• Γεώργιος Λιανός

Παράταση ισχύος υφισταμένων αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων μέχρι 31.8.2021KYA ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/448617/14219/1815/274/20.8.2020 (ΦΕΚ Β΄ 3473/20.8.2020)


Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και

επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α’ 94)


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις»

(Α’ 121).

β) Του ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών» της περ. iv της παρ. 2ε, «Γενική Γραμματεία

Αθλητισμού» (Α’ 137).

γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών

οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

δ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

ε) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών» (Α’ 121).

στ) Της υπό στοιχεία Υ2/9-7-19 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού

και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

ζ) Της υπό στοιχεία Υ44/05-08-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

η) Της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-7-2019 απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/4-10-2017 (Β΄3568) κοινή απόφαση των

Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α’ 94), καθώς και τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/422670/17340/2220/446/31-8-2018 (Β’ 3727), ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/458806/15961/2214/446/29-8-2019 (Β’ 3358) τροποποιήσεις αυτής.

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/381099/29381/23607/ 3899/2376/20-7-2020 εισήγηση της Γ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού

προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Τροποποιούμε το άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β΄ 5207) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού ως εξής:

«Για τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση της παρούσης αθλητικές εγκαταστάσεις, η ισχύς των αδειών λειτουργίας που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν και δεν έχουν ανακληθεί για λόγους επικινδυνότητας ή ελλιπούς

ασφάλειας αθλουμένων ή θεατών παρατείνεται έως 31-8-2021. Στην παραπάνω παράταση δεν εμπίπτουν οι

προσωρινές άδειες λειτουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί για την κάλυψη συγκεκριμένου αγώνα ή αγώνων.».

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β΄ 5207) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και

Πολιτισμού και Αθλητισμού.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 20 Αυγούστου 2020