιτρέπει ή απαγορεύει να συμπεριληφθούν οι αγώνες ομάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. στα έντυπα παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ή εταιρείας που επιτρέπεται να παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης κατά τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), σύμφωνα με το άρθρο 17,

(ζ) ελέγχει τις συμβάσεις που συνάπτουν οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α., τα έσοδα και τις δαπάνες αυτών, καθώς και τις πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας που πραγματοποιούν, σύμφωνα με το άρθρο 18,

(η) χορηγεί άδεια στις Α.Α.Ε. για να χρηματοδοτήσουν την ανέγερση, επισκευή ή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστίθεται με το άρθρο 43 του παρόντος,

(θ) επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 22 και τα πρόστιμα της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49),

(ι) αναφέρει στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές παραβάσεις που έχει διαπιστώσει,

(ια) γνωμοδοτεί για θέματα της αρμοδιότητάς της, ύστερα από ερώτημα: αα) του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ββ) εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί επαγγελματικό άθλημα ή και γγ) επαγγελματικού συνδέσμου,

(ιβ) ασκεί κάθε αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με νόμο στην Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2725/1999.

Άρθρο 4

Συγκρότηση – διορισμός – θητεία

Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Ε.Ε.Α. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από τα εξής πρόσωπα, με ισάριθμους αναπληρωτές, με τις αντίστοιχες ιδιότητες και προσόντα:

(α) έναν (1) μη εν ενεργεία ανώτερο ή ανώτατο δικαστικό λειτουργό, ως Πρόεδρο,

(β) έναν (1) εν ενεργεία ή ομότιμο καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) πανεπιστημιακού τομέα, στο γνωστικό αντικείμενο της οργάνωσης και διαχείρισης αθλητικών ομάδων ή του εμπορικού ή διοικητικού δικαίου, ως Αντιπρόεδρο,

(γ) έναν (1) δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, με εξειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα εμπορικού ή διοικητικού δικαίου,

(δ) έναν (1) δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, με εξειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα αθλητικού δικαίου,

(ε) έναν (1) πτυχιούχο Α.Ε.Ι. πανεπιστημιακού τομέα, οικονομικής κατεύθυνσης, κάτοχο άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,

(στ) δύο (2) πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, με επιστημονική κατάρτιση ή εμπειρία στο χώρο του αθλητισμού.

Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. ασκεί υπάλληλος της Ε.Ε.Α. που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., τακτικά και αναπληρωματικά, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της διαρκούς επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 32 του Κανονισμού της Βουλής.

3. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί το ίδιο πρόσωπο μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. περισσότερες από δύο (2) συνολικά φορές, διαδοχικές ή μη. Για την εφαρμογή της παρούσας δε λαμβάνεται υπόψη διορισμός στην Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2725/1999.

4. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδικαίως έως το διορισμό νέου Δ.Σ., όχι, όμως, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από τη λήξη της.

5. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. παύονται μόνο για σπουδαίο λόγο, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 5

Κωλύματα και ασυμβίβαστα μελών Δ.Σ.

1. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.

(α) όποιος εμπίπτει στα κωλύματα των άρθρων 5 έως 7, των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ του άρθρου 8 και του άρθρου 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26),

(β) όποιος έχει καταδικαστεί ή έχει παραπεμφθεί, με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα ή κλητήριο θέσπισμα, να δικαστεί ως υπαίτιος για οποιοδήποτε κακούργημα ή πλημμέλημα της περίπτωσης α΄ του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή για αδίκημα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων, παράβαση της νομοθεσίας περί ντόπινγκ, δωροδοκία – δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, παράνομο στοιχηματισμό, παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, παράβαση του νόμου περί όπλων και πυρομαχικών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, εγκληματική οργάνωση, κατάρτιση ένοπλης ομάδας. Το κώλυμα της παρούσας περίπτωσης αίρεται με την έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή απόφασης με την οποία παύει οριστικά η ασκηθείσα ποινική δίωξη. Σε περίπτωση παύσης της ποινικής δίωξης υπό όρους, με νόμο, το κώλυμα αίρεται υπό τους ίδιους όρους υπό τους οποίους έπαυσε η ποινική δίωξη,

(γ) όποιος έχει τιμωρηθεί για μη τήρηση φίλαθλου πνεύματος, σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 2725/1999, για όσο χρόνο διαρκεί η τιμωρία.

2. Δεν επιτρέπεται να διοριστεί μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.:

(α) μέτοχος Α.Α.Ε. ή μέλος του ιδρυτικού της σωματείου ή μέλος αθλητικού σωματείου που διατηρεί Τ.Α.Α. ή μέλος του Δ.Σ. Α.Α.Ε. ή διαχειριστής Τ.Α.Α. ή των ιδρυτικών τους σωματείων ή μέλος του Δ.Σ. εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί επαγγελματικό άθλημα ή μέλος Δ.Σ. ένωσης Α.Α.Ε. ή σωματείων που διατηρούν Τ.Α.Α. (επαγγελματικοί σύνδεσμοι), για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα αυτή και για πέντε (5) έτη μετά την απώλειά της με οποιονδήποτε τρόπο,

(β) εν ενεργεία και μη διαιτητής, προπονητής, αθλητής επαγγελματικού αθλήματος και αθλητικός διαμεσολαβητής (manager), για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα αυτή

και για ένα (1) έτος μετά την απώλειά της, με οποιονδήποτε τρόπο. Διαιτητές θεωρούνται και οι βοηθοί διαιτητή, οι επόπτες, οι κριτές και οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, ασκούν ή συμμετέχουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στην άσκηση διαιτητικού έργου,

(γ) πρόσωπο το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του σε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή στο ιδρυτικό τους ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ή σε εθνική αθλητική ομοσπονδία που καλλιεργεί επαγγελματικό άθλημα ή σε επαγγελματικό σύνδεσμο, με σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβασή του και για ένα (1) έτος μετά τη λήξη ή λύση της, με οποιονδήποτε τρόπο,

(δ) πρόσωπο το οποίο έχει καταρτίσει, ατομικά ή με την ιδιότητα ομόρρυθμου εταίρου Ο.Ε. ή Ε.Ε., διαχειριστή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., Διευθύνοντος Συμβούλου, μέλους Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας και εταίρου ή μετόχου εταιρείας οποιασδήποτε μορφής, με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15 %), οποιαδήποτε σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργου με Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή με το ιδρυτικό του ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο ή με εθνική αθλητική ομοσπονδία που καλλιεργεί επαγγελματικό άθλημα ή με επαγγελματικό σύνδεσμο, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση αυτή και για ένα (1) έτος μετά τη λήξη ή λύση της, με οποιονδήποτε τρόπο,

(ε) πρόσωπο που ασκεί ατομική επιχείρηση με αντικείμενο την παραγωγή ή και την εμπορία πάσης φύσης αθλητικών ειδών, όπως ιδίως ειδών ένδυσης, υπόδησης, αθλητικών οργάνων και αξεσουάρ, συμπληρωμάτων διατροφής ή άλλων προϊόντων που σχετίζονται με επαγγελματικό άθλημα, καθώς και πρόσωπο που φέρει την ιδιότητα του μέλους, εταίρου, μετόχου, διαχειριστή, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, νόμιμου εκπρόσωπου και διευθυντή ή εντεταλμένου σύμβουλου εμπορικής εταιρείας, οποιασδήποτε νομικής μορφής, με το ίδιο ως άνω αντικείμενο για όσο χρόνο ασκεί ή συμμετέχει στην επιχείρηση αυτή ή στη διοίκησή της και για ένα (1) έτος μετά,

(στ) μέλος, εταίρος, μέτοχος, διαχειριστής, μέλος του Δ.Σ., νόμιμος εκπρόσωπος και διευθυντής ή εντεταλμένος σύμβουλος εμπορικής εταιρείας, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που παρέχει, φυσικά ή διαδικτυακά, υπηρεσίες προγνωστικών ή στοιχημάτων για αγώνες επαγγελματικού αθλήματος, για όσο χρόνο διατηρεί μία από τις παραπάνω ιδιότητες και για τρία (3) έτη μετά την απώλειά της, με οποιονδήποτε τρόπο,

(ζ) οι σύζυγοι και οι συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού των προσώπων των ανωτέρω περιπτώσεων.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως στο Δ.Σ. κάθε κώλυμα ή ασυμβίβαστο που συντρέχει στο πρόσωπό τους.

4. α. Για την ύπαρξη ή μη κωλύματος ή ασυμβιβάστου, αποφαίνεται, ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερόμενου μέλους, το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., το οποίο συγκαλείται εκτάκτως, με πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του, αν το κώλυμα ή ασυμβίβαστο φέρεται να συντρέχει στο πρόσωπο του Προέδρου, οίκοθεν ή ύστερα από αίτημα ενός έστω μέλους του Δ.Σ. ή του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. κοινοποιείται στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη λήψη της.

β. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα ή τα ασυμβίβαστα των παραγράφων 1 και 2 στο πρόσωπο ήδη διορισθέντος μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., τακτικού ή αναπληρωματικού, το μέλος αυτό παύεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 6

Άσκηση καθηκόντων μελών Δ.Σ.

1. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.:

(α) απολαμβάνουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας,

(β) δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν δεσμευτικές οδηγίες από κυβερνητικά ή διοικητικά όργανα, ούτε από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου,

(γ) υποχρεούνται να τηρούν πιστά το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία, καθώς και να ενεργούν με ευθύτητα, ευσυνειδησία και απόλυτη αμεροληψία,

(δ) υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και για κάθε στοιχείο που περιέρχεται σε γνώση τους και δεν υπόκειται σε δημοσιότητα,

(ε) υποχρεούνται να επιδεικνύουν ευπρεπή συμπεριφορά.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεν ευθύνονται προσωπικά έναντι τρίτων. Έναντι της Ε.Ε.Α.

ευθύνονται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. υποβάλλουν, κάθε έτος, δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης στη Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 3 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309).

Άρθρο 7

Συνεδρίαση – λήψη αποφάσεων Δ.Σ.

1. Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Α. ασκούνται από το Δ.Σ. αυτής συλλογικά.

2. Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης, κάθε φορά που αυτό κρίνεται απαραίτητο είτε από τον Πρόεδρο είτε από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. Στην τελευταία περίπτωση, ο Πρόεδρος συγκαλεί υποχρεωτικά τα μέλη του Δ.Σ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη γνωστοποίηση του αιτήματος της πλειοψηφίας, στην οποία αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. συνεδριάζει έγκυρα με την παρουσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον από τα μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου και αν αυτός απουσιάζει, υπερισχύει η ψήφος του Αντιπροέδρου.

4. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του. Αδικαιολόγητη απουσία σε δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις ή σε έξι (6), μέσα στο ίδιο έτος, συνεδριάσεις συνιστά σπουδαίο λόγο παύσης τους.

5. Τα πρακτικά συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. καθαρογράφονται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη συνεδρίαση, υπογράφονται από τα παρευρισκόμενα στη συνεδρίαση μέλη και ακριβές αντίγραφο αυτών, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, κοινοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την καθαρογραφή στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της Ε.Ε.Α.

Άρθρο 8

Αποδοχές μελών Δ.Σ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται η μηνιαία ή ανά συνεδρίαση αποζημίωση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.

Άρθρο 9

Εσωτερική οργάνωση και λειτουργία

Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού, ορίζονται η οργανωτική δομή, διάρθρωση και ο τρόπος λειτουργίας της Ε.Ε.Α. και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της, θεσπίζονται οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της, συνιστώνται και κατανέμονται σε κλάδους και ειδικότητες οι θέσεις του προσωπικού και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 10

Επιστημονικοί συνεργάτες και σύμβουλοι

1. Η Ε.Ε.Α. μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε συγκεκριμένο θέμα αρμοδιότητάς της, σε εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες ή συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αν το προσωπικό της Ε.Ε.Α. δεν επαρκεί ή δεν διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος.

2. Επί ποινή ακυρότητας, η ανάθεση της παραγράφου 1 συντελείται με έγγραφη σύμβαση στην οποία αναγράφεται το ακριβές αντικείμενο της ανάθεσης, η συμφωνηθείσα αμοιβή, ο χρόνος και τρόπος καταβολής της και κάθε άλλος όρος που έχει συμφωνηθεί.

Άρθρο 11

Πόροι – οικονομική διαχείριση

1. Τακτικοί πόροι της Ε.Ε.Α. είναι:

(α) τα τέλη που εισπράττονται για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 του άρθρου 12, την αδειοδότηση της σύστασης Τ.Α.Α., την αδειοδότηση απόκτησης μετοχών Α.Α.Ε, τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., σύμφωνα με τις περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14, την αδειοδότηση Α.Α.Ε. για τη χρηματοδότηση ανέγερσης ανακατασκευής, επισκευής ή και συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων κατά το άρθρο 67Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστίθεται με το άρθρο 43 του παρόντος, καθώς και κατά την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τον παρόντα,

(β) τα ποσά εγγυητικών επιστολών που καταπίπτουν υπέρ αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 13,

(γ) η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και

(δ) οι εν γένει πρόσοδοι από την περιουσία της.

2. Έκτακτοι πόροι της Ε.Ε.Α. είναι:

(α) χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών,

(β) έκτακτες επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό,

(γ) κάθε άλλο έσοδο με νόμιμη προέλευση.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Α., καθορίζεται το ύψος των επιβαλλόμενων τελών της παραγράφου 1, η διαδικασία είσπραξής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το ύψος της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης της Ε.Ε.Α., οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής της και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κύριος διατάκτης, ο οποίος αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων που τίθενται στη διάθεση της Ε.Ε.Α., ορίζεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αυτής.

5. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού υποστηρίζει την οικονομική διαχείριση της Ε.Ε.Α.

Άρθρο 12

Πιστοποιητικό Ε.Ε.Α.

1. Οι ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες (Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε.), καθώς και τα Τ.Α.Α. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο εθνικό πρωτάθλημα πετοσφαίρισης Α1 εθνικής κατηγορίας ανδρών, υποχρεούνται, πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος ή του κυπέλλου στο οποίο συμμετέχουν αν αυτό αρχίζει νωρίτερα, να λάβουν και να προσκομίσουν στην οικεία διοργανώτρια αρχή πιστοποιητικό της Ε.Ε.Α., το οποίο χορηγείται εφόσον τηρούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον παρόντα, στον ν. 2725/1999 και στις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτών.

2. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παραγράφου 1, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. ή το ενδιαφερόμενο Τ.Α.Α. υποβάλλει στην Ε.Ε.Α., πενήντα (50) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου εθνικού πρωταθλήματος ή κυπέλου, όποιου εκ των δύο αρχίζει νωρίτερα, σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

(α) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού οφειλών προς τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποίησαν ως έδρα την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

(β) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού οφειλών προς τους αθλητές και τους προπονητές που απασχολούν ή απασχόλησαν την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

(γ) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού οφειλών προς το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και το εργαστήριο αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) Δημόκριτος.

(δ) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού οφειλών προς την οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία, τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο και το ιδρυτικό ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο.

(ε) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού οφειλών κάθε απαίτησης που έχει επιδικαστεί με τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου ή της επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών του άρθρου 95 του ν. 2725/1999 ή άλλον εκτελεστό τίτλο.

Αν δεν υφίσταται οφειλή προς τους φορείς των περιπτώσεων α΄ έως ε΄, μπορεί να προσκομίζεται μόνο υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α., σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια αρχή, για τη μη ύπαρξη σχετικής οφειλής.

(στ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

(ζ) Βεβαίωση ύπαρξης και καλής λειτουργίας συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4326/2015.

(η) Βεβαίωση ύπαρξης και καλής λειτουργίας της διαμόρφωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως έδρα για την πρόσβαση, την παραμονή και την αποχώρηση ατόμων με κινητικά προβλήματα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49).

(θ) Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επικείμενης αγωνιστικής περιόδου, ισοσκελισμένο και θεωρημένο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού που έχει υποβληθεί επιτρέπεται οποτεδήποτε, είναι δε υποχρεωτική αν τα έξοδα που προκύπτουν, ύστερα από μεταγραφική περίοδο, υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα. Ο αναμορφωμένος προϋπολογισμός, ισοσκελισμένος και θεωρημένος από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, κατατίθεται στην Ε.Ε.Α. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο προς τούτο όργανο της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α.

(ι) Μόνο οι Α.Α.Ε. εγγυητική επιστολή τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 13.

(ια) Απόδειξη πληρωμής του τέλους χορήγησης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 11. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 11, δεν απαιτείται η προσκόμιση του παρόντος δικαιολογητικού. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου συντέμνεται σε σαράντα (40) ημέρες, αν πρόκειται για νεοσύστατη Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. λόγω ανόδου από ερασιτεχνική κατηγορία.

3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να καθορίζεται η μορφή και το ειδικότερο περιεχόμενο του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 και της αίτησης για τη χορήγησή του.

4. Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 και το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος ή του κυπέλου, όποιου εκ των δύο αρχίζει νωρίτερα, η Ε.Ε.Α. ελέγχει την πληρότητά τους και τη συμμόρφωση της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. στην κείμενη νομοθεσία και, ανάλογα με τα πορίσματα του ελέγχου της, χορηγεί το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 ή απορρίπτει τη σχετική αίτηση.

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Ε.Ε.Α. μπορεί να τάσσει προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των πέντε (5) ημερών, για τη συμπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών της παραγράφου 2 ή την παροχή πρόσθετων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία επί του απόλυτου αριθμού των μελών του Δ.Σ. της Ε.Α.Α. Στην περίπτωση αυτή, η τριακονθήμερη προθεσμία της παραγράφου 4 αναστέλλεται για ίσο χρονικό διάστημα με την προθεσμία που έχει ταχθεί για τη συμπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών ή την παροχή πρόσθετων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων.

6. Η Ε.Ε.Α. ελέγχει αν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Αν διαπιστωθεί ότι μία έστω από τις προϋποθέσεις χορήγησής του έπαυσε να ισχύει, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., τάσσεται εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης πέντε (5) έως είκοσι (20) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία, η Ε.Ε.Α. ανακαλεί το πιστοποιητικό της παραγράφου 1.

7. Η ανάκληση του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 συντελείται, σε κάθε περίπτωση, ύστερα από ακρόαση της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε. ή του ενδιαφερόμενου Τ.Α.Α.

8. Κάθε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. που έχει ως αντικείμενο την απόρριψη αίτησης χορήγησης ή την ανάκληση του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 κοινοποιείται στην οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία και στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο για τις νόμιμες συνέπειες.

Άρθρο 13

Εγγυητική επιστολή

1. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 του άρθρου 12, οι Α.Α.Ε. υποχρεούνται να καταθέσουν στην Ε.Ε.Α., μαζί με τον προϋπολογισμό της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12, εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ποσού τουλάχιστον ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των εξόδων του προϋπολογισμού αυτού και λήξης της ισχύος της έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.

2. α. Για τις Π.Α.Ε. που συμμετέχουν σε πρωτάθλημα Super League το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 1 ορίζεται, κατ’ ελάχιστο όριο, σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

β. Για τις Π.Α.Ε. που συμμετέχουν σε πρωτάθλημα Football League το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 1 ορίζεται, κατ’ ελάχιστο όριο, σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.

γ. Για τις Κ.Α.Ε., που συμμετέχουν στο εθνικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης ανδρών Α1 Εθνικής Κατηγορίας Basket League το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 1 ορίζεται, κατ’ ελάχιστο όριο, σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.

3. Αν προκύψει ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. υποχρεούται, μαζί με την υποβολή του αναμορφωμένου προϋπολογισμού, να καταθέσει νέα συμπληρωματική εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της αύξησης των προϋπολογισθέντων εξόδων και λήξης της ισχύος της έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.

4. Αν δεν προσκομιστεί η συμπληρωματική εγγυητική επιστολή της παραγράφου 3, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., που κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε., καταπίπτει η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 1, κατά ποσό ίσο με το διπλάσιο του ποσού της οφειλόμενης συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής και, αν το ποσό αυτό υπερβαίνει σε σύνολο το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 1, διατάσσεται η ολική κατάπτωσή της.

5. Αν διαταχθεί η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 1, σύμφωνα με την παράγραφο 4, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει στην Ε.Ε.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάπτωση, νέα εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των εξόδων του αναμορφωθέντος προϋπολογισμού και

λήξης της ισχύος της έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου. Τα κατώτατα όρια της παραγράφου 2 ισχύουν και για την νέα αυτή εγγυητική επιστολή. Αν παρέλθει άπρακτη η δεκαπενθήμερη προθεσμία του πρώτου εδαφίου, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. ανακαλείται το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του άρθρου 12.

6. Εγγυητική επιστολή που κατατίθεται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, επιστρέφεται μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου για την οποία κατατέθηκε, εφόσον δε συντρέχει λόγος κατάπτωσής της.

7. Η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής διατάσσεται υπέρ της ίδιας της Ε.Ε.Α., εκτός αν αιτία της κατάπτωσης είναι η μη τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε., οπότε η κατάπτωση διατάσσεται, κατά σειρά, υπέρ των υφιστάμενων απαιτήσεων των αθλητών, των προπονητών, του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, των ιδιοκτητών των αθλητικών εγκαταστάσεων της έδρας της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε., του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, τρίτων εξοπλισμένων με τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου ή της επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών του άρθρου 95 του ν. 2725/1999 ή με άλλο εκτελεστό τίτλο. Σε περίπτωση εκτελεστής απόφασης ή τίτλου, η κατάπτωση διατάσσεται για το συνολικό ποσό που έχει επιδικασθεί, συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων.

8. Με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 4, σε κάθε άλλη περίπτωση ολικής ή μερικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει νέα ισόποση εγγυητική επιστολή, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάπτωση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. ανακαλείται το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του άρθρου 12.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Α.Α., μπορεί: (α) να αναπροσαρμόζεται το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 1, της συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 3 και της νέας εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 5 και (β) να αναπροσαρμόζονται ή να καταργούνται τα κατώτατα όρια εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 2.

Άρθρο 14

Διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος

1. Η Ε.Ε.Α. διενεργεί τακτικό διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις Α.Α.Ε. και στα Τ.Α.Α., με τη μέθοδο της δειγματοληψίας τον Ιούνιο κάθε έτους και έκτακτο οποτεδήποτε, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από σχετικό αίτημα:

(α) του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού,

(β) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,

(γ) του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

(δ) του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. του ιδρυτικού σωματείου της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε. ή του ενδιαφερόμενου Τ.Α.Α.,

(ε) του 1/20 των μετόχων της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε. ή και

(στ) του Δ.Σ. του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου ή του δικαιοδοτικού του οργάνου.

2. Ο διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος, τακτικός ή έκτακτος, πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα στον απολύτως αναγκαίο χρόνο και, σε κάθε περίπτωση, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες.

3. Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση κάθε τακτικού ή έκτακτου ελέγχου, το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. συντάσσει ειδική έκθεση, στην οποία παρουσιάζει τις ελεγκτικές πράξεις και τις διαδικασίες που έχει ακολουθήσει, τα πορίσματα στα οποία έχει καταλήξει,

τις ενδεικνυόμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας και τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.

4. Η έκθεση ελέγχου της παραγράφου 3 κοινοποιείται:

(α) στην ελεγχόμενη Α.Α.Ε. ή στο ελεγχόμενο Τ.Α.Α., ανάλογα με την περίπτωση,

(β) στο Δ.Σ. της οικείας εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας και του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου για τις νόμιμες συνέπειες,

(γ) στο ιδρυτικό της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. αθλητικό σωματείο,

(δ) στους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού και

(ε) στις αρμόδιες διοικητικές ή και δικαστικές αρχές, αν προκύπτουν ενδείξεις παραβάσεων που επισύρουν διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις.

Άρθρο 15

Εξουσίες Ε.Ε.Α. κατά τη διενέργεια ελέγχων

1. Κατά τη διενέργεια πάσης φύσεως ελέγχου, η ελεγχόμενη Α.Α.Ε. ή το ελεγχόμενο Τ.Α.Α., ο επαγγελματικός σύνδεσμος στον οποίο ανήκουν, το ιδρυτικό τους αθλητικό σωματείο, η οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία, οι αθλητές και οι προπονητές τους, το εν γένει υπαλληλικό προσωπικό τους και οι πάσης φύσεως συνεργάτες και σύμβουλοί τους, καθώς και κάθε συνδεόμενο με αυτά φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποχρεούται να συνεργάζεται και να παραδίδει αμελλητί στην Ε.Ε.Α. κάθε έγγραφο, αποδεικτικό μέσο ή πληροφορία που του ζητείται, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 212 Κ.Ποιν.Δ.

2. Η Ε.Ε.Α., κατά την άσκηση των καθηκόντων της, μπορεί να ζητά τη συνδρομή οποιασδήποτε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης ελληνικής ή αλλοδαπής αρχής.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. ή νομίμως εξουσιοδοτημένα από αυτό πρόσωπα, υπάλληλοι ή εξωτερικοί συνεργάτες ή σύμβουλοι έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα «Υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης» του ν. 3213/2003 και στο ηλεκτρονικό σύστημα «Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

4. Έναντι της Ε.Ε.Α. δεν ισχύει οποιοδήποτε φορολογικό, τραπεζικό και χρηματιστηριακό απόρρητο.

Άρθρο 16

Άδεια απόκτησης μετοχών Α.Α.Ε.

1. Η εν ζωή μεταβίβαση μετοχών, καθώς και κάθε άλλη δικαιοπραξία, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση μετοχών Α.Α.Ε. που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5 %) του μετοχικού της κεφαλαίου, κατά την ίδρυση ή ύστερα από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, χωρίς την προηγούμενη σχετική άδεια της Ε.Ε.Α., απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη.

2. Η άδεια της παραγράφου 1 χορηγείται από την Ε.Ε.Α. ύστερα από σχετική αίτηση κάθε ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 69Α του ν. 2725/1999, εφόσον:

(α) πληρούνται οι θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις των άρθρων 3, 69 και 69Α του ν. 2725/1999 και (β) διαπιστώνεται η νομιμότητα της προέλευσης των κεφαλαίων με τα οποία πρόκειται να καλυφθεί η αξία των αποκτώμενων μετοχών. Αν δεν συντρέχουν αμφότερες οι παραπάνω προϋποθέσεις, η σχετική αίτηση απορρίπτεται αιτιολογημένα.

3. Αν αποκτηθούν μετοχές Α.Α.Ε. χωρίς την προηγούμενη άδεια της Ε.Ε.Α., ανεξάρτητα από κάθε άλλη έννομη συνέπεια, η Ε.Ε.Α. απορρίπτει την αίτηση χορήγησης του πιστοποιητικού του άρθρου 12 ή το ανακαλεί, ανάλογα με την περίπτωση.

Άρθρο 17

Έντυπα παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης

1. Εξήντα (60) ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου εθνικού πρωταθλήματος ή κυπέλου, όποιου εκ των δύο αρχίζει νωρίτερα, τα Τ.Α.Α. και οι Α.Α.Ε. υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Ε.Ε.Α., υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια αρχή, συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση αποδεικτικά έγγραφα, με την οποία να δηλώνουν υπεύθυνα ότι τα μέλη του ιδρυτικού τους αθλητικού σωματείου και τα μέλη του Δ.Σ. και των άλλων διοικητικών ή εποπτικών οργάνων τους, οι διαχειριστές, οι μέτοχοι, οι διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι, τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη τους, οι αθλητές, οι τεχνικοί διευθυντές, οι προπονητές και βοηθοί προπονητή, τα μέλη του προπονητικού και του ιατρικού επιτελείου και το υποστηρικτικό προσωπικό τους δεν εμπίπτουν στα ασυμβίβαστα της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, όπως αυτή προστίθεται με το άρθρο 33 του παρόντος.

2. Εξαιρετικά, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η προθεσμία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 1 και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., μπορεί να καθορίζονται τα αποδεικτικά έγγραφα που απαιτείται να συνοδεύουν την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1, ο τύπος, το ακριβές περιεχόμενο και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

4. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 1 και των αποδεικτικών εγγράφων που τη συνοδεύουν, η Ε.Ε.Α. ελέγχει την ύπαρξη ή μη ασυμβίβαστου της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 και εκδίδει απόφαση με την οποία επιτρέπει ή απαγορεύει να συμπεριληφθούν οι αγώνες της ενδιαφερόμενης ομάδας στα έντυπα παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης. Η απόφαση της Ε.Ε.Α. κοινοποιείται αμελλητί στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και στις εταιρείες που επιτρέπεται να παρέχουν παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

5. Η Ε.Α.Α. μπορεί να ζητά από τα ενδιαφερόμενα Τ.Α.Α. και τις ενδιαφερόμενες Α.Α.Ε., από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και τις εταιρείες που επιτρέπεται να παρέχουν παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011, καθώς και από κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διευκρινίσεις, πληροφορίες ή πρόσθετα έγγραφα, τάσσοντας εύλογη προθεσμία για την παροχή αυτών, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τις δέκα (10)ημέρες. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής, αναστέλλεται η αποκλειστική προθεσμία της παραγράφου 4.

6. Η Ε.Ε.Α., με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, που λαμβάνεται ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερόμενων Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και κοινοποιείται αμελλητί στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και στις εταιρείες που επιτρέπεται να παρέχουν παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011, μπορεί να ανακαλεί προηγούμενη απόφασή της και να απαγορεύει τη συμμετοχή ομάδας στα έντυπα παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης: (α) αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ή ανακύψει ασυμβίβαστο της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 και (β) στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4326/2015.

7. Οι αποφάσεις των παραγράφων 4 και 6 είναι δεσμευτικές για την ΟΠΑΠ Α.Ε. και τις εταιρείες που επιτρέπεται να παρέχουν παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011, οι οποίες υποχρεούνται να καταρτίζουν τα έντυπα των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης σύμφωνα με αυτές.

8. Αρμόδια για τον έλεγχο τήρησης της υποχρέωσης της παραγράφου 7 είναι η Επιτροπή Ελέγχου Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) που συστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011, και μετατράπηκε σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14).

Άρθρο 18

Έλεγχος συμβάσεων και πωληθέντων εισιτηρίων

1. Με επιμέλεια και ευθύνη του Δ.Σ. της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε. ή του προσώπου που ασκεί τη διαχείριση του ενδιαφερόμενου Τ.Α.Α. υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Ε.Ε.Α. προς έλεγχο και αντιπαραβολή με τις εγγραφές του προϋπολογισμού της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12:

(α) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σύναψή τους οι εξής συμβάσεις:

αα) λήψης ή χορήγησης δανείου,

ββ) με τις οποίες ανατίθενται δικαιώματα διοίκησης και εκπροσώπησης σε τρίτους, καθώς και συμβάσεις πρόσληψης συμβούλων ή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών κάθε είδους,

γγ) με το ιδρυτικό ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, μεταξύ δε αυτών κάθε σύμβαση που αφορά στη χρηματοδότηση του σωματείου για την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή ή συντήρηση των αθλητικών του εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε σύμβαση μίσθωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου,

δδ) αγοραπωλησίας, μίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες τους ανήκουν κατά κυριότητα ή τις οποίες έχουν δικαίωμα, βάσει νόμου ή σύμβασης, να χρησιμοποιούν,

εε) άμεσης ή έμμεσης χορηγίας, διαφήμισης ή παρεμφερούς αντικειμένου,

στστ) για την ηλεκτρονική αναμετάδοση και διανομή των αγώνων,

ζζ) με αθλητές και προπονητές,

ηη) για την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή ή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ιδρυτικού τους αθλητικού σωματείου ή και αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ή στο Ελληνικό Δημόσιο και τις οποίες έχουν δικαίωμα, βάσει νόμου ή σύμβασης, να τις χρησιμοποιούν για τις προπονητικές ή και τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

(β) Μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από το τέλος κάθε μήνα:

αα) αναλυτική κατάσταση των εισιτηρίων διαρκείας που πωλήθηκαν τον μήνα αυτόν, με τα πλήρη στοιχεία των αγοραστών,

ββ) αναλυτική κατάσταση των πάσης φύσης εσόδων και εξόδων του εν λόγω μήνα, ανά κατηγορία. Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν τις τακτικές και έκτακτες παροχές προς τους αθλητές και τους προπονητές αναλύονται και ονομαστικά.

2. Η Ε.Ε.Α. διερευνά και τη νομιμότητα της προέλευσης των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται σε εκτέλεση των συμβάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1.

Άρθρο 19

Ηλεκτρονική πλατφόρμα Ε.Ε.Α.

1. Μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Ε.Ε.Α. υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία έχουν πρόσβαση, με μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικό αριθμό, οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. και μέσω της οποίας μπορούν να καταχωρίζουν, σε ψηφιακή μορφή, τις συμβάσεις και τις αναλυτικές καταστάσεις του άρθρου 18.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται τα επιμέρους χαρακτηριστικά και οι λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της παραγράφου 1, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδομένων.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καθώς και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για θέματα αρμοδιότητας της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της παραγράφου 1 με ηλεκτρονικές πλατφόρμες ή Μητρώα άλλων νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δημόσιων ή ανεξάρτητων αρχών, όπως της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 20

Δημόσιες εκδηλώσεις εκπροσώπων φορέων επαγγελματικού αθλητισμού

Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α., οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης και οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι αυτών ευθύνονται για τις δημόσιες, με λόγο ή με έργο, δηλώσεις των νόμιμων εκπροσώπων τους, των μελών του Δ.Σ., των διευθύνοντων συμβούλων, των γενικών διευθυντών και των διαχειριστών τους, των μετόχων και των μελών τους, καθώς και των λεσχών φιλάθλων τους που: (α) παραβιάζουν το φίλαθλο πνεύμα, (β) έχουν ρατσιστικό, εθνικιστικό, δυσφημιστικό ή εξυβριστικό περιεχόμενο ή (γ) παρακινούν ή υποθάλπουν ή ενθαρρύνουν ή επιδοκιμάζουν την άσκηση βίας.

Άρθρο 21

Υποχρεωτική άσκηση πειθαρχικής δίωξης

Αν η Ε.Ε.Α. διαπιστώσει παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας που παρουσιάζει ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος, σύμφωνα με τον πειθαρχικό κανονισμό της οικείας εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου, ενημερώνει εγγράφως και αμελλητί το αρμόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης όργανο της ομοσπονδίας ή του επαγγελματικού συνδέσμου, το οποίο υποχρεούται να αποφανθεί σχετικά με την άσκηση ή μη της πειθαρχικής δίωξης σε βάρος των υπαίτιων νομικών ή και φυσικών προσώπων, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ενημέρωσή του.

Άρθρο 22

Επιβολή κυρώσεων

1. Σε κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που συμμετέχει σε αγώνες πρωταθλήματος ή κυπέλου χωρίς να έχει λάβει το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του άρθρου 12 ή ύστερα από ανάκλησή του, η Ε.Α.Α. επιβάλλει, ύστερα από ακρόαση της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε. ή του ενδιαφερόμενου Τ.Α.Α., αυτοτελές πρόστιμο για κάθε αγώνα, ύψους:

(α) πενήντα χιλιάδων (50.000) έως πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ αν πρόκειται για Α.Α.Ε. και (β) δέκα χιλιάδων (10.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ αν πρόκεται για Τ.Α.Α.

2. Σε κάθε Α.Α.Ε., Τ.Α.Α., αθλητική ομοσπονδία, επαγγελματικό σύνδεσμο και αθλητικό σωματείο που, με πρόθεση, αρνείται ή καθυστερεί να παράσχει στην Ε.Ε.Α. στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή του ή αποκρύπτει τέτοια στοιχεία ή παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, η Ε.Ε.Α. επιβάλλει, ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου, πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Αν υπαίτιος των πράξεων ή παραλείψεων του πρώτου εδαφίου είναι η ίδια η ελεγχόμενη Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., ανεξάρτητα από κάθε άλλη έννομη συνέπεια, η Ε.Ε.Α. απορρίπτει την αίτηση χορήγησης του πιστοποιητικού του άρθρου 12 ή το ανακαλεί, ανάλογα με την περίπτωση.

3. Στα φυσικά πρόσωπα που προβαίνουν στις δημόσιες δηλώσεις του άρθρου 20, καθώς και στις Α.Α.Ε., στα Τ.Α.Α., στις αθλητικές ομοσπονδίες και στους επαγγελματικούς συνδέσμους που ευθύνονται αντικειμενικά για τις δηλώσεις των προσώπων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 20, η Ε.Ε.Α. επιβάλλει, ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερόμενων, πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) έως πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.

4. Σε κάθε αθλητική ομοσπονδία ή επαγγελματικό σύνδεσμο, το δικαιοδοτικό όργανο του οποίου αρνείται ή καθυστερεί να αποφανθεί σχετικά με την άσκηση ή μη της πειθαρχικής δίωξης, κατά παράβαση του άρθρου 21, η Ε.Ε.Α. επιβάλλει, ύστερα από ακρόαση της εν-

διαφερόμενης αθλητικής ομοσπονδίας, πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) έως πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.

5. Αν η Ε.Ε.Α., κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων του παρόντος, του ν. 2725/1999 και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, η οποία έχει τελεστεί από Α.Α.Ε., Τ.Α.Α., επαγγελματικούς συνδέσμους, αθλητικά σωματεία και ομοσπονδίες, και για την παράβαση αυτή δεν προβλέπονται κυρώσεις από άλλες διατάξεις του παρόντος, μπορεί, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την υποτροπή και τις γενικότερες περιστάσεις, ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερομένου και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη έννομη συνέπεια της παράβασης που διαπιστώθηκε, να:

(α) απευθύνει συστάσεις ή υποδείξεις,

(β) επιβάλλει στο υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ,

(γ) διατάσσει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του άρθρου 13,

(δ) απορρίπτει την αίτηση χορήγησης του πιστοποιητικού του άρθρου 12, ή να το ανακαλεί, ανάλογα με την περίπτωση,

(ε) διατάσσει κάθε άλλο μέτρο που κρίνει πρόσφορο και αναγκαίο για την αποκατάσταση της νομιμότητας ή την αποφυγή της ίδιας ή άλλης παράβασης στο μέλλον.

6. Ανεξάρτητα από την επιβολή ή μη κάποιας από τις κυρώσεις του παρόντος, η Ε.Ε.Α. μπορεί, με την έκθεση ελέγχου της παραγράφου 3 του άρθρου 14, να τάσσει προθεσμία για την άρση των παραβάσεων που έχει διαπιστώσει. Άπρακτη παρέλευση της ταχθείσας από την Ε.Ε.Α. προθεσμίας συμμόρφωσης συνιστά νέα, αυτοτελή παράβαση, η οποία επισύρει νέα κύρωση κατά την παράγραφο 5.

7. Κάθε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α. για επιβολή προστίμου συνιστά εκτελεστό τίτλο, βάσει του οποίου συντάσσονται οι τίτλοι είσπραξης, σύμφωνα με το άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6), που αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

8. Τα όρια των προστίμων του παρόντος νόμου μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Α.

Άρθρο 23

Έκθεση πεπραγμένων

1. Έως τα τέλη Σεπτεμβρίου κάθε έτους, η Ε.Ε.Α. συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού έκθεση για τα πεπραγμένα της κατά το αμέσως προηγούμενο αγωνιστικό έτος, στην οποία παρουσιάζεται και αναλύεται η δράση και τα αποτελέσματά της και επισημαίνονται ενδεικνυόμενες νομοθετικές μεταβολές.

2. Η έκθεση της παραγράφου 1 δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Ε.Α.

Άρθρο 24

Παρακώλυση του έργου της Ε.Ε.Α.

1. Όποιος με πρόθεση αρνείται ή καθυστερεί να χορηγήσει στοιχεία, που έχει στην κατοχή του και του έχουν ζητηθεί από την Ε.Ε.Α., ή χορηγεί στην Ε.Ε.Α. στοιχεία εν γνώσει του ψευδή ή ανακριβή, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

2. Προκειμένου περί νομικών προσώπων, ως αυτουργοί των αδικημάτων της παραγράφου 1 θεωρούνται οι πρόεδροι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, οι διευθύνοντες, εντεταλμένοι και συμπράττοντες σύμβουλοι, οι γενικοί διευθυντές και διευθυντές και εν γένει κάθε εντεταλμένο πρόσωπο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή στη διαχείριση του νομικού προσώπου.

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Άρθρο 25

Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 2725/1999

Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2725/1999, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του αθλητικού σωματείου αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη, με θητεία από ένα (1) έως τρία (3) έτη. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό. Τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων των μελών του Δ.Σ. καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα.».

Άρθρο 26

Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2725/1999

Το άρθρο 5 του ν. 2725/1999, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5

Γενική Συνέλευση - αρχαιρεσίες

1. Στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του αθλητικού σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να ψηφίζουν αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της δι’ αντιπροσώπου συμμετοχής τους, όλα τα μέλη του σωματείου, εφόσον έχει συμπληρωθεί ένα (1) πλήρες έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους. Το καταστατικό του σωματείου μπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος ψήφου, ιδίως να προβλέπει ότι τα μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο στερούνται του δικαιώματος ψήφου.

2. Το Δ.Σ. του σωματείου, κατά τη σύγκληση της Γ.Σ., καταρτίζει και δημοσιεύει πίνακα των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνακα, ενώπιον του Δ.Σ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Εκπρόθεσμες αντιρρήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Το Δ.Σ. αποφασίζει τελεσίδικα επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα το αργότερο μέχρι την παραμονή της ημερομηνίας διεξαγωγής της Γ.Σ. και, σε περίπτωση θετικής απόφασης, τροποποιεί τον πίνακα ανάλογα. Ο τροποποιημένος πίνακας των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. δημοσιεύεται το αργότερο την παραμονή της ημερομηνίας διεξαγωγής της.

3. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του αθλητικού σωματείου, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων του σωματείου σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση του σωματείου, δικηγόρος από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο. Τα υπόλοιπα μέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από το σώμα της Γ.Σ.

4. Δικαίωμα να εκλεγούν στα όργανα του αθλητικού σωματείου ή αντιπρόσωποι αυτού στις υπερκείμενες αθλητικές οργανώσεις, ενώσεις και ομοσπονδίες, έχουν μόνο τα μέλη του σωματείου που ασκούν δικαίωμα ψήφου κατά την παράγραφο 1. Το καταστατικό των οικείων οργανώσεων μπορεί να προβλέπει αυστηρότερες προϋποθέσεις.

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του αθλητικού σωματείου, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων του σωματείου σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των θέσεων εκλογής. Αν προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και πάνω, άλλως στην αμέσως κατώτερη. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο.

6. Σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, οι υποψήφιοι δικαιούνται, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν υποψηφιότητα με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, εφόσον: α) συγκεντρώνουν αριθμό υποψηφίων ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων εκλογής και β) ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου αυτών. Στην περίπτωση ξεχωριστών ψηφοδελτίων η εκλογή γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής και οι θέσεις εκλογής κατανέμονται μεταξύ των ψηφοδελτίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των θέσεων εκλογής. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, και σε περίπτωση κλάσματος ο πλησιέστερος προς το κλάσμα ακέραιος αριθμός, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Αν το κλάσμα ισούται με το μισό της μονάδας, ως εκλογικό μέτρο θεωρείται ο μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες θέσεις στα όργανα του σωματείου ή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρά το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Αν ο συνδυασμός διαθέτει λιγότερους υποψηφίους από τις θέσεις στα όργανα του σωματείου που δικαιούται να καταλάβει ή και τους αντιπροσώπους που δικαιούται να εκλέξει, καταλαμβάνει τόσες μόνο θέσεις όσοι είναι οι υποψήφιοί του. Οι θέσεις που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται από την πρώτη ως άνω κατανομή, κατανέμονται στους συνδυασμούς που κατέλαβαν μία (1) τουλάχιστον θέση στα όργανα του σωματείου ή εξέλεξαν έναν τουλάχιστον αντιπρόσωπο κατά την πρώτη κατανομή και έχουν τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας, γίνεται κλήρωση.

7. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων μελών κατά την πρώτη συνεδρίασή τους με σκοπό τη συγκρότησή τους σε σώμα.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, το καταστατικό κάθε αθλητικού σωματείου ρυθμίζει τα επιμέρους θέματα που αφορούν στα όργανα του σωματείου, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων του, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση του σωματείου.».

Άρθρο 27

Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2725/1999

Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2725/1999 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

«Τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων των μελών του Δ.Σ. κάθε αθλητικής ένωσης καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα.».

Άρθρο 28

Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2725/1999

Το άρθρο 14 του ν. 2725/1999, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 14

Γενική Συνέλευση - αρχαιρεσίες

1. Στη Γ.Σ. της αθλητικής ένωσης συμμετέχουν, με δικαίωμα μίας ψήφου έκαστο, τα αθλητικά σωματεία-μέλη της, τα οποία έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και στα δύο προ της Γ.Σ. ημερολογιακά έτη συμμετείχαν σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις του οικείου κλάδου άθλησης: (α) αν πρόκειται για ατομικό άθλημα με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές ή (β) αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα με τόσους τουλάχιστον αθλητές όσους απαιτεί ο Κανονισμός του οικείου αθλήματος για τη συμπλήρωση της ομάδας και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές. Η απαιτούμενη αγωνιστική δραστηριότητα του πρώτου εδαφίου αποδεικνύεται αποκλειστικά από επίσημα φύλλα αγώνων. Για τους σκοπούς της παρούσας, επίσημη θεωρείται κάθε αθλητική διοργάνωση που διεξάγεται από την οικεία εθνική, αθλητική ομοσπονδία. Το καταστατικό της ένωσης μπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος ψήφου, ιδίως να απαιτεί την κτήση της ιδιότητας του μέλους της ένωσης για ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ.

2. Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. της ένωσης με έναν (1) αντιπρόσωπο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τη Γ.Σ. του σωματείου. Ο αντιπρόσωπος κάθε σωματείου παρίσταται και ψηφίζει αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της παροχής πληρεξουσιότητας σε οποιονδήποτε τρίτο.

3. Το Δ.Σ. της ένωσης, κατά τη σύγκληση της Γ.Σ., καταρτίζει και δημοσιεύει πίνακα των αθλητικών σωματείων - μελών της που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. Κάθε αθλητικό σωματείο - μέλος της ένωσης έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνακα, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 5.

4. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα της αθλητικής ένωσης, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων αυτής στην υπερκείμενη αθλητική ομοσπονδία διεξάγονται, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 5, από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση της ένωσης, δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο, από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Τα υπόλοιπα μέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από το σώμα της Γ.Σ.

5. Δικαίωμα να εκλεγούν στα όργανα της ένωσης ή αντιπρόσωποι αυτής στην υπερκείμενη ομοσπονδία έχουν μόνο τα μέλη των αθλητικών σωματείων-μελών της ένωσης της παραγράφου 1, τα οποία έχουν αποκτήσει δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5. Η εκλογιμότητα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με σχετική βεβαίωση του Δ.Σ. του οικείου αθλητικού σωματείου, η οποία κατατίθεται, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής υποψηφιότητας, στον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, το καταστατικό κάθε αθλητικής ένωσης ρυθμίζει τα επιμέρους θέματα που αφορούν στα όργανα της ένωσης, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων της, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση της ένωσης.».

Άρθρο 29

Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2725/1999

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999,

προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ειδικά το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετράμηνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών. Ποσοστό τουλάχιστον ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών του Δ.Σ. κάθε αθλητικής ομοσπονδίας καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα.».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

«Στον εκτελεστικό Πρόεδρο Δ.Σ. εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας μπορεί να καταβάλλεται, πλέον των εξόδων της παρ. 4 του άρθρου 4, και εύλογη αμοιβή, εφόσον: α) μπορεί να καλυφθεί από τα ίδια έσοδα της ομοσπονδίας και β) τα ίδια έσοδα της ομοσπονδίας υπερβαίνουν συνολικά το πενήντα τοις εκατό (50%) της τακτικής επιχορήγησης. Το ακριβές ύψος της αμοιβής καθορίζεται σε ετήσια βάση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.».

3. Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999, μετά την παράγραφο 6, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να εκλεγεί σε οποιαδήποτε εκτελεστική θέση Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας περισσότερο από δύο (2) διαδοχικές, ή τέσσερις (4) συνολικά φορές, πλήρους ή μερικής θητείας.».

4. Για την εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, που προστίθεται με την παράγραφο 3, δε λαμβάνονται υπόψη θητείες που ξεκίνησαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 30

Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2725/1999

Το άρθρο 24 του ν. 2725/1999, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 24

Γενική Συνέλευση - αρχαιρεσίες

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, στη Γ.Σ. της αθλητικής ομοσπονδίας συμμετέχουν, με δικαίωμα μίας ψήφου έκαστο, τα αθλητικά σωματεία - μέλη της, τα οποία έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και τα δύο προ της Γ.Σ. ημερολογιακά έτη συμμετείχαν σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις: (α) με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα ή (β) αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, με όσους αθλητές απαιτεί ο Κανονισμός του οικείου αθλήματος για τη συμπλήρωση ομάδας και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές. Η απαιτούμενη αγωνιστική δραστηριότητα του πρώτου εδαφίου αποδεικνύεται σύμφωνα την παράγραφο 1 του άρθρου 14. Το καταστατικό της ομοσπονδίας μπορεί να θεσπίζει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος ψήφου, ιδίως να απαιτεί την κτήση της ιδιότητας του μέλους της Ομοσπονδίας για ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ.

2. Κάθε αθλητικό σωματείο-μέλος της ομοσπονδίας εκπροσωπείται στη Γ.Σ. με έναν (1) αντιπρόσωπο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τη Γ.Σ. του σωματείου.

3. Το καταστατικό των αθλητικών ομοσπονδιών στις οποίες συμμετέχουν αθλητικές ενώσεις που έχουν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση μπορεί να ορίζει ότι στη Γ.Σ. συμμετέχουν, με δικαίωμα μίας (1) ψήφου έκαστος, αντιπρόσωποι των αθλητικών αυτών ενώσεων, οι οποίοι εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 14 και όχι αντιπρόσωποι των αθλητικών σωματείων-μελών των ενώσεων. Ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε αθλητικής ένωσης είναι ανάλογος με τον αριθμό των αθλητικών σωματείων-μελών της ένωσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Η ποσοστιαία αναλογία ορίζεται σε έναν (1) αντιπρόσωπο για κάθε δέκα (10) σωματεία-μέλη της ένωσης που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Αν, κατά τον προαναφερόμενο υπολογισμό, απομένουν περισσότερα από πέντε (5) σωματεία, εκλέγεται άλλος ένας (1) αντιπρόσωπος.

4. Οι αντιπρόσωποι των αθλητικών σωματείων και ενώσεων-μελών της ομοσπονδίας παρίστανται και ψηφίζουν αυτοπροσώπως στη Γ.Σ., απαγορευμένης της παροχής πληρεξουσιότητας σε οποιονδήποτε τρίτο.

5. Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας, κατά τη σύγκληση της Γ.Σ., καταρτίζει και δημοσιεύει πίνακα των αθλητικών σωματείων ή και ενώσεων-μελών της που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. Κάθε αθλητικό σωματείο ή και ένωση-μέλος της ομοσπονδίας έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του πίνακα, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 5.

6. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα της αθλητικής ομοσπονδίας διεξάγονται, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 5, από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος διορισμένος στον Άρειο Πάγο, ο οποίος υποδεικνύεται από το Δικηγορικό Σύλλογο στην Περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Τα υπόλοιπα μέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από το σώμα της Γ.Σ.

7. Για την εκλογή εκπροσώπων στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) και στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις των καταστατικών των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, το καταστατικό κάθε αθλητικής ομοσπονδίας ρυθμίζει τα επιμέρους θέματα που αφορούν στα όργανα της ομοσπονδίας, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων της, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση της ομοσπονδίας.

9. Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της Γ.Σ. της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του καταστατικού της, ακόμη κι αν παρεκκλίνουν των διατάξεων του παρόντος.».

Άρθρο 31

Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 2725/1999

Το άρθρο 52 του ν. 2725/1999, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 52

Οικονομική εποπτεία

1. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) διατάσσει, κάθε έτος, με τη μέθοδο της δειγματοληψίας, τη διενέργεια διαχειριστικού, λογιστικού και οικονομικού ελέγχου κάθε αθλητικού φορέα που έλαβε τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση, μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος, συνολικού ύψους άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Ως αθλητικοί φορείς νοούνται οι αθλητικές ομοσπονδίες και ενώσεις, τα αθλητικά σωματεία, τα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι επιτροπές διεκδίκησης, διοργάνωσης και διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων του άρθρου 53, και κάθε άλλη αρχή ή οργανισμός ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιχορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

2. Ύστερα από αίτημα του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ή του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Γ.Ε.Δ.Δ. διατάσσει τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού, λογιστικού και οικονομικού ελέγχου κάθε αθλητικού φορέα που έλαβε κρατική επιχορήγηση, τακτική ή έκτακτη, ανεξαρτήτως του ύψους της επιχορήγησης. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να αφορά έως και τα πέντε (5) τελευταία οικονομικά έτη, εφόσον δεν είχε διενεργηθεί τακτικός έλεγχος κατά τα έτη αυτά, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος των παραγράφων 1 και 2 διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3074/2002 (Α΄ 296) και του π.δ. 77/2005 (Α΄ 118).

4. Έναντι του Γ.Ε.Δ.Δ. δεν ισχύει οποιοδήποτε τραπεζικό και χρηματιστηριακό απόρρητο. Ως προς το φορολογικό απόρρητο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 3345/2005 (Α΄ 138), καθώς και του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) και της ΠΟΛ 1154/2018 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 3253). Η άρση του απορρήτου καταλαμβάνει, εκτός από τον ελεγχόμενο κάθε φορά αθλητικό φορέα, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής του, τους ορκωτούς ελεγκτές και κάθε άλλο ειδικό συνεργάτη ή σύμβουλό του, τους αθλητές και τους προπονητές του, το εν γένει προσωπικό του και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου ο έλεγχος κρίνεται αναγκαίος ή σκόπιμος.

5. Μετά το τέλος κάθε ελέγχου, τακτικού ή έκτακτου, συντάσσεται τεκμηριωμένη έκθεση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 77/2005. Η έκθεση (α) κοινοποιείται στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και (β) αν διαπιστώνονται αξιόποινες πράξεις, διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα, μαζί με κάθε σχετικό έγγραφο ή πληροφορία, για τις κατά νόμο ενέργειες. Ο Γ.Ε.Δ.Δ. έχει δικαίωμα να ασκεί πειθαρχικό έλεγχο επί του προσωπικού, τακτικού και μη, των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών.

6. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις, ο Γ.Ε.Δ.Δ., λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητά τους, το βαθμό της υπαιτιότητας των εμπλεκομένων και την εν γένει συμβολή του ελεγχόμενου φορέα στην ανάπτυξη του αθλήματος που καλλιεργεί, εισηγείται, με την έκθεση της παραγράφου 5, την αναστολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάθε επιχορήγησης προς το συγκεκριμένο φορέα και, σε περίπτωση υποτροπής, την οριστική διακοπή κάθε επιχορήγησής του.

7. α. Κατά τη διενέργεια κάθε ελέγχου, το διοικητικό συμβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή και κάθε άλλο όργανο ή υπηρεσία του ελεγχόμενου φορέα, οι αθλητές και οι προπονητές του, το προσωπικό και οι εν γένει συνεργάτες και σύμβουλοί του, καθώς και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει να συνεργάζεται με τον Γ.Ε.Δ.Δ. και να παραδίδει αμελλητί κάθε έγγραφο, αποδεικτικό μέσο ή πληροφορία που του ζητείται.

β. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση του Γ.Ε.Δ.Δ., μπορεί να αναστέλλεται η καταβολή κάθε επιχορήγησης προς τον ελεγχόμενο φορέα μέχρι τη χορήγηση στην Ε.Ε.Α. των εγγράφων, αποδεικτικών μέσων ή πληροφοριών που έχει ζητήσει.».

Άρθρο 32

Προσθήκη του άρθρου 52Α στον ν. 2725/1999

Στον ν. 2725/1999, μετά το άρθρο 52, προστίθεται άρθρο 52Α ως εξής:

«Άρθρο 52Α

Παρακώλυση του έργου του Γ.Ε.Δ.Δ.

1. Όποιος με πρόθεση αρνείται ή καθυστερεί να χορηγήσει στοιχεία, που έχει στην κατοχή του και του έχουν ζητηθεί από τον Γ.Ε.Δ.Δ., ή χορηγεί στοιχεία εν γνώσει του ψευδή ή ανακριβή τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

2. Προκειμένου περί νομικών προσώπων, ως αυτουργοί των αδικημάτων της παραγράφου 1 θεωρούνται οι πρόεδροι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, οι διευθύνοντες, εντεταλμένοι και συμπράττοντες σύμβουλοι, οι γενικοί διευθυντές και διευθυντές και εν γένει κάθε εντεταλμένο πρόσωπο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή στη διαχείριση του νομικού προσώπου.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2725/1999

Άρθρο 33

Προσθήκη παραγράφου 8

στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999

Στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), μετά την παράγραφο 7, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος, μέλος του Δ.Σ. ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικού σωματείου που διατηρεί Τ.Α.Α., μέτοχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Δ.Σ. ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί άθλημα για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαχειριστής Τ.Α.Α. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέτοχος, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, μέλος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, μέλος του Δ.Σ. ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου, διευθυντικό στέλεχος επαγγελματικής ένωσης του άρθρου 96 ή άλλου φορέα διοργάνωσης αγώνων για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, διαιτητής, βοηθός διαιτητή, παρατηρητής, επόπτης, κριτής, σημειωτής, χρονομέτρης, κομισάριος ή μέλος του Δ.Σ. ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου συνδέσμου ή ομοσπονδίας διαιτητών αθλήματος για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, αθλητής, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, βοηθός προπονητή, μέλος του προπονητικού ή του ιατρικού επιτελείου ή του υποστηρικτικού προσωπικού αθλητικής ομάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που συμμετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει μία ή περισσότερες από τις εξής ιδιότητες:

(α) είναι βασικός μέτοχος ή εταίρος: αα) της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή εταιρείας που παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), ή ββ) εταιρείας συνδεδεμένης με τις εταιρείες της περίπτωσης αα΄, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), ή γγ) άλλης εταιρείας στην οποία οι εταιρείες της περίπτωσης αα΄ έχουν αναθέσει, με σύμβαση, τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης ή την επιλογή των γεγονότων στοιχηματισμού ή τον προσδιορισμό των ποσοστών απόδοσης αυτών ή τη διαχείριση του οικονομικού κινδύνου του στοιχηματισμού. Για τους σκοπούς του παρόντος, βασικός μέτοχος ή εταίρος θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι κύριος ή συγκύριος μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, ή κατέχει δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη Γ.Σ. της εταιρείας,

(β) είναι μέτοχος ή εταίρος σε άλλα νομικά πρόσωπα που είναι βασικοί μέτοχοι ή εταίροι εταιρείας της περίπτωσης α΄ ή μέτοχοι ή εταίροι των νομικών αυτών προσώπων ή των μετόχων ή εταίρων τους, απεριόριστα μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, και το οποίο κατέχει τόσες μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου, τα οποία, συνυπολογιζόμενα και αναγόμενα σε μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου στην εταιρεία της περίπτωσης α΄ υπερβαίνουν σε ποσοστό το δεκαπέντε τοις εκατό (15%),

(γ) είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, μέλος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος εταιρείας της περίπτωσης α΄,

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού προσώπου που έχει μία από τις ιδιότητες των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄.

Για τον υπολογισμό του ποσοστού του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των περιπτώσεων α΄ και β΄ λαμβάνεται υπόψη και ο αριθμός των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου που ανήκουν ή κατέχονται από κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα, ιδίως από συζύγους, συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού, συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 και από κάθε άλλο οικονομικά εξαρτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.».

Άρθρο 34

Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 2725/1999

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Α΄ της παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999, τροποποιείται ως εξής:

«Στην Ολομέλεια της Διοίκησης (Ο.Δ.) της Ε.Π.Ε. μετέχουν έντεκα (11) μέλη ως ακολούθως:

α) Οκτώ (8) αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ.), οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ., σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της, και εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Π.Ε.).

β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της.

γ) Ένας (1) μη εν ενεργεία Παραολυμπιονίκης, ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών (Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με το καταστατικό του.

δ) Μία (1) προσωπικότητα κύρους από τον χώρο του αθλητισμού που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.».

2. Η παράγραφος 1 ισχύει για τη σύνθεση της Ολομέλειας που θα αναδειχθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α΄ 16) πριν τη λήξη της θητείας της παρούσας, το Φεβρουάριο του έτους 2021. Η παρούσα Ολομέλεια λειτουργεί ως έχει μέχρι την ανάδειξη της νέας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Άρθρο 35

Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 2725/1999

1. Η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999, αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Στα ελληνικά ερασιτεχνικά διασυλλογικά πρωταθλήματα τοπικού, περιφερειακού ή πανελλαδικού επιπέδου και στους ελληνικούς ερασιτεχνικούς αγώνες κυπέλλου, ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, επιτρέπεται να συμμετέχουν: α) ομογενείς, β) πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), γ) πολίτες τρίτης χώρας και ανιθαγενείς που διαμένουν νόμιμα στη χώρα με άδεια διαμονής σε ισχύ, ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής της παραγράφου 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και δ) πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που διαμένουν στη χώρα είτε ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είτε ως αιτούντες διεθνή προστασία. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου εγγράφονται σε αθλητικά σωματεία της επιλογής τους και αποκτούν την αθλητική ιδιότητα, εφόσον πληρούν τις ηλικιακές και λοιπές προϋποθέσεις που θέτουν οι κανονισμοί της οικείας ομοσπονδίας, με την επίδειξη αντίστοιχα:

α) δελτίου ταυτότητας ομογενούς,

β) διαβατηρίου κράτους - μέλους Ε.Ε.,

γ) άδειας διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 και

δ) άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης διεθνούς προστασίας.».

2. Στο έκτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 το αρκτικόλεξο «ΕΥΑΕΤ» αντικαθίσταται από το αρκτικόλεξο «Ε.Κ.Α.Ε.».

Άρθρο 36

Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2725/1999

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 διαγράφονται οι λέξεις «ηλικία έως και είκοσι εννέα (29) ετών και».

2. Στο άρθρο 34 του ν. 2725/1999, μετά την παράγραφο 23, προστίθεται παράγραφος 24 ως εξής:

«Στα μέλη του Δ.Σ. της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας με ειδική αθλητική αναγνώριση, τα οποία εργάζονται στο δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιασδήποτε βαθμίδας, χορηγείται άδεια με αποδοχές, προκειμένου να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της οικείας ομοσπονδίας και των οργάνων βαλκανικών, μεσογειακών, ευρωπαϊκών ή διεθνών αθλητικών φορέων όπου εκπροσωπείται η οικεία εθνική ομοσπονδία. Η άδεια χορηγείται από το φορέα στον οποίο εργάζονται τα μέλη του Δ.Σ., ύστερα από αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση της οικείας εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας που πιστοποιεί την ιδιότητα του αιτούντος, ως μέλους του Δ.Σ. αυτής ή και ως εκπροσώπου της ομοσπονδίας σε όργανο αθλητικού φορέα της περίπτωσης β΄ του πρώτου εδαφίου, και το συνεδριάζουν όργανο, τον τόπο, καθώς και την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης για την οποία χορηγείται η άδεια.».

Άρθρο 37

Προσθήκη άρθρου 41Η στον ν. 2725/1999

Στον ν. 2725/1999, μετά το άρθρο 41Ζ, προστίθεται

άρθρο 41Η ως εξής:

«Άρθρο 41Η

Περιοριστικοί όροι σε βάρος κατηγορουμένων για αδικήματα αθλητικής βίας

1. Κατά την άσκηση της ποινικής δίωξης και όσο διαρκεί η προδικασία, αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για κάποιο από τα αδικήματα αθλητικής βίας που προβλέπονται στον παρόντα, ο κατά τόπο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών μπορεί, με διάταξή του, να επιβάλλει στον κατηγορούμενο έναν ή περισσότερους περιοριστικούς όρους, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος διάπραξης νέων αδικημάτων. Αν ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί στο παρελθόν, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, σε οποιαδήποτε ποινή για διάπραξη αδικήματος αθλητικής βίας, η επιβολή περιοριστικών όρων σε βάρος του είναι υποχρεωτική.

2. Περιοριστικοί όροι που επιβάλλονται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, είναι ιδίως:

(α) η απαγόρευση εισόδου σε μία ή περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις, ενός ή περισσότερων αθλημάτων, κατά τη διάρκεια προπονήσεων ή και αγώνων,

(β) η απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες προπονείται ή αγωνίζεται συγκεκριμένη ομάδα αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.,

(γ) η υποχρέωση εμφάνισης του κατηγορουμένου στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του μέχρι και δύο (2) ώρες πριν από την έναρξη αγώνων στους οποίες συμμετέχει συγκεκριμένη ομάδα αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και η παραμονή του εκεί μέχρι και δύο (2) ώρες μετά τη λήξη τους.

3. Η εισαγγελική διάταξη της παραγράφου 1 κοινοποιείται στον κατηγορούμενο, στην αρμόδια αστυνομική αρχή και στους κατά περίπτωση ενδιαφερόμενους, αθλητική ομοσπονδία, διοργανώτρια των αγώνων αρχή, αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., για να λάβουν γνώση και να μεριμνήσουν για την εκτέλεσή της. Η ισχύς των περιοριστικών όρων αρχίζει από την κοινοποίηση στον κατηγορούμενο της διάταξης της παραγράφου 1 και παύει αυτοδικαίως με την άρση ή αντικατάστασή τους σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 ή με την περάτωση της ποινικής δίκης κατά το άρθρο 370 ΚΠΔ.

4. Ο κατηγορούμενος μπορεί να προσφύγει στο συμβούλιο πλημμελειοδικών κατά της διάταξης του εισαγγελέα που του έχει επιβάλει περιοριστικούς όρους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της διάταξης σε αυτόν. Για την προσφυγή συντάσσεται έκθεση από το γραμματέα της εισαγγελίας που εξέδωσε την προσβαλλόμενη διάταξη. Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο πιο πάνω γραμματέας. Αν δεν κατατεθεί το παράβολο, η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφυγή διαβιβάζεται στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών και εισάγεται από αυτόν, χωρίς χρονοτριβή, μαζί με την πρότασή του στο συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει αμετάκλητα. Η προσφυγή και η προθεσμία για την άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της διάταξης του εισαγγελέα. Αν η προσφυγή γίνει δεκτή διατάσσεται η επιστροφή του παραβόλου σε εκείνον που το κατέθεσε, άλλως, αν η προσφυγή απορριφθεί, διατάσσεται η εισαγωγή του στο δημόσιο ταμείο.

5. Μέχρι την περάτωση της ποινικής δίκης κατά το άρθρο 370 ΚΠΔ, ο κατηγορούμενος σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι σύμφωνα με το παρόν, έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για την άρση των όρων αυτών ή την αντικατάστασή τους με άλλους, στην οποία πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια και πληρότητα τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η άρση ή αντικατάσταση. Η αίτηση υποβάλλεται στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών που διέταξε τους περιοριστικούς όρους μέχρι την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο, με κλητήριο θέσπισμα ή απευθείας κλήση, και μετά από την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο, στο ποινικό δικαστήριο στο οποίο εισήχθη. Επί ποινή απαραδέκτου, ο κατηγορούμενος οφείλει να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στη σχετική αίτηση. Η υποβολή της αίτησης δεν αναστέλλει την εκτέλεση των περιοριστικών όρων. Ο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών ή το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο αποφαίνονται αμετάκλητα. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, διατάσσεται η επιστροφή του παραβόλου σε εκείνον που το κατέθεσε, άλλως, αν η αίτηση απορριφθεί, διατάσσεται η εισαγωγή του στο δημόσιο ταμείο.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των παραβόλων των παραγράφων 4 και 5.

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για ανήλικο κατηγορούμενο που έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας του. Στην περίπτωση αυτή η εισαγγελική διάταξη της παραγράφου 1 κοινοποιείται και στους ασκούντες την επιμέλεια του ανηλίκου γονείς ή επιτρόπους ή κηδεμόνες του.».

Άρθρο 38

Προσθήκη άρθρου 41Θ στον ν. 2725/1999

Στον ν. 2725/1999, μετά το άρθρο 41Η, προστίθεται άρθρο 41Θ ως εξής:

«Άρθρο 41Θ

Ποινές σε περίπτωση παράβασης περιοριστικών όρων ή παρεπόμενης ποινής

1. Με ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών, χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις για χρονικό διάστημα από ένα έως πέντε έτη τιμωρείται ο κατηγορούμενος ο οποίος παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 41Η.

2. Με τις ποινές της παραγράφου 1 τιμωρείται και ο καταδικασθείς ο οποίος παραβιάζει παρεπόμενη ποινή απαγόρευσης προσέλευσης και παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων που του έχει επιβληθεί σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 41ΣΤ.

3. Σε ανήλικο κατηγορούμενο που παραβιάζει περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 41Η ή το αναμορφωτικό μέτρο της απαγόρευσης προσέλευσης και παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων που του έχει επιβληθεί σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 41ΣΤ, επιβάλλονται τα αναμορφωτικά μέτρα του άρθρου 122 του Ποινικού Κώδικα ή τα θεραπευτικά μέτρα του άρθρου 123 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις για χρονικό διάστημα από ένα έως πέντε έτη.

4. Γονείς, επίτροποι ή κηδεμόνες που ασκούν την επιμέλεια ανηλίκου, ο οποίος παραβιάζει περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 41Η ή το αναμορφωτικό μέτρο της απαγόρευσης προσέλευσης και παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων που του έχει επιβληθεί σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 41ΣΤ,τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Αν ο ανήλικος έχει τεθεί υπό την υπεύθυνη επιμέλειά τους σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ποινικού Κώδικα, οι γονείς, επίτροποι ή κηδεμόνες που ασκούν την επιμέλειά του τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

5. Οι υπεύθυνοι ασφάλειας αγώνων της παραγράφου 4 του άρθρου 41Δ και το προσωπικό ιδιωτικής ασφαλείας της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου που, με πρόθεση, επιτρέπουν να εισέλθει στην αθλητική εγκατάσταση στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος ή παρεπόμενη ποινή απαγόρευσης εισόδου, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών, χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων του υπεύθυνου ασφαλείας αγώνων ή του επαγγέλματος προσωπικού ιδιωτικής ασφαλείας για ένα έως πέντε έτη, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη ποινική διάταξη.

6. Οι υπεύθυνοι ασφάλειας αγώνων της παραγράφου 4 του άρθρου 41Δ τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έξι (6) τουλάχιστον μηνών, χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων υπεύθυνου ασφαλείας αγώνων για χρονικό διάστημα από έξι (6) μήνες έως τρία (3) έτη, αν, από αμέλειά τους, κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, δεν απέτρεψαν την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, προσώπου σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί περιοριστικός όρος ή παρεπόμενη ποινή απαγόρευσης εισόδου.

7. Η διάπραξη νέου αδικήματος βίας από το πρόσωπο που εισήλθε στην αθλητική εγκατάσταση, κατά παράβαση επιβληθέντος περιοριστικού όρου ή ποινής, θεωρείται επιβαρυντική περίσταση κατά την επιμέτρηση της ποινής των αδικημάτων των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος.».

Άρθρο 39

Τροποποίηση του άρθρου 56Α

του ν. 2725/1999

Στο άρθρο 56Α του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Στις υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 διαγράφονται, αντιστοίχως, οι λέξεις «σε οικισμούς με πληθυσμό έως 200 κατοίκους,» και «σε οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 200 κατοίκους,».

2. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«αα) Ομάδα Ζ1: Υπαίθριες μόνιμες εγκαταστάσεις διαμορφωμένες σε φυσικό περιβάλλον, όπως θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος, βουνό, ή σε δημόσιους δρόμους ή σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων. Στην ομάδα αυτή ανήκουν, επίσης, τα υπαίθρια και ημιυπαίθρια σκοπευτήρια, οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του αεραθλητισμού καθώς και οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του μηχανοκίνητου αθλητισμού, πλην των υπαγόμενων στην ομάδα Η της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄της παρούσας παραγράφου εφόσον είναι μόνιμες.».

3. Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Ομάδα Ζ2: Προσωρινές εγκαταστάσεις ή διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων σε φυσικό περιβάλλον, όπως θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος, βουνό, ή σε δημόσιους δρόμους ή σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων. Στην ομάδα αυτή ανήκουν, επίσης, τα υπαίθρια και ημιυπαίθρια σκοπευτήρια, οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του αεραθλητισμού καθώς και οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του μηχανοκίνητου αθλητισμού, πλην των υπαγόμενων στην ομάδα Η της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου εφόσον είναι προσωρινές.».

4. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 προστίθενται οι λέξεις «ή την οικεία Περιφέρεια».

5. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 οι λέξεις «ομάδες Ζ, Η, Θ1, Θ2 και Ι)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ομάδες Ζ1, Ζ2, Η, Θ1, Θ2 και Ι)».

Άρθρο 40

Τροποποίηση του άρθρου 56Β

του ν. 2725/1999

Στο άρθρο 56Β του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 οι λέξεις «και των περιπτώσεων στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και των περιπτώσεων ε΄ για την ομάδα Ζ2, στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.».

2. Στις περίπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 διαγράφεται η εξής φράση: «δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη έδρα και».

3. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Για την ομάδα Ζ1: Την άδεια λειτουργίας χορηγεί ο αρμόδιος Περιφερειάρχης, εφόσον προσκομίζονται:

αα) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου,

ββ) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης, εκτός των περιπτώσεων που γίνεται χρήση κοινών σε όλους πραγμάτων, όπως θαλάσσιος ή

εναέριος χώρος,

γγ) σύμφωνη γνώμη για τη διενέργεια της δραστηριότητας από τον φορέα ή την υπηρεσία που διαχειρίζεται ή εποπτεύει τον χώρο, όπως λιμενική αρχή, αστυνομία, υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και δασαρχείο,

δδ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου. Η άδεια ισχύει για δύο (2) έτη, εφόσον πριν από τη λήξη του πρώτου έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης ότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.».

4. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Για την ομάδα Ζ2: Δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας, παρά μόνο: αα) βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου, ββ) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της έκτασης, εκτός των περιπτώσεων που γίνεται χρήση κοινών σε όλους πραγμάτων, όπως θαλάσσιος ή εναέριος χώρος, γγ) σύμφωνη γνώμη για τη διενέργεια της δραστηριότητας από το φορέα ή την υπηρεσία που διαχειρίζεται ή εποπτεύει το χώρο, όπως λιμενική αρχή, αστυνομία, υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και δασαρχείο, δδ) υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του χώρου.».

5. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 προστίθενται οι λέξεις «της ομάδας Ζ2.».

6. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 οι λέξεις «ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη για τις ομάδες Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη για τις ομάδες Γ1, Γ2, Ε2, Ζ1 και ΣΤ.».

Άρθρο 41

Τροποποίηση του άρθρου 56Γ του ν. 2725/1999

Στο άρθρο 56Γ του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας ή Δήμου συνιστάται Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας με τοπική αρμοδιότητα στα όρια της αντίστοιχης Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας ή Δήμου, η οποία συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου

Περιφερειάρχη και αποτελείται από:».

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) έναν υπάλληλο της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήμου κλάδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μηχανικών και, κατά προτίμηση, με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου, ως Πρόεδρο.».

3. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) έναν ιατρό που υπηρετεί σε οποιονδήποτε δημόσιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας ή υπάλληλο κλάδου ΠΕ ιατρών της οικείας Περιφέρειας, κατά προτίμηση με αθλητιατρική εμπειρία.».

4. Το ένατο εδάφιο της παραγράφου 1, αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν δεν είναι δυνατή η στελέχωση της Επιτροπής με υπάλληλο της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήμου κλάδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μηχανικών, καθώς και με ιατρό που υπηρετεί σε οποιονδήποτε δημόσιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας ή υπάλληλο κλάδου ΠΕ ιατρών της οικείας Περιφέρειας, στην Επιτροπή μετέχει ιδιώτης μηχανικός και ιατρός.».

5. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ελέγχει τις πάσης φύσεως αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες τελούνται προπονήσεις ή αθλητικές συναντήσεις των ομάδων Γ1, Γ2, Ε2 και ΣΤ, όσον αφορά στη διαπίστωση της συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας αθλουμένων και θεατών. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε και εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου η Επιτροπή υποβάλλει στον αρμόδιο Περιφερειάρχη έκθεση ελέγχου και γνώμη για τη χορήγηση, τη χορήγηση υπό όρους ή τη μη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.».

6. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 οι λέξεις «τη στατική αντοχή των κερκίδων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «την κατάσταση των κερκίδων μακροσκοπικά.».

7. Στο τέλος της παραγράφου 4, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ισχύουν επίσης αναλογικά και για τους μηχανικούς που ελέγχουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις των ομάδων Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1.».

Άρθρο 42

Τροποποίηση του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999

Το άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 56Δ

1. Για τους σκοπούς του παρόντος, αθλητική συνάντηση είναι κάθε αυτοτελής αναμέτρηση ή σειρά διαδοχικών αναμετρήσεων μεταξύ προσώπων που κατέχουν την αθλητική ιδιότητα (αθλητών) ή μεταξύ ομάδων αθλητών, η οποία διοργανώνεται από αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση ή από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ύστερα από ανάθεση ή με την έγκριση αυτής.

2. Αθλητική συνάντηση δεν διεξάγεται αν ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης δεν έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της.

3. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης:

α) Για τις κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ, Ε1, Ε2 και ΣΤ) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β για την αντίστοιχη αγωνιστική κατηγορία αθλήματος και η συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 και βεβαιώνεται η καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εισιτηρίων και εποπτείας, αν για το συγκεκριμένο άθλημα και την κατηγορία αγώνων αυτό απαιτείται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49), στις ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236/2015 (Β΄ 1801) και ΥΠΟΠΑΙΘ/ ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ /229158/12878/1281/237/2015 (Β΄ 1802) κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υφυπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο άρθρο 41Γ του παρόντος. Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ1 της υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β και η συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παραγράφου 1. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.

β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Ζ2, Η, Θ1, Θ2 και Ι) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας περιφέρειας εφόσον προσκομιστούν όσα προβλέπονται στην περίπτωση ε΄ για την ομάδα Ζ2 και στις περιπτώσεις στ΄, ζ΄και η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 56Β, αντίστοιχα, και η συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παραγράφου 1. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.

4. Για τη διοργάνωση οποιασδήποτε αναμέτρησης αθλητών ή ομάδων αθλητών αθλήματος ή αγωνίσματος που καλλιεργείται από εθνική αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένου του κλασικού μαραθωνίου και του ημιμαραθωνίου, απαιτείται η προγενέστερη έγκριση της οικείας ομοσπονδίας, ακόμη και αν η αναμέτρηση αυτή δεν εμπίπτει στον ορισμό της παραγράφου 1.

5. Η οργάνωση, διεξαγωγή και εποπτεία σχολικών αθλητικών αγώνων και δραστηριοτήτων ρυθμίζεται αποκλειστικά από την περίπτωση Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), τα άρθρα 47 και 63 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικές πράξεις.».

Άρθρο 43

Προσθήκη άρθρου 67Α στον ν. 2725/1999

Στον ν. 2725/1999, μετά το άρθρο 67, προστίθεται άρθρο 67Α ως εξής:

«Άρθρο 67Α

1. Αθλητικές ανώνυμες εταιρείες μπορούν, ύστερα από άδεια της Ε.Ε.Α.:

(α) να χρηματοδοτούν τα ιδρυτικά τους αθλητικά σωματεία για τον σκοπό της ανέγερσης, ανακατασκευής, επισκευής ή και συντήρησης των αθλητικών τους εγκαταστάσεων και

(β) να αναθέτουν, με δική τους αποκλειστική δαπάνη, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της επιλογής τους, την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή ή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο ιδρυτικό τους αθλητικό σωματείο ή σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή στο Ελληνικό Δημόσιο, και τις οποίες έχουν δικαίωμα, βάσει νόμου ή σύμβασης, να χρησιμοποιούν για τις προπονητικές ή και τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

2. Η άδεια της Ε.Ε.Α. της παραγράφου 1 χορηγείται, ύστερα από σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε., εφόσον: (α) συναινεί το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 ή ο ιδιοκτήτης των αθλητικών εγκαταστάσεων στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, (β) δεν θίγονται υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, (γ) δεν θίγεται η οικονομική βιωσιμότητα της Α.Α.Ε. και (δ) διαπιστώνεται η νομιμότητα της προέλευσης των κεφαλαίων της χρηματοδότησης. Αν δεν συντρέχουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, η σχετική αίτηση απορρίπτεται αιτιολογημένα.».

Άρθρο 44

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 69Α του ν. 2725/1999

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 Α του ν. 2725/1999 το ποσοστό «2%» αντικαθίσταται από το ποσοστό «5%».

Άρθρο 45

Τροποποίηση του άρθρου 83 του ν. 2725/1999

Στο άρθρο 83 του ν. 2725/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Η παράγραφος 2, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα μέλη της διοίκησης Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., τα πρόσωπα που τους έχει ανατεθεί η διαχείριση Τ.Α.Α., οι μέτοχοι Α.Α.Ε. με συνολικό ποσοστό μεγαλύτερο του 1% του μετοχικού της κεφαλαίου, οι αξιολογημένοι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας πρωταθλημάτων επαγγελματικού αθλητισμού και όσοι μετέχουν στα αντίστοιχα όργανα ή τις επιτροπές διαιτησίας που υποβάλλουν δήλωση, σύμφωνα με τις περιπτώσεις λε΄ και λστ΄ του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), περιουσιακής κατάστασης στη Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή της δήλωσης αυτής, να καταθέσουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αποδεικτικό υποβολής της, σύμφωνα με τις περιπτώσεις λε΄ και λστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003. Η Ε.Ε.Α. μπορεί να ζητά από την παραπάνω Αρχή τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου συγκεκριμένου υπόχρεου προσώπου.».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 οι λέξεις «της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του αποδεικτικού υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Φ.Ε.Ε.)

Άρθρο 46

Τροποποίηση του άρθρου 1 του α.ν. 399/1968 (Α΄ 102)

1. Το άρθρο 1 του α.ν. 399/1968 (Α΄ 102), αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 1

Εποπτεία επί της Φιλίππου Ενώσεως

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ’’Φίλιππος Ένωση της Ελλάδος (Φ.Ε.Ε.)’’ που συστάθηκε με τον α.ν. 858/1937 (Α΄ 367) έχει έδρα στην Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυμία της Φ.Ε.Ε. αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως ’’Jockey Club of Greece’’.».

Άρθρο 47

Τροποποίηση του άρθρου 2 του α.ν. 399/1968

Το άρθρο 2 του α.ν. 399/1968, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2

Αρμοδιότητες

Η Φ.Ε.Ε. είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, διάδοση και προαγωγή της ιπποδρομιακής και ιπποπαραγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, καθώς και για τον έλεγχο της τήρησης των τεχνικών κανόνων οργάνωσης και διεξαγωγής των ιπποδρομιών. Ειδικότερα, η Φ.Ε.Ε. με αποφάσεις του διοικητικού της συμβουλίου:

(α) υποβάλλει εισήγηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κατάρτιση και την τροποποίηση του Κανονισμού Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόμων της παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) (Κανονισμός Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόμων),

(β) υποβάλει εισήγηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη χορήγηση αδειών Ιπποδρόμων σύμφωνα με τον Κανονισμό Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόμων και για την ανάκληση αυτών σε περίπτωση ακαταλληλότητας ή αδυναμίας λειτουργίας τους, εξαιρουμένου του Ιπποδρόμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ως προς τον οποίο ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013,

(γ) καταρτίζει και τροποποιεί, σύμφωνα με τους οικείους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών (Δ.Ο.Ι.Α.) και κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, τον Κώδικα Ιπποδρομιών της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Ιπποδρομιών) και τις Γενικές Διατάξεις που εξειδικεύουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του,

(δ) καθορίζει τους κανόνες ισοζυγισμού, βαρών και επιβαρύνσεων ίππων, τα κριτήρια για την κατάταξη των ίππων σε κλάσεις βάσει του γενικού ισοζυγισμού, τις κατηγορίες των δρομώνων ίππων ανά ηλικία και κλάση, καθώς και τους όρους των αντίστοιχων κατηγοριών των ιπποδρομιών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4172/2013,

(ε) αποδίδει την ιδιότητα του ιδιοκτήτη δρομώνων ίππων με δικαίωμα συμμετοχής στις ιπποδρομίες, σύμφωνα με τον Κώδικα Ιπποδρομιών,

(στ) καταρτίζει και τροποποιεί το Ελληνικό Βιβλίο Γενεαλογίας και Αναπαραγωγής του Αγγλικού Καθαρόαιμου Ίππου (Ελληνικό StudBook), οι διατάξεις του οποίου, ύστερα από την έγκρισή τους από τη διεθνή επιτροπή S.B., αποκτούν ισοδύναμη ισχύ με αυτές του Κώδικα Ιπποδρομιών,

(ζ) χορηγεί και ανακαλεί τις άδειες των προπονητών και αναβατών, σύμφωνα με τον Κώδικα Ιπποδρομιών,

(η) ελέγχει την τήρηση του Κώδικα Ιπποδρομιών, των Γενικών Διατάξεων και των κανόνων της περίπτωσης δ΄ και επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των ιπποδρομιών,

(θ) ορίζει τους Ελλανοδίκες, τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών και τους αναπληρωτές αυτών, καθώς και τους υπόλοιπους τεχνικούς επιτετραμμένους και καθορίζει την αμοιβή αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 8 και τον Κώδικα Ιπποδρομιών,

(ι) επιλύει σε τελευταίο βαθμό κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη διεξαγωγή των ιπποδρομιών και επιβάλει κυρώσεις, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Ιπποδρομιών,

(ια) χορηγεί τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιπποστασίων αναπαραγωγής (ιπποφορβείων) σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, ελέγχει τη λειτουργία αυτών, ιδίως ως προς τις συνθήκες διαβίωσης, υγιεινής και διατροφής των ίππων και τη διατήρηση της καθαροαιμίας αυτών και ανακαλεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους αν διαπιστωθεί παράβαση των όρων χορήγησής της,

(ιβ) μεριμνά, λαμβάνει μέτρα και εισηγείται στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς την υιοθέτηση κανόνων και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των καθαρόαιμων δρομώνων ίππων, καθώς και για τη διασφάλιση της ευζωίας των δρομώνων ίππων, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής τους δραστηριότητας και μετά την παύση αυτής,

(ιγ) με την επιφύλαξη των άρθρων 128Α έως και 128ΙΑ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) διεξάγει τη διαδικασία ιατρικού ελέγχου των δρομώνων ίππων και τη διαδικασία ελέγχου αντιντόπινγκ ίππων και αναβατών κατά τις κείμενες διατάξεις.».

Άρθρο 48

Τροποποιήσεις του άρθρου 5 του α.ν. 399/1968

1. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του α.ν. 399/1968, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Φ.Ε.Ε. συγκροτείται αποκλειστικά από τα τακτικά μέλη αυτής, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εκατό (100). Τακτικά μέλη ορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, με επιστημονική κατάρτιση ή επαγγελματική εμπειρία ικανή να συμβάλει θετικά στην επίτευξη των σκοπών της. Το υφιστάμενο κατά τη δημοσίευση του παρόντος Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε μπορεί, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση, να προτείνει στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, υποψήφια νέα τακτικά μέλη για διορισμό στη Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε.

2. Στο άρθρο 5 του α.ν. 399/1968, μετά την παράγραφο 5, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: « 6. α. Η Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε. συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. υποχρεωτικά δύο φορές κάθε έτος (τακτική Γ.Σ.): (α) μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μηνός Φεβρουαρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης την έγκριση του προϋπολογισμού και, ανά διετία, τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή των αιρετών μελών του Δ.Σ. και (β) μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης την έγκριση του ισολογισμού και απολογισμού του παρελθόντος έτους και την παροχή λογοδοσίας από το Δ.Σ. Η τακτική Γ.Σ. μπορεί να συζητά και αποφασίζει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

β. Η Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε. συνέρχεται έκτακτα κάθε φορά που το Δ.Σ. το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γ.Σ.). Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησης του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον του συνόλου των τακτικών μελών της Φ.Ε.Ε., έχει δε στην ημερήσια διάταξή της τα θέματα που αναγράφονται στην αίτηση αυτή.

γ. Η πρόσκληση της Γ.Σ. είναι έγγραφη, περιλαμβάνει τον τόπο, την ακριβή διεύθυνση, την ημεροχρονολογία και ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια και κοινοποιείται στα μέλη της Γ.Σ. τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η κοινοποίηση μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.».

3. Στο άρθρο 5 του α.ν. 399/1968, μετά την παράγραφο 6, προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7.α. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται ή εκπροσωπείται το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των μελών της. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική

αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, αν ο αριθμός των παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων είναι μεγαλύτερος του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών της Γ.Σ.

β. Η Γ.Σ. αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του ημίσεος (1/2) πλέον ενός των μελών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση. Οι αρχαιρεσίες και η λήψη αποφάσεων για τα ζητήματα της παροχής ή ανάκλησης της εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ., της έγκρισης της λογοδοσίας του Δ.Σ. και για κάθε ζήτημα προσωπικής φύσεως γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

γ. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπείται σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιρεσιών, από άλλο μέλος, διοριζόμενο με έγγραφο πληρεξούσιο, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος που απουσιάζει.».

Άρθρο 49

Τροποποίηση του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968

Το άρθρο 6 του α.ν. 399/1968, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6

Διοικητικό συμβούλιο

1. Η Φ.Ε.Ε διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από:

(α) τέσσερα (4) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Δ.Σ., τα οποία εκλέγονται, με τους αναπληρωτές τους, από τη Γενική Συνέλευση της Φ.Ε.Ε.,

(β) τέσσερα (4) μέλη τα οποία υποδεικνύονται, με τους αναπληρωτές τους, από τον Παραχωρησιούχο,

(γ) ένα (1) μέλος το οποίο υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Ε.Ι.Δ.Ι.Ε,

(δ) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,

(ε) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1, τα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται σε συνεδρίαση και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία, τον μεν Πρόεδρο μεταξύ των αιρετών μελών της Φ.Ε.Ε., τους δε Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα μεταξύ των αιρετών μελών της Φ.Ε.Ε. και των μελών που υποδεικνύουν ο Παραχωρησιούχος και η Ε.Ι.Δ.Ι.Ε.

3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής και παρατείνεται αυτοδικαίως έως τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 για το διορισμό νέων μελών, όχι, όμως, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από τη λήξη της.

4. Αν κάποιο μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί ή παυτεί ή εκπέσει του αξιώματός του, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού διορίζεται νέο μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 1. Το νέο αυτό μέλος διορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθιστά.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Φ.Ε.Ε.

6. Το Δ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα με την παρουσία οκτώ (8) τουλάχιστον μελών του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ένας (1) τουλάχιστον υπάλληλος Υπουργείου, και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.

7. Κατ’ εξαίρεση, για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων των περιπτώσεων γ΄, δ΄και η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών.

8. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παριστάμενα μέλη.

9. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 6, 7 και 8, η λειτουργία του Δ.Σ. ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

10. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. που αφορούν την εκποίηση, εκμίσθωση, παραχώρηση της χρήσης και εν γένει διαχείριση των ακινήτων της, την κατάρτιση ή τροποποίηση του Κώδικα Ιπποδρομιών και των Γενικών Διατάξεων και κάθε άλλη απόφαση κανονιστικού περιεχόμενου, είναι εκτελεστές μετά από έλεγχο της νομιμότητάς τους από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος διενεργείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της σχετικής απόφασης, συνοδευόμενης από όλα τα έγγραφα που μνημονεύονται σε αυτήν ή επί των οποίων στηρίχτηκε η λήψη της. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η απόφαση του Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.».

Άρθρο 50

Τροποποίηση του άρθρου 8 του α.ν. 399/1968

Το άρθρο 8 του α.ν. 399/1968, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8

Ελλανοδίκες-Επιτροπή Ιπποδρομιών-Γενικός Διευθυντής

1. Το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε., με απόφασή του που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία της παραγράφου 7 του άρθρου 6, διορίζει τρεις (3) Ελλανοδίκες και ισάριθμους αναπληρωτές, με ετήσια θητεία. Οι Ελλανοδίκες παρίστανται κατά τη διάρκεια των ιππποδρομιών, ελέγχουν την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Ιπποδρομιών και των Γενικών Διατάξεων και αποφασίζουν επί όλων των ιπποδρομιακών θεμάτων που ανακύπτουν ή τα παραπέμπουν, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, στην Επιτροπή Ιπποδρομιών.

2. Η Επιτροπή Ιπποδρομιών είναι το ανώτατο εποπτικό όργανο της Φ.Ε.Ε. και αποτελείται από τρία (3) πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, με επιστημονική κατάρτιση ή επαγγελματική εμπειρία ικανή να συμβάλει αποτελεσματικά στην επίτευξη του έργου της. Τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών, με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται, για θητεία ενός (1) έτους, με απόφαση του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία της παραγράφου 7 του άρθρου 6.

3. Οι επιμέρους εξουσίες και αρμοδιότητες των Ελλανοδικών και της Επιτροπής Ιπποδρομιών, καθώς και ο τρόπος άσκησης αυτών εξειδικεύονται στον Κώδικα Ιπποδρομιών.

4. Δεν επιτρέπεται να οριστούν Ελλανοδίκες ή μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών τα παρακάτω πρόσωπα, για όσο χρόνο διατηρούν τις ιδιότητες αυτές:

(α) μέλη του Δ.Σ. και υπάλληλοι της Φ.Ε.Ε.,

(β) μέτοχοι, μέλη του Δ.Σ., διευθύνοντες σύμβουλοι, διευθυντές και υπάλληλοι του Παραχωρησιούχου,

(γ) ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων και μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ι.Δ.Ι.Ε.,

(δ) ιπποπαραγωγοί,

(ε) όσοι έχουν ορισθεί, με απόφαση του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε, ως τεχνικοί επιτετραμμένοι, κάθε είδους καθηκόντων, όπως ενδεικτικά ιπποδρομιάρχης, αφέτης, ζυγιστής, κριτής άφιξης, επόπτης δειγματοληψιών, επόπτης προπονήσεων, παρατηρητές στροφών, υπεύθυνος διαγραφών και δηλώσεων αναβατών και κτηνίατροι,

(στ) εταίροι, μέτοχοι, μέλη της διοίκησης, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, διευθυντές εταιρείας, οποιασδήποτε μορφής, που παρέχει, φυσικά ή διαδικτυακά, ιπποδρομιακό στοίχημα κάθε μορφής,

(ζ) σύζυγοι και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού των ανωτέρω προσώπων.

5. Οι Ελλανοδίκες και τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών ανακαλούνται οποτεδήποτε με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία της παραγράφου 7 του άρθρου 6.

6. Ο Γενικός Διευθυντής της Φ.Ε.Ε.: (α) τηρεί τη σφραγίδα της Φ.Ε.Ε., (β) διευθύνει τις υπηρεσίες και το προσωπικό της και μεριμνά για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιακών της μονάδων, (γ) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., (δ) συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., αν κληθεί προς τούτο από τον Πρόεδρο, (ε) ασκεί τα καθήκοντα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 78 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται με απόφαση του Δ.Σ.

7. Οι Ελλανοδίκες, τα μέλη της Επιτροπής Ιπποδρομιών και το προσωπικό της Φ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Διευθυντή, απαγορεύεται: (α) να συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε κάθε μορφής ιπποδρομιακό στοιχηματισμό και (β) να αναλαμβάνουν ή να αναμιγνύονται, με οποιαδήποτε ιδιότητα, άμεσα ή έμμεσα, στο έργο της περίθαλψης ή διατροφής ή εν γένει φροντίδας ενεργών δρομώνων ίππων.».

Άρθρο 51

Τροποποίηση του άρθρου 9 του α.ν. 399/1968

Το άρθρο 9 του α.ν. 399/1968, αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 9

Οικονομικός έλεγχος

1. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός της Φ.Ε.Ε. υποβάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό Οικονομικών.

2. Η οικονομική διαχείριση της Φ.Ε.Ε. πραγματοποιείται βάσει των αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

3. Η Φ.Ε.Ε. υπόκειται στον έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, στα διοικητικά μέτρα και στις κυρώσεις του ν. 3492/2006 (Α΄ 210).».

Άρθρο 52

Τροποποιήσεις του άρθρου 83

του ν. 4172/2013

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4172/2013, μετά τη φράση «με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος», προστίθεται η φράση «που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968 (Α΄ 102).».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4172/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

« Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιούνται οι παραπάνω κανόνες.».

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4172/2013 προστίθεται τέταρτο εδάφιο, ως εξής:

«Η υποβολή δηλώσεων ίππευσης γίνεται στον Φορέα Ιπποδρομιών, ο οποίος κοινοποιεί τις σχετικές δηλώσεις στη Φ.Ε.Ε.».

Άρθρο 53

Τροποποίηση του άρθρου 85 του ν. 4172/2013

Το πρώτο εδάφιο τους παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013, τροποποιείται ως εξής:

«Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968, καταρτίζεται και τροποποιείται, σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών, ο Κώδικας Ιπποδρομιών που ρυθμίζει το κανονιστικό πλαίσιο διεξαγωγής ιπποδρομιών στην Ελλάδα. Ο Κώδικας Ιπποδρομιών καθορίζει τη διαδικασία και τους τεχνικούς κανόνες διεξαγωγής των ιπποδρομιών, τον αριθμό, τις θέσεις και τα καθήκοντα των τεχνικών επιτετραμμένων, καθώς και τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης καθηκόντων αυτών, τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων, τα επιμέρους καθήκοντα και τις εξουσίες των Ελλανοδικών και της Επιτροπής Ιπποδρομιών, τη διαδικασία χορήγησης της ιδιότητας του ιδιοκτήτη δρομώνων ίππων και την απόδοση διακριτικών χρωμάτων ιδιοκτησίας, τις προϋποθέσεις απόκτησης ή απώλειας της ιδιότητας προπονητή και αναβάτη δρομώνων ίππων, τις πειθαρχικές κυρώσεις σε βάρος των εμπλεκομένων στη διεξαγωγή των ιπποδρομιών, τα αρμόδια όργανα και τη διαδικασία επιβολής και εκτέλεσης των πειθαρχικών κυρώσεων, τη διαδικασία ελέγχων αντι-ντόπινγκ. Με όμοια απόφαση και διαδικασία καταρτίζονται και τροποποιούνται οι Γενικές Διατάξεις, με τις οποίες εξειδικεύονται θέματα εφαρμογής του Κώδικα Ιπποδρομιών.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 54

Αποζημίωση των μελών επιτροπών της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999, αντικαθίσταται ως εξής: «Στα μέλη των ως άνω επιτροπών μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).».

2. Κάθε ποσό το οποίο έχει καταβληθεί στα μέλη των επιτροπών της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής, όπως ίσχυε, από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που προέρχονταν από κεφάλαια του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.) και του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδας (Ο.Δ.I.Ε.) ή από άλλες πηγές ή ειδικούς λογαριασμούς, πριν από την κατάργηση των ειδικών λογαριασμών με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3697/2008 (Α΄ 194), λογίζεται ότι έχει καταβληθεί νόμιμα και δεν αναζητείται ούτε καταλογίζεται.

Άρθρο 55

Προσωπικό εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων

1. Το υφιστάμενο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διοικητικό προσωπικό των Εθνικών Αθλητικών Oμοσπονδιών με ειδική αθλητική αναγνώριση, το οποίο έχει προσληφθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατατάσσεται σε αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα οργανικές θέσεις προσωπικού της οικείας ομοσπονδίας. Αν δεν υπάρχουν αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις ή οι υφιστάμενες δεν επαρκούν, η κατάταξη γίνεται σε αντίστοιχες συνιστάμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Η κατάταξη και, εφόσον απαιτείται, η σύσταση προσωποπαγών θέσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. της ενδιαφερόμενης ομοσπονδίας, η οποία εκδίδεται και κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού αναστέλλεται η οικονομική επιχορήγηση της ενδιαφερόμενης αθλητικής ομοσπονδίας, μέχρι την έκδοση και κοινοποίηση της

διαπιστωτικής πράξης του Δ.Σ. της στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

2. Υπάλληλοι που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις αθλητικών ενώσεων ή και ομοσπονδιών με ειδική αθλητική αναγνώριση μεταφέρονται σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις άλλης ένωσης ή ομοσπονδίας (ένωση ή Ομοσπονδία υποδοχής), με απόφαση του Δ.Σ. της ένωσης ή ομοσπονδίας αυτής, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτησή τους και με την προγενέστερη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ένωσης ή ομοσπονδίας στην οποία υπηρετούν. Οι υπάλληλοι αυτοί μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο ή ειδικότητα και το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο και διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό τους καθεστώς. Επί ποινή ακυρότητας, στην απόφαση του Δ.Σ. της ένωσης ή ομοσπονδίας υποδοχής: (α) αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και της εργασιακής του σχέσης με την ένωση ή ομοσπονδία από την οποία προέρχεται, ιδίως ο χρόνος πρόσληψής του, η οργανική θέση που κατέχει, ο κλάδος, η ειδικότητα και το μισθολογικό του κλιμάκιο και (β) βεβαιώνεται η πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό της ένωσης ή ομοσπονδίας υποδοχής, για την κάλυψη των πάσης φύσεως μισθολογικών και ασφαλιστικών δαπανών. Η ένωση ή ομοσπονδία υποδοχής υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της απόφασης του Δ.Σ. της για τη μεταφορά σε αυτήν υπαλλήλου άλλης ένωσης ή ομοσπονδίας, να κοινοποιήσει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής, συνοδευόμενο από τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της ένωσης ή ομοσπονδίας από την οποία προέρχεται ο υπάλληλος.

3. Εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες με ειδική αθλητική αναγνώριση, οι οποίες αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τον ν. 2725/1999, τη διοργάνωση ή συνδιοργάνωση μεσογειακών, ευρωπαϊκών ή παγκόσμιων αθλητικών διοργανώσεων μπορούν να προσλαμβάνουν το απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή των αγώνων έκτακτο προσωπικό, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι ένα (1) έτος. Οι συμβάσεις αυτές μπορούν να παραταθούν μία μόνο φορά, για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα, το οποίο δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα από την ολοκλήρωση διεξαγωγής της αθλητικής διοργάνωσης, και να καταγγελθούν πρόωρα και αναίτια οποτεδήποτε, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Επί ποινή απόλυτης ακυρότητας, για την κατάρτιση των συμβάσεων αυτών, καθώς και για την παράταση της διάρκειάς τους απαιτείται προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. της οικείας ομοσπονδίας, με την οποία να πιστοποιείται και αιτιολογείται η ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού συγκεκριμένου κλάδου ή ειδικότητας, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένα καθήκοντα ή, αντίστοιχα, η ανάγκη παράτασης της διάρκειας υφιστάμενων συμβάσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 56

Αποζημίωση μελών και παρατηρητών Δ.Ε.Α.Β. και μελών Ε.Ε.Α.

Οι αποζημιώσεις του Προέδρου, των μελών και των παρατηρητών της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης ης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999 και της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) του άρθρου 77 του ίδιου νόμου, που οφείλονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), λόγω της λειτουργίας των συλλογικών αυτών οργάνων κατά τα έτη 2016, 2017, 2018 και από την 1.1.2019 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, και των οποίων η αποπληρωμή δεν κατέστη εφικτή, μπορούν να αποπληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους ΑΛΕ εξόδων, κατά παρέκκλιση των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και των π.δ. 113/2010 (Α΄ 194) και 80/2016 (Α΄ 145).

Άρθρο 57

Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49)

Στο άρθρο 1 του ν. 4326/2015 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 οι λέξεις «ύστερα από γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ύστερα από εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.).».

2. Η παράγραφος 3, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2: (α) με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) και διαβούλευση με την οικεία ομοσπονδία, μπορεί, τηρουμένων των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, να διατάσσεται η λήψη προληπτικών μέτρων, ιδίως να απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων ή η χρήση συγκεκριμένων ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων, να απαγορεύεται προσωρινά, για μία ή περισσότερες αγωνιστικές, η διεξαγωγή συγκεκριμένων αγώνων ή να διακόπτονται οριστικά πρωταθλήματα ή άλλες διοργανώσεις και (β) με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α., που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β. και κλήση για ακρόαση, επιβάλλεται στις υπαίτιες Α.Α.Ε. ή στα υπαίτια Τ.Α.Α., αντίστοιχα, πρόστιμο ύψους από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την υποτροπή, το βαθμό και το εύρος των συνεπειών που επήλθαν ή απειλήθηκαν ή και το όφελος που αποκτήθηκε ή επιδιώχθηκε.».

Άρθρο 58

Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 4373/2016

Το άρθρο 38 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 38

Ευθύνη μελών Δ.Ε.Α.Β., ΕΣΚΑΝ και Πειθαρχικής Επιτροπής

Οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) και της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής της παραγράφου 9.1.1 του άρθρου 9 δεν ευθύνονται προσωπικά έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και για τις αποφάσεις που εκδίδουν. Έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ευθύνονται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια.».

Άρθρο 59

Τροποποίηση του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7)

1.α. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7), καθώς και στον τίτλο και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 η λέξη «Γραφείο» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Αυτοτελές Τμήμα».

β. Όπου γίνεται αναφορά σε γραφείο τύπου και δημοσίων σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) νοείται αυτοτελές τμήμα τύπου και δημοσίων σχέσεων.

γ. Η τοποθέτηση προϊσταμένου γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων για θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Α. λογίζεται ως τοποθέτηση προϊσταμένου αυτοτελούς τμήματος τύπου και δημοσίων σχέσεων και στον προϊστάμενο καταβάλλεται το επίδομα ευθύνης της περίπτωσης αζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) αναδρομικά από την ημερομηνία τοποθέτησής του στη θέση αυτή.

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 70 του π.δ. 4/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«H υποστήριξη και ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και υπαίθριων δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής-περιπέτειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού σε θέματα της αρμοδιότητάς του.».

3. Στο πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 70 του π.δ. 4/2018, διαγράφονται οι λέξεις «και Εναλλακτικού Αθλητισμού.».

4. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 70, αντικαθίσταται ως εξής:

«(γ) Το Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής είναι αρμόδιο για:

αα) τον σχεδιασμό, την υποστήριξη και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αθλητικού τουρισμού και τουριστικού αθλητισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού σε θέματα της αρμοδιότητάς του,

ββ) την προώθηση και την υποστήριξη αθλητικών διοργανώσεων στην Ελλάδα,

γγ) την εποπτεία και την υποστήριξη του εργασιακού αθλητισμού, την έκδοση ενιαίου κανονιστικού πλαισίου για την πιστοποίηση και εποπτεία των φορέων που διοργανώνουν αθλητικές δράσεις μέσα στα πλαίσια του εργασιακού περιβάλλοντος, την τήρηση ηλεκτρονικού Μητρώου των φορέων αυτών, τη διαμόρφωση κριτηρίων οικονομικής επιχορήγησής τους, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα, και την εισήγηση για έκδοση εντολής προς την αρμόδια οικονομική διεύθυνση για δέσμευση των απαιτούμενων κονδυλίων,

δδ) τον προσδιορισμό, τον καθορισμό και τη διαμόρφωση του ενιαίου κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των σχολών εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α.,

εε) τον προγραμματισμό και την εισήγηση στον αρμόδιο Υπουργό για την ίδρυση και τη λειτουργία των σχολών εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α.,

στστ) τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων για συμμετοχή των υποψηφίων στις σχολές εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α. και την παρακολούθηση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους,

ζζ) την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων στοιχείων στην υπηρεσία, από τους κατά περίπτωση αρμοδίους, μετά το τέλος της λειτουργίας των σχολών εκπαιδευτών της Γ.Γ.Α.,

ηη) τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης και ανάκλησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτών,

θθ) την τήρηση ψηφιακού Μητρώου εκπαιδευτών, ανά δραστηριότητα,

ιι) τον συντονισμό, τη συνεργασία και την υποστήριξη ερασιτεχνικών αθλητικών οργανώσεων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) οποιουδήποτε βαθμού, δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατικών μορφών, για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων άσκησης, αθλητικής αναψυχής και επιμόρφωσης, σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους ή στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και τη χορήγηση της αιγίδας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ύστερα από σχετικό αίτημα, και την εποπτεία των διοργανώσεων αυτών και

ιαια) την πιστοποίηση και την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των φορέων της υποπερίπτωσης γγ΄, τη διαμόρφωση κριτηρίων οικονομικής επιχορήγησής τους, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα και την εισήγηση για έκδοση εντολής προς την αρμόδια οικονομική διεύθυνση για δέσμευση των απαιτούμενων κονδυλίων.».

Άρθρο 60

Τροποποίηση του άρθρου 5

του π.δ. 22/2004 (Α΄ 16)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α΄ 16) «Οργάνωση και λειτουργία της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής», τροποποιείται ως εξής:

«1. την Ολομέλεια της Διοίκησης (Ο.Δ.) της Ε.Π.Ε. μετέχουν έντεκα (11) μέλη ως ακολούθως:

α) Οκτώ (8) αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ.), οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ. σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτής και εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Π.Ε.).

β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Ο.Σ.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτής.

γ) Ένας (1) μη εν ενεργεία Παραολυμπιονίκης, ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών (Σ.Ε.Π.) σύμφωνα με το καταστατικό αυτού.

δ) Μία (1) προσωπικότητα κύρους από τον χώρο του αθλητισμού που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004, τροποποιείται ως εξής:

«5. Τα μέλη της Ολομέλειας της Διοίκησης αποκτούν την ιδιότητά τους, ως ακολούθως:

α) Μέχρι το τέλος του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους των θερινών Παραολυμπιακών Αγώνων, η Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ, η Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και ο Σύλλογος Ελλήνων Παραολυμπιονικών (Σ.Ε.Π.) εκλέγουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 τους αντιπροσώπους τους, με τους αναπληρωτές τους.

β) Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, ο εκπρόσωπος της Γ.Γ.Α. και ο οριζόμενος από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, γνωστοποιούνται στη Γραμματεία της Ε.Π.Ε. εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου και μέχρι τέλους του ίδιου μήνα, η Ολομέλεια της Διοίκησης, μετά από πρόσκληση του εκ των μελών της εκπροσώπου της Γ.Γ.Α., συνέρχεται στα γραφεία της Ε.Π.Ε., συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, μεταξύ των μελών της, την Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος.».

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν για τη σύνθεση της Ολομέλειας που θα αναδειχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α΄ 16) πριν τη λήξη της θητείας της παρούσας, τον Φεβρουάριο του έτους 2021. Η παρούσα Ολομέλεια λειτουργεί ως έχει μέχρι την ανάδειξη της νέας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Άρθρο 61

Ειδικοί Επιθεωρητές για τον έλεγχο αθλητικών φορέων

1. Στις πενήντα (50) θέσεις Ειδικών Επιθεωρητών, που έχουν συσταθεί με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (Α΄ 296), όπως το εδάφιο αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 80 του ν. 4478/2017 (Α΄ 91) και την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4587/2018 (Α΄ 218), προστίθενται άλλες δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιθεωρητή.

2. Οι αποσπώμενοι στις δύο θέσεις της παραγράφου 1 Ειδικοί Επιθεωρητές έχουν αποκλειστικό έργο να διενεργούν τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 52 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 31 του παρόντος νόμου. Τους εν λόγω Ειδικούς Επιθεωρητές συνδράμουν στο έργο τους επιθεωρητές - ελεγκτές των σωμάτων επιθεώρησης και υπάλληλοι των φορέων των υπηρεσιακών μονάδων επιθεώρησης των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, οι οποίοι μετέχουν στο Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) και ορίζονται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και Πρόεδρο του Σ.Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002.

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 62

Μεταβατικές διατάξεις

1. Έως τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 4, οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Α. του άρθρου 1 ασκούνται από την Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2725/1999.

2. Για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Ε.Ε.Α. έως τη δημοσίευση του διατάγματος της παραγράφου 1 του άρθρου 9, το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 14 του π.δ. 4/2018 της παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη.

3.α. Μέχρι τη δημοσίευση του διατάγματος της παραγράφου 1 του άρθρου 9, επιτρέπεται η απόσπαση στην Ε.Ε.Α. του προσωπικού που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 14 του π.δ. 4/2018, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για την κινητικότητα στη δημόσια διοίκηση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Η απόσπαση του προσωπικού του πρώτου εδαφίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Α. και ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων. Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού εξακολουθεί να βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

β. Με τη δημοσίευση του διατάγματος της παραγράφου 1 του άρθρου 9, το προσωπικό που έχει αποσπαστεί στην Ε.Ε.Α. επιστρέφει αυτοδικαίως στην οργανική του θέση στη Γ.Γ.Α. Για τη μισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη του εν λόγω προσωπικού, ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στην Ε.Ε.Α. θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στη Γ.Γ.Α.

4. Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος αθλητικές οργανώσεις, σωματεία, ενώσεις και ομοσπονδίες υποχρεούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση, να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 13 και 14 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιούνται με τα άρθρα 25, 26, 27 και 28 του παρόντος. Η απόφαση περί τροποποίησης του καταστατικού των άνω αθλητικών οργανώσεων για τον μοναδικό αυτόν σκοπό μπορεί να ληφθεί με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αν για τον οποιονδήποτε λόγο η Γ.Σ. δεν προβεί στην τροποποίηση του καταστατικού μέσα στην προθεσμία του πρώτου εδαφίου, η τροποποίηση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την εκπνοή της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου. Αν παρέλθει άπρακτη και η παραπάνω προθεσμία, αναστέλλεται κάθε οικονομική επιχορήγηση του ενδιαφερόμενου σωματείου ή της ενδιαφερόμενης ένωσης ή ομοσπονδίας, μέχρι την πλήρη συμμόρφωση στην παρούσα παράγραφο. Μετά την πάροδο δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακαλείται η ειδική αθλητική αναγνώριση των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών που δεν έχουν προσαρμόσει το καταστατικό τους στις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 13 και 14 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιούνται με τα άρθρα 25, 26, 27 και 28.

5. α. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, ο Πρόεδρος του υφιστάμενου κατά τη δημοσίευση Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση της Φ.Ε.Ε. με θέμα ημερήσιας διάταξης τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή των τεσσάρων (4) αιρετών μελών του νέου Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 49 του παρόντος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του πρώτου εδαφίου και μέσα σε δέκα (10)

ημέρες από την πάροδο αυτής, η Γ.Σ. της Φ.Ε.Ε. συγκαλείται, για τον ίδιο σκοπό, από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του υφιστάμενου κατά τη δημοσίευση του παρόντος Δ.Σ.

β. Το υφιστάμενο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε. παύεται, πριν από τη λήξη της θητείας του, με τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί συγκρότησης νέου Δ.Σ. της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 399/1968, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 49.

6. Ο Κώδικας Ιπποδρομιών και οι Γενικές Διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφαρμόζονται μέχρι την έκδοση νέου Κώδικα Ιπποδρομιών και νέων Γενικών Διατάξεων, που θα καταρτιστούν σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιείται με το άρθρο 53, οπότε και καταργούνται.

Άρθρο 63

Καταργούμενες διατάξεις

1. Με τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 4 καταργούνται τα άρθρα 77, 77Α και 78 του ν. 2725/1999 και παύεται η υφιστάμενη κατά τη δημοσίευση του παρόντος Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2725/1999. Στο εξής, οποιαδήποτε αναφορά σε Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Επιτροπή) νοείται ως αναφορά στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) του παρόντος.

2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: (α) η παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, (β) το πέμπτο και το έκτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ και η περίπτωση δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, (γ) η περίπτωση δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, (δ) η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 2725/1999, (ε) η παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 2725/1999, (στ) το άρθρο 3 του α.ν. 399/1968, (ζ) το άρθρο 12 του ν. 191/1975 (Α΄ 225), (η) το β.δ. 13.1.1938 (Α΄ 15) και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενο του παρόντος ή ρυθμίζει τα ίδια

θέματα με τρόπο διαφορετικό.

Άρθρο 64

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016

1. Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 33

Ευθύνη - Ειδικές ρυθμίσεις

1. α. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδωσαν ή παράλειψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός από την περίπτωση που έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε εφαρμοστέες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (A΄ 170).

β. Τα όργανα της Α.Α.Δ.Ε. που είναι αρμόδια για τον έλεγχο και τον βάσει αυτού προσδιορισμό των δημοσίων εσόδων δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για την παραγραφή των υποθέσεων που τους ανατίθενται ή τους έχουν ανατεθεί προς έλεγχο, πλην αυτών που προτεραιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4174/2013. Στην περίπτωση παραγραφής των προτεραιοποιημένων υποθέσεων ευθύνονται εφόσον έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον, κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε εφαρμοστέες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013.

γ. Τα όργανα της Α.Α.Δ.Ε. που είναι αρμόδια για τη στόχευση και επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο, καθώς και για την επιλογή των υποθέσεων που προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4174/2013, δεν υπέχουν ποινική ευθύνη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την παραγραφή των λοιπών υποθέσεων που δεν επιλέγονται και δεν προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, εκτός από την περίπτωση που έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε εφαρμοστέες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013.

δ. Τα όργανα της Α.Α.Δ.Ε. στα οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα για την επιδίωξη της είσπραξης των δημοσίων εσόδων ή στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται η λήψη μέτρων για την αναγκαστική είσπραξη των δημοσίων εσόδων, δεν υπέχουν ποινική και πειθαρχική ευθύνη, καθώς και αστική ευθύνη έναντι του Δημοσίου, για την παραγραφή, εφόσον έχει διακοπεί η παραγραφή αυτών τουλάχιστον:

αα) με την κοινοποίηση στον οφειλέτη ατομικής ειδοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4174/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 4174/2013 ή την περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) ή

ββ) με την επιβολή κατάσχεσης χρηματικών ποσών ή απαιτήσεων εις χείρας του οφειλέτη ή τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90).

ε. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. υπέχουν αστική ευθύνη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μόνο έναντι του Δημοσίου, για γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδωσαν ή παράλειψή τους, στο πλαίσιο της άσκησης ή επ’ ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων τους και μόνο εφόσον ενήργησαν με δόλο ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013.

στ. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και ο Εμπειρογνώμονας υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, εφόσον παραβαίνουν εκ δόλου τα καθοριζόμενα από τον παρόντα νόμο και τις λοιπές γενικές και ειδικές κείμενες διατάξεις, καθήκοντα και υποχρεώσεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013. Ειδικά για τους υπαλλήλους της Αρχής, για υπαίτια πράξη ή παράλειψή τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103 επ. του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως εκάστοτε ισχύουν.

ζ. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου κατισχύουν κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 50 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) και της παρ. 2 του άρθρου 198 του ν. 2717/1999 (Α΄ 97).».

2. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ έως στ΄ της παραγράφου 1 έχουν εφαρμογή και στις κατά την έναρξη ισχύος αυτών εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον πειθαρχικών οργάνων ή άλλων διοικητικών ή δικαστικών αρχών.

3. Οι περιπτώσεις α΄ έως ε΄ και ζ΄έως η΄της παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) καταργούνται.

4. Η παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για τα αδικήματα που διώκονται κατ’ έγκληση και φέρεται ότι, διαπράχθηκαν από υπάλληλο της Α.Α.Δ.Ε. κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του και σε σχέση με αυτά, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 275, 409 - 413 και 417 - 424 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.».

5. Η παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«7.α) Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων της Αρχής στο Υπουργείο Οικονομικών ή άλλη Ανεξάρτητη Αρχή ή άλλη δημόσια υπηρεσία κάθε μορφής ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄βαθμού, καθώς και αποσπάσεις σε πολιτικά γραφεία της Κυβέρνησης, τη Βουλή, μέλη του Κοινοβουλίου και τα Κόμματα, διενεργούνται με κοινή απόφαση του Διοικητή της Αρχής και του κατά περίπτωση αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής, κατόπιν γνώμης του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αρχής, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Το προσωπικό της Αρχής, που δύναται να είναι αποσπασμένο, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των οργανικών θέσεων της Αρχής.

β) Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων στην Αρχή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) διενεργούνται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Οι αρμοδιότητες αξιολόγησης των υποψηφίων που προβλέπονται στο άρθρο 7 του ν. 4440/2016, ασκούνται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Αρχής.

γ) Αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων στην Αρχή με ειδικές διατάξεις διενεργούνται με κοινή απόφαση του Διοικητή της Αρχής και του κατά περίπτωση αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης, μετά από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Αρχής και του φορέα προέλευσης, όπου στον τελευταίο προβλέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.».

6. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016, αντικαθίσταται ως εξής:

«2.α) Με απόφαση του Διοικητή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης και γνώμη του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που διατυπώνεται εντός ενός (1) μηνάς, η Αρχή δύναται να αναπτύσσει και να εφαρμόζει μεθοδολογίες για την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας της Α.Α.Δ.Ε., να συστηματοποιεί αυτές σε ομάδες και να αναπτύσσει και εφαρμόζει ειδικότερα συστήματα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού των υπηρεσιών της. Στο πλαίσιο αυτό, με τις αποφάσεις του ο Διοικητής δύναται να καθορίζει διαδικασία, μεθοδολογία, ειδικά κριτήρια και τη στάθμιση αυτών για την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας της Αρχής και τη συστηματοποίησή τους σε ομάδες, ιδίως, με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης, τον βαθμό δυσκολίας εκτέλεσης των καθηκόντων της κάθε θέσης, την ένταξή της στην υπηρεσιακή ιεραρχία, τις συνθήκες εργασίας και τη βαρύτητα και την επιρροή αυτής στην επίτευξη των στόχων της Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτά προκύπτουν από τα καταρτιζόμενα κάθε φορά με απο-

φάσεις του Διοικητή αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας.

β) Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται για το προσωπικό της Αρχής οι κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις, καθώς και οι σχετικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

γ) Τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο δεν θίγουν την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 25 και 26 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) και των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα.».

Άρθρο 65

Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του ν. 4172/2013

1. Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).».

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%),».

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2019 και μετά.

Άρθρο 66

Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66), καταργείται.

Άρθρο 67

Κατάργηση Έντυπων Βιβλιαρίων Υγείας

1. Τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών οικογένειάς τους, καταργούνται.

2.α. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 (Α΄ 183), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Να ελέγχουν και να διαπιστώνουν εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται με αυτό που αναγράφεται ή εικονίζεται σε οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίηση.».

β. Στην περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 οι λέξεις «από το βιβλιάριο υγείας» διαγράφονται.

3. Το δωδέκατο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 96 του ν. 4172/2013 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 95 του ν. 4172/2013, καταργούνται.

4. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη καταργείται.

Άρθρο 68

1.α) Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4238/2014

(Α΄ 38), προστίθεται περίπτωση ε΄ ως ακολούθως:

«ε. Διεύθυνση Προμηθειών. Η Διεύθυνση Προμηθειών είναι αρμόδια για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την έγκαιρη εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών και υπηρεσιών, την αποτελεσματική παρακολούθηση και ορθολογική διαχείριση των παγίων και αναλωσίμων των Υπηρεσιών του Οργανισμού, τη διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, καθώς και τη στέγαση των υπηρεσιών του, την εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών στο σύνολο των κτιρίων της Επικράτειας που στεγάζουν υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τη διαρκή συντήρηση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό τους.».

β) Η περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), αντικαθίσταται ως εξής: «β) Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς τμήματος ανάγονται στην υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων, την οργάνωση της επικοινωνίας με τις υπηρεσιακές μονάδες, το προσωπικό, τους συλλόγους, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κοινό, γενικά.».

γ) Στην παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:

«στ) Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Προέδρου. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος ανάγονται στην υποβοήθηση του έργου του Προέδρου, τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την οργάνωση της επικοινωνίας με τις υπηρεσιακές μονάδες, το προσωπικό, τους συλλόγους, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.».

2. Για λόγους διασφάλισης δημοσίου συμφέροντος, δαπάνες παροχής υπηρεσιών υγείας που προβλέπονται από τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους συμβεβλημένους παρόχους του Οργανισμού, που πραγματοποιούνται ή πραγματοποιήθηκαν, κατά το απολύτως αναγκαίο μεταβατικό διάστημα από 1.11.2018 και μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης των προβλεπόμενων αλλαγών στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού, εγκρίνονται, θεωρούνται νόμιμες, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται, εφόσον υποβάλλονται, σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στην ΕΜΠ5/2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών (Β΄ 3054) ή, σύμφωνα με την αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 (Β΄ 4898). Η εκκαθάριση των ανωτέρω δαπανών πραγματοποιείται, σύμφωνα με την Β2β/οικ.38642/2016 (Β΄ 1536) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, βεβαιώνεται η καθολική προσαρμογή των ηλεκτρονικών συστημάτων του Οργανισμού ανά κατηγορία παροχής υπηρεσιών υγείας και καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο διαδικαστικό θέμα. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου παύει η ισχύς του πρώτου εδαφίου του παρόντος για κάθε κατηγορία παροχών υγείας, που περιλαμβάνεται στην προαναφερόμενη υπουργική απόφαση και οι εν λόγω κατηγορίες παροχών υπηρεσιών υγείας υποβάλλονται αποκλειστικώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών (Β΄ 4898).

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δαπάνες για την αμοιβή του προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον Οργανισμό, την αμοιβή του επιπλέον προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της απογευματινής λειτουργίας, καθώς και για προμήθειες υπηρεσιών, αγαθών και εξοπλισμού στα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα καλυφθούν από μέρος των εσόδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που προέρχεται από την επιστροφή (rebate) των κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων του άρθρου 34 και του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31).».

4. Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) παρέχει προληπτική ή και θεραπευτική οδοντιατρική φροντίδα σε ανήλικο πληθυσμό, πλέον της οδοντιατρικής φροντίδας που προσφέρεται από τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες δημόσιες μονάδες.

Δικαιούχοι της παροχής οδοντιατρικής φροντίδας της παρούσας, ορίζονται όσοι διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ηλικίας έξι (6) έως δώδεκα (12) ετών, ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τους ικανότητα. Η προληπτική ή και θεραπευτική οδοντιατρική φροντίδα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πράξεις: α) οδοντιατρικός έλεγχος και οδηγίες στοματικής υγιεινής, β) αποτρύγωση και φθορίωση, γ) με βάση τις ανάγκες, προληπτικές εμφράξεις (sealants), εξαγωγές νεογιλών και εμφράξεις σε δόντια με τερηδόνα. Οι ανωτέρω πράξεις διενεργούνται από οδοντιάτρους, εγγεγραμμένους σε Οδοντιατρικό Σύλλογο της Χώρας, μέλος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες οδοντιατρικής σε οδοντιατρείο με νόμιμη άδεια λειτουργίας, που υπάγεται στον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 86.23 που αφορά σε δραστηριότητες

άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι

γενικοί όροι, η διαδικασία παροχής της υπηρεσίας, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, το ύψος της αποζημίωσης για κάθε πράξη, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου της παροχής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Για την αποτελεσματική λειτουργία και ολοκλήρωση της διαδικασίας, μπορεί να υπογραφεί ανάμεσα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία», συμφωνία πλαίσιο, στην οποία περιγράφονται οι υποχρεώσεις των μερών, οι οικονομικοί όροι, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

αναλαμβάνει τη σύνταξη της ανωτέρω συμφωνίας πλαίσιο, καθώς επίσης τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο της διαδικασίας, έως και την καταβολή της αποζημίωσης στους εκτελούντες τις πράξεις της παρούσας παραγράφου.

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ε) Στα διαγνωστικά εργαστήρια, τις ιδιωτικές κλινικές και τους λοιπούς παρόχους υπηρεσιών υγείας, καθώς και τους προμηθευτές παροχών σε είδος, που έχουν σύμβαση με τον Ο.Π.Α.Δ. ή τους Ασφαλιστικούς Φορείς ή τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή ή των αρμοδίων οργάνων των ασφαλιστικών οργανισμών, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης, μετά από κλήση για παροχή έγγραφων εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης, η διοικητική ποινή του προσωρινού αποκλεισμού από την παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους των φορέων από τέσσερις (4) έως δώδεκα (12) μήνες ή οριστικής καταγγελίας της σύμβασης, για τον συγκεκριμένο ασφαλιστικό φορέα ή και οποιονδήποτε άλλον φορέα έχει συνάψει σύμβαση, ή αποκλεισμού κάθε μελλοντικής συνεργασίας με τους φορείς αυτούς ή χρηματικής κύρωσης, εφόσον από σχετικό έλεγχο, κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., του οικείου ασφαλιστικού φορέα, του Ο.Π.Α.Δ. ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διαπιστωθούν πράξεις από μέρους των διαγνωστικών εργαστηρίων, των ιδιωτικών κλινικών και των λοιπών παρόχων και προμηθευτών ειδών και υπηρεσιών υγείας, οι οποίες αντίκεινται στις ισχύουσες διατάξεις, τις διατάξεις των κανονισμών περίθαλψης των ασφαλιστικών φορέων, στους όρους των συμβάσεων ή προκαλούν ζημία στους φορείς αυτούς.

6. Στην παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο, αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Ο έλεγχος των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται προς τους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διενεργείται στα φαρμακεία, νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης, και λοιπούς παρόχους και προμηθευτές ειδών και

υπηρεσιών υγείας και κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από το προσωπικό της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. Στους ελέγχους αυτούς δύναται να συμμετέχουν και υπάλληλοι των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο έλεγχος αφορά στην παρακολούθηση των όρων των συμβάσεων ασφαλιστικών οργανισμών με τους παρόχους υγείας, στην πιστή τήρηση των ισχυουσών διατάξεων των κανονισμών παροχής υγειονομικής

περίθαλψης και γενικά στην τήρηση της νομοθεσίας που διέπει την παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και αποκατάστασης.».

β) Το ενδέκατο εδάφιο, αντικαθίσταται ως εξής: «Τα έσοδα από τα επιβαλλόμενα κατά τα ανωτέρω χρηματικά ποσά εισπράττονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) ή μέσω των λογαριασμών που υποβάλλουν προς εξόφληση τα φαρμακεία, τα διαγνωστικά κέντρα, οι ιδιωτικές κλινικές και οι λοιποί συμβεβλημένοι πάροχοι και προμηθευτές ειδών και υπηρεσιών υγείας.».

γ) Στο τέλος της παραγράφου 3, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Τα ως άνω εφαρμόζονται και για τους ελέγχους σε λοιπούς συμβεβλημένους παρόχους και προμηθευτές ειδών και υπηρεσιών υγείας, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Οι υπάλληλοι της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, φέρουν τον τίτλο του Επιθεωρητή.».

7. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 (Α΄ 183), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το περιεχόμενο της παρούσας εφαρμόζεται και για τους λοιπούς παρόχους και προμηθευτές ειδών και υπηρεσιών υγείας, που είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».

8. Επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π., χωρίς να απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση για την κάλυψη δαπανών μετακινήσεων υπαλλήλων - Επιθεωρητών της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων, την εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών, την παράστασή τους στα δικαστήρια επί υποθέσεων που σχετίζονται με το ελεγκτικό τους έργο, με χρονικό ορίζοντα δύο (2) μηνών. Στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη η πραγματοποίηση δαπανών μετακίνησης των υπαλλήλων - Επιθεωρητών, δεν αναγράφεται το όνομα του επιθεωρητή, ο τόπος και η ημερομηνία μετακίνησης.».

9. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου ένατου του ν. 3607/2007 (Α΄ 245), αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ο Γενικός Επιθεωρητής είναι μετακλητός, της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων με 2ο βαθμό, δύναται να προέρχεται από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, να είναι εν ενεργεία ή συνταξιούχος και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας για θητεία πέντε (5) ετών.».

Άρθρο 69

Χορηγία «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Eυρώπης».

Στο άρθρο 1 του ν. 3525/2007 (Α΄ 16) ο όρος «Αποδέκτης Χορηγίας», αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως ’’Αποδέκτης Χορηγίας’’ νοείται το Δημόσιο, οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός κάθε φορά οριοθετείται, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες του άρθρου 741 Α.Κ., που επιδιώκουν, κατά το καταστατικό τους, σκοπούς πολιτιστικούς, καθώς και οι ανώνυμες εταιρίες του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που ιδρύονται για τη φιλοξενία του θεσμού ’’Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Eυρώπης’’.».

Άρθρο 70

Με απόφαση της πλειοψηφίας τουλάχιστον του εξήντα έξι τοις εκατό (66%) των συνιδιοκτητών των ακινήτων του συγκροτήματος των προσφυγικών πολυκατοικιών της λεωφόρου Αλεξάνδρας, μπορεί να υποβληθεί αίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας για την πραγματοποίηση εργασιών αποκατάστασης των κηρυγμένων μνημείων του εν λόγω συγκροτήματος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Άρθρο 71

Χρηματοδότηση κινηματογραφικών παραγωγών από το Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων

1. Στον ν. 3905/2010 (Α΄ 219), προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:

«Άρθρο 5Α

1. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) δύναται να χρηματοδοτεί ή να επιδοτεί την παραγωγή ελληνικών κινηματογραφικών έργων, υπό την έννοια των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 3 και σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού χρηματοδοτικών προγραμμάτων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου. Η σχετική δαπάνη δύναται να καλύπτεται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με επιχορήγηση του Ε.Κ.Κ. για τον σκοπό αυτό.

2. Ο παραγωγός του ελληνικού κινηματογραφικού έργου για να ενταχθεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του παρόντος άρθρου πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να υπόκειται σε φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα.

β) Η κύρια δραστηριότητά του να είναι η παραγωγή κινηματογραφικών ή/και οπτικοακουστικών έργων και ο κύκλος εργασιών του, που πραγματοποιήθηκε την τελευταία τριετία από τη δραστηριότητά του αυτή να μην προέρχεται από τον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό ή την ίδια εταιρία παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών τηλεοπτικών προγραμμάτων ή την ίδια εταιρία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών ή τον ίδιο δημόσιο φορέα, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

γ) Αν είναι νομικό πρόσωπο, ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) της συμμετοχής στο εταιρικό/Μετοχικό Κεφάλαιο να μην ανήκει σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις τηλεοπτικού σταθμού ή/και παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών ή/και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών.

δ) Αν είναι φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, vα είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και Κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης

για τη διασυνοριακή τηλεόραση ή/και Κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κινηματογραφική συμπαραγωγή ή/και Κράτους εκτός Ευρώπης, με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνίες που αφορούν την κινηματογραφική συμπαραγωγή ή εφόσον προέρχεται από Κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης vα είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος.».

2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219), αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμούς και επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.».