• Γεώργιος Λιανός

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε υπάλληλο της ΓΓΑΓνωμΝΣΚ 40/2018


Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, προκειμένου να διδάξει στις Σχολές Προπονητών που ιδρύει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατόπιν αιτήματος και με δαπάνη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Αρμόδιο όργανο προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την εκπλήρωση των θετικών και αρνητικών προϋποθέσεων χορήγησης άδειας, εκ μέρους της Διοίκησης, σε υπάλληλο, για την άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή εκτός ωραρίου εργασίας και εφ' όσον τούτο δεν απαγορεύεται από άλλες διατάξεις, είναι, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 3528/2007, το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να εκφέρει ουσιαστική κρίση επί της αίτησης του υπαλλήλου, κατόπιν αξιολόγησης των πραγματικών δεδομένων που τέθηκαν υπόψη του.