• Γεώργιος Λιανός

Αοριστία αγωγής ΟΑΚΑ για μισθώματα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεωνΜΕφΑθ 2036/2020


Αγωγή ΟΑΚΑ κατά αθλητικού σωματείου για μισθώματα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων. Η αγωγή είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας, καθώς δεν εκτίθενται από το ενάγον ούτε ο χρόνος κατάρτισης των συμβάσεων ούτε η διάρκειά τους ούτε ο χρόνος καταβολής του μηνιαίου μισθώματος, ώστε να συνάγεται η υπερημερία του μισθωτή. Περαιτέρω, δεν προσδιορίζεται το ακριβές χρονικό διάστημα που αφορούν τα μισθώματα ούτε επιμερίζεται η αξίωση ανά μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο υπέκειτο σε συνεχείς διακυμάνσεις, κατά τα ιστορούμενα στην αγωγή. Δέχεται την έφεση. Απορρίπτει την αγωγή.