• Γεώργιος Λιανός

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση αθλητικών σωματείων λόγω κορωνοϊούΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΕΦΔΑΑΛΟΘ/696968/69728/46185/7486/1809/9.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5462/10.12.2020)


Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στην παρ. 4 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στα δικαιούχα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Έχοντας υπόψη:

Α.

1. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας

και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 11).

5. Την περ. ιβ΄ του άρθρου 20 και το άρθρο 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

6. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας κ.α.» (Α΄ 148).

7. Τον ν. 2725/1999 (Α΄ 121).

Β.

1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών» (Α΄121).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

4. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).

5. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (Β΄ 3099) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη.

7. Την υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη (Β΄ 4805).

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/502771/45169/31696/16-09-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (πλήθος δικαιούχων) και ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ (12.000.000 €).

Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων της Γενικής

Γραμματείας Αθλητισμού υπό τον Ειδικό Φορέα 1021- 203,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα κριτήρια για την καταβολή του ποσού ενίσχυσης, τις κατηγορίες των δικαιούχων αθλητικών

σωματείων, τη βάση, τον τρόπο, τις προϋποθέσεις, τον φορέα, την αρμόδια υπηρεσία, τη διαδικασία, τον χρόνο

και τον τρόπο καταβολής, τον χρόνο και τον τρόπο ελέγχου των κριτηρίων για τη χορήγησή του, καθώς και κάθε

άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, που αφορά στη διανομή του ποσού ενίσχυσης και την

εφαρμογή των ρυθμίσεων των παρ. 4, 5, 6 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, ως ακολούθως:


Άρθρο 1

Αντικείμενο -Σκοπός

1) Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εξειδίκευση των διατάξεων των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καταβολή της εφάπαξ παροχής οικονομικής ενίσχυσης στα ειδικώς αναγνωρισμένα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που είναι εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών σωματείων της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020.

2) α. Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς την φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν

υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού

χαρακτήρα.

β. Για την οικονομική ενίσχυση της παρούσας απόφασης δεν τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 2725/1999.


Άρθρο 2

Ορισμοί

Δικαιούχος:

Το αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση με απόφαση αρμοδίου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και έχει καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο ερασιτεχνικών αθλητικών

σωματείων.

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Η διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο « Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών

Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, που τηρείται στον ιστότοπο της

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).

Εγγραφή: Για τις ανάγκες της παρούσας, ως εγγραφή ορίζεται η είσοδος των αθλητικών σωματείων στην διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική

Αναγνώριση», που τηρείται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και η ολοκλήρωση της

αίτησης εγγραφής τους σ’ αυτό, κατόπιν ελέγχου των οριζομένων στο άρθρο 4 της παρούσας κριτηρίων ένταξης.

Ποσό ενίσχυσης: Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα της παρούσας.

Κριτήρια ένταξης: Τα στοιχεία, τα οποία έχουν καταχωρηθεί από τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία στο

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με ειδική αναγνώριση και λαμβάνονται υπόψιν σύμφωνα με τις

διατάξεις της παρούσας για την καταβολή του ποσού της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης.

Αριθμός Αθλημάτων: Ο αριθμός των αθλημάτων που καλλιεργεί το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο έχοντας

λάβει για κάθε ένα από αυτά ειδική αθλητική αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.


Άρθρο 3

Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης - αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1) Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που φέρουν ειδική αθλητική αναγνώριση με απόφαση αρμοδίου οργάνου της Γενικής Γραμματείας

Αθλητισμού (Γ.Γ.Α), έχουν ολοκληρώσει την αίτηση για την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 της παρούσας, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

2) Οι δικαιούχοι κατά την προηγούμενη παράγραφο της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού οφείλουν να έχουν συμπληρώσει στο ανωτέρω Ηλεκτρονικό Μητρώο τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο θα καταβληθεί το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Ο αιτών φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ, Τράπεζα), ο οποίος είναι έγκυρος και ενεργός και του οποίου το αθλητικό σωματείο είναι υποχρεωτικά αποκλειστικός δικαιούχος.

3) Το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχο σωματείο προκύπτει ως εξής:

α. Ως ποσό βάσης για την οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση ειδικού σκοπού των σωματείων που καλλιεργούν ένα (1) άθλημα, ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €).

β. Για τα σωματεία που καλλιεργούν περισσότερα του ενός αθλήματα, το ανωτέρω ποσό βάσης προσαυξάνεται

κατά χίλια ευρώ (1.000,0 €) ανά κάθε επιπλέον καλλιεργούμενο άθλημα.


Άρθρο 4

Προϋποθέσεις της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

Ο δικαιούχος (δικαιούχο σωματείο) λαμβάνει το ποσό της ενίσχυσης εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Κατέχει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999.

β) Καλλιεργεί ένα ή περισσότερα αθλήματα, για τα οποία έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση του

γ) έχει δηλώσει τον αριθμό των αθλημάτων, που καλλιεργεί.


Άρθρο 5

Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης

1) Για τη διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, όπως έχει δηλωθεί, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συντάσσει και εξάγει σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Τον τετραψήφιο κωδικό ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το δικαιούχο σωματείο, την επωνυμία του σωματείου, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ του δικαιούχου σωματείου, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο

λογαριασμός, τον συνολικό αριθμό αθλημάτων που καλλιεργεί με βάση την ειδική αθλητική αναγνώριση και το

συνολικό ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.

2) Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά

συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε. και στη Γενική

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) συγκεντρωτική

κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει τον αριθμό των δικαιούχων και

το συνολικό ποσό οικονομικής ενίσχυσης - αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ολογράφως και αριθμητικώς ανά

τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

3) Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής μετά από την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του

ΥΠ.ΠΟ.Α.

4) Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται μέσω της Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.ΠΟ.Α. στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού

του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ: GR 22 0100 0230 0000 0242 1220 698 και ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη με-

σολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ», που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με α) το συνολικό ποσό ανά δικαιούχο και

β) με το ποσό που αφορά το ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους, σύμφωνα με την 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή

κόστους προς τρίτους (π.χ. ΔΙΑΣ Α.Ε.). Οι πληρωμές που θα εκτελούνται έως και την 31-12-2020 διενεργούνται

χωρίς επιβάρυνση για την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό Δημόσιο από τη ΔΙΑΣ Α.Ε.

Ύστερα από έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου

του Κράτους (ΓΛΚ), η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με

ΙΒΑΝ: GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους

τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων.

Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τομέας Αθλητισμού) του

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

5) Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR71 0100 0230 0000

0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα