• Γεώργιος Λιανός

Συγκρότηση και έργο της Επιτροπής Ισοτιμιών της Γενικής Γραμματείας ΑθλητισμούΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΣΟΕΚΑΦ/121844/4736/2189/44/6.3.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1230/9.4.2020)


Συγκρότηση και έργο Επιτροπής Ισοτιμιών-Ορισμός και έργο προσωπικού για την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

β. Του Ν.2690/1999 κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999). Άρθρα 13,14 και 15.

2. Τα άρθρα 31 παρ.3 και 135 παρ.22 του Ν.2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3. Το άρθρο 2 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

4. Το Π.Δ.70/2015(ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών…Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

5. Τo Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/ 22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

6. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (ΦΕΚ 3099/Β/01-08-2019) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη.

8. Τα υπ’ αριθ. πρωτ. έγγραφά μας:

α) ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΣΟΕΚΑΦ/541740/18925/10283/123/08-10-2019, προς Αθλητικές Ομοσπονδίες

β) ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΣΟΕΚΑΦ/541950/18935/10290/125/08-10-2019, προς τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

γ) ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΣΟΕΚΑΦ/541911/18933/10288/124/08-10-2019, προς Σ.Ε.Φ.Α.Α.

9. Τα έγγραφα των Αθλητικών Ομοσπονδιών και των Συνδέσμων Προπονητών, όπου υπάρχουν, με αριθ. πρωτ:

1)α. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/117219/05-03-2020 Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία.

β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/54445/03-02-2020 Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία.

2) ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/588059/31-10-2019 Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία.

3) ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/622777/14-11-2019 Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.

4) ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/117244/05-03-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας.

5)α. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/570783/22-10-2019 Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος.

β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/79257/13-02-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος.

6) ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/117186/05-03-2020 Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

7)α. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/116982/05-03-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/621025/13-11-2019 Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης.

8)α. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/117155/05-03-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων.

β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/621816/13-11-2019 Πανελλήνια Ένωση Προπονητών-Εκπαιδευτών Χιονοδρομίας.

γ. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/683861/10-12-2019 Πανελλήνια Ένωση Προπονητών-Εκπαιδευτών Χιονοδρομίας.

δ. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/88743/19-02-2020 Πανελλήνια Ένωση Προπονητών-Εκπαιδευτών Χιονοδρομίας.

9)α. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/613009/11-11-2019 Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος

β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/60557/05/02/2020 Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος.

10) ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/117076/05-03-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης.

11) ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/628577/18-11-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών.

12)α. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/612922/11-11-2019 Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού Κουνγκ Φου.

β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/88719/19-02-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού Κουνγκ Φου.

13)α. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/618938/12-11-1019 Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Πετοσφαίρισης.

β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/630256/18-11-2019 Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης.

γ. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/20142/15-01-2020 Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Πετοσφαίρισης.

14)α. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/613842/11-11-2019 Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι.

β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/669927/04-12-2019 Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι.

15)α. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/617580/12-11-2019 Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ.

β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/15404/21-02-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ.

16)α. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/674464/06-12-2019 Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό.

β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/112691/03-03-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό.

17) ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/682259/10-12-2019 Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο.

10. Το έγγραφο των Σ.Ε.Φ.Α.Α. με αριθ. πρωτ. 607/29-10-2019.

11. Το έγγραφο του τμήματος Διοίκησης Aνθρώπινου Δυναμικού, με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/606047/20930/4418/3395/06-11-2019, (ορθή επανάληψη 15/11/2019).

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Τη συγκρότηση της Επιτροπής Ισοτιμιών αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη ως εξής:

1) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. κ. Κάκκο Βασίλειο, ως Πρόεδρο, ή τη νόμιμο αναπληρώτρια του κ. Κουτρελάκου Γεωργία.

2) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. κ. Μαλάτο Ανδρέα, ως μέλος, ή τη νόμιμο αναπληρώτρια του κ. Νεδέλκου Καλλιόπη.

3) Την εκπρόσωπο του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Σ.Ε.Φ.Α.Α., κ. Δόντη Ολύβια του Αριστείδη ΑΔΤ Χ171108 Επίκουρη Καθηγήτρια ως μέλος ή το νόμιμο αναπληρωτή της κ. Παραδείση Γεώργιο του Παραδείση ΑΔΤ ΑΝ670117 Αναπληρωτή Καθηγητή.

4) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ή το νόμιμο αναπληρωτή του οριζόμενους από το Δ.Σ. αυτής ως εξής:

-Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία: Γκορίτσας Χρήστος του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΜ160411/2015 με Αναπληρωτή τον Γεωργιάδη Γεώργιο του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΕ023862/2007.

-Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία: Ορφανού Ηρώ του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΜ273779 με Αναπληρωτή τον Σταθόπουλο Αθανάσιο του Ευστάθιου με ΑΔΤ ΑΙ089821.

-Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία: Νικηφορίδης Παναγιώτης του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΒ607179 με Αναπληρωτή τον Σκλαβούνο Γεώργιο του Παναγιώτη με ΑΔΤ ΑΟ065772.

-Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας: Κωστίδης Ανέστης του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΒ623414 με Αναπληρωτή τον Λόη Στυλιανό του Δημητρίου με ΑΔΤ Κ204219.

-Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος: Κανελλόπουλος Παναγιώτης του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΖ005147 με Αναπληρωτή τον Μαζαράκη Ανδρέα του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΚ 521967.

-Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης: Κολυμπάδης Μανώλης του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΚ069894 με Αναπληρωτή τον Τζόβολο Παναγιώτη του Άγγελου με ΑΔΤ ΑΑ318257.

-Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης: Κόνιαρης Γεώργιος του Θεοδώρου με ΑΔΤ ΑΝ580593 με Αναπληρωτή τον Πέτρου Δημήτριο του Γεωργίου με ΑΔΤ Π721185

-Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων: Γκίνης Αθανάσιος του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΗ 641389 με Αναπληρωτή το Ντούση Νικόλαο του Πέτρου με ΑΔΤ ΑΝ 620367.

-Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος: Παπαγεωργίου Αθανάσιος του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΒ50134 με Αναπληρωτή το Δημακάκο Αλέξανδρο του Παναγιώτη με ΑΔΤ ΤΑ060967.

-Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης: Καρυδάς Παναγιώτης του Κυριάκου με ΑΔΤ Σ212918 με Αναπληρωτή το Λιάνο Αντώνη του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΕ315302.

-Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών: Βαλασιάδης Δημήτρης του Γεωργίου με ΑΔΤ Χ050973 με Αναπληρώτρια την Τσώνου Ευθυμία του Φωτίου με ΑΔΤ ΑΜ219520.

-Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού Κουνγκ Φου: Σταμούλης Λάμπρος του Δημητρίου με ΑΔΤ Φ121858 με Αναπληρωτή τον Αδόργιαστο Δημήτρη του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΖ554777.

-Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης: Κογκαλίδης Ελευθέριος του Κωνσταντίνου ΑΔΤ ΑΕ573137 με Αναπληρωτή τον Κυριακίδη Άγγελο του Σωκράτη με ΑΔΤ ΑΟ000447.

-Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι: Δαλαϊνας Ηλίας του Δημοσθένη με ΑΔΤ ΑΙ011022 με Αναπληρώτριες την Αναστασίου Ιζαμπέλα του Ευάγγελου με ΑΔΤ ΑΚ021473 και την Μαστροκώστα Αθανασία του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΚ143379

-Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ: Καλλιώρας Χρήστος του Θωμά ΑΔΤΑΕ142924 με Αναπληρώτρια τη Γρίβα Γεωργία του Αναστασίου με ΑΔΤ ΑΚ212332.

-Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό: Χαλβατσιώτη Θεοδώρα του Φωτίου με ΑΔΤ ΑΚ671670 με Αναπληρωτή τον Παλαιολόγο Παναγιώτη του Διονυσίου με ΑΔΤ ΑΜ073409.

-Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο: Αντωνίου Νικόλαος του Χρήστου με ΑΔΤ ΑΗ734779 με Αναπληρωτή τον Ντούρου Γκόγκουα του Θεοδώρου με ΑΔΤ ΑΕ611065.

5) Έναν (1) προπονητή κάτοχο διπλώματος της ανώτατης κατηγορίας του οικείου αθλήματος, ή το νόμιμο αναπληρωτή του οριζόμενους από την οικεία Ομοσπονδία Προπονητών ή τον αντιπροσωπευτικότερο Σύνδεσμο Προπονητών ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται η ανωτέρω Ομοσπονδία ή ο Σύνδεσμος Προπονητών, από έναν (1) προπονητή, κάτοχο διπλώματος της ανώτατης κατηγορίας του αθλήματος, οριζόμενο από το Δ.Σ. της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας ως εξής:

Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία: Σαράφογλου Μαρία του Ιωάννη με ΑΔΤ Ν198736/1983 προπονήτρια ΒΚ με Αναπληρωτή το Νταμπίρα Σπύρο του Θεοδώρου με ΑΔΤ (ΕΛ.ΑΣ.) 260312015 προπονητή ΒΚ.

Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία: Κωτσοπούλου Φωτεινή του Παναγιώτη με ΑΔΤ Φ030579 με Αναπληρώτρια την Κουτσούκου Καλλιόπη του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΖ534612 (Ρυθμική Γυμναστική), Πεσσίνης Απόστολος του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΕ534914 με Αναπληρωτή τον Λαλέχο Θεόφιλος του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΙ094099 (Ενόργανη Γυμναστική). Καραμάνης Σπύρος του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΙ649084 με Αναπληρωτή τον Κολοζάκη Ευάγγελο του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΜ17064 (Τραμπολίνο). Στεφόπουλος Βασίλειος του Αλεξάνδρου με ΑΔΤ ΑΟ076484 (Bowling).

Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία: Μάνθος Κωνσταντίνος του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΝ500321 με Αναπληρωτή τον Κικιανή Ιάκωβο του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΝ135736.

Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας: Δελενίκας Αθανάσιος του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΝ402398 με αναπληρώτρια την Τσολακίδου Ελισάβετ του Λεωνίδα με ΑΔΤ ΑΒ344482.

Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος: Δημητρόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΑ 465850 με Αναπληρωτή τον Μπουραντάνη Αντρέα του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΗ 583437.

Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης: Κωστόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου με ΑΔΤ Π374096 με Αναπληρωτή τον Βατσακλή Χρήστο του Σάββα με ΑΔΤ ΑΒ594479.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης: Κτιστάκης Γιάννης του Εμμανουήλ με ΑΔΤ ΑΒ257371 με Αναπληρωτή τον Ηλιάδη Σωκράτη του Γεωργίου με ΑΔΤ Χ665670.

Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων: Αραχωβίτης Γεώργιος του Αντωνίου με ΑΔΤ ΑΝ505559 με Αναπληρωτή τον Βαραλή Δημήτριο του Αργυρίου με ΑΔΤ ΑΝ334925.

Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος: Φωκά Ελένη του Ερρίκου με ΑΔΤ ΑΕ 517801 με Αναπληρωτή τον Γραμμενόπουλο Γεώργιο του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΚ 990793.

Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης: Φυλακτάκης Αναστάσιος του Φυλακτού με ΑΔΤ ΑΗ106059 με Αναπληρωτή τον Καλτσίδη Χαράλαμπο του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΕ541068.

Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών: Τριφύλλης Χρήστος του Βασιλείου με ΑΔΤ ΑΝ293969 με Αναπληρώτρια την Ακτύπη Αναστασία του Γεωργίου με ΑΔΤ Χ001757.

Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού Κουνγκ Φου: Δημήτριος Μαντάς του Χαραλάμπους με ΑΔΤ ΑΚ155376 με Αναπληρωτή τον Τορνεσάκη Μύρωνα του Σταύρου με ΑΔΤ Χ074590.

Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης: Γεώργιος Σαμαράς του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΟ 070613 με Αναπληρωτή τον Αυγερόπουλο Κρίτωνα του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΟ 051048.

Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι: Σταμάτογλου Αθανάσιος του Εμμανουήλ με ΑΔΤ ΑΙ666364 με Αναπληρώτρια την Λιάκου Φλωρεντία του Αριστείδη με ΑΔΤ ΑΜ004557.

Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ: Χρήστος Ντάγιος του Στεφάνου μα ΑΔΤ ΑΝ 147508 με Αναπληρωτή τον Βαγγέλη Παπανικολάτο του Διονυσίου με ΑΔΤ 511918.

Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό: Ζηνέλη Θεόδωρο του Σπυρίδωνος με ΑΔΤ ΑΕ030941 με Αναπληρώτρια την Ανδρέου Ελένη του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΒ 991225.

Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο: Τζιγκουζίδης Οδυσσέας του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΕ632224 με Αναπληρωτή τον Παπαχρηστίδη Ιωάννη του Αθανασίου με ΑΔΤ ΑΒ068302.

Οι ανωτέρω δύο (2) εκπρόσωποι των παραγράφων (4) και (5) θα καλούνται κάθε φορά αναλόγως του θέματος (αθλήματος) που θα εξετάζει η Επιτροπή Ισοτιμιών.

Έργο της Επιτροπής είναι η εξέταση των αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διατύπωση γνώμης για την ισοτιμία, σε κατόχους πτυχίων ή διπλωμάτων αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής.

1. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Ισοτιμιών κατά το έργο της, προκειμένου να διατυπώνει γνώμη για την ισοτιμία των πτυχίων ή διπλωμάτων αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής, με τα αντίστοιχα διπλώματα των ιδρυθεισών από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Σχολών Προπονητών είναι τα ακόλουθα:

- Ο φορέας που απονέμει το πτυχίο ή το δίπλωμα να είναι Κρατική Αρχή ή να έχει την άδεια από Κρατική Αρχή Διοργάνωσης Σχολών προπονητών και έκδοσης διπλωμάτων που οδηγούν σε άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή στη Χώρα του φορέα.

- Στο δίπλωμα ή στο πτυχίο να αναγράφεται ότι είναι Προπονητής (trainer - coach), που θα απορρέει επίσης από το πρόγραμμα σπουδών που διδάχθηκε.

- Το πρόγραμμα σπουδών των Σχολών Προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της αντίστοιχα εγγύτερης χρονικά λειτουργίας της οικείας σχολής της Γ.Γ.Α.

- Τις ώρες διδασκαλίας των Σχολών Προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (της αντίστοιχης κατηγορίας)

- Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής τουλάχιστον. Όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό σπουδών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αλλοδαπής απαραίτητη προϋπόθεση για την υπηρεσία μας είναι η διαβάθμιση αυτών και αντιστοιχίας με το απολυτήριο του Τριτάξιου Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Ως εκ τούτο θα πρέπει οι κάτοχοι αυτών να απευθυνθούν είτε στην Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων /Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων Οργάνωσης και Μαθητικών θεμάτων (ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) ή στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση. Το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται στην περίπτωση της απόκτησης διπλώματος μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης.

2. Η Επιτροπή Ισοτιμιών επανεξετάζει ενστάσεις ή υποθέσεις που έχουν κριθεί από προηγούμενη σύνθεση της Επιτροπής, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία, οι οποίες διαβιβάζονται αρμοδίως από την υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς επανεξέταση.

3. Η ισοτίμηση πτυχίων ή διπλωμάτων που έχουν αποκτηθεί μετά τις 01/06/2017, διενεργείται βάσει του υπ΄αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/133562/9344/1772/1404/21-04-2016 εγγράφου του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ως προς τη συνολική διάρκεια εκπαιδευτικών ωρών και το πρόγραμμα σπουδών (γνωστικά αντικείμενα, ώρες ανά μάθημα, υποχρεωτική συμμετοχή, προσόντα εκπαιδευτών, ώρες θεωρίας – πρακτικής κλπ.), του κάθε επιπέδου Σχολής Προπονητών. Η ανωτέρω Επιτροπή Ισοτιμιών θα συνεδριάζει στα γραφεία της Γ.Γ.Α.

Β) Τον ορισμό του αναγκαίου προσωπικού για τη γραμματειακή και εν γένει υποστήριξη της Επιτροπής Ισοτιμιών, το οποίο θα αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού:

1) Μαμέκα Παναγιώτα του Βασιλείου ΠΕ ΦυσικήςΑγωγής και Αθλητισμού,υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ.

2)Στέλλα Μαρίνα του Δημητρίου ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ.

3)Χαρπαλή Ελένη του Χαριλάου ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ.

Οι γραμματείς της επιτροπής έχουν κυρίως ως έργο τους τα ακόλουθα:

- Παραλαβή των αιτήσεων, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, των κατόχων πτυχίων ή διπλωμάτων αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής, που διαβιβάζονται από το αρμόδιο Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων, της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού, για εξέταση από την Επιτροπή και έλεγχο αυτών ως προς την πληρότητα.

- Καταγραφή σε πίνακα των αιτήσεων για καθορισμό των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της Επιτροπής.

- Παράσταση στη συνεδρίαση της Επιτροπής – Καταγραφή της γνώμης των μελών της Επιτροπής για την ισοτιμία, ανά περίπτωση, των πτυχίων-διπλωμάτων.

- Σύνταξη πρακτικού συνεδρίασης και διαβίβαση αντιγράφου αυτού στο αρμόδιο τμήμα.

- Αποστολή εγγράφων στο αρμόδιο τμήμα: α) με τη γνώμη της Επιτροπής περί ισοτιμίας και β) για την αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων από φορείς και φυσικά πρόσωπα, εφόσον απαιτείται, προκειμένου να επανεξεταστεί ο φάκελος και να ολοκληρωθεί το έργο της Επιτροπής Ισοτιμιών.

- Επιμέλεια, ενημέρωση και φύλαξη Αρχείου της Επιτροπής Ισοτιμιών (Πρακτικά, Αλληλογραφία, Διαβιβάσεις εγγράφων κ.λ.π.).

Στο πρόεδρο, τα μέλη της επιτροπής και το προσωπικό της γραμματειακής υποστήριξης δε θα καταβληθεί αποζημίωση.

Κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 6 Μαρτίου 2020