• Γεώργιος Λιανός

Παράταση προθεσμίας αναστολής κάρτας υγείας αθλητή μέχρι 31.8.2018ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/669590/26031/2205/279/24.12.2018 (ΦΕΚ Β΄ 5927/31.12.2018)


Τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 (Β’ 3254/08-08-2018) απόφασης του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει - Παράταση προθεσμίας της παρ. 1 αρ. 5 της κοινής υπουργικής απόφασης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 1558/1985 «Περί Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών Οργάνων», άρθρ. 27 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών» παρ. 2ε, περ. iv «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (ΦΕΚ 137/Α’/26-07-1985). β) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α’/22-04-2005), όπως ισχύει. γ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». (ΦΕΚ 114/Α’/22-09-2015). δ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22-01-2018), όπως ισχύει. ε) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α’/05.11.2016). στ) Της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γεώργιο Βασιλειάδη (ΦΕΚ 3672/Β’/11-11-2016) και της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/434/325/28-02-2018 (ΦΕΚ 852/Β’/09-03-2018) τροποποίησης αυτής. ζ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α’/23-09-2015). η) Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α’/09.10.2017). 2. Την παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/ Α’/17-06-1999), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α’/29-06-2017). 3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/3-8-2018 (ΦΕΚ 3254/Β’/8-8-2018) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την Κάρτα Υγείας Αθλητή. 4. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/432589/17798/1552/168 (ΦΕΚ 3967/Β’/12-09-2018) «Τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/3-8-2018 (ΦΕΚ 3254/Β’/8-8-2018) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την Κάρτα Υγείας Αθλητή.

5. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/505873/20615/1735/204 (ΦΕΚ 4538/Β’/18-10-2018) «Τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/432589/17798/1552/168/06-09-2018 (ΦΕΚ 3967/Β’/12-09-2018) κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 (ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την Κάρτα Υγείας Αθλητή»-παράταση προθεσμίας της παρ. 1 αρ.5 της κοινής υπουργικής απόφασης. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 (ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018) κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως εξής: Παρατείνεται η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 (ΦΕΚ 3254/Β’/ 08-08-2018) έως 31-07-2019. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 (ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018) κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 24 Δεκεμβρίου 2018