• Γεώργιος Λιανός

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ ΑΕ/408113/21902/2725/603/4.10.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3568/10.10.2017)


Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α΄ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις :

α) του άρθρου 27 παρ. 2 ε, περ. iv «Σύσταση Γενικών Γραμματειών- Γενική Γραμματεία Αθλητισμού», του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/137/26-07-1985).

β) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’ /98/22-04-2005).

γ) Του Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α΄/171/28-08-2014).

δ) Του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α’/ 114/22-9-2015).

ε) Του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄/116/23-09-2015).

στ) Του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α’/208/4.11.2016).

ζ) Της υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β’/2168/9-10-2015).

η) Του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’/210/5.11.2016).

θ) Της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 Απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γεώργιο Βασιλειάδη (ΦΕΚ Β΄/3672/11-11-2016).

ι) Της υπ’ αριθμ. Υ186/10-11-2016 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (ΦΕΚ Β’/3671/11-11-2016).

2. Την παρ. 6 του άρθρου 56Β και την παρ. 1 του άρθρου 56Γ του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄/121/17-06-1999), όπως αυτές προστέθηκαν με τα άρθρα 5 και 6 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ Α΄/ 94/29-06-2017).

3. Το γεγονός ότι οι δαπάνες που προκύπτουν από την παρούσα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της κατά περίσταση αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως 31/12/2017 και της κατά περίσταση αρμόδιας Περιφέρειας από 1/1/2018.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Αθλήματα και εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης

1. Στις διατάξεις της παρούσας απόφασης υπάγονται όλα τα αθλήματα, τα οποία ανήκουν σε αναγνωρισμένη από την Γ.Γ.Α. ομοσπονδία. Για την εφαρμογή τους, τα αθλήματα αυτά διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

- ομαδικά αθλήματα, όπως ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, υδατοσφαίριση κλπ.

- ατομικά αθλήματα, όπως αντισφαίριση, γυμναστική, πάλη, τζούντο, άρση βαρών κλπ.

- στατικά αθλήματα, τα οποία εμπεριέχουν εμμέσως ή σε μικρότερο βαθμό την έννοια της

σωματικής άσκησης, όπως μπόουλινγκ, μπιλιάρδο, γκολφ, σκοποβολή κλπ.

- μηχανοκίνητα αθλήματα, όπως αυτοκίνητο, φόρμουλα, καρτ, δίκυκλο κλπ.

- πνευματικά αθλήματα, το σκάκι και το μπριτζ

- αθλήματα σε φυσικό περιβάλλον, όπως χιονοδρομία, ορειβασία, ποδηλασία βουνού, κωπηλασία, ιστιοπλοΐα, αεραθλητισμός κλπ.

2. Στις διατάξεις της παρούσας απόφασης υπάγονται οι αγωνιστικοί χώροι ή χώροι άθλησης όλων των εθνικών, ολυμπιακών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών, ανοιχτών ή κλειστών, κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις πλην των υπαγομένων στις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.2725/1999, όπως ισχύει σήμερα. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται στις εξής ομάδες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56Α του ν.2725/1999, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει: Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2 οι ανοιχτές, Δ, Ε1, Ε2 και ΣΤ οι κλειστές και Ζ, Η, Θ1, Θ2 και Ι οι ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις 3. Όπου στην παρούσα απόφαση τίθεται ως κριτήριο η διοργάνωση εθνικών και διεθνών αγώνων σε μία αθλητική εγκατάσταση, αυτό αφορά επίσημα πρωταθλήματα και διοργανώσεις και όχι φιλικούς ή ερασιτεχνικούς αγώνες με συμμετοχή ξένων αθλητών ή ομάδων.

Άρθρο 2

Μέγεθος αθλητικών εγκαταστάσεων

Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρονται οι όροι μικρή ή μεγάλη εγκατάσταση, αυτοί ερμηνεύονται ως εξής, σε σχέση και με τις ομάδες των αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 56Α του ν.2725/1999 όπως ισχύει:

- Μικρή θεωρείται μία αθλητική εγκατάσταση, όταν αυτή ανήκει στις κατηγορίες Α1, Α2, Β1, Δ και Ε1

- Μεγάλη θεωρείται μία αθλητική εγκατάσταση, όταν αυτή ανήκει στις κατηγορίες Β2, Γ1, Γ2, Ε2, ΣΤ

- Μεγάλο θεωρείται ένα αθλητικό συγκρότημα, όταν αυτό στεγάζει περισσότερα του ενός αθλήματα και αδειοδοτείται ενιαία στο σύνολό του, εφόσον τουλάχιστον σε ένα άθλημα διεξάγονται εθνικοί ή διεθνείς αγώνες ή εφόσον αθροιστικά σε όλα τα αθλήματα οι θεατές υπερβαίνουν τους 3.000. Σε περίπτωση που ένα αθλητικό συγκρότημα αδειοδοτείται τμηματικά, τότε κάθε μεμονωμένη εγκατάσταση κρίνεται ανεξάρτητα ως προς το μέγεθός της, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αυτόνομη και περιλαμβάνει όλα όσα απαιτούνται βάσει της παρούσας απόφασης

- Οι ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Ζ, Η, Θ1, Θ2 και Ι) θεωρούνται μεγάλες όσον αφορά στις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας αγωνιστικών και προπονητικών χώρων

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 56Γ του ν.2725/1999, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει, επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας αγωνιστικών χώρων διενεργεί τακτικό έλεγχο των αθλητικών εγκαταστάσεων κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο κάθε έτους. Εξετάζει και καταγράφει την κατάσταση των αγωνιστικών χώρων και των χώρων άθλησης (τις διαστάσεις, είδος δαπέδου, εξοπλισμό κλπ.) και τα αθλήματα ή αγωνίσματα για τα οποία προορίζονται. Εξετάζει, αν τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας των χώρων αυτών που απαιτούνται για την προπόνηση και την τέλεση αγώνων (περιθώρια αγωνιστικών χώρων, περιφράξεις, κατάσταση δαπέδου, επικινδυνότητα από προεξέχοντα δομικά στοιχεία ή άλλα εμπόδια κλπ.) και προτείνει το είδος των δραστηριοτήτων που μπορούν να ασκηθούν κατά άθλημα (αγώνες ή προπονήσεις και κατηγορία αγώνων) στους χώρους

αυτούς, καθώς και τον ανώτατο αριθμό θεατών ανά κερκίδα και συνολικά, σύμφωνα με τους κανόνες και τις προδιαγραφές που τίθενται στα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 4

Διαστάσεις αγωνιστικών χώρων

1. Όσον αφορά στις διαστάσεις των αγωνιστικών χώρων και των περιμετρικών τους περιθωρίων, αυτές ελέγχονται με βάση τις προδιαγραφές των αθλημάτων που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής των γηπέδων, εκτός εάν στην αθλητική εγκατάσταση διοργανώνονται αγώνες διεθνείς ή εθνικών κατηγοριών, οπότε υπερισχύουν οι απαιτήσεις των αντίστοιχων αθλητικών ομοσπονδιών για τις συγκεκριμένες κατηγορίες αγώνων.

2. Σε περίπτωση γηπέδων με διαστάσεις αγωνιστικού χώρου και περιμετρικών περιθωρίων διαφορετικές από αυτές που απαιτούν οι προδιαγραφές, η δυνατότητα διεξαγωγής προπονήσεων ή αγώνων θα πρέπει να βεβαιώνεται από την εκάστοτε διοργανώτρια αρχή και αν τέτοια δεν υπάρχει, από την οικεία ομοσπονδία.

Άρθρο 5

Τρόποι προφύλαξης αθλουμένων από πράξεις βίας

1. Σε αθλητικές εγκαταστάσεις των ομάδων Γ1, Γ2 και ΣΤ, σε γήπεδα ποδοσφαίρου των ομάδων Α2, Β1 και Β2, καθώς και σε γήπεδα ομαδικών αθλημάτων των ομάδων Ε1 & Ε2, εξετάζονται οι τρόποι προφύλαξης των αθλουμένων από πράξεις βίας. Ειδικότερα ελέγχεται η εξασφάλιση της προϋπόθεσης να μη διασταυρώνονται οι διαδρομές των αθλουμένων με αυτές των θεατών στην εγκατάσταση και να μη συνυπάρχουν στους ίδιους χώρους κατά τη διάρκεια των αγώνων. Για τον λόγο αυτό οι είσοδοι και έξοδοι των αθλητών στην αθλητική εγκατάσταση πρέπει να είναι διαφορετικές από αυτές των θεατών.

To ίδιο ισχύει, αν τα αποδυτήρια αποτελούν ανεξάρτητο κτίριο μέσα στην αθλητική εγκατάσταση, οπότε πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προστασία του από τους θεατές, με κατάλληλη περίφραξη ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσον.

2. Για την προφύλαξη των αθλουμένων, ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να διαχωρίζεται από τους θεατές με κιγκλίδωμα ή άλλη κατάλληλη διαμόρφωση (τάφρος, υψομετρική διαφορά κλπ.), με τρόπο τέτοιο, που να αποκλείει ή να αποτρέπει την είσοδο θεατών σε αυτόν από οποιοδήποτε σημείο. Εξαιρούνται από την απαίτηση αυτή οι ομάδες Α1 και Δ, εκτός από γήπεδα ομαδικών αθλημάτων της ομάδας Δ όπου διοργανώνονται αγώνες και στα οποία ο διαχωρισμός μπορεί να γίνεται και με κινητά κιγκλιδώματα. Για τις ομάδες Α2, Β1 και Β2 η απαίτηση αφορά μόνο γήπεδα ποδοσφαίρου, εκτός αν σε αυτά διεξάγονται μόνο προπονήσεις ή αγώνες ακαδημιών ή μικρών ηλικιών έως 18 ετών ή φιλικοί αγώνες. Για τις ομάδες Ε1 και Ε2, η απαίτηση αφορά μόνο γήπεδα ομαδικών αθλημάτων. Σε όλες τις

ομάδες θα υπάρχει περίφραξη του αγωνιστικού χώρου, εφόσον αυτή απαιτείται από τις προδιαγραφές του αθλήματος (π.χ. κολυμβητήρια, γήπεδα αντισφαίρισης, ποδοσφαίρου 5x5).

3. Στις ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις, η καταλληλότητα της περίφραξης του αγωνιστικού χώρου εξαρτάται από το είδος των αθλημάτων που εξυπηρετούνται σε αυτόν. Η περίφραξη ελέγχεται από την επιτροπή ως προς τη φέρουσα ικανότητά της και την αποτροπή από την δυνατότητα αναρρίχησης. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται αγώνες επαγγελματικής κατηγορίας, η περίφραξη αποτελείται από κιγκλιδώματα ύψους τουλάχιστον δύο μέτρων και πενήντα εκατοστών (2,50), ενώ στα σημεία που εμφανίζουν αυξημένη επικινδυνότητα, ιδίως τα πέταλα, τουλάχιστον τριών μέτρων (3,00). Στις λοιπές εγκαταστάσεις όπου τελούνται αγώνες άλλων κατηγοριών η περίφραξη, όπου αυτή απαιτείται, αποτελείται από κιγκλιδώματα ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου και ογδόντα εκατοστών (1,80). Τα κιγκλιδώματα μπορούν να κατασκευάζονται από ενισχυμένο μεταλλικό πλέγμα ή ειδικό άθραυστο Plexiglas, ή μπορούν να αντικαθίστανται από τάφρο, υψομετρική διαφορά ή άλλο κατασκευαστικό στοιχείο που να εμποδίζει την πρόσβαση των θεατών στον αγωνιστικό χώρο.

4. Στις κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, εφόσον απαιτείται περίφραξη μεταξύ αγωνιστικού χώρου και θεατών, μπορεί να γίνει με στηθαίο ή κιγκλίδωμα ύψους 0,90 μ. τουλάχιστον (1,10 μ. σε περίπτωση υψομετρικής διαφοράς μεγαλύτερης του 1,00 μ.).

5. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες τελούνται αγώνες κατηγορίας επαγγελματικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης, ελέγχεται ο τρόπος προφύλαξης των αθλουμένων κατά την είσοδο ή αποχώρησή τους από τον αγωνιστικό χώρο προς τα αποδυτήρια, εφόσον πλησιάζουν τους θεατές, ώστε να προβλέπονται ειδικά μέτρα (π.χ. προστατευτική φυσούνα κ.λπ.).

6. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα κάθε εγκατάστασης, μπορεί να αποκλίνει κατ΄ εύλογη κρίση σε προδιαγραφές που αφορούν ύψος κιγκλιδωμάτων.

Άρθρο 6

Ασφάλεια των κερκίδων

1. Τα τμήματα των εξεδρών των γηπέδων, τα οποία προορίζονται για τη διεξαγωγή αγώνων επαγγελματικών κατηγοριών χωρίζονται μεταξύ τους, με σταθερά διαχωριστικά κιγκλιδώματα, τα οποία ελέγχονται από την επιτροπή ως προς την αντοχή τους και το ανέφικτο της αναρρίχησης. Το ύψος των κιγκλιδωμάτων αυτών είναι τουλάχιστον δύο μέτρα και πενήντα εκατοστά (2,50), ενώ στα σημεία αυξημένης επικινδυνότητας, όπως στα πέταλα, τουλάχιστον τρία (3) μέτρα. Κάθε διαχωρισμένο τμήμα ελέγχεται ως ανεξάρτητο σε ότι αφορά τις εισόδους και εξόδους διαφυγής και τους χώρους υγιεινής των θεατών. Τα κιγκλιδώματα μπορούν να κατασκευάζονται από ενισχυμένο μεταλλικό πλέγμα ή ειδικό άθραυστο Plexiglas.

2. Επίσης ελέγχονται τα πάσης φύσεως στηθαία και κιγκλιδώματα τα ευρισκόμενα σε οποιοδήποτε σημείο της αθλητικής εγκατάστασης που προφυλάσσουν από πτώση λόγω υψομετρικής διαφοράς και τα οποία πρέπει να έχουν ελεύθερο ύψος από το δάπεδο τουλάχιστον 1,10 μ.

Άρθρο 7

Διαφυγή και εκκένωση των εγκαταστάσεων από αθλητές και εργαζόμενους σε αυτές σε περίπτωση ανάγκης

1. Εξετάζεται η δυνατότητα αποχώρησης των αθλουμένων τόσο από τον αγωνιστικό χώρο όσο και από τους υπόλοιπους χώρους της αθλητικής εγκατάστασης (αποδυτήρια, χώρους προπόνησης κλπ.) και εξόδου από αυτήν, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ο έλεγχος αυτός ισχύει και για τους εργαζόμενους στην αθλητική εγκατάσταση σε όποιο χώρο της και αν εργάζονται. Ο έλεγχος των αναγκαίων εξόδων και οδεύσεων διαφυγής, όπως ορίζονται στον κανονισμό πυροπροστασίας, γίνεται με βάση το χρόνο κατασκευής της εγκατάστασης και τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.

2. Ο παραπάνω έλεγχος περιλαμβάνει και την περίπτωση των ΑμεΑ σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα προσέλευσης, της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων και της ασφαλούς αποχώρησής τους.

Άρθρο 8

Προσέλευση και αποχώρηση θεατών και διαφυγή τους σε περίπτωση ανάγκης

1. Εξετάζεται, ανάλογα με την χρήση της αθλητικής εγκατάστασης, η δυνατότητα απρόσκοπτης, αλλά κατά το δυνατόν ελεγχόμενης στην περίμετρο της εγκατάστασης προσέλευσης και αποχώρησης των θεατών, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο διαχωρισμός των φιλάθλων των αντιπάλων ομάδων (π.χ. με την χρήση κινητών κιγκλιδωμάτων). Επίσης, ελέγχεται ιδιαίτερα η δυνατότητα ασφαλούς αποχώρησής τους και εκκένωσης της αθλητικής εγκατάστασης υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Ο έλεγχος των αναγκαίων εξόδων και οδεύσεων διαφυγής γίνεται με βάση το χρόνο κατασκευής της εγκατάστασης και τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.

2. Ο παραπάνω έλεγχος περιλαμβάνει και την περίπτωση των ΑμεΑ σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα προσέλευσης, της παραμονής στην προβλεπόμενη γι' αυτούς θέση παρακολούθησης του αγώνα και της ασφαλούς αποχώρησής τους.

Άρθρο 9

Αποδυτήρια και χώροι υγιεινής

1. Η αθλητική εγκατάσταση πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο μονάδες αποδυτηρίων (μία ανδρών και μία γυναικών για τις προπονήσεις και τους αγώνες ατομικών αθλημάτων ή μία για κάθε ομάδα για τους αγώνες ομαδικών αθλημάτων). Για τις μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται αγώνες ομαδικών αθλημάτων θα προβλέπεται επιπλέον αποδυτήριο για τους διαιτητές, ενώ για τις

εγκαταστάσεις των ομάδων Α2, Β1, Δ και Ε1, θα προβλέπεται αποδυτήριο διαιτητών εφόσον διεξάγονται σε αυτές αγώνες ομαδικών αθλημάτων ερασιτεχνικών κατηγοριών. Στις μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις θα προβλέπονται και αποδυτήρια προπονητών, με δυνατότητα εξαίρεσης σε υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση της παρούσης αθλητικές εγκαταστάσεις.

2. Κάθε μονάδα αποδυτηρίων αθλουμένων θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

- Χώρο ένδυσης – απόδυσης με πρόβλεψη για τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων (κρεμάστρες ή/και ερμάρια)

- 1 wc εξοπλισμένο όπως περιγράφεται παρακάτω

- 1 νιπτήρα μέσα ή έξω από το wc

- 2 ντους με δυνατότητα χρήσης ζεστού και κρύου νερού (κάθε μονάδα αποδυτηρίων διαιτητών ή προπονητών αρκεί να έχει 1 ντους με δυνατότητα χρήσης ζεστού και κρύου νερού)

3. Οι χώροι υγιεινής των αποδυτηρίων, καθώς και οι λοιποί χώροι υγιεινής της αθλητικής εγκατάστασης (θεατών, προσωπικού κλπ.), πρέπει να είναι κατάλληλοι από πλευράς υγιεινής και ειδικότερα:

- Να έχουν επαρκείς διαστάσεις, φυσικό ή τεχνητό αερισμό, αντιολισθητικά δάπεδα και κατάλληλο φωτισμό.

- Να υπάρχουν εμφανείς αναρτημένες πινακίδες, οι οποίες δηλώνουν την κατεύθυνση της περιοχής όπου βρίσκονται οι χώροι υγιεινής, με σήμανση για άνδρες, γυναίκες και ΑμεΑ.

- Όλοι οι χ