• Γεώργιος Λιανός

Eναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντι-ντόπινγκΝ. 4373/2016 (ΦΕΚ Α΄ 49/1.4.2016)


Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Α΄ ΜΕΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ

Άρθρο 1

Ορισμοί Οι ακόλουθοι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: α) Αγώνας: Η αυτοτελής κούρσα, αναμέτρηση, παιχνίδι ή μεμονωμένος αθλητικός διαγωνισμός. β) Αθλητής: Κάθε Πρόσωπο που συμμετέχει σε κάποιο αγώνισμα σε διεθνές επίπεδο, όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε Διεθνή Ομοσπονδία, ή σε εθνικό επίπεδο, όπως αυτό ορίζεται από το ΕΣΚΑΝ (Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ). Το ΕΣΚΑΝ έχει τη διακριτική ευχέρεια να εφαρμόζει κανόνες αντιντόπινγκ σε έναν Αθλητή που δεν είναι ούτε Διεθνούς Επιπέδου Αθλητής ούτε Εθνικού Επιπέδου Αθλητής και να τον εντάξει έτσι στον ορισμό του «Αθλητή». Σε σχέση με Αθλητές που δεν είναι ούτε Διεθνούς Επιπέδου ούτε Εθνικού Επιπέδου Αθλητές, ο ΕΣΚΑΝ μπορεί να επιλέξει να διεξάγει περιορισμένους Ελέγχους ή να μη διεξάγει καθόλου Ελέγχους, να αναλύσει Δείγματα για λιγότερες ουσίες σε σχέση με τον πλήρη Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών, να ζητήσει περιορισμένες ή καθόλου πληροφορίες εντοπισμού ή να μη ζητήσει εκ των προτέρων κατ’ Εξαίρεση Χρήση για Θεραπευτικούς Σκοπούς (ΕΧΘΣ). Ωστόσο, εάν διαπραχθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 3.1, 3.3 ή 3.5 από Αθλητή επί του οποίου το ΕΣΚΑΝ έχει δικαιοδοσία, και ο οποίος αγωνίζεται κάτω του διεθνούς ή του εθνικού επιπέδου, τότε ισχύουν οι Συνέπειες που προβλέπει ο Κώδικας, εκτός του άρθρου 14.3.2. Για τους σκοπούς του άρθρου 2.8 και του άρθρου 2.9, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης στην καταπολέμηση του ντόπινγκ, οποιοδήποτε Πρόσωπο το οποίο αγωνίζεται σε άθλημα που τελεί υπό τη δικαιοδοσία οποιουδήποτε Υπογράφοντος Μέρος, κράτους ή άλλου αθλητικού οργανισμού που αποδέχεται τον Κώδικα, είναι Αθλητής. γ) Αντικανονικό Εύρημα Βιολογικού Διαβατηρίου: Η έκθεση αναφοράς που χαρακτηρίζεται ως Αντικανονικό Εύρημα Βιολογικού Διαβατηρίου, όπως περιγράφεται στα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα. δ) Αθλητική Διοργάνωση: Σειρά επιμέρους Αγώνων που διεξάγονται από κοινού είτε υπό την εποπτεία ενός φορέα, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου ή οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες. ε) Ακύρωση: αναφέρεται παρακάτω Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ. στ) Ανήλικος: Φυσικό Πρόσωπο η ηλικία του οποίου είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. ζ) Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρημα: Η έκθεση αναφοράς από εργαστήριο ή άλλο φορέα διαπιστευμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (Π.Ο.Α.), η οποία, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων και τα σχετικά Τεχνικά Έγγραφα, ανιχνεύει σε δείγμα την παρουσία Απαγορευμένης ουσίας ή των Μεταβολιτών ή Δεικτών αυτής, περιλαμβανομένων υψηλών ποσοτήτων ενδογενών ουσιών ή αποδεικνύει τη Χρήση Απαγορευμένης Μεθόδου. η) Αντικειμενική Ευθύνη: Ο κανόνας που προβλέπει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2.1 και το άρθρο 2.2, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, δεν χρειάζεται να αποδειχθεί από το ΕΣΚΑΝ Υπαιτιότητα της Χρήσης εκ μέρους του Αθλητή. θ) Απαγορευμένη Μέθοδος: Οποιαδήποτε μέθοδος που περιγράφεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών. ι) Απαγορευμένη Ουσία: Οποιαδήποτε ουσία ή κατηγορία ουσιών, που περιγράφεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών. ια) Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών: Ο Κατάλογος που προσδιορίζει τις Απαγορευμένες Ουσίες και τις Απαγορευμένες Μεθόδους. ιβ) Αποκλεισμός: αναφέρεται παρακάτω στις Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ. ιγ) Απόπειρα: Η σκόπιμη συμπεριφορά που αποτελεί επιχείρηση πράξης που περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης για τη διάπραξη παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ. Η απόπειρα μένει ατιμώρητη εφόσον το πρόσωπο καταγγείλει αυτήν πριν αποκαλυφθεί από τρίτο πρόσωπο το οποίο δεν συμμετείχε στην πράξη. ιδ) Ατομικό Άθλημα: Άθλημα το οποίο δεν είναι Ομαδικό Άθλημα. ιε) Άτυπο (Υπό διερεύνηση) Εύρημα: Η έκθεση αναφοράς από εργαστήριο διαπιστευμένο ή εγκεκριμένο από τον Π.Ο.Α., η οποία απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, όπως προβλέπεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων ή από τα σχετικά Τεχνικά Έγγραφα, πριν τον καθορισμό του Αντικανονικού Αναλυτικού Ευρήματος. ιστ) Άτυπο Εύρημα Βιολογικού Διαβατηρίου: Η έκθεση αναφοράς που χαρακτηρίζεται ως Άτυπο Εύρημα Βιολογικού Διαβατηρίου, όπως περιγράφεται στα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα. ιζ) Βιολογικό Διαβατήριο Αθλητή: Το πρόγραμμα και οι μέθοδοι συλλογής και συγκέντρωσης στοιχείων, όπως περιγράφεται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών και το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων. ιη) Δείγμα: Οποιοδήποτε βιολογικό υλικό που συλλέγεται για τους σκοπούς του Ελέγχου Ντόπινγκ. ιθ) Δείκτης: Η ένωση, το σύνολο ενώσεων ή βιολογική παράμετρος που καταδεικνύει τη χρήση απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου. κ) Δημόσια Κοινοποίηση ή Δημόσια Αναφορά: Αναφέρεται παρακάτω Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ. κα) Διακίνηση: Η πώληση, προσφορά, μεταφορά, αποστολή, παράδοση ή διανομή ή η κατοχή για οποιονδήποτε από τους παραπάνω σκοπούς, Απαγορευμένης ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου είτε με φυσικό τρόπο είτε με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα από Αθλητή, Προσωπικό Υποστήριξης Αθλητή ή από άλλο Πρόσωπο που υπόκειται στη δικαιοδοσία του ενός Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, προς οποιονδήποτε τρίτο. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ορισμός δεν περιλαμβάνει τις ενέργειες του καλόπιστα ενεργούντος ιατρικού προσωπικού, που περιλαμβάνουν Απαγορευμένη ουσία που χρησιμοποιείται για πραγματικούς και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή για άλλες αποδεκτές αιτίες, ούτε ενέργειες που αφορούν σε Απαγορευμένες Ουσίες που δεν απαγορεύονται σε Εκτός Αγώνα Ελέγχους, εκτός εάν από το σύνολο των περιστάσεων συνάγεται ότι οι εν λόγω Απαγορευμένες Ουσίες δεν προορίζονται για πραγματικούς και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή ότι προορίζονται για ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης. κβ) Διεθνές Πρότυπο: Πρότυπο που υιοθετείται από τον Π.Ο.Α., προς υποστήριξη του Κώδικα. Η συμμόρφωση με ένα Διεθνές Πρότυπο, σε αντίθεση με άλλο εναλλακτικό πρότυπο, πρακτική ή διαδικασία, που θα αρκεί για να αχθεί το συμπέρασμα ότι έχουν διενεργηθεί ορθά οι διαδικασίες που προβλέπονται από το Διεθνές Πρότυπο. Τα Διεθνή Πρότυπα περιλαμβάνουν τα Τεχνικά Έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο. κγ) Διεθνής Αθλητική Διοργάνωση: Αθλητική Διοργάνωση ή Αγώνας όπου η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, μία Διεθνής Ομοσπονδία, ένας Μείζων Οργανισμός Αθλητικών Διοργανώσεων ή άλλος διεθνής αθλητικός οργανισμός είναι ο εποπτεύων φορέας για την Αθλητική Διοργάνωση ή ορίζει τους τεχνικούς υπευθύνους της Αθλητικής Διοργάνωσης. κδ) Διεθνούς Επιπέδου Αθλητές: Αθλητές που συμμετέχουν σε αθλήματα διεθνούς επιπέδου, όπως ορίζεται από κάθε Διεθνή Ομοσπονδία, βάσει του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχων και Ερευνών. κε) Εγκαταστάσεις Αγώνων: Οι εγκαταστάσεις που ορίζονται από τον εποπτεύοντα φορέα της Αθλητικής Οργάνωσης. κστ) Εθνική Αθλητική Διοργάνωση: Μία αθλητική Διοργάνωση ή Αγώνας, που δεν αποτελεί Διεθνή Διοργάνωση και που συμμετέχουν Διεθνούς ή Εθνικού Επιπέδου Αθλητές. κζ) Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή: Ο οργανισμός που αναγνωρίζεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Ο όρος Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή περιλαμβάνει και την Εθνική Αθλητική Συνομοσπονδία σε εκείνες τις χώρες όπου η Εθνική Αθλητική Συνομοσπονδία αναλαμβάνει τα τυπικά καθήκοντα της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στον τομέα καταπολέμησης του ντόπινγκ. κη) Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ: Ο φορέας που ορίζεται από κάθε χώρα, ως έχων την πρωταρχική αρμοδιότητα και ευθύνη για την υιοθέτηση και υλοποίηση κανόνων αντιντόπινγκ, τη διεύθυνση της συλλογής των Δειγμάτων, τη διαχείριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και τη διεξαγωγή των ακροαματικών διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο. Εάν ο ορισμός αυτός δεν έχει γίνει από την αρμόδια αρχή (ή τις αρμόδιες αρχές), αρμόδια θα είναι η Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της χώρας ή άλλος φορέας ορισμένος από την τελευταία. κθ) Εθνικού Επιπέδου Αθλητές: Αθλητές που συμμετέχουν σε αθλήματα σε εθνικό επίπεδο, όπως ορίζεται από κάθε Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, βάσει του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχων και Ερευνών. λ) Έλεγχοι: Τα μέρη της διαδικασίας του Ελέγχου Ντόπινγκ που περιλαμβάνουν το πρόγραμμα κατανομής ελέγχων, τη συλλογή των Δειγμάτων, τη διαχείριση των Δειγμάτων και τη μεταφορά των Δειγμάτων στο εργαστήριο. λα) Έλεγχος Ντόπινγκ: Όλα τα στάδια και οι διαδικασίες, από τον προγραμματισμό της κατανομής των ελέγχων μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης, περιλαμβανομένων όλων των ενδιάμεσων σταδίων και διαδικασιών, όπως η παροχή στοιχείων εντοπισμού, η συλλογή και ο χειρισμός των Δειγμάτων, η εργαστηριακή ανάλυση, οι Εξαιρέσεις Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς, η διαχείριση των αποτελεσμάτων και οι ακροάσεις. λβ) Εκτός Αγώνα: Οποιαδήποτε περίοδος η οποία δεν είναι Εντός Αγώνα. λγ) Εντός Αγώνα: Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στους κανόνες της οικείας Διεθνούς Ομοσπονδίας ή του εποπτεύοντος φορέα της εκάστοτε Αθλητικής Διοργάνωσης, ο όρος «Εντός Αγώνα» σημαίνει την περίοδο που ξεκινά δώδεκα ώρες πριν τον Αγώνα στον οποίο είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει ο Αθλητής έως τη λήξη του εν λόγω Αγώνα και τη διαδικασία συλλογής του Δείγματος που σχετίζεται με τον Αγώνα. λδ) ΕΧΘΣ: Κατ’ Εξαίρεση Χρήση για Θεραπευτικούς Σκοπούς, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4.4. λε) Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών: Ο κατάλογος υψηλότατης προτεραιότητας Αθλητών που καθιερώνεται ξεχωριστά σε διεθνές επίπεδο από τις Διεθνείς Ομοσπονδίες και σε εθνικό επίπεδο από τους Εθνικούς Οργανισμούς Αντιντόπινγκ, οι οποίοι (Αθλητές) αποτελούν αντικείμενο εστιασμένων Εντός και Εκτός Αγώνα Ελέγχων, ως μέρος του προγράμματος κατανομής ελέγχων των συγκεκριμένων Διεθνών Ομοσπονδιών ή Εθνικών Οργανισμών Αντιντόπινγκ και που ως εκ τούτου υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες εντοπισμού τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5.6 και στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών. λστ) Κατοχή: Η πραγματική, φυσική Κατοχή ή η τεκμαιρόμενη Κατοχή (η οποία μπορεί να στοιχειοθετηθεί μόνον εάν το Πρόσωπο έχει αποκλειστικό έλεγχο ή προτίθεται να ασκήσει έλεγχο επί της Απαγορευμένης ουσίας ή της Απαγορευμένης Μεθόδου ή του μέρους όπου βρίσκεται η Απαγορευμένη ουσία ή η Απαγορευμένη Μέθοδος). Με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι εάν το Πρόσωπο δεν έχει αποκλειστικό έλεγχο επί της Απαγορευμένης ουσίας ή της Απαγορευμένης Μεθόδου ή του μέρους όπου βρίσκεται η Απαγορευμένη ουσία ή η Απαγορευμένη Μέθοδος, η τεκμαιρόμενη Κατοχή μπορεί να στοιχειοθετηθεί μόνον εάν το Πρόσωπο γνώριζε σχετικά με την παρουσία της Απαγορευμένης ουσίας ή της Απαγορευμένης Μεθόδου και είχε την πρόθεση να ασκήσει έλεγχο επί αυτής. Δεν υφίσταται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ με βάση αποκλειστικά και μόνον την Κατοχή εάν, προ της καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίησης ότι το Πρόσωπο διέπραξε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, αυτό ενεργήσει κατά τρόπο που καταδεικνύει ότι ουδέποτε είχε την πρόθεση να έχει την Κατοχή και έχει αποποιηθεί την Κατοχή, με ρητή δήλω-σή του, ενώπιον κάποιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διατύπωσης στον παρόντα ορισμό, η αγορά, περιλαμβανομένης και αυτής που γίνεται δι’ ηλεκτρονικών μέσων, μίας Απαγορευμένης ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου αποτελεί Κατοχή από το Πρόσωπο που προβαίνει στην αγορά. λζ) Κώδικας: Ο Παγκόσμιος Κώδικας Αντιντόπινγκ, όπως εκάστοτε ισχύει. λη) Μείζων Οργανισμός Αθλητικών Διοργανώσεων: Οι ηπειρωτικές ενώσεις των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών και άλλοι διεθνείς οργανισμοί πολλών αθλημάτων, που λειτουργούν ως εποπτεύοντες φορείς των ηπειρωτικών, περιφερειακών ή άλλων Διεθνών Αθλητικών Διοργανώσεων. λθ) Μεταβολίτης: Η ουσία που παράγεται με διαδικασία βιομετατροπής. μ) Μη Συνδρομή Υπαιτιότητας: Η απόδειξη από έναν Αθλητή ή άλλο Πρόσωπο ότι ο ίδιος δεν γνώριζε ούτε υποπτεύθηκε και ότι δεν μπορούσε εύλογα να γνωρίζει ή να υποπτευθεί ακόμη και με την άσκηση της μέγιστης προσοχής, ότι χρησιμοποίησε ή του/της χορηγήθηκε Απαγορευμένη ουσία ή Απαγορευμένη Μέθοδος ή ότι παρέβη με οποιονδήποτε τρόπο κάποιον κανόνα αντιντόπινγκ. Εκτός από τις περιπτώσεις Ανηλίκων, για οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου 2.1, ο Αθλητής οφείλει να αποδείξει και τον τρόπο με τον οποίο η Απαγορευμένη ουσία εισήχθη στο σύστημά του. μα) Μη Συνδρομή Σοβαρής Υπαιτιότητας: Η απόδειξη από έναν Αθλητή ή άλλο Πρόσωπο ότι η δική του υπαιτιότητα, όταν θεωρηθεί υπό το σύνολο των περιστάσεων και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια περί μη συνδρομής υπαιτιότητας, δεν ήταν σοβαρή σε σχέση με την παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ. Εκτός από τις περιπτώσεις ανηλίκων, για οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου 3.1. ο αθλητής οφείλει να αποδείξει και τον τρόπο με τον οποίο η Απαγορευμένη ουσία εισήχθη στο σύστημά του. μβ) Μολυσμένο Προϊόν: Προϊόν το οποίο περιέχει απαγορευμένη ουσία, η οποία δεν αναφέρεται στην ετικέτα του προϊόντος ή στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο εύλογης έρευνας στο διαδίκτυο. μγ) Οικονομικές Συνέπειες: Αναφέρεται παρακάτω Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ. μδ) Ομαδικό Άθλημα: Άθλημα στο οποίο επιτρέπεται η αντικατάσταση παικτών κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. με) Οργανισμός Αντιντόπινγκ: Ο Οργανισμός που υπογράφει τον παρόντα κώδικα είναι υπεύθυνος για τη θέσπιση κανόνων σχετικών με την κίνηση, υλοποίηση ή επιβολή οποιουδήποτε μέρους της διαδικασίας Ελέγχου Ντόπινγκ. Περιλαμβάνονται η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, άλλοι Μείζονες Οργανισμοί Αθλητικών Διοργανώσεων, οι οποίοι διεξάγουν Ελέγχους κατά τη διάρκεια των Διοργανώσε-ών τους, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (World AntiDoping Agency-W.AD.A.), Διεθνείς Ομοσπονδίες και Εθνικοί Οργανισμοί Αντιντόπινγκ. μστ) Ουσία Ειδικής Αναφοράς: Οι απαγορευμένες ουσίες κατ’ άρθρο 5.2.2. μζ) Ουσιώδης Βοήθεια: Για τους σκοπούς του άρθρου 11.6.1, το πρόσωπο που παρέχει ουσιώδη βοήθεια πρέπει: (1) να γνωστοποιήσει πλήρως, σε υπογεγραμμένη έγγραφη δήλωσή του, όλες τις πληροφορίες που διαθέτει σε σχέση με παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ και (2) να συνεργαστεί πλήρως με τις έρευνες και την εκδίκαση οποιασδήποτε υπόθεσης που σχετίζεται με τις εν λόγω πληροφορίες, περιλαμβανομένης, π.χ. της κατάθεσης μαρτυρίας σε ακροαματική διαδικασία, εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από τον οικείο οργανισμό αντιντόπινγκ ή από το δικαστικό σώμα. Ακόμη, οι πληροφορίες που παρέχονται θα πρέπει να είναι αξιόπιστες και να αποτελούν σημαντικό κομμάτι της υπόθεσης που έχει κινηθεί ή, εάν δεν έχει κινηθεί υπόθεση, να αποτελούν επαρκή βάση επί της οποίας θα μπορούσε να αχθεί υπόθεση. μη) Παραποίηση: Η αλλοίωση για αντιδεοντολογικούς σκοπούς ή με αντιδεοντολογικό τρόπο, η μεθόδευση αντοδεοντολογικής επιρροής, η αντιδεοντολογική παρέμβαση, η παρεμπόδιση, παραπλάνηση ή η επίδειξη δόλιας συμπεριφοράς με σκοπό την αλλοίωση αποτελεσμάτων ή η παρεμπόδιση της έλευσης των προβλεπόμενων διαδικασιών. μθ) Περίοδος Αθλητικής Διοργάνωσης: Ο χρόνος μεταξύ της έναρξης και της λήξης μίας αθλητικής διοργάνωσης, όπως ορίζεται από τον εποπτεύοντα φορέα της διοργάνωσης. ν) Περιφερειακός Αθλητικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ: Ένας περιφερειακός φορέας που ορίζεται από τις χώρες-μέλη για το συντονισμό και τη διαχείριση συγκεκριμένων τομέων των εθνικών τους προγραμμάτων αντιντόπινγκ, τα οποία ενδεχομένως να περιλαμβάνουν την υιοθέτηση και την υλοποίηση κανόνων αντιντόπινγκ, το σχεδιασμό και τη συλλογή Δειγμάτων, τη διαχείριση των αποτελεσμάτων, την εξέταση των κατ’ εξαίρεση χρήσεων για θεραπευτικούς σκοπούς, τη διεξαγωγή ακροαματικών διαδικασιών και την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο. να) Πρόγραμμα Ανεξάρτητων Παρατηρητών: Ομάδα παρατηρητών, υπό την εποπτεία του WADA, οι οποίοι παρατηρούν και παρέχουν οδηγίες για τη διαδικασία ελέγχου ντόπινγκ σε ορισμένες αθλητικές διοργανώσεις και υποβάλουν αναφορά για τις παρατηρήσεις τους. νβ) Προκαταρκτική Ακροαματική Διαδικασία: Για τους σκοπούς του άρθρου 8.3 επόμενα, η ταχεία συνοπτική ακροαματική διαδικασία που λαμβάνει χώρα πριν την κανονική διαδικασία του άρθρου 9, η οποία παρέχει στον αθλητή ειδοποίηση και τη δυνατότητα να απολογηθεί είτε εγγράφως είτε προφορικά. νγ) Προσωπικό Υποστήριξης Αθλητών: Ο προπονητής, γυμναστής, μάνατζερ, παράγοντας, προσωπικό ομάδας, υπεύθυνος, ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό, γονέας ή άλλο πρόσωπο που εργάζεται μαζί με τον αθλητή ή που τον βοηθά για την προετοιμασία ή τη συμμετοχή του σε αθλητικούς αγώνες. νδ) Πρόσωπο: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλος φορέας. νε) Προσωρινός Αποκλεισμός: Η κύρωση που ορίζεται στις Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ. νστ) Στοχευμένοι Έλεγχοι: Η επιλογή συγκεκριμένων αθλητών για έλεγχο, με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται από το διεθνές πρότυπο ελέγχων και ερευνών. νζ) Σύμβαση UNESCO: Η διεθνής σύμβαση κατά του ντόπινγκ στον αθλητισμό, που υιοθετήθηκε από την 33η Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης της UNESCO στις 19 Οκτωβρίου 2005, περιλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων που υιοθετήθηκαν από τα κράτη-μέρη της Σύμβασης και τη συνδιάσκεψη των μερών της διεθνούς σύμβασης κατά του ντόπινγκ στον αθλητισμό. νη) Συμμετέχων: Οποιοσδήποτε αθλητής ή προσωπικό υποστήριξης αθλητή. νθ) Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ («Συνέπειες»): Η παράβαση από έναν αθλητή ή από άλλο πρόσωπο ενός κανόνα αντιντόπινγκ μπορεί να επιφέρει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω συνέπειες: (α) Ακύρωση: σημαίνει την ακύρωση των αποτελεσμάτων του αθλητή σε έναν συγκεκριμένο αγώνα ή αθλητική διοργάνωση και όλες τις παρεπόμενες συνέπειες, όπως αφαίρεση μεταλλίων, βαθμών και βραβείων. (β) Αποκλεισμός: σημαίνει την απαγόρευση συμμετοχής του αθλητή ή άλλου προσώπου λόγω παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, για ορισμένο χρονικό διάστημα, σε αγώνα ή άλλη δραστηριότητα ή χρηματοδότηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10.12.1. (γ) Προσωρινός Αποκλεισμός: σημαίνει την προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής του αθλητή ή άλλου προσώπου σε αγώνα ή άλλη δραστηριότητα, πριν την οριστική απόφαση σε ακροαματική διαδικασία που διεξάγεται βάσει του άρθρου 8. (δ) Οικονομικές Συνέπειες: η επιβολή χρηματικού προστίμου που επιβάλλεται λόγω παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ ή η ανάκτηση εξόδων που συνδέονται με κάποια παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ και (ε) Δημόσια Κοινοποίηση ή Δημόσια Αναφορά Στοιχείων: σημαίνει την κοινοποίηση ή διανομή στοιχείων προς το ευρύ κοινό ή σε πρόσωπα πέραν των προσώπων εκείνων που δικαιούνται προειδοποίησης σε προγενέστερο χρόνο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14. Στο πλαίσιο ομαδικών αθλημάτων, οι συνέπειες μπορεί να επιβληθούν και στις ομάδες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11. ξ) Υπαιτιότητα: Είναι κάθε εκ προθέσεως παράβαση του καθήκοντος τήρησης των διατάξεων του παρόντος ή κάθε έλλειψη της επιμέλειας που πρέπει να επιδειχθεί στο πλαίσιο μίας συγκεκριμένης κατάστασης. Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του βαθμού υπαιτιότητας ενός αθλητή ή άλλου προσώπου περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την εμπειρία του αθλητή ή του άλλου προσώπου, εάν ο βαθμός του κινδύνου που θα έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτός από τον αθλητή και το επίπεδο της επιμέλειας και της έρευνας που ασκήθηκε από τον αθλητή σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτό ως επίπεδο κινδύνου. Κατά την αξιολόγηση του βαθμού υπαιτιότητας ενός αθλητή ή άλλου προσώπου, οι εξεταζόμενες συνθήκες πρέπει να είναι συγκεκριμένες και σημαντικές, προκειμένου να εξηγηθεί η παρέκκλιση του αθλητή ή του άλλου προσώπου από το αναμενόμενο πρότυπο συμπεριφοράς. Ενδεικτικά, το γεγονός ότι ένας αθλητής θα έχανε την ευκαιρία να κερδίσει μεγάλα χρηματικά ποσά κατά τη διάρκεια μίας περιόδου αποκλεισμού του ή το γεγονός ότι ο αθλητής έχει λίγο εναπομείναντα χρόνο για την καριέρα του ή το πρόγραμμα του αθλητικού ημερολογίου, δεν αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που θα έπρεπε να εξεταστούν για τη μείωση της περιόδου αποκλεισμού βάσει του άρθρου 11.5.1 ή 11.5.2.. ξα) Υπογράφοντα Μέρη: Οι φορείς που υπογράφουν τον κώδικα και συμφωνούν για τη συμμόρφωση με τον κώδικα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 23. ξβ) Χορήγηση: Η παροχή, προμήθεια, εποπτεία, διευκόλυνση ή άλλου είδους συμμετοχή στη χρήση ή την απόπειρα χρήσης από άλλο πρόσωπο μίας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ορισμός δεν περιλαμβάνει τις ενέργειες του καλή τη πίστη ενεργούντος ιατρικού προσωπικού, που περιλαμβάνουν απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο που χρησιμοποιείται για πραγματικούς και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή για άλλες αποδεκτές αιτίες, ούτε ενέργειες που αφορούν σε απαγορευμένες ουσίες που δεν απαγορεύονται σε εκτός αγώνα ελέγχους, εκτός εάν από το σύνολο των περιστάσεων συνάγεται ότι οι εν λόγω απαγορευμένες ουσίες δεν προορίζονται για πραγματικούς και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή ότι προορίζονται για ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης. ξγ) Χρήση: Η χρησιμοποίηση, εφαρμογή, κατάποση, έγχυση ή κατανάλωση με οποιοδήποτε μέσο, απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου. ξδ) Anti-Doping Administration System (ADAMS): Το σύστημα καταχώρησης και διαχείρισης πληροφοριών αντιντόπινγκ το οποίο βασίζεται σε μία διαδικτυακή βάση δεδομένων, για την εισαγωγή, αποθήκευση, ανταλλαγή και υποβολή στοιχείων, που έχει σχεδιαστεί για χρήση από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τον WADA προκειμένου να διευκολύνει τις δραστηριότητές τους κατά του ντόπινγκ, σε συνδυασμό με τη νομοθεσία που αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. ξε) Court of Arbitration for Sport (C.A.S.): To Διαιτητικό Διεθνές Δικαστήριο Αθλητικών Υποθέσεων. ξστ) World AntiDoping Agency (WADA): Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ. ξζ) Therapeutical Use Exemptions (T.U.E.): Η Κατ’ Εξαίρεση Χρήση για Θεραπευτικούς Σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.).

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής των κανόνων αντιντόπινγκ

2.1. Εφαρμογή στο ΕΣΚΑΝ και τον ΕΟΚΑΝ α) Οι παρούσες διατάξεις εφαρμόζονται: Ι) στο Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και ΙΙ) στον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128ΣΤ του Ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως προστέθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 3057/2002 (Α΄239) και αντικαταστάθηκε αρχικώς με το άρθρο 18 του Ν. 3708/2008 (Α΄ 210/2008) και στη συνέχεια με το άρθρο 11 του Ν. 4049/2012 (Α΄35/2012), τα οποία έχουν σκοπό το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, το συντονισμό και την εφαρμογή των δράσεων και προγραμμάτων για την καταπολέμηση του ντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο. β) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., η στέγαση και οι πόροι του, η σύσταση θέσεων προσωπικού και η στελέχωση των υπηρεσιών του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. γ) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας για το αντιντόπινγκ με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ, τη Διεθνή Σύμβαση της UNESCO κατά της φαρμακοδιέγερσης για τον αθλητισμό που κυρώθηκε με το Ν. 3516/2006, τα Διεθνή Πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και τις δεσμευτικές κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ, θεσπίζονται τα αναγκαία μέτρα, οι διαδικασίες, οι μηχανισμοί και τα συστήματα κατά της φαρμακοδιέγερσης και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή τους. Ειδικότερα, κατ’ εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης κατά της φαρμακοδιέγερσης στον αθλητισμό και τις δεσμευτικές κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ, εναρμονίζονται οι ουσιαστικές διατάξεις που αφορούν: 1) Τις έννοιες και τους ορισμούς που αποτελούν αντικείμενο της πολιτικής αντιντόπινγκ, 2) τους κανόνες και τις θεμελιώδεις αρχές της πολιτικής αντιντόπινγκ, 3) τις παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ, 4) τους αποδεικτικούς κανόνες και το βάρος απόδειξης στις παραβάσεις αντιντόπινγκ, 5) τις διατάξεις για τις απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες μεθόδους που προκαλούν φαρμακο-διέγερση, 6) τους ελέγχους και τους κανόνες αντιντόπινγκ, τη διαδικασία ανάλυσης των δειγμάτων και διαχείρισης των αποτελεσμάτων των ελέγχων ντόπινγκ, 7) τους πειθαρχικούς κανόνες, την πειθαρχική διαδικασία και τις πειθαρχικές ποινές για τις παραβάσεις ντόπινγκ, 8) τη δομή της συνεργασίας του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση. 2.2. Εφαρμογή στις Εθνικές Ομοσπονδίες 2.2.1. Η εναρμόνιση με τους κανόνες του παρόντος και η συμμόρφωση με τις αποφάσεις, το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του ΕΣΚΑΝ αποτελούν βασική προϋπόθεση για την παροχή και διατήρηση κάθε ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, κάθε οικονομικής επιχορήγησης ή άλλης συνδρομής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής προς τις αθλητικές ομοσπονδίες, οι οποίες υποχρεούνται να τις ενσωματώσουν στο καταστατικό και τους κανονισμούς τους. 2.2.2. Με την εναρμόνιση και την ενσωμάτωση αυτών των κανόνων αντιντόπινγκ στο καταστατικό και τους κανονισμούς τους, οι αθλητικές ομοσπονδίες αναγνωρίζουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη του ΕΣΚΑΝ για την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος αντιντόπινγκ σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της δικαιοδοσίας τους. Παράλληλα, αναγνωρίζουν, αποδέχονται και εφαρμόζουν τις αποφάσεις που εκδίδονται βάσει των κανόνων αυτών από την αρμόδια πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή του ΕΣΚΑΝ και το ΑΣΕΑΔ. 2.3. Εφαρμογή σε φυσικά πρόσωπα 2.3.1. Τους κανόνες για το αντιντόπινγκ οφείλουν να εφαρμόζουν τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων είτε είναι Έλληνες υπήκοοι είτε αλλοδαποί είτε κάτοικοι ή διαμένοντες μόνιμα ή προσωρινά στην Ελληνική Επικράτεια: 2.3.1.1. Όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών που είναι μέλη ή κάτοχοι αδειών οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα ή κάθε μέλους σωματείου ή θυγατρικού οργανισμού οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των σωματείων, των ομάδων, των ενώσεων ή των πρωταθλημάτων. 2.3.1.2. Όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών που συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εκδηλώσεις, διαγωνισμούς και άλλες αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες διοργανώνονται, συγκαλούνται, υποστηρίζονται ή αναγνωρίζονται από οποιαδήποτε εθνική ομοσπονδία της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των σωματείων, των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, των τμημάτων αμοιβόμενων αθλητών, των συνδέσμων, των ενώσεων. 2.3.1.3. Οποιοσδήποτε άλλος αθλητής ή προσωπικό υποστήριξης των αθλητών ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, δυνάμει μίας διαπίστευσης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής σχέσης, υπάγεται στη δικαιοδοσία οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα ή οποιουδήποτε μέλους ή θυγατρικού οργανισμού οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων