• Γεώργιος Λιανός

Απαράδεκτο αγωγής αθλητικής ομοσπονδίας κατά δημοσιογράφου λόγω μη τήρησης προδικασίαςΜΠρΑθ 1509/2020


Αγωγή αθλητικής ομοσπονδίας κατά δημοσιογράφου για προσβολή προσωπικότητας από δημοσίευμα. Ο ιδιοκτήτης κάθε εντύπου υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση για την παράνομη περιουσιακή ζημία, καθώς και σε χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, οι οποίες προξενήθηκαν υπαίτια από δημοσίευμα, το οποίο θίγει την τιμή και την υπόληψη οποιουδήποτε προσώπου, έστω και αν η κατ' άρθρο 914 ΑΚ υπαιτιότητα, η κατ' άρθρο 919 ΑΚ πρόθεση και η κατ' άρθρο 920 ΑΚ γνώση ή υπαίτια άγνοια συντρέχουν στο συντάκτη του δημοσιεύματος ή αν αυτός είναι άγνωστος στον εκδότη ή στο διευθυντή σύνταξης του εντύπου. Ο αδικηθείς πριν ασκήσει αγωγή για την προσβολή που υπέστη, υποχρεούται να καλέσει με έγγραφη, εξώδικη πρόσκλησή του τον ιδιοκτήτη του εντύπου ή, όταν αυτός είναι άγνωστος, τον εκδότη ή το διευθυντή σύνταξής του, να αποκαταστήσει την προσβολή, με την καταχώριση σε αυτό κειμένου που του υποδεικνύει. Η παρέλευση άπρακτου διαστήματος 10 ημερών ή η μη δημοσίευση στο αμέσως επόμενο τεύχος θεωρείται άρνηση εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή εκδότη του εντύπου και στην περίπτωση αυτή η αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας 6 μηνών από την πάροδο την προθεσμίας των 10 ημερών ή τη ρητή αρνητική απάντηση, εφ' όσον αυτή έχει δοθεί νωρίτερα, ή από την έκδοση του αμέσως επόμενου τεύχους. Εάν λάβει χώρα η αποκατάσταση της προσβολής σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν μπορεί να υπάρξει αστική αξίωση. Σε περίπτωση που η αναφερόμενη προσβολή της προσωπικότητας πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου, συνιστά διά του τύπου προσβολή και εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών. Εν προκειμένω, η αγωγή είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, καθώς δεν έχει τηρηθεί η η προβλεπόμενη προδικασία και ειδικότερα η αγωγή έχει ασκηθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας 6 μηνών από την αυτούσια δημοσίευση επιστολής της ενάγουσας αθλητικής ομοσπονδίας στην ιστοσελίδα-ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας. Απορρίπτει την αγωγή.