top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Ρυθμίσεις για την καταπολέμηση του παράνομου livestreaming αθλητικών αγώνωνΚΥΑ 3897/20.7.2021 (ΦΕΚ Β΄ 3194/20.7.2021)


Καθορισμός στοιχείων της αίτησης της υποπαρ. 1 της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 «Ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων στο διαδίκτυο» ενώπιον της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, της απόφασης, καθορισμός ύψους τέλους εξέτασης αίτησης και τρόπου καταβολής αυτού.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

β. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

γ. Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

δ. Του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ε. Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

στ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ζ. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

η. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

θ. Την υπ’ αρ. 8071/2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» (Β’ 35).

ι. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

ια. Της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 (Α΄ 25) περί κυρώσεων για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1

Αίτηση παρ. 10Α του άρθρου 66Ε

του ν. 2121/1993

1. Η ειδικά προδιατυπωμένη αίτηση της υποπαρ. 1 της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 διαμορφώνεται από τον ΟΠΙ, ο οποίος την τροποποιεί κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της ΕΔΠΠΙ.

2. Προϋποθέσεις για την εξέταση της αίτησης είναι:

α) η αυτοπρόσωπη ή ηλεκτρονική υποβολή της ειδικά προδιατυπωμένης αίτησης μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν, β) η καταβολή του προβλεπόμενου στο άρθρο 4 της παρούσας τέλους και γ) η αίτηση να έχει υποβληθεί το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη μετάδοση του γεγονότος ή στην περίπτωση που στην αίτηση περιλαμβάνονται περισσότερα του ενός το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη μετάδοση του πρώτου χρονικά αναφερόμενου στην αίτηση γεγονότος εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης.

3. Στο πλαίσιο της υποβολής συμπληρωματικών της αίτησης στοιχείων δύναται να προσκομιστεί από τον αιτούντα τυχόν απόφαση δικαστικής ή διοικητικής αρχής άλλου κράτους μέλους της ΕΕ που διατάσσει την απομάκρυνση του ιδίου περιεχομένου ή τη διακοπή πρόσβασης σε αυτό στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

4. Ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί από την ΕΔΠΠΙ εντός της εκάστοτε οριζόμενης προθεσμίας.


Άρθρο 2

Απόφαση ΕΔΠΠΙ

1. Στην περίπτωση που προσβάλλεται δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10Α του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 η ΕΔΠΠΙ, κατόπιν εξέτασης της αίτησης του άρθρου 1, δύναται με απόφασή της να διατάσσει τη διακοπή πρόσβασης στον συγκεκριμένο ενιαίo εντοπιστή πόρων (URL) ή διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresse) ή όνομα τομέα (domain name) ή και στις τυχόν παραλλαγές της υποπαρ. 3 της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 και γενικά οπουδήποτε στο διαδίκτυο λαμβάνει χώρα η προσβολή για χρονικό διάστημα ανάλογο προς το γεγονός ή τα γεγονότα και τον χρόνο διάρκειας αυτού ή αυτών. Ως γεγονός νοείται και το σύνολο επιμέρους μεταδόσεων που συναποτελούν μία ενιαία αθλητική ή πολιτιστική διοργάνωση. Για την λήψη της απόφασης αρκεί η εκ μέρους της ΕΔΠΠΙ πιθανολόγηση ότι επίκειται προσβολή δικαιωμάτων.

2. Ένδειξη προσβολών μεγάλης κλίμακας είναι, ιδίως, η πιθανολογούμενη προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος μεγάλης κλίμακας επί γεγονότων εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης, καθώς και η πιθανολογούμενη προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος γεγονότος εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης, το οποίο κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας αναμένεται να έχει υψηλή τηλεθέαση.

3. Επείγουσα περίπτωση αποτροπής άμεσου, σοβαρού και επικείμενου κίνδυνου ή ανεπανόρθωτη βλάβη για το δημόσιο συμφέρον ή για τον δικαιούχο συνιστούν, ιδίως, η βλάβη στην αξία του προστατευόμενου αντικειμένου κυρίως λόγω των μεθόδων που χρησιμοποιούνται και της οικονομικής αξίας των δικαιωμάτων που προσβάλλονται, καθώς και η σχετική ζημία που υφίστανται οι δικαιούχοι.

4. Ο αιτών δύναται το αργότερο μέχρι την έκδοση απόφασης της ΕΔΠΠΙ να προσκομίζει ενώπιόν της νέα στοιχεία, ιδίως για παραλλαγές των ονομάτων τομέα (domain names), ονόματα υποτομέων (subdomains), των ενιαίων εντοπιστών πόρων (URLs) ή των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) μέσω των οποίων πιθανολογείται η διενέργεια της προσβολής.

5. Η ως άνω απόφαση της ΕΔΠΠΙ εκδίδεται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη μετάδοση του γεγονότος, το οποίο αναφέρεται στην απόφαση, και στην περίπτωση περισσότερων αναφερόμενων στην αίτηση γεγονότων είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την μετάδοση του χρονικά πρώτου εξ αυτών.

6. Με την ίδια απόφαση η Επιτροπή καλεί τους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο σύμφωνα με τον προβλεπόμενο στο άρθρο 3 της παρούσας τρόπο να διακόψουν εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έξι (6) ώρες και μεγαλύτερη από δώδεκα (12) ώρες από την αποστολή της απόφασης, την πρόσβαση στο περιεχόμενο των περιλαμβανόμενων στην απόφαση ενιαίων εντοπιστών πόρων (URLs) ή διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή ονομάτων τομέα (domain names) και στις τυχόν παραλλαγές της υποπαρ. 3 της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993. Εντός της προθεσμίας των 24 ωρών που αναφέρεται στην παρ. 5 η απόφαση κοινοποιείται στην Ε.Ε.Τ.Τ. και στον δικαιούχο/αιτούντα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

7. Με την απόφαση αυτή απειλείται επιβολή προστίμου στους παρόχους ύψους πεντακοσίων (500) έως χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης από την κοινοποίησή της σε αυτούς. Το πρόστιμο επιβάλλεται με νέα απόφαση της ΕΔΠΠΙ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 11 του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993. Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη από την ΕΔΠΠΙ για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου είναι η βαρύτητα της προσβολής και η επανάληψή της.

8. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή γνωστοποιεί, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, την απόφαση στους διαχειριστές και ιδιοκτήτες των αναφερόμενων στην απόφαση ενιαίων

εντοπιστών πόρων (URLs) ή διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή ονομάτων τομέα (domain names).


Άρθρο 3

Κοινοποιήσεις

1. Η κοινοποίηση των αποφάσεων της ΕΔΠΠΙ με τις οποίες καλούνται οι πάροχοι πρόσβασης στο διαδίκτυο να διακόψουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτές πραγματοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Η πράξη θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί στον πάροχο κατά την στιγμή της ηλεκτρονικής της αποστολής.

3. Για την τήρηση του Ειδικού Μητρώου Παρόχων της υποπαραγράφου 7 της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του

ν. 2121/1993 μπορεί να λαμβάνεται υπόψη και το τηρούμενο από την ΕΕΤΤ Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.


Άρθρο 4

Τέλος εξέτασης αίτησης

1. Το ύψος του τέλους εξέτασης της αίτησης που θα πρέπει να καταβληθεί μαζί με την υποβολή της αίτησης τής παρ. 10A του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 ανέρχεται στα 300 ευρώ, εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει ένα όνομα

τομέα (domain name) ή διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (Ip address) ή ενιαίου εντοπιστή πόρων (URL). Στην περίπτωση που η αίτηση περιλαμβάνει από δύο (2) έως πέντε (5) ονόματα τομέα ή διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (Ip addresses) ή ενιαίων εντοπιστών πόρων (URLs), το ύψος ανέρχεται στα 500 ευρώ, από έξι (6) έως δέκα (10) ονόματα τομέα ή διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου ή ενιαίων εντοπιστών πόρων στα 700 ευρώ και από έντεκα (11) έως πενήντα (50) ονόματα τομέα ή ή διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου ή ενιαίων εντοπιστών πόρων στα 1.000 ευρώ. Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά σε διακοπή πρόσβασης σε διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση περιεχομένου με ρευμάτωση δεδομένων συνεχούς ροής (live- streaming), το ύψος του τέλους εξέτασης της αίτησης ανέρχεται στα 1.000 ευρώ. Κάθε τέτοια αίτηση δεν μπορεί να αφορά σε περισσότερα από πενήντα (50) ονόματα τομέα ή διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (Ip addresses) ή ενιαίων εντοπιστών πόρων.

2. Το τέλος εξέτασης της αίτησης, επιπλέον του οφειλόμενου ΦΠΑ, κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα (κωδικός SWIFT(ΒIC) ETHNGRAA), σε πίστωση του λογαριασμού του ΟΠΙ με IBAN GR8101101510000015129605323. Αντίγραφο της απόδειξης της κατάθεσης, με τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος υποβάλλεται στο Λογιστήριο του ΟΠΙ. Το τέλος αποτελεί τυπική προϋπόθεση έναρξης της διαδικασίας και ως εκ τούτου, το καταβληθέν τέλος δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης θέσης της υπόθεσης στο αρχείο.


Άρθρο 5

Κατά τα λοιπά και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα εφαρμόζεται η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/

ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/42269/3638/3476/196/2018 (Β’ 351) απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/61840/5094/4171/240/2018 (Β’ 683) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.


Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

Επικρατείας


Comentários


bottom of page