top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Μέτρα αντιμετώπισης οπαδικής βίας, αθλητικός εθελοντισμός και πνευματικός αθλητισμόςΜέρη Α΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 4908/2022 (ΦΕΚ Α΄ 52/11.3.2022)


Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, αθλητικός εθελοντισμός, πνευματικός αθλητισμός, ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports), εργασιακός αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις


ΜΕΡΟΣ Α΄

ΟΠΑΔΙΚΗ ΒΙΑ - ΛΕΣΧΕΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ


Άρθρο 1

Σκοπός

Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στην ισχυροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας.


Άρθρο 2

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η εξειδίκευση των μέτρων κατά της οπαδικής βίας μέσω της αυστηροποίησης των όρων στέγασης και λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων και των παραρτημάτων τους, της θεσμοθέτησης ενός σαφούς πλαισίου προϋποθέσεων προσωρινής αναστολής ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων και των παραρτημάτων τους στις περιπτώσεις που μέλη τους επιδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά, της σύστασης Ψηφιακού Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων, της αύξησης των κατώτατων ορίων ποινών για αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο που ανάγεται σε αντιπαλότητα μεταξύ οπαδών αθλητικών ομάδων, της ανεξαίρετης απαγόρευσης αναστολής εκτέλεσης της ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας, της υποχρεωτικής επιβολής περιοριστικών όρων σε περιπτώσεις αναβολής της εκδίκασης τέτοιων εγκλημάτων, της ενίσχυσης του πλαισίου επιβολής διοικητικών προστίμων και ποινών σε βάρος του αθλητικού σωματείου, του Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή της Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Α.Ε.) που έχει αναγνωρίσει λέσχη φιλάθλων, όταν παραβιάζεται η υποχρέωση άσκησης ελέγχου και εποπτείας επ’ αυτής και της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των λεσχών φιλάθλων και των παραρτημάτων τους έως την 31η.7.2022.


Άρθρο 3

Λέσχες Φιλάθλων των Αθλητικών Σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών ή Ανώνυμων Αθλητικών Εταιριών - Τροποποίηση άρθρου 41Β ν. 2725/1999

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί του σκοπού και της εποπτεύουσας αρχής των λεσχών φιλάθλων αθλητικού σωματείου, Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών ή Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρίας, προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. ΣΚΟΠΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Λέσχη φιλάθλων (εφεξής «λέσχη») αθλητικού σωματείου, Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρίας (Α.Α.Ε.), είναι η κατά τις διατάξεις του παρόντος και των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α΄ 164), ένωση φυσικών προσώπων που αποβλέπει στη με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. Οι λέσχες οφείλουν να καλλιεργούν και να προάγουν τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» και του φίλαθλου πνεύματος. Τα οικεία αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε. υποχρεούνται να ασκούν με εκπρόσωπό τους εποπτεία και έλεγχο στις λέσχες που έχουν αναγνωρίσει σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 3. Τα οικεία αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε. ευθύνονται εις ολόκληρον για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγμάτων που τελούνται στον εν γένει χώρο μίας αθλητικής εγκατάστασης, από μέλη των αναγνωρισθεισών λεσχών τους, κατά τις οργανωμένες μετακινήσεις τους, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων, όπως οι μετακινήσεις αυτές ορίζονται και ρυθμίζονται στο άρθρο 41Δ. Για τους σκοπούς της παρούσας: α) «πριν την αθλητική εκδήλωση» νοείται ο χρόνος μεταξύ της άφιξης της αποστολής της μίας έστω από τις διαγωνιζόμενες ομάδες εγγύτατα στην περιμετρική εξωτερική περίφραξη ή τον εξωτερικό τοίχο του εν γένει χώρου της αθλητικής εγκατάστασης και της έναρξης της αθλητικής εκδήλωσης, β) «μετά από τη λήξη αθλητικής εκδήλωσης» νοείται ο χρόνος μεταξύ της λήξης της εκδήλωσης και της αναχώρησης των αποστολών όλων των διαγωνισθεισών ομάδων από τα όρια του εν γένει χώρου της αθλητικής εγκατάστασης, και γ) «εν γένει χώρος αθλητικής εγκατάστασης» νοείται η εγκατάσταση και ο περιβάλλων χώρος της που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση αυτοκινήτων ή την εκμετάλλευση εμπορικών δικαιωμάτων. Εποπτεύουσα κρατική αρχή για τις λέσχες είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Το αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή η Α.Α.Ε. αναρτά υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα που τηρεί τα στοιχεία της λέσχης, για την αναγνώριση της οποίας ως σωματείου έχει παράσχει γραπτή συναίνεση, σύμφωνα με την υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 3, καθώς και των παραρτημάτων που λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999, περί των μελών των λεσχών, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) προστίθεται η λέξη «ΕΔΡΑ» μετά τον εισαγωγικό αριθμό της παραγράφου, β) προστίθεται περ. α), γ) η υφιστάμενη διάταξη αριθμείται ως περ. β) και το πρώτο εδάφιό της τροποποιείται ως προς το κατώτατο όριο ηλικίας και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. ΕΔΡΑ - ΜΕΛΗ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ.

α) Έδρα της λέσχης είναι υποχρεωτικά η έδρα του αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. που έχει παράσχει τη γραπτή συναίνεση της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 3 για την αναγνώρισή της ως σωματείου. Τα γραφεία της λέσχης συστεγάζονται υποχρεωτικά με το αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. του πρώτου εδαφίου, κατά περίπτωση. Κάθε αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. δύναται να συναινέσει γραπτώς για την αναγνώριση ως σωματείου μόνο μίας (1) λέσχης.

β) Μέλος λέσχης μπορεί να είναι όποιος έχει μόνιμη κατοικία ή σταθερή διαμονή στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιο από τα κωλύματα των περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος. Η λέσχη εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο ταυτότητας για κάθε μέλος της, το οποίο ισχύει για ένα (1) έτος.»

3. Στην παρ. 6 του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999, περί των γραφείων και των εντευκτηρίων των λεσχών ή των παραρτημάτων τους, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) στο πρώτο εδάφιο προστίθεται η προϋπόθεση προσκόμισης στην αρμόδια αστυνομική αρχή βεβαίωσης της Γ.Γ.Α. περί εμπρόθεσμης υποβολής των στοιχείων της παρ. 7, προκειμένου η λέσχη ή τα παραρτήματά της να λειτουργούν γραφεία ή εντευκτήρια, και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) προστίθενται νέα δεύτερο και τρίτο εδάφιο, γ) στο νέο τέταρτο εδάφιο μετά τη φράση «Για τα γραφεία» προστίθεται η φράση «και το εντευκτήριο», δ) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ. Η λέσχη ή τα παραρτήματά της λειτουργούν γραφεία ή εντευκτήρια, ύστερα από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί σε αυτήν αντίγραφο του εγκεκριμένου καταστατικού, πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής της λέσχης στο βιβλίο σωματείων του οικείου δικαστηρίου, βεβαίωση της Γ.Γ.Α. περί εμπρόθεσμης υποβολής των στοιχείων της παρ. 7 και έχει ορισθεί υπεύθυνος για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας γραφείου ή εντευκτηρίου παραρτήματος λέσχης, εκτός από τα δικαιολογητικά του πρώτου εδαφίου, προσκομίζονται: α) αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης της λέσχης, στο οποίο, σύμφωνα με το καταστατικό της, έχει καταχωριστεί η απόφαση ίδρυσης του παραρτήματος, β) κατάλογος πενήντα (50) τουλάχιστον μελών της λέσχης, στα πρόσωπα των οποίων δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 και τα οποία είναι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου στον οποίο ιδρύεται το παράρτημα, αν πρόκειται για δήμο της περιφέρειας Αττικής ή είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιφερειακής ενότητας στην οποία ιδρύεται το παράρτημα, σε κάθε άλλη περίπτωση και γ) αντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης του ακίνητου στο οποίο πρόκειται να στεγασθεί το παράρτημα. Μέλος παραρτήματος είναι υποχρεωτικά μέλος της λέσχης. Αν πρόκειται για την αδειοδότηση εντευκτηρίου λέσχης, εκτός από τα δικαιολογητικά του πρώτου εδαφίου, προσκομίζεται και αντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου στο οποίο πρόκειται να στεγασθεί το εντευκτήριο. Για τα γραφεία και το εντευκτήριο της έδρας της λέσχης υπεύθυνος είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) αυτής, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση. Η άδεια εκδίδεται στο όνομα του υπευθύνου για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου, ισχύει για ένα (1) έτος και ανανεώνεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους χορηγείται. Η αστυνομική αρχή προβαίνει υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε χώρου που, χωρίς την ανωτέρω άδεια, στεγάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία γραφείων, ή εντευκτηρίων λέσχης, ή άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. από ομάδες ή ενώσεις φυσικών προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο, κατά το άρθρο 107 Α.Κ., έστω και αν ο χώρος λειτουργεί στο όνομα τρίτου προσώπου. Όποιος λειτουργεί τα ως άνω γραφεία ή εντευκτήρια χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η αστυνομική αρχή στους χώρους αυτούς, τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από το άρθρο 178 του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ., ν. 4619/2019, Α΄ 95). Σε περίπτωση τέλεσης του εγκλήματος του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται οι παρ. 6 και 8 του άρθρου 41ΣΤ.»

4. Στο άρθρο 41Β του ν. 2725/1999 προστίθεται παρ. 6Α ως εξής:

«6Α. Με την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος μέλους λέσχης:

α) για τα εγκλήματα που προβλέπονται στις περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 41ΣΤ,

β) για τα εγκλήματα που προβλέπονται στις περ. α) και β) της παρ. 2 του άρθρου 41ΣΤ,

γ) για τα εγκλήματα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41ΣΤ και

δ) για τα εγκλήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο (άρθρο 299 Π.Κ.), της θανατηφόρας σωματικής βλάβης (άρθρο 311 Π.Κ.), της βαριάς σωματικής βλάβης (άρθρο 310 Π.Κ.), της επικίνδυνης σωματικής βλάβης (άρθρο 309 Π.Κ.), της σωματικής βλάβης (άρθρο 308 Π.Κ.), της συμπλοκής (άρθρο 313 Π.Κ.), της έκρηξης (άρθρο 270 Π.Κ.), της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών (άρθρο 272 Π.Κ.), της εκβίασης (άρθρο 385 Π.Κ.), της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (άρθρο 378 Π.Κ.), της παράνομης οπλοφορίας και οπλοκατοχής κατά τους ορισμούς του ν. 2168/1993 (Α΄ 147) και των άρθρων 20, 22 παρ. 2 περ. α), β) και γ) και 23 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), αν φέρονται να έχουν τελεστεί υπό τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 41ΣΤ ή του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41ΣΤ ή στο πλαίσιο λειτουργίας της λέσχης, αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας της λέσχης για χρονικό διάστημα από έναν (1) μέχρι δώδεκα (12) μήνες, κατόπιν απόφασης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και σφραγίζονται το γραφείο και το εντευκτήριο της λέσχης. Αν τα μέλη της λέσχης που διώκονται ποινικά είναι ταυτόχρονα και μέλη παραρτήματός της, αναστέλλεται για το ίδιο χρονικό διάστημα η άδεια λειτουργίας του γραφείου και του εντευκτηρίου του παραρτήματος και σφραγίζονται το γραφείο και το εντευκτήριο του παραρτήματος. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, που αφορούν ιδίως σε παραβατικότητα από μεγάλο αριθμό μελών ή σε τέλεση κακουργηματικής πράξης, οι σχετικές άδειες ανακαλούνται και δεν επιτρέπεται να εκδοθεί νέα άδεια για τουλάχιστον δύο (2) έτη.»

5. Στην παρ. 7 του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999, περί της ετήσιας υποβολής στοιχείων της λέσχης, καταργείται το δεύτερο εδάφιο της περ. ε) περί της δυνατότητας χορήγησης της γραπτής ανανέωσης της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη λειτουργία της λέσχης, και από έτερο νομικό πρόσωπο ή τμήμα που τελεί σε σχέση ιδρυτικού προς ιδρυθέν και αντιστρόφως με αυτό που παρείχε την αρχική συναίνεση για τη σύσταση της λέσχης, και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Κάθε λέσχη υποχρεούται από την 1η Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου κάθε έτους να υποβάλει στη Γ.Γ.Α. ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτήν όργανο της κεντρικής διοίκησης ή της οικείας περιφέρειας:

α) επίσημο αντίγραφο του μητρώου μελών της,

β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, των νόμιμων εκπροσώπων της για το εάν διαθέτει παραρτήματα, γραφεία και εντευκτήρια, τις διευθύνσεις και τους υπεύθυνους λειτουργίας αυτών,

γ) αντίγραφα ποινικών μητρώων των μελών του Δ.Σ. της λέσχης τα οποία να έχουν εκδοθεί το πολύ εντός εξήντα (60) ημερών πριν από την υποβολή τους,

δ) υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 των μελών της, ότι στο πρόσωπο τους δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 και ότι δεν εκτίουν ποινή που τους έχει επιβληθεί κατά τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 130. Με απόφασή του, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός αναθέτει τον έλεγχο της τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης των λεσχών στο αρμόδιο τμήμα λεσχών της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γ.Γ.Α.,

ε) γραπτή ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη λειτουργία της λέσχης.»

6. Στην παρ. 9 του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 τροποποιείται η υποπερ. αα) της περ. β), ώστε ως λόγος διάλυσης της λέσχης να θεωρείται η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ν. 2725/1999, και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. ΔΙΑΛΥΣΗ. Με την επιφύλαξη των άρθρων 103 επ. Α.Κ.:

α) τη διάλυση λέσχης μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο το οικείο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή η Α.Α.Ε. και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,

β) λόγους διάλυσης αποτελούν ιδίως:

αα) η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο, καθώς και από τις διατάξεις σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων και την οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων,

ββ) η λειτουργία γραφείων ή παραρτημάτων ή εντευκτηρίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια στην παρ. 6 του παρόντος,

γγ) η γραπτή ανάκληση ή η μη ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη λειτουργία λέσχης και η ταυτόχρονη μη χορήγηση γραπτής ανανέωσης της συναίνεσης κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο β΄ της περ. ε΄ της παρ. 7 του παρόντος.»

7. Στην παρ. 10 του ν. 2725/1999, περί των λεσχών φίλων εθνικών ομάδων, προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Λέσχες φίλων εθνικών ομάδων υπάγονται στους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Όπου αναφέρεται αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., εφόσον πρόκειται για λέσχες φίλων εθνικών ομάδων, νοείται η οικεία αθλητική ομοσπονδία. Ως προς τις λέσχες της παρούσας δεν ισχύουν το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περ. α) της παρ. 2.»

8. Στο άρθρο 41Β του ν. 2725/1999 προστίθεται παρ. 14 ως εξής:

«14. Σε περίπτωση πλημμελούς εποπτείας και ελέγχου ή παραβίασης οποιασδήποτε υποχρέωσης που προβλέπεται στον παρόντα νόμο για τις λέσχες, τα καταστατικά τους όργανα και τα μέλη τους, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού προσώπου από τη Διαρκή Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) και ύστερα από εισήγηση της τελευταίας, μπορεί να επιβάλει στο αθλητικό σωματείο, στο Τ.Α.Α. ή στην Α.Α.Ε., που κατά περίπτωση έχει παράσχει γραπτή συναίνεση, σύμφωνα με την υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 3, πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Για το πρόστιμο αυτό εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 (Α΄49). Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον πρόκειται για αθλητικό σωματείο ή Τ.Α.Α., το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να προβαίνει και σε ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Επιπλέον, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της αθλητικής δικαιοσύνης μπορεί να επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές συνολικά ή κατά ένα μέρος του γηπέδου από μία (1) έως τέσσερις (4) αγωνιστικές.»


Άρθρο 4

Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο - Τροποποίηση άρθρου 41ΣΤ ν. 2725/1999

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί αδικημάτων βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς το πλαίσιο της ποινής, β) προστίθεται περ. ε) και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος εκ προθέσεως μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο τους ή στις βοηθητικές εγκαταστάσεις ή στους χώρους προσέλευσης και στάθμευσης, κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης:

α) ρίχνει προς τον αγωνιστικό χώρο ή εναντίον άλλου οποιοδήποτε αντικείμενο, που μπορεί να προκαλέσει έστω και ελαφρά σωματική βλάβη,

β) βιαιοπραγεί κατά άλλου, ανεξάρτητα εάν από τη βιαιοπραγία επήλθε σωματική βλάβη, ή εκτοξεύει απειλές κατά προσώπου, το οποίο σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας αναγράφεται στο φύλλο αγώνα,

γ) κατέχει ή χρησιμοποιεί αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες,

δ) κατέχει ή χρησιμοποιεί βεγγαλικά, καπνογόνα, κροτίδες και γενικά εύφλεκτες ύλες,

ε) εισέρχεται και παραμένει σε αθλητική εγκατάσταση κατά τη διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης έχοντας καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου του, με σκοπό να παρεμποδίσει την ανίχνευση και καταγραφή του από τις συσκευές καταγραφής εικόνας, που προβλέπονται στις παρ. 14 και 15 του άρθρου 41Δ.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, περί αδικημάτων βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο, τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς το πλαίσιο ποινής και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος:

α) χωρίς δικαίωμα από τον νόμο ή τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή υπερβαίνοντας το δικαίωμά του αυτό, εισέρχεται με σκοπό τη διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα ή την πρόκληση επεισοδίων, κατά τη διάρκεια αθλητικής συνάντησης ή αμέσως πριν από την έναρξη ή αμέσως μετά τη λήξη της, στον αγωνιστικό χώρο ή στον χώρο των αποδυτηρίων των αθλητών και των διαιτητών ή στους διαδρόμους που συνδέουν τους ανωτέρω χώρους,

β) τελεί κάποια από τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου με αφορμή μία αθλητική εκδήλωση πριν από την έναρξη ή μετά τη λήξη της ή μακριά από τον χώρο που προορίζεται για την εκδήλωση αυτήν,

γ) απευθύνει ατομικά ή ως μέλος ομάδας σε τρίτους εκφράσεις που προσβάλλουν την εθνική ταυτότητα των προσώπων αυτών ή είναι ρατσιστικού περιεχομένου ή προσβάλλει τον εθνικό ύμνο, τα ολυμπιακά σύμβολα ή τους ολυμπιακούς αγώνες.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, περί της ιδιαίτερης επικινδυνότητας του δράστη για την ομαλή τέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων, τροποποιείται ως προς το πλαίσιο ποινής και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Αν οι πράξεις των παρ. 1 και 2 τελέστηκαν υπό περιστάσεις που μαρτυρούν ότι ο δράστης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για την ομαλή τέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Για την εφαρμογή του παρόντος, ιδιαίτερα επικίνδυνος χαρακτηρίζεται ιδίως ο δράστης που αποδεικνύεται ότι έχει τελέσει στο παρελθόν αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή με αφορμή αντιπαλότητα μεταξύ οπαδών αθλητικών ομάδων ή συμμετέχει στην τέλεση των πράξεων έχοντας αρχηγικό ρόλο ή ενήργησε βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου ή προξένησε σημαντικής έκτασης φθορές ή βλάβες σε έννομα αγαθά τρίτων.»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, περί της τέλεσης εγκλημάτων που θεμελιώνει ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση, τροποποιείται α) με την προσθήκη σε αυτά της έκρηξης, της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, καθώς και κάθε αξιόποινης πράξης που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, β) με τη συμπλήρωση της παραπεμπόμενης διάταξης ως προς το έγκλημα της εκβίασης και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η τέλεση των εγκλημάτων της διέγερσης σε ανυπακοή (183 Π.Κ.), της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια (184 Π.Κ.), της διατάραξης της κοινής ειρήνης (189 Π.Κ.), της απειλής διάπραξης εγκλημάτων (190 Π.Κ.), της έκρηξης (περ. α΄ παρ. 1 του άρθρου 270 Π.Κ.), της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών (παρ. 1 άρθρου 272 Π.Κ.) της παρακώλυσης συγκοινωνιών (292 Π.Κ.), της σωματικής βλάβης (308 Π.Κ.), της επικίνδυνης σωματικής βλάβης (άρθρο 309 Π.Κ.), της βαριάς σωματικής βλάβης (εδάφιο πρώτο της παρ. 1 του άρθρου 310 Π.Κ.) της συμπλοκής (313 Π.Κ.), της παράνομης βίας (άρθρο 330 Π.Κ.), της απειλής (333 Π.Κ.), της διατάραξης οικιακής ειρήνης (334 Π.Κ.), της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (337 Π.Κ.), της προσβολής γενετήσιας ευπρέπειας (άρθρο 353 Π.Κ.), της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (378 Π.Κ.) και της εκβίασης (παρ. 1 και πρώτο εδάφιο παρ. 3 του άρθρου 385 Π.Κ.), καθώς και κάθε αξιόποινης πράξης που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, υπό τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2, θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση και η επιβαλλόμενη ποινή μπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο που προβλέπεται για αυτά στον Ποινικό Κώδικα και να φτάσει στο ανώτατο όριο του είδους της ποινής.»

5. Στην παρ. 5 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, περί παρότρυνσης, υποκίνησης, ενθάρρυνσης ή διευκόλυνσης μεμονωμένων ατόμων ή οργανωμένων ομάδων προσώπων να διαπράξουν αδικήματα του άρθρου 41ΣΤ, προστίθεται στο τέλος η φράση «και χρηματική ποινή» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Όποιος παροτρύνει, υποκινεί, ενθαρρύνει ή διευκολύνει με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως, δημόσια ή δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου ή του διαδικτύου μεμονωμένα άτομα ή οργανωμένες ομάδες προσώπων για να διαπράξουν αδικήματα του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή.»

6. Στην παρ. 6 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, περί μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας και αναστολής εκτέλεσης αυτής, στις περιπτώσεις των αξιόποινων πράξεων του άρθρου 41ΣΤ, καταργείται το δεύτερο εδάφιο περί της κατ’ εξαίρεση δυνατότητας του δικαστηρίου να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης της επιβληθείσας ποινής και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Στις περιπτώσεις των αξιόποινων πράξεων του παρόντος άρθρου απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, καθώς και η αναστολή εκτέλεσης αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. Π.Κ.»

7. Στην παρ. 8 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, περί της διαδικασίας εκδίκασης των αδικημάτων οπαδικής βίας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην περ. α) προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, β) στην περ. β) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8.α) Τα αδικήματα του παρόντος άρθρου διώκονται αυτεπαγγέλτως. Καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο είναι το Τριμελές Πλημμελειοδικείο του τόπου τέλεσής τους. Για την εκδίκαση των αδικημάτων του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία των άρθρων 418 επ. Κ.Π.Δ.. Σε κάθε περίπτωση αναβολής της εκδίκασης, είτε εντός του πλαισίου της αυτόφωρης διαδικασίας είτε μετά από παραπομπή στην τακτική διαδικασία κατ’ άρθρο 426 Κ.Π.Δ., επιβάλλονται υποχρεωτικά περιοριστικοί όροι και ιδίως οι περιοριστικοί όροι που περιέχονται στην παρ. 2 του άρθρου 41Η, αν δεν έχουν ήδη επιβληθεί σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 41Η ή, κατά την κρίση του δικαστηρίου, συντρέχει λόγος συμπλήρωσης των επιβληθέντων περιοριστικών όρων. Σε κάθε περίπτωση τα αδικήματα του παρόντος άρθρου εκδικάζονται εντός τριάντα (30) ημερών.

β) Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης και η άσκηση εφέσεως δεν αναστέλλουν την εκτέλεσή τους. Η παρεπόμενη ποινή, που επιβλήθηκε κατά την παρ. 7, ουδέποτε αναστέλλεται. Η τυχόν ασκηθείσα έφεση προσδιορίζεται προς εκδίκαση στον απόλυτα αναγκαίο χρόνο.

γ) Ο εισαγγελέας, με διάταξη που εκδίδει πριν από την παραγγελία για την απόλυση του κατηγορουμένου, εντέλλεται προς την αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας ή διαμονής του την εκτέλεση της παρεπόμενης ποινής, μνημονεύοντας τη διάρκειά της ή, εάν έχει ήδη εκτιθεί τμήμα της, το υπόλοιπό της. Ο κατηγορούμενος πριν απολυθεί λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της διάταξης.»


Άρθρο 5

Ποινές σε περίπτωση παραβίασης περιοριστικών όρων ή παρεπόμενης ποινής - Τροποποίηση άρθρου 41Θ ν. 2725/1999

1. Η παρ. 1 του άρθρου 41Θ ν. 2725/1999 (Α΄121), περί ποινών σε περίπτωση παραβίασης περιοριστικών όρων,

τροποποιείται ως προς τις παραπεμπόμενες διατάξεις και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών, χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως πέντε (5) έτη τιμωρείται ο κατηγορούμενος ο οποίος παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 41Η ή το δεύτερο εδάφιο της περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 41ΣΤ.»

2. Στο άρθρο 41Θ του ν. 2725/1999 προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Σε περίπτωση τέλεσης εγκλήματος των παρ. 1 και 2, εφαρμόζονται οι παρ. 6 και 8 του άρθρου 41ΣΤ.»


Άρθρο 6

Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων - Προσθήκη άρθρου 41Ι στον ν. 2725/1999

Στον ν. 2725/1999 (Α΄ 121), μετά το άρθρο 41Θ, προστίθεται άρθρο 41Ι ως εξής:

«Άρθρο 41Ι

Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων

1. Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνεται μητρώο με τίτλο «Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων» (εφεξής «Μητρώο»), το οποίο αποτελεί την ηλεκτρονική βάση δεδομένων (ψηφιακή πλατφόρμα), και είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Στο Μητρώο καταχωρίζονται τα μέλη των λεσχών φιλάθλων των αθλητικών σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.) και των νομίμων παραρτημάτων τους του άρθρου 41Β, κατόπιν υποβολής αίτησής τους στην πλατφόρμα.

2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Μητρώου είναι: α) οι νόμιμοι εκπρόσωποι των λεσχών φιλάθλων και οι υπεύθυνοι λειτουργίας των παραρτημάτων τους και β) οι νόμιμοι εκπρόσωποι των αθλητικών σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.), που έχουν παράσχει τη συναίνεση της παρ. 3 του άρθρου 41Β για την αναγνώριση της λέσχης ως σωματείου. Πρόσβαση στο Μητρώο, για λόγους δημόσιας ασφάλειας, έχει η αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας υπό τους όρους του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 - L 119/1 GDPR) και του εθνικού δικαίου (ν. 4624/2019, Α΄ 137).

3. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται οι όροι σύστασης και λειτουργίας του Μητρώου, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που απαιτείται να καταχωρίζονται για την εγγραφή στο μητρώο, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταχώρισης αυτών, η διαδικασία αυθεντικοποίησης των χρηστών του μητρώου, οι τυχόν αναγκαίες διαλειτουργικότητες, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα θέματα ασφαλούς διαβίβασης των δεδομένων από οποιοδήποτε τυχόν υπάρχον φυσικό ή ηλεκτρονικό μητρώο μελών λεσχών φιλάθλων, καθώς και κάθε αναγκαίο, τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα, για την εφαρμογή του παρόντος.»


Άρθρο 7

Διοικητικά μέτρα κατά της βίας - Τροποποίηση παρ. 2, 3, 4 και 5 άρθρου 1 ν. 4326/2015

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49), περί της διαδικασίας επιβολής προστίμων σε σοβαρές περιπτώσεις τέλεσης επεισοδίων, παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας που σχετίζονται με τον αθλητισμό, εντός ή εκτός αγωνιστικών χώρων, τροποποιείται, ώστε πριν από την επιβολή του προστίμου να προηγείται κλήση και ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου από τη Διαρκή Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), η οποία και υποβάλλει σχετική εισήγηση, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Σε σοβαρές περιπτώσεις τέλεσης επεισοδίων, παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας που σχετίζονται με τον αθλητισμό, εντός ή εκτός αγωνιστικών χώρων, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου από τη Διαρκή Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) και ύστερα από εισήγηση της τελευταίας, μπορεί να επιβάλει στα οικεία αθλητικά σωματεία, Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Α.Ε.), καθώς και στις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες ή/και επαγγελματικούς συνδέσμους, αλλά και μεμονωμένα σε φυσικά πρόσωπα, πρόστιμα ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, σε ιδιαίτερα δε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προβαίνει και σε ανάκληση της υφιστάμενης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η συνεργασία των ανωτέρω νομικών και φυσικών προσώπων με τις αρχές και η παροχή στοιχείων, όταν έχουν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, αποτελούν καταρχήν ελαφρυντικές περιστάσεις που λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του ύψους του προστίμου, μπορεί δε να συνιστούν και λόγους για τους οποίους τα πρόσωπα παραμένουν ατιμώρητα.»

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015, περί των προληπτικών μέτρων που δύνανται να επιβληθούν σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. (α): αα) απαλείφεται η πρόβλεψη της προηγούμενης διαβούλευσης με την οικεία ομοσπονδία πριν από την έκδοση της αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου οργάνου, αβ) προστίθενται, αφενός, η πρόβλεψη της δυνατότητας περιορισμού της χρήσης συγκεκριμένων ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων μόνο από κατόχους εισιτηρίων «διαρκείας» και, αφετέρου, η δυνατότητα προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των λεσχών του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), β) στην περ. (β) οι λέξεις «με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) του άρθρου 77 του ν. 2725/1999», και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2: (α) με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), μπορεί, τηρουμένων των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, να διατάσσεται η λήψη προληπτικών μέτρων, ιδίως να απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων ή η χρήση συγκεκριμένων ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων, να επιτρέπεται η χρήση συγκεκριμένων ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων μόνο από κατόχους προαγορασμένων για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο εισιτηρίων («διαρκείας»), να αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των λεσχών του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 (Α΄121), να απαγορεύεται προσωρινά, για μία ή περισσότερες αγωνιστικές, η διεξαγωγή συγκεκριμένων αγώνων ή να διακόπτονται οριστικά πρωταθλήματα ή άλλες διοργανώσεις και (β) με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) του άρθρου 77 του ν. 2725/1999, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β. και κλήση για ακρόαση, επιβάλλεται στις υπαίτιες Α.Α.Ε. ή στα υπαίτια Τ.Α.Α., αντίστοιχα, πρόστιμο ύψους από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την υποτροπή, το βαθμό και το εύρος των συνεπειών που επήλθαν ή απειλήθηκαν ή και το όφελος που αποκτήθηκε ή επιδιώχθηκε.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015, περί της διαδικασίας επιβολής προστίμων σε περιπτώσεις ρητής άρνησης ή παράλειψης απάντησης σε υποβληθέντα ερωτήματα και σε περιπτώσεις μη παροχής στοιχείων, τροποποιείται, ώστε πριν από την επιβολή του προστίμου, να προηγείται κλήση και ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού προσώπου από τη Δ.Ε.Α.Β., η οποία και εισηγείται σχετικά προς το αρμόδιο όργανο, το οποίο εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Σε περιπτώσεις ρητής άρνησης ή παράλειψης απάντησης, μέσα σε ταχθείσα προς τούτο προθεσμία άλλως μέσα σε εύλογο χρόνο, σε υποβληθέντα ερωτήματα, καθώς και σε περίπτωση μη παροχής αιτηθέντων στοιχείων, πληροφοριών ή διευκρινίσεων σε θεσμοθετημένους φορείς ή εν γένει όργανα της Πολιτείας που ενεργούν στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών βίας ή άλλων παράνομων συμπεριφορών ή με σκοπό την αποτροπή τους, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού προσώπου από τη Δ.Ε.Α.Β. και ύστερα από εισήγηση της τελευταίας, μπορεί να επιβάλει στα αθλητικά σωματεία, Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Α.Ε.), αθλητικές ομοσπονδίες ή επαγγελματικούς συνδέσμους που κατά τα ανωτέρω δεν ανταποκρίνονται, πρόστιμα ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.»

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015, περί της διαδικασίας επιβολής προστίμων σε περιπτώσεις παρότρυνσης, υποκίνησης, ενθάρρυνσης ή επιδοκιμασίας των αναφερομένων στην παρ. 2 επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας από τον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο και από το διαδίκτυο, τροποποιείται ώστε: α) η απόφαση του αρμοδίου οργάνου να είναι αιτιολογημένη και β) να προηγείται κλήση και ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου από τη Δ.Ε.Α.Β., η οποία και υποβάλλει σχετική εισήγηση, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Σε περιπτώσεις παρότρυνσης, υποκίνησης, ενθάρρυνσης ή επιδοκιμασίας των αναφερομένων στην παράγραφο 2 επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας, από τον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο και από το διαδίκτυο, πέραν των άλλων τυχόν ποινικών και λοιπών συνεπειών, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), που λαμβάνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και μετά από γνώμη της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ένωσης Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) και του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), οι οποίες διατυπώνονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της σχετικής πρόσκλησης του αρμόδιου οργάνου, καθώς και μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου από τη Δ.Ε.Α.Β. και ύστερα από εισήγηση της τελευταίας, μπορεί να επιβάλλονται στους υπεύθυνους ιδιοκτήτες ή εκδότες ή διαχειριστές των υπαίτιων μέσων πρόστιμα ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Σε περιπτώσεις στις οποίες οι παραπάνω πράξεις ή

ενέργειες λαμβάνουν χώρα μέσω τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών σταθμών, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ενημερώνει το αρμόδιο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ώστε αυτό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και πέραν των λοιπών προβλεπόμενων κυρώσεων, να επιβάλει τα ανωτέρω πρόστιμα.»


Άρθρο 8

Στέγαση γραφείων ή εντευκτηρίων παραρτημάτων λεσχών φιλάθλων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 3 ν. 4326/2015

Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49), περί της εκμίσθωσης ακινήτου σε λέσχη του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Αν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη σύναψη της μίσθωσης ή την με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης ακινήτου σε λέσχη του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), για τη στέγαση του γραφείου ή του εντευκτηρίου της ίδιας ή του παραρτήματός της, δεν χορηγηθεί στη λέσχη ή στο παράρτημα η άδεια της παρ. 6 του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999, η μίσθωση ή η με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση χρήσης του ακινήτου λύεται άμεσα και αυτοδίκαια. Η ανάκληση της εμπροθέσμως χορηγηθείσας άδειας του πρώτου εδαφίου συνεπάγεται ομοίως την άμεση και αυτοδίκαιη λύση της μίσθωσης ή της παραχώρησης χρήσης του ακινήτου. Απαγορεύεται η εκμίσθωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης ακινήτου σε σωματείο που δεν λειτουργεί ως λέσχη σύμφωνα με το άρθρο 41Β του ν. 2725/1999 ή σε οποιαδήποτε ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, όταν αυτή λειτουργεί εν τοις πράγμασι ως λέσχη ή παράρτημα λέσχης, παραβιάζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999. Μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, η λέσχη του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 που μισθώνει ακίνητο ή της έχει παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο η χρήση ακινήτου για τη στέγαση του γραφείου ή του εντευκτηρίου της ίδιας ή παραρτήματός της, οφείλει να προσκομίσει στον εκμισθωτή ή στον παραχωρούντα αντιστοίχως, άδεια της αστυνομικής αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999. Η μη προσκόμιση της άδειας εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται την άμεση και αυτοδίκαιη λύση της μίσθωσης. Σε βάρος όποιου προβαίνει στην εκμίσθωση ή στην με οποιαδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης ακινήτου ή ανέχεται τη μίσθωση ή την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου κατά παράβαση της παρούσας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόαση του εκμισθωτή ή του παραχωρούντος τη χρήση, δύναται να επιβάλει στον τελευταίο πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, το οποίο αφορά πάντοτε στο έως τον χρόνο της επιβολής του χρονικό διάστημα και επιβάλλεται ανάλογα με το εάν και κατά πόσο ο χώρος συνδέεται με φαινόμενα βίας ή άλλες παράνομες πράξεις, με το όφελος που αποκτήθηκε ή επιδιώχθηκε από τον εκμισθωτή ή τον παραχωρούντα τη χρήση και με την τυχόν υποτροπή. Δεν αποκλείεται η επιβολή νέου προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Κατά τα λοιπά, για το πρόστιμο αυτό εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 1.»


Άρθρο 9

Αναστολή λειτουργίας λεσχών

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 31ή.7.2022 αναστέλλεται για λόγους δημόσιας τάξης η λειτουργία των λεσχών φιλάθλων, των παραρτημάτων τους, καθώς και των γραφείων και εντευκτηρίων τους του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), ώστε να καταστεί δυνατή η πιστοποίηση της συνδρομής των συναφών προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να ρυθμίζονται η ειδικότερη διαδικασία και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.


ΜΕΡΟΣ Β΄

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ


Άρθρο 10

Σκοπός

Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στην προώθηση των εθελοντικών δραστηριοτήτων στον τομέα του αθλητισμού.


Άρθρο 11

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η εξειδίκευση των μέτρων προώθησης του αθλητικού εθελοντισμού μέσω της σύστασης και λειτουργίας εθνικής βάσης δεδομένων, της αξιολόγησης των εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων, της εκπόνησης ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος, της θέσπισης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εθελοντών, της βράβευσης, καθώς και της πρόβλεψης περιπτώσεων διαγραφής των εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων από την εθνική βάση δεδομένων.


Άρθρο 12

Ορισμοί

Για τον σκοπό του παρόντος μέρους νοούνται ως:

α) «Αθλητικός εθελοντισμός»: Η πρόθυμη και αυτόβουλη διάθεση φυσικού ή νομικού προσώπου ή ένωσης φυσικών προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, να προσφέρει υπηρεσίες, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, αμισθί και χωρίς σκοπό οικονομικού κέρδους, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αθλητικής διοργάνωσης, σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς οποιασδήποτε νομικής μορφής και βαθμίδας ή με επιτροπή του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α΄121).

β) «Αθλητικός εθελοντής»: Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχοντας συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, εντάσσεται οικειοθελώς στο Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου, χωρίς να υποκαθιστά το έμμισθο προσωπικό, να παρέχει υπηρεσίες, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, αμισθί και χωρίς σκοπό οικονομικού κέρδους, στο πλαίσιο κάθε είδους αθλητικής διοργάνωσης, σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς οποιασδήποτε νομικής μορφής και βαθμίδας ή με επιτροπή του άρθρου 53 του. ν. 2725/1999.

γ) «Διεθνής αθλητική διοργάνωση»: Αθλητική διοργάνωση στην οποία η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, μία διεθνής αθλητική ομοσπονδία, ένας οργανισμός μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων ή άλλος διεθνής αθλητικός οργανισμός είναι ο εποπτεύων φορέας για την αθλητική διοργάνωση ή ορίζει τους τεχνικούς υπεύθυνους της αθλητικής διοργάνωσης.

δ) «Εθνική αθλητική διοργάνωση»: Αθλητική διοργάνωση ή αγώνας που διεξάγεται με τη συμμετοχή διεθνούς ή εθνικού επιπέδου αθλητών και δεν αποτελεί διεθνή διοργάνωση.

ε) «Εθελοντική αθλητική οργάνωση»: Νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή ένωση φυσικών προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, που δραστηριοποιείται στον χώρο του αθλητικού εθελοντισμού και εντάσσεται στο Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού της Γ.Γ.Α. προκειμένου, σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς οποιασδήποτε νομικής μορφής ή με επιτροπή του άρθρου 53 του ν. 2725/1999, να παρέχει υπηρεσίες, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, αμισθί και χωρίς σκοπό οικονομικού κέρδους, στο πλαίσιο κάθε είδους αθλητικής διοργάνωσης, χωρίς οι διατιθέμενοι για τον σκοπό αυτόν αθλητικοί εθελοντές - μέλη της οργάνωσης να υποκαθιστούν το έμμισθο προσωπικό. Η δραστηριοποίηση της εθελοντικής αθλητικής οργάνωσης στον χώρο του αθλητικού εθελοντισμού προκύπτει από τους σκοπούς του καταστατικού της, ενώ αν πρόκειται για ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα προκύπτει από την αποδεδειγμένη εθελοντική δράση της κατά τα δύο (2) τελευταία έτη προτού εγγραφεί στο μητρώο της περ. στ).

στ) «Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού (Ε.Δ.Α.Ε.)»: Η τηρούμενη στη Γ.Γ.Α. διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση (μητρώο) εγγραφής και καταγραφής αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων, ανάρτησης προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς αναζήτηση υπηρεσιών αθλητικού εθελοντισμού, καθώς και ανάρτησης εκθέσεων αξιολόγησης αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων. Το Ε.Δ.Α.Ε. περιλαμβάνει τα εξής πέντε (5) υπομητρώα που διασυνδέονται μεταξύ τους:

στα) το υπομητρώο των αθλητικών εθελοντών,

στβ) το υπομητρώο των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων,

στγ) την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος αθλητικών φορέων και οργανωτικών επιτροπών του άρθρου 53 του ν. 2725/1999,

στδ) το ηλεκτρονικό αρχείο καταχώρισης εκθέσεων αξιολόγησης αθλητικών εθελοντών και

στε) το ηλεκτρονικό αρχείο καταχώρισης εκθέσεων αξιολόγησης εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων.

ζ) «Πλατφόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αθλητικών Φορέων»: Η ψηφιακή πλατφόρμα που αποτελεί το υπομητρώο της υποπερ. στγ) της περ. στ) και είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στην οποία οι αθλητικοί φορείς ή οι επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 που διοργανώνουν ένα αθλητικό γεγονός, αναρτούν τα στοιχεία διεξαγωγής του συγκεκριμένου γεγονότος και περιγράφουν τις ανάγκες για απασχόληση αθλητικών εθελοντών ή εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων. Οι αναρτήσεις στην πλατφόρμα περιέχουν, ιδίως, αναλυτική περιγραφή της αθλητικής διοργάνωσης και των θέσεων απασχόλησης αθλητικών εθελοντών, τον αριθμό των ζητούμενων εθελοντών, τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε συγκεκριμένη θέση, τις ώρες απασχόλησης και τον τόπο όπου θα παρασχεθούν οι εθελοντικές υπηρεσίες.

η) «Αρχεία Εκθέσεων Αξιολόγησης Αθλητικών Εθελοντών και Εθελοντικών Αθλητικών Οργανώσεων»: Τα ηλεκτρονικά - ψηφιακά αρχεία, που αποτελούν αντιστοίχως τα υπομητρώα των υποπερ. στδ) και στε) της περ. στ), στα οποία οι αθλητικοί φορείς ή οι επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 καταχωρίζουν αντιστοίχως τις εκθέσεις αξιολόγησης των αθλητικών εθελοντών ή των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων.


Άρθρο 13

Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού

1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού συστήνεται και λειτουργεί διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων (ψηφιακή πλατφόρμα) με τίτλο «Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού» (Ε.Δ.Α.Ε), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Στο Ε.Δ.Α.Ε. εγγράφονται οι αθλητικοί εθελοντές και οι εθελοντικές αθλητικές οργανώσεις, που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες χωρίς σκοπό οικονομικού κέρδους, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αθλητικών διοργανώσεων. Το Ε.Δ.Α.Ε. λειτουργεί ως μηχανισμός προώθησης της συνεργασίας και δικτύωσης των μελών των υπομητρώων των υποπερ. στα) και στβ) της περ. στ) του άρθρου 12 με τους αθλητικούς φορείς και τις επιτροπές διοργάνωσης που έχουν αναρτήσει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της υποπερ. στγ) της περ. στ) του άρθρου 12. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να αναθέτει σε ιδιώτες το σύνολο ή τμήμα της τεχνικής υλοποίησης και υποστήριξης του έργου του Ε.Δ.Α.Ε.

2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Ε.Δ.Α.Ε. είναι:

α) οι αθλητικοί εθελοντές,

β) οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων,

γ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι αθλητικών φορέων ή επιτροπών του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α΄121) που διοργανώνουν αθλητικές διοργανώσεις και δ) οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α..

3. Η εγγραφή στα υπομητρώα των αθλητικών εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων του Ε.Δ.Α.Ε. γίνεται, αντιστοίχως, μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μετά από προηγούμενη αυθεντικοποίηση του ενδιαφερόμενου αθλητικού εθελοντή ή της ενδιαφερόμενης εθελοντικής αθλητικής οργάνωσης σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΣΤ΄ του μέρους Α΄ του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).

4. Αθλητικός φορέας ή οργανωτική επιτροπή του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 που έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση κάθε είδους αθλητικής διοργάνωσης, αν επιθυμεί να προσελκύσει αθλητικούς εθελοντές και εθελοντικές αθλητικές οργανώσεις, αναρτά σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που αποτελεί το υπομητρώο της υποπερ. στγ) της περ. στ) του άρθρου 12 και είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Η πρόσκληση του πρώτου εδαφίου αναρτάται ηλεκτρονικά με διαβαθμισμένη πρόσβαση του ενδιαφερόμενου αθλητικού φορέα ή της οργανωτικής επιτροπής στο υπομητρώο του πρώτου εδαφίου. Η πρόσκληση αυτή περιέχει τουλάχιστον στοιχεία της συγκεκριμένης διοργάνωσης, τον αριθμό των απαιτούμενων εθελοντών, τα ελάχιστα προσόντα αυτών, τις θέσεις απασχόλησης και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα απασχόλησης. Οι αθλητικοί εθελοντές και οι εθελοντικές αθλητικές οργανώσεις έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση στο υπομητρώο αυτό και εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά, με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στη σχετική πρόσκληση και τις απαιτήσεις της αθλητικής διοργάνωσης.


Άρθρο 14

Αξιολόγηση αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων

1. Οι αθλητικοί φορείς και οι επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α΄121) συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης των αθλητικών εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων που παρείχαν εργασία ή υπηρεσίες αθλητικού εθελοντισμού στο πλαίσιο μίας αθλητικής διοργάνωσης. Οι εκθέσεις αυτές έχουν τόσο μορφή απαντήσεων ερωτηματολογίου και βαθμολόγησης, με βάση προκαθορισμένη βαθμολογική κλίμακα, συγκεκριμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων, όσο και μορφή αξιολογικών κρίσεων με ελεύθερη διατύπωση σε κείμενο προκαθορισμένου αριθμού λέξεων. Τα πεδία της αξιολόγησης είναι, ιδίως, η συνέπεια ως προς την τήρηση του ωραρίου εθελοντικής υπηρεσίας, ο βαθμός αφομοίωσης της εκπαίδευσης στην οποία ενδεχομένως υποβάλλεται ο αθλητικός εθελοντής προτού του ανατεθούν εργασία και θέση ευθύνης, η προσήλωση στα ανατεθέντα καθήκοντα, η τυχόν αδικαιολόγητη εγκατάλειψη της θέσης εργασίας, το επίπεδο επικοινωνίας, συνεννόησης και συνεργασίας με τα λοιπά μέλη της ομάδας και τον επικεφαλής - ομαδάρχη, η προσφορά υπηρεσιών στο πλαίσιο της διαπίστευσης, η αποφυγή προσφοράς υπηρεσίας την οποία δεν είχε διαπιστευθεί να προσφέρει, η ορθή και προσεκτική χρήση των υλικών και των μέσων που είχαν διατεθεί και η διατήρηση της καθαριότητας στον χώρο εργασίας ή ευθύνης.

2. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και αναρτώνται ηλεκτρονικά στις αντίστοιχες πλατφόρμες των υπομητρώων των υποπερ. στδ) και στε) της περ. στ) του άρθρου 12. Για τις αναρτήσεις των εκθέσεων αξιολόγησης οι αθλητικοί φορείς και οι επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση στα υπομητρώα του πρώτου εδαφίου. Οι εκθέσεις αξιολόγησης υποβάλλονται μετά το πέρας της οικείας διοργάνωσης και αποτελούν το κύριο εργαλείο αποτύπωσης της επάρκειας, της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των αθλητικών εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων.


Άρθρο 15

Επιχειρησιακό πρόγραμμα αθλητικού εθελοντισμού - Εκπαίδευση των αθλητικών εθελοντών και των μελών των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων

1. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) έχει επιτελικό και συντονιστικό ρόλο στην εκπαίδευση των αθλητικών εθελοντών και των μελών των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων. Για τον σκοπό αυτόν δύναται να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας, προγραμματικές συμφωνίες ή συμβάσεις με αρμόδιους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, εθνικούς ή υπερεθνικούς με εκπαιδευτικούς φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς και ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

2. Η Γ.Γ.Α., εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, εκπονεί το ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα αθλητικού εθελοντισμού. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να εγγράφει στον προϋπολογισμό της, ειδική πίστωση ενίσχυσης, με υλικά, εξοπλισμό και μέσα, των ενταγμένων στο Ε.Δ.Α.Ε. αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της κείμενης νομοθεσίας.

3. Η Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γ.Γ.Α. του άρθρου 70 του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) είναι αρμόδια για θέματα αθλητικού εθελοντισμού.


Άρθρο 16

Εργασιακές και ασφαλιστικές συνέπειες αθλητικού εθελοντισμού

Αθλητικός εθελοντής, που υπηρετεί ως υπάλληλος, μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές του Δημοσίου, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε κρατικό νομικό προσώπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ή εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, αν απασχοληθεί ενεργά ως εθελοντής στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διεξαγωγή διεθνούς ή εθνικής αθλητικής διοργάνωσης, δικαιούται υποχρεωτική, ισόχρονη άδεια απουσίας από την εργασία του άνευ αποδοχών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες ετησίως. Για τη λήψη της άδειας του πρώτου εδαφίου, η οποία δεν συνυπολογίζεται στον συνολικό χρόνο της προβλεπόμενης κανονικής ετήσιας άδειας, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, στην οποία περιγράφονται με σαφήνεια το είδος της αθλητικής διοργάνωσης, ο χρόνος απασχόλησης του αθλητικού εθελοντή και η φύση των καθηκόντων που του ανατέθηκαν. Η άδεια του παρόντος δεν χορηγείται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Άρθρο 17

Δικαιώματα και υποχρεώσεις αθλητικού εθελοντή

1. Κάθε αθλητικός εθελοντής δικαιούται:

α) Να λαμβάνει ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη σε όλα τα στάδια της εθελοντικής δράσης του, καθώς και τα απαραίτητα μέσα και υλικά, προκειμένου να παράσχει με ασφάλεια, τόσο για τον ίδιο όσο και για τρίτους, τις υπηρεσίες και τα καθήκοντα που του ανατίθενται στο πλαίσιο της εθελοντικής δράσης του.

β) Να απολαύει του σεβασμού και της αναγνώρισης για την κοινωνική αξία της προσφοράς του.

γ) Να απολαύει του σεβασμού της ελευθερίας του, της αξιοπρέπειάς του και των πεποιθήσεών του, χωρίς να υπόκειται σε οποιασδήποτε μορφής διάκριση.

δ) Να συμμετέχει ενεργά στην αθλητική διοργάνωση στην οποία εμπλέκεται, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των επιμέρους δράσεων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

ε) Να εκτελεί τα καθήκοντά του σε ένα περιβάλλον ασφαλές, στο οποίο τηρούνται οι κανόνες υγιεινής.

στ) Να λαμβάνει αποζημίωση των εξόδων που προκύπτουν από την παροχή εθελοντικών υπηρεσιών του, ιδίως, δαπανών οδοιπορικών, διατροφής και διαμονής.

ζ) Να έχει διαπίστευση που να αποδεικνύει ότι είναι εθελοντής.

2. Κάθε αθλητικός εθελοντής υποχρεούται:

α) Να φέρει εις πέρας το έργο ή τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει έναντι του αθλητικού φορέα ή της οργανωτικής επιτροπής του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) της αθλητικής διοργάνωσης στην οποία έχει επιλεγεί να παράσχει τις εθελοντικές υπηρεσίες του, σεβόμενος τους σκοπούς και τους οικείους κανονισμούς, και να ακολουθεί τις υποδείξεις που γίνονται προς αυτόν κατά την παροχή των εθελοντικών υπηρεσιών του.

β) Να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που λαμβάνει στο πλαίσιο της εθελοντικής δράσης του.

γ) Να αρνείται οποιαδήποτε οικονομική ανταμοιβή που του προσφέρεται για την εθελοντική του εργασία.

δ) Να σέβεται τα πάσης φύσεως δικαιώματα, ενδεικτικά τηλεοπτικά, εμπορικά, διαφημιστικά, χορηγικά, των αθλητικών φορέων ή των οργανωτικών επιτροπών του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 που τον έχουν επιλέξει να παράσχει τις εθελοντικές υπηρεσίες του.

ε) Να επιδεικνύει αλληλέγγυα συμπεριφορά μέσα σε ένα πλαίσιο συνεννόησης και συνεργασίας.

στ) Να παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αποσκοπούν στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του και παρέχονται από τον αθλητικό φορέα ή την οργανωτική επιτροπή της αθλητικής διοργάνωσης στην οποία συμμετέχει.

ζ) Να κάνει σωστή χρήση της διαπίστευσής του και των λογοτύπων της διοργάνωσης και να χρησιμοποιεί με προσοχή τα υλικά και τα μέσα που του έχουν διατεθεί για την παροχή των εθελοντικών υπηρεσιών του.


Άρθρο 18

Ασφαλιστική κάλυψη και αστική ευθύνη αθλητικού εθελοντή

1. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την παροχή εθελοντικών υπηρεσιών και εξαιτίας αυτής ο ασφαλιστικά ικανός, άμεσα ή έμμεσα, αθλητικός εθελοντής καλύπτεται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τον ασφαλιστικό φορέα ασθενείας του.

2. Αν ο αθλητικός εθελοντής είναι ανασφάλιστος και νοσηλεύεται εξαιτίας τραυματισμού λόγω ατυχήματος που προκλήθηκε αποδεδειγμένα κατά την παροχή υπηρεσιών αθλητικού εθελοντισμού και εξαιτίας αυτής, απολαύει πλήρους νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4368/2016 (Α΄21), ακόμη και αν απαιτείται μακροχρόνια θεραπεία ή έχει προκληθεί αναπηρία. Οι παραπάνω δαπάνες καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται για τον σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας.

3. Ο αθλητικός εθελοντής και η εθελοντική αθλητική οργάνωση ευθύνονται έναντι του αθλητικού φορέα ή της επιτροπής του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α΄121) που διοργάνωσε την αθλητική εκδήλωση στο πλαίσιο της οποίας παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, για κάθε ζημία την οποία προξένησαν στον φορέα ή την επιτροπή, κατά την παροχή της εθελοντικής εργασίας από δόλο ή βαρεία αμέλεια. Έναντι τρίτων ο αθλητικός εθελοντής και η εθελοντική αθλητική οργάνωση ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον αθλητικό φορέα ή την οργανωτική επιτροπή για κάθε είδους ζημία που προκάλεσαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την παροχή της εθελοντικής εργασίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπεύθυνος για την αποκατάσταση τυχόν προκληθείσας ζημίας είναι ο φορέας που διοργανώνει την αθλητική εκδήλωση.


Άρθρο 19

Χορήγηση βεβαίωσης - Βραβεύσεις

1. Κάθε αθλητικός εθελοντής και εθελοντική αθλητική οργάνωση που έχει εγγραφεί στο Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού (Ε.Δ.Α.Ε.) και έχει αποδεδειγμένα παράσχει υπηρεσίες αθλητικού εθελοντισμού σε μία τουλάχιστον αθλητική διοργάνωση, δικαιούται να λάβει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) πιστοποιητικό αθλητικής εθελοντικής προσφοράς.

2. Μια φορά ανά έτος διοργανώνεται από τη Γ.Γ.Α. εκδήλωση βράβευσης των αθλητικών εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων που έχουν λάβει τις καλύτερες αξιολογήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 14. Στην εκδήλωση αυτή καλούνται να παρευρεθούν όλοι οι αθλητικοί εθελοντές και οι εθελοντικές αθλητικές οργανώσεις.

3. Σε αθλητικό εθελοντή που διακρίθηκε για εξαίρετη πράξη ή προσπάθεια που υπερβαίνει σημαντικά το μέτρο της καλώς εννοούμενης εθελοντικής αθλητικής προσφοράς, απονέμεται η ηθική αμοιβή του επαίνου και της εύφημης μνείας με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.


Άρθρο 20

Διαγραφή αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων από το Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού

Οι αθλητικοί εθελοντές και εθελοντικές αθλητικές οργανώσεις διαγράφονται από το Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού (Ε.Δ.Α.Ε.) με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, λαμβανομένης υπόψη της έκθεσης αξιολόγησης του άρθρου 14 για τους παρακάτω λόγους:

α) Υπαίτια άρνηση παροχής υπηρεσιών αθλητικού εθελοντισμού,

β) αδικαιολόγητη απουσία από τον καθορισμένο τόπο παροχής εθελοντικής υπηρεσίας,

γ) πλημμελής ή μη προσήκουσα εκτέλεση εθελοντικής υπηρεσίας,

δ) άσκηση ή κεκαλυμμένη επιδίωξη άσκησης κερδοσκοπικής δραστηριότητας,

ε) μη παροχή υπηρεσιών αθλητικού εθελοντισμού για συνεχές χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την τριετία,

στ) μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά την παροχή εθελοντικής υπηρεσίας,

ζ) υποβολή ανακριβών ή ψευδών ή ανυπόστατων στοιχείων κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Ε.Δ.Α.Ε.,

η) αμετάκλητη καταδίκη για τέλεση πράξης με πρόθεση, η οποία τιμωρείται από ποινικό νόμο ή αποτελεί πειθαρχική παράβαση και

θ) οποιαδήποτε παραβίαση του παρόντος.


Άρθρο 21

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται οι όροι σύστασης και λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Αθλητικού Εθελοντισμού (Ε.Δ.Α.Ε.) και των υπομητρώων του, το ειδικότερο περιεχόμενο κάθε υπομητρώου και τα πεδία που αυτό περιλαμβάνει, τα θέματα που αφορούν στη διαλειτουργικότητα των υπομητρώων, στη διαδικασία αυθεντικοποίησης και χορήγησης κωδικού πρόσβασης στους πιστοποιημένους χρήστες και σε όσους αποκτούν πρόσβαση στο Ε.Δ.Α.Ε., τα θέματα ασφαλούς διαβίβασης των δεδομένων από οποιοδήποτε τυχόν υπάρχον φυσικό ή ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών εθελοντών, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταχώρισης στοιχείων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στοιχεία αναγραφής στην αίτηση του αθλητικού εθελοντή και στην αίτηση της εθελοντικής αθλητικής οργάνωσης στα υπομητρώα των αθλητικών εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων του Ε.Δ.Α.Ε., καθώς και κάθε τεχνικό ή άλλο αναγκαίο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των άρθρων 13 και 14.

2. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διαδικασία ενίσχυσης των αθλητικών εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 15.

3. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διαδικασία βράβευσης αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων, οι δικαιούχοι των βραβεύσεων με βάση τη σειρά κατάταξής τους στο σύστημα αξιολόγησης του άρθρου 14, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 19.


ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ


Άρθρο 22

Σκοπός

Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στην ενίσχυση του πνευματικού αθλητισμού, λαμβανομένου υπόψη ότι, λόγω της κατ’ εξοχήν πνευματικής προσπάθειας, δεν προσιδιάζουν οι ρυθμίσεις για τα αθλήματα, στα οποία υπερέχει η φυσική δραστηριότητα.


Άρθρο 23

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η ρύθμιση του πνευματικού αθλητισμού μέσω του ορισμού της έννοιας, της διάκρισης των πνευματικών αθλημάτων, της χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν πνευματικά αθλήματα, καθώς και της πρόβλεψης για την αθλητική εγκατάσταση των σωματείων αυτών και της ειδικής ρύθμισης για τις αθλητικές συναντήσεις και τις προπονήσεις του πνευματικού αθλήματος του μπριτζ.


Άρθρο 24

Ορισμός - Κατηγορίες πνευματικών αθλημάτων - Ειδική αθλητική αναγνώριση σωματείων και ομοσπονδίας

1. Για τους σκοπούς του παρόντος ως «πνευματικός αθλητισμός» ορίζεται η κάθε μορφή αναμέτρησης μεταξύ αθλητών ή ομάδων, που απαιτεί πνευματική προσπάθεια και μειωμένη φυσική δραστηριότητα με σκοπό την επίτευξη νίκης, τον πνευματικό ανταγωνισμό και τη βελτίωση της ψυχικής και πνευματικής υγείας.

2. Τα πνευματικά αθλήματα διακρίνονται σε αθλήματα, στα οποία χρησιμοποιούνται πεσσοί (όπως το ζατρίκιο-σκάκι) και αθλήματα, στα οποία χρησιμοποιούνται κάρτες (όπως το αγωνιστικό μπριτζ).

3. H ειδική αθλητική αναγνώριση στα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν πνευματικά αθλήματα, παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τους όρους του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και εφαρμόζονται αναλόγως οι ειδικές διατάξεις για το αγωνιστικό μπριτζ και το ζατρίκιο. Για να αναγνωρισθεί η ομοσπονδία πνευματικού αθλήματος ως αθλητική, απαιτείται να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του ν. 2725/1999.


Άρθρο 25

Έννοια αθλητικού σωματείου - Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 2725/1999

Στο άρθρο 1 του ν. 2725/1999 (Α΄121), περί ορισμού του αθλητικού σωματείου, πριν τη λέξη «δυνατοτήτων» προστίθενται οι λέξεις «ψυχοσωματικών και πνευματικών», και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1

Έννοια - Σκοπός

Αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των ψυχοσωματικών και πνευματικών δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.»


Άρθρο 26

Πρόσθετη κατηγορία αθλητικής εγκατάστασης πνευματικών αθλημάτων - Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 56Α ν. 2725/1999

Στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 56Α του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) περί ένταξης των αθλητικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες προστίθεται υποπερ. στστ) και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις:

αα) Ομάδα Ζ1: Υπαίθριες μόνιμες εγκαταστάσεις διαμορφωμένες σε φυσικό περιβάλλον, όπως θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος, βουνό, ή σε δημόσιους δρόμους ή σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων. Στην ομάδα αυτή ανήκουν, επίσης, τα υπαίθρια και ημιυπαίθρια σκοπευτήρια, οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του αεραθλητισμού καθώς και οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του μηχανοκίνητου αθλητισμού, πλην των υπαγόμενων στην ομάδα Η της υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ της παρούσας παραγράφου εφόσον είναι μόνιμες.

Ομάδα Ζ2: Προσωρινές εγκαταστάσεις ή διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων σε φυσικό περιβάλλον, όπως θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος, βουνό, ή σε δημόσιους δρόμους ή σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων. Στην ομάδα αυτή ανήκουν, επίσης, τα υπαίθρια και ημιυπαίθρια σκοπευτήρια, οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του αεραθλητισμού καθώς και οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του μηχανοκίνητου αθλητισμού, πλην των υπαγόμενων στην ομάδα Η της υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ της παρούσας παραγράφου εφόσον είναι προσωρινές.

ββ) Ομάδα Η: Υπαίθριες εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/

2014 (Α΄155) (χιονοδρομικά κέντρα, αυτοκινητοδρόμια κ.λπ.).

γγ) Ομάδα Θ1: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία

διαθέτει άδεια λειτουργίας για άλλο άθλημα (υπαίθριες εγκαταστάσεις).

δδ) Ομάδα Θ2: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία

διαθέτει άδεια λειτουργίας για άλλο άθλημα (κλειστές εγκαταστάσεις).

εε) Ομάδα Ι: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία υπάγεται στο άρθρο 32 του ν. 2725/1999 και διαθέτει άδεια λειτουργίας από την περιφέρεια (ιδιωτικό γυμναστήριο, ιδιωτική σχολή γυμναστικής) ή εντός μη αθλητικής εγκατάστασης (ξενοδοχείο, σχολείο, εκθεσιακό κέντρο κ.λπ.).

στστ) Ομάδα IA: Για τα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν πνευματικά αθλήματα (αγωνιστικό μπριτζ, ζατρίκιο - σκάκι κ.λπ.) αθλητική εγκατάσταση θεωρείται ο ειδικά διαμορφωμένος, μόνιμα ή προσωρινά, χώρος άθλησης και προπόνησης εντός του εντευκτηρίου του σωματείου ή εντός αθλητικής ή μη εγκατάστασης (ξενοδοχείο, σχολείο, εκθεσιακό κέντρο κ.λπ.), για την καταλληλότητα του οποίου δεν απαιτείται η έκδοση της ειδικής άδειας λειτουργίας του άρθρου 56Β. Ως τέτοια άδεια λογίζεται η απόφαση ανάθεσης ή έγκρισης της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.»


Άρθρο 27

Ορισμός αθλητικής συνάντησης - Διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων για το πνευματικό άθλημα του μπριτζ - Τροποποίηση άρθρου 56Δ ν. 2725/1999

Στο άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) περί άδειας διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται η παρ. 1 ως προς τον ορισμό της αθλητικής συνάντησης, ώστε να περιλαμβάνεται στην έννοια της αθλητικής συνάντησης και η κάθε αυτοτελής αναμέτρηση ή σειρά διαδοχικών αναμετρήσεων μεταξύ αθλητών και προσώπων, που δεν κατέχουν την αθλητική ιδιότητα, εφόσον διοργανώνεται, ανατίθεται ή εγκρίνεται από αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση, β) τροποποιείται η παρ. 4, ώστε να απαιτείται η προγενέστερη έγκριση της οικείας ομοσπονδίας για τη διοργάνωση οποιασδήποτε αναμέτρησης αθλητών ή ομάδων αθλητών αθλήματος ή αγωνίσματος που καλλιεργείται από εθνική αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση και συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της οικείας ομοσπονδίας και προστίθεται δεύτερο εδάφιο, γ) προστίθεται παρ. 4Α, δ) προστίθεται παρ. 6 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 56Δ

1. Για τους σκοπούς του παρόντος, αθλητική συνάντηση είναι κάθε αυτοτελής αναμέτρηση ή σειρά διαδοχικών αναμετρήσεων μεταξύ προσώπων που κατέχουν την αθλητική ιδιότητα (αθλητών) ή μεταξύ ομάδων αθλητών, καθώς και η κάθε αυτοτελής αναμέτρηση ή σειρά διαδοχικών αναμετρήσεων μεταξύ αθλητών και προσώπων, που δεν κατέχουν την αθλητική ιδιότητα (αθλουμένων), η οποία διοργανώνεται από αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση ή από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ύστερα από ανάθεση ή με την έγκριση αυτής.

2. Αθλητική συνάντηση δεν διεξάγεται αν ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης δεν έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της.

3. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης:

α) Για τις κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ, Ε1, Ε2 και ΣΤ) της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β για την αντίστοιχη αγωνιστική κατηγορία αθλήματος και η συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παρ. 1 και βεβαιώνεται η καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εισιτηρίων και εποπτείας, αν για το συγκεκριμένο άθλημα και την κατηγορία αγώνων αυτό απαιτείται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49), στις ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236/2015(Β΄1801) και ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/ 1281/237/2015 (Β΄ 1802) κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υφυπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο άρθρο 41Γ του παρόντος. Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ1 της υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β και η συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παρ. 1. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.

β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Ζ2, Η, Θ1, Θ2 και Ι) της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας περιφέρειας εφόσον προσκομιστούν όσα προβλέπονται στην περ. ε΄ για την ομάδα Ζ2 και στις περ. στ΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 2 του άρθρου 56Β, αντίστοιχα, και η συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παρ. 1. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.

4. Για τη διοργάνωση οποιασδήποτε αναμέτρησης αθλητών ή ομάδων αθλητών αθλήματος ή αγωνίσματος που καλλιεργείται από εθνική αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση, και συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της οικείας ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένου του κλασικού μαραθωνίου και του ημιμαραθωνίου, απαιτείται η προγενέστερη έγκριση της οικείας ομοσπονδίας, ακόμη και αν η αναμέτρηση αυτή δεν εμπίπτει στον ορισμό της παρ. 1. Ειδικά οι αθλητικές συναντήσεις δρομικών αθλητικών δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της οικείας ομοσπονδίας, δύνανται να διοργανώνονται κατ’ εξαίρεση από φορείς, που έχουν λάβει σχετική πιστοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, χωρίς να απαιτείται η προγενέστερη έγκριση της ομοσπονδίας.

4Α. Ειδικά για το πνευματικό άθλημα του μπριτζ, οι αθλητικές και οι προπονητικές συναντήσεις εντάσσονται στην έννοια της διοργάνωσης αθλητικών αγώνων αναμέτρησης αθλητών ή ομάδων και διαχωρίζονται σε βαθμίδες αγώνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Ως άδεια διοργάνωσης και διεξαγωγής των αθλητικών διοργανώσεων του πρώτου εδαφίου λογίζεται η απόφαση ανάθεσης ή έγκρισης της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.

5. Η οργάνωση, διεξαγωγή και εποπτεία σχολικών αθλητικών αγώνων και δραστηριοτήτων ρυθμίζεται αποκλειστικά από την περίπτωση Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), τα άρθρα 47 και 63 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικές πράξεις.

6. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται τα κριτήρια, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και κάθε τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παρ.4 σχετικά με την πιστοποίηση φορέων από τη Γ.Γ.Α. για τη διοργάνωση δρομικών δραστηριοτήτων.»


Comments


bottom of page