• Γεώργιος Λιανός

Καθορισμός αθλητικών νομικών προσώπων που ελέγχονται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών ΕλέγχωνΚΥΑ 3816/3.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3615/4.11.2016)


Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 3 και 4 του N. 3492/2006 «Οργάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 210). β) Του άρθρου 21 του N. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

2. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α' 178).

3. Το Π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α' 171).

4. Την αρ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β' 2168).

5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε την αρ. 2/25291/ΔΥΕΠ/26.03.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β` 886) ως εξής:

«Καθορίζουμε τους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3492/2006 και τους οποίους αφορούν τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, οι έλεγχοι και τα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις που αναφέρονται στον εν λόγω νόμο ως ακολούθως:

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Εφορείες Αρχαιοτήτων (52).

2. Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Εργων (9).

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

2. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας.

Δ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ

1. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

2. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

3. Επιγραφικό - Νομισματικό Μουσείο.

4. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

5. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη).

6. Μουσείο Ασιατικής Τέχνης.

7. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

8. Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη.

Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής (ΟΛΣ).

2. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (ΚΟΑ).

3. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ).

4. Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου ΠΕΣΚΤΠΤ).

ΣΤ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου (ΕΠΜΑΣ).

2. Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ).

3. Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ).

4. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ).

5. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης (ΛΕΜΜΘ).

6. Μουσείο - Βιβλιοθήκη Ευστρ. Θρασ. Ελευθεριάδη - Tεριάντ.

7. Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

8. Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (ΚΩΘ).

9. Μουσείο Ακρόπολης.

10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

11. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

12. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ.

13. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ.

14. ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΒΥΡΩΝΑ.

15. ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

16. ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

17. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

18. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ.

19. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ.

20. ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ.

21. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ.

22. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

23. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ.

24. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΙΦΝΟΥ.

25. ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ.

26. ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ.

Ζ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

1. Εθνικό Θέατρο (ΕΘ).

2. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ).

3. Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ).

4. Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΕΒΥΜΜ).

5. Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (ΕΠΚΕΔ).

6. Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής (ΚΟΕΜ).

7. Ορχήστρα των Χρωμάτων (Ο.Χ.).

8. Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ).

9. Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης (ΟΑΝΜΑ).

10. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (ΜΦΙΑΔΛ).

11. Μουσικός και Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ελλάδος.

12. Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (ΕΤΟΣ ΚΟΘ).

13. Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ).

14. Ελληνικό Ιδρυμα Πολιτισμού (ΕΙΠ).

15. Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης (αυτοτελές Τμήμα του ΕΜΣΤ).

16. Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης (αυτοτελές Τμήμα του ΚΜΣΤ).

17. Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (ιδιαίτερο Τμήμα του ΚΜΣΤ).

18. Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ).

19. Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΚΜΣΤ).

20. Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ).

21. Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ).

22. Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ).

23. Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (ΕΤΟΣ ΚΟΑ).

24. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ Ν.Π.Ι.Δ.

24.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Ο.Α.).

24.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ (Ε.Ο.Α.Β.).

24.3 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Σ.Ε.ΓΑ.Σ.).

24.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Γ.Ο.).

24.5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α.).

24.6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ι.).

24.7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.).

24.8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.).

24.9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ (Ε.Ο.Κ.Κ.).

24.10 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ο.Ε.).

24.11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ (Ε.Ο.ΜΟ.Π.).

24.12 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.).

24.13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ (Ε.Ο.Ξ.).

24.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.ΠΕ.).

24.15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Π.Ο.).

24.16 ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΚ.Ο.Ε.).

24.17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ (ΕΛ.Ο.Τ.).

24.18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ (Ε.Ο.Τ.).

24.19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΑΛΗΣ (Ε.Ο.Φ.Π.).

24.20 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Χ.Ε.).

24.21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Ε.Κ.ΟΦ.Ν.Σ.).

24.22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Π.).

24.23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ (Ε.Ο.Π.).

24.24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ (Ε.Ο.Τ.).

24.25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Φ.Σ.Α.).

24.26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ.

24.27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΕΛ.Α.Ο.).

24.28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥ ΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ (Ε.Ο.Γ.Σ.Κ.Φ.).

24.29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ (Ε.Ο.Κ.).

24.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ (ΕΛ.Ο.Κ.).

24.31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Ε.Ο.Ο.Α.).

24.32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Σ.Ο.).

24.33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ (Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.Ζ.).

24.34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΚΟΛΦ (Ε.Ο.Γ.).

24.35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ (Ε.Ο.Θ.ΣΚΙ).

24.36 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ (Π.Ο.Κ.).

24.37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΜΠΟ, ΚΟΥΡΕΣ, ΤΣΙΔΑΟΜΠΑ (Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ.).

24.38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ (Ε.Ο.Μ.).

24.39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (Ε.Ο.Π.Α.).

24.40 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Ο.Τ.Ε.).

24.41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (Ε.Ο.Υ.Δ.Α.).

24.42 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.).

24.43 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ (Ε.Ο.Α.Κ.).

24.44 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΙ (Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.).

24.45 ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ).

24.46 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Π.Ε ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ).

24.47 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΛΕΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Β.Ε.).

24.48 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Σ.Ε.Δ.Υ.).

24.49 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ.

24.50 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Κ.Ε.).

24.51 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΚΡΙΤΩΝ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ.

24.52 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ.

24.53 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (E.O.K.K.A).

25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

26. ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ.

27. ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

28. ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ.

29. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ.

Η. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

1. Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.

Θ. ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

1. Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2016