• Γεώργιος Λιανός

Επίδειξη σε πειθαρχικά διωκόμενο μέλος αθλητικής ομοσπονδίας εγγράφων της πειθαρχικής διαδικασίαςΜΠρΑθ ΑσφΜ 6617/2018


Αθλητική ομοσπονδία. Πειθαρχική διαδικασία. Αίτηση επίδειξης εγγράφων. Το πειθαρχικά διωκόμενο μέλος αθλητικής ομοσπονδίας πρέπει να καλείται σε απολογία ανεξαρτήτως ύπαρξης σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό. Σε περίπτωση που δεν κοινοποιούνται στο πειθαρχικώς ελεγχόμενο μέλος έγγραφα που αφορούν την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και τη λήψη απόφασης πειθαρχικής τιμωρίας, αυτό στερείται πρακτικώς της δυνατότητας να προσφύγει στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 124 ν. 2725/1999 ή να ασκήσει αγωγή ακύρωσης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της καθ' ης αθλητικής ομοσπονδίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων σύμφωνα με το άρθρο 101 ΑΚ. Δέχεται την αίτηση. Υποχρεώνει την καθ' ης αθλητική ομοσπονδία να χορηγήσει τα αναφερόμενα ειδικότερα στο διατακτικό έγγραφα.