• Γεώργιος Λιανός

Καθορισμός αθλητικών νομικών προσώπων που ελέγχονται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών ΕλέγχωνΚΥΑ 16596/ΕΞ/11.2.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1459/16.4.2020)


Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 3 και 4 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄210),

β) του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143),

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄181).

3. Το π.δ. 4 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α΄ 7).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 121).

5. Την αριθμ. 340/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (ΦΕΚ Β΄ 3051).

6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3492/2006 και τους οποίους αφορούν τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, οι έλεγχοι και τα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις που αναφέρονται στον εν λόγω νόμο ως ακολούθως:

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Εφορείες Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ).

2. Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

2. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας.

3. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

4. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

5. Νομισματικό Μουσείο.

6. Επιγραφικό Μουσείο.

7. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

8. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

9. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

10. Μουσείο Ασιατικής Τέχνης.

11. Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού.

12. Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» -Κέντρο Εθνομουσικολογίας.

13. Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης.

Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής (ΟΛΣ).

2. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (ΚΟΑ).

3. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ).

4. Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου (ΠΕΣΚΤΠΤ).

Ε. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1. Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου (ΕΠΜΑΣ).

2. Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ).

3. Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ).

4. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ).

5. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης (ΛΕΜΜΘ).

6. Μουσείο - Βιβλιοθήκη Ευστρ. Θρασ. Ελευθεριάδη - Τεριάντ.

7. Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

8. Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (ΚΩΘ).

9. Μουσείο Ακρόπολης.

ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

1. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Φ.Ε.Ε.)

2. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

3. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ

4. ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5. ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

6. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

7. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ

8. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

9. ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ

10. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ

11. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

12. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ

13. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΙΦΝΟΥ

14. ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ

15. ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ

ΣΤ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1. Εθνικό Θέατρο (ΕΘ).

2. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ).

3. Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ).

4. Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΕΒΥΜΜ).

5. Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (ΕΠΚεΔ).

6. Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής (ΚΟΕΜ).

7. Ορχήστρα των Χρωμάτων (Ο.Χ.).

8. Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ).

9. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (ΜΦΙΑΔΛ).

10. Μουσικός και Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ελλάδος (Μ.Ε.Ο.Ε.).

11. Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (ΕΤΟΣ ΚΟΘ).

12. Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ).

13. Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (ΕΙΠ).

14. Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης (αυτοτελές Τμήμα του EM ΣΤ).

15. Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (EMΣΤ).

16. Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ).

17. Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ).

18. Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ).

19. Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (ΕΤΟΣ ΚΟΑ).

20. Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus).

21. Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.

ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

1. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Ο.Α.)

1.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ (Ε.Ο.Α.Β.)

1.3 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Σ.Ε.ΓΑ.Σ.)

1.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Γ.Ο.)

1.5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α.)

1.6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ι.)

1.7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.)

1.8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.)

1.9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΠΑΚ (Ε.Ο.Κ.Κ.)

1.10 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ο.Ε.)

1.11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ (Ε.Ο.ΜΟ.Π.)

1.12 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.)

1.13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ (Ε.Ο.Ξ.)

1.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.ΠΕ.)

1.15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Π.Ο.)

1.16 ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΚ.Ο.Ε.)

1.17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ (ΕΛ.Ο.Τ.)

1.18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ (Ε.Ο.Τ.).

1.19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΑΛΗΣ (Ε.Ο.Φ.Π.)

1.20 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Χ.Ε.)

1.21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Ε.Κ.ΟΦ.Ν.Σ.)

1.22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Π.)

1.23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ (Ε.Ο.Π.)

1.24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ (Ε.Ο.Τ.)

1.25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Φ.Σ.Α.)

1.26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

1.27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΕΛ.Α.Ο.)

1.28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥ ΣΟΥ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ (Ε.Ο.Γ.Σ.Κ.Φ.)

1.29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ (Ε.Ο.Κ.)

1.30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ (ΕΛ.Ο.Κ.)

1.31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Ε.Ο.Ο.Α.)

1.32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Ε.Σ.Ο.)

1.33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ (Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.Ζ.)

1.34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΚΟΛΦ (Ε.Ο.Γ.)

1.35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ (Ε.Ο.Θ.ΣΚΙ)

1.36 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ (Π.O.K.)

1.37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΜΠΟ, ΚΟΥΡΕΣ, ΣΙΔΑΟΜΠΑ (Ε.Ο.Μ.Τ.Σ.Κ.Τ.)

1.38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ (Ε.Ο.Μ.)

1.39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (Ε.Ο.Π.Α.)

1.40 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Ο.Τ.Ε.)

1.41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (Ε.Ο.Υ.Δ.Α.)

1.42 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.)

1.43 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΟΥΑΪΤΑΪ (Π.Ο.Μ.)

1.44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ (Ε.Ο.Τ.-Α.Ο.Χ.)

1.45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ (Ε.Ο.Α.Κ.)

1.46 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.)

1.47 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ (ΑΟΝΜ)

1.48 ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ)

1.49 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Π.Ε ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ)

1.50 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΛΕΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Β.Ε.)

1.51 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Σ (Σ.Ε.Δ.Υ.)

1.52 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

1.53 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΟΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Κ.Ε.)

1.54 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΚΡΙΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ

1.55 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

1.56 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Κ.Κ.Α)

1.57 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ (Ο.Ε.Β.Α.Σ.)

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Π.Ε.)

3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Δ.Π.Ε.)

4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Δ.Ο.Ε.)

5. ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Ο.Α.Ε.)

6. ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

7. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ

8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ο.Ε.)

Ζ. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.

Η. ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, καταργείται η αριθμ. 3816/ 3-11-2016 (ΦΕΚ Β΄3615) κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2020