• Γεώργιος Λιανός

Αναγνώριση ακυρότητας της συστατικής πράξης και του καταστατικού αθλητικής ομοσπονδίαςΜΠρΛαμ 383/2018


Απαγόρευση σύστασης δεύτερης εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας για το ίδιο άθλημα. Αν το καταστατικό αθλητικής ομοσπονδίας περιλαμβάνει διάταξη αντίθετη στο νόμο ή στα χρηστά ήθη ή στη δημόσια τάξη, η διάταξη αυτή είναι άκυρη και δεν καθίσταται έγκυρη με την έκδοση δικαστικής απόφασης που διατάσσει την εγγραφή της αθλητικής ομοσπονδίας στο δημόσιο βιβλίο ή την τροποποίηση του καταστατικού της. Αρμοδιότητα Πολυμελούς Πρωτοδικείου για εκδίκαση αγωγής προϋφιστάμενης εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας για αναγνώριση της ακυρότητας της συστατικής πράξης και του καταστατικού άλλης αθλητικής ομοσπονδίας που συστήνεται μεταγενέστερα και για παράλειψη από αυτήν οποιασδήποτε ενέργειας ή πράξης που αφορά στην καλλιέργεια του αθλήματος, καθώς τα αιτήματα αυτά εισάγουν διαφορά μη αποτιμητή σε χρήμα. Παραπέμπει.