• Γεώργιος Λιανός

Κώλυμα εκλογής μέλους της ΚΕΔ ως μέλους του ΔΣ αθλητικής ομοσπονδίαςΜΠρΚερκ 432/2018


Αθλητική ομοσπονδία. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ). Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατ' άρθρο 101 ΑΚ ακύρωση απόφασης ΓΣ αθλητικής ομοσπονδίας είναι η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της αποδιδόμενης παραβίασης του νόμου ή του καταστατικού και του τελικού αποτελέσματος της ψηφοφορίας. Η αποδιδόμενη παραβίαση διατάξεων του καταστατικού σχετικά με τον υπολογισμό απαρτίας και το δικαίωμα ψήφου δεν οδηγούν εν προκειμένω σε άκυρη απόφαση της ΓΣ, καθώς δεν αποδείχθηκε ότι επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Η εκλογή προσώπου ως μέλους του ΔΣ, μολονότι αυτός ήταν μέλος της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) του οικείου ομαδικού αθλήματος, είναι άκυρη, καθώς τα μέλη της ΚΕΔ, που συγκεντρώνει όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών του οικείου αθλήματος (άρθρο 44 του ν. 2725/1999), συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος και επομένως φέρουν το κώλυμα εκλογής των άρθρων 3 παρ. 2 και 21 του ν. 2725/1999. Δέχεται εν μέρει την αγωγή και κηρύσσει την ακυρότητα της προσβαλλόμενης απόφασης της ΓΣ κατά το μέρος της που με αυτήν εξελέγη μέλος του ΔΣ πρόσωπο που ήταν μέλος της απερχόμενης ΚΕΔ.