• Γεώργιος Λιανός

Κληρονομητό δικαιώματος οικονομικής επιβράβευσης διακριθέντων αθλητών και προπονητώνΓνωμΝΣΚ 258/2019


Οι έννομες σχέσεις δημοσίου δικαίου με χρηματικό περιεχόμενο κατά κανόνα κληρονομούνται, εκτός εάν είναι αυστηρά προσωποπαγείς. Η οικονομική επιβράβευση διακριθέντων αθλητών και προπονητών τους αποσκοπεί όχι μόνο στην ηθική επιβράβευσή τους, αλλά και στην οικονομική ενίσχυσή τους, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι υποβάλλονται σε αυξημένες δαπάνες προς επίτευξη του στόχου τους, και επομένως το σχετικό δικαίωμα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αυστηρά προσωποπαγές. Το δικαίωμα για οικονομική επιβράβευση διακριθέντων αθλητών και προπονητών τους δεν αποσβέννυται με το θάνατό τους, αλλά μεταβιβάζεται στους κληρονόμους τους. Η καθυστέρηση εκκαθάρισης της σχετικής απαίτησης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν εμποδίζει, σε τυχόν περίπτωση θανάτου του δικαιούχου αθλητή ή προπονητή, την είσπραξή της.