• Γεώργιος Λιανός

Αστική ευθύνη αθλητικής ομοσπονδίας και μελών ΔΣ αυτής για παράνομη απόρριψη αίτησης μεταγραφήςΜΠρΠατρ 307/2021


Αθλητική ομοσπονδία. Αίτηση μεταγραφής. Αστική ευθύνη. Απόρριψη αίτησης μεταγραφής παρά την ύπαρξη σπουδαίου λόγου και ακύρωση της απόφασης αυτής από το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Απόρριψη και νέας αίτησης μεταγραφής λόγω μη καταβολής παραβόλου 4.000 ευρώ. Από τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 71 ΑΚ συνάγεται ότι τα διοικούντα και εκπροσωπούντα το νομικό πρόσωπο όργανα φέρουν προσωπική αδικοπρακτική ευθύνη για τις υπαίτιες παραβάσεις νομίμων υποχρεώσεων τόσο των ίδιων, όσο και του νομικού προσώπου. Η αθλητική ομοσπονδία και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτής παρανόμως απέρριψαν την αίτηση μεταγραφής, με την αιτιολογία ότι στον κανονισμό μεταγραφών προβλέπεται μόνο μεταγραφή με συγκατάθεση του σωματείου, στο οποίο ανήκει αθλητής, ενώ εν προκειμένω η σχετική διάταξη είναι αντίθετη με τα άρθρα 5 παρ. 1 και 16 παρ. 9 Σ και υπήρχε σπουδαίος λόγος που καθιστούσε αδύνατη τη συνέχιση της συνεργασίας του αθλητή με το σωματείο και επέβαλε την έγκριση της μεταγραφής. Επίσης, η αθλητική ομοσπονδία και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτής παρανόμως απέρριψαν την αίτηση μεταγραφής, με την αιτιολογία ότι δεν καταβλήθηκε το παράβολο 4.000 ευρώ που προβλέπεται στον κανονισμό μεταγραφών για μεταγραφή μετά από επιτυχή προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ, ενώ εν προκειμένω η σχετική διάταξη είναι αντίθετη με το άρθρο 4 παρ. 1-2 Σ, στο βαθμό που καθιερώνει ανεπίτρεπτη διάκριση παραβόλων ανάλογα με το αν υπάρχει συγκατάθεση του σωματείου, στο οποίο ανήκει ο αθλητής, ή όχι. Η απόρριψη των αιτήσεων μεταγραφής ήταν όχι μόνο παράνομη, αλλά και υπαίτια και προσβάλλει την προσωπικότητα του ενάγοντος, που επιθυμούσε να μεταγραφεί σε άλλο σωματείο και που τελικά μετά την απόρριψη των αιτήσεων μεταγραφής κατέστη ανενεργός αθλητής. Οι εναγόμενοι υποχρεούνται εις ολόκληρον να καταβάλουν στον αθλητή χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη. Δέχεται εν μέρει την αγωγή.