• Γεώργιος Λιανός

Αντάλλαγμα για παραχώρηση του Παναθηναϊκού Σταδίου από την Ελληνική Ολυμπιακή ΕπιτροπήΓνωμΝΣΚ 24/2020


Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έχει αρμοδιότητα να γνωμοδοτήσει επί ερωτήματος του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την εποπτευόμενη από αυτό Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για ζητήματα σχετικά με την εν γένει διαχείριση των οικονομικών της. Σε περίπτωση που η παραχώρηση του Παναθηναϊκού Σταδίου από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή γίνεται για τη διοργάνωση συνεδρίων, πολιτιστικών, κοινωνικών ή άλλης φύσεως εκδηλώσεων, το αντάλλαγμα για την παραχώρηση αυτή καθορίζεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), το οποίο παρακρατείται από τις ακαθάριστες εισπράξεις του χρήστη διοργανωτή, εκτός αν η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. ή, κατ' εξουσιοδότηση αυτής, η Εκτελεστική Επιτροπή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, καθορίσει διαφορετικό ποσοστό ή αποφασίσει την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού αντί για την παρακράτηση ποσοστού επί των ακαθάριστων εισπράξεων. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο προσδιορισμός του τυχόν μικρότερου ανταλλάγματος πρέπει να γίνεται πριν την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Εν προκειμένω, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία είχε ήδη προσδιορίσει μικρότερο αντάλλαγμα για παραχώρηση του Παναθηναϊκού Σταδίου για την πραγματοποίηση συναυλίας προς τιμήν Έλληνα δημιουργού, δεν δύναται να μειώσει περαιτέρω το αντάλλαγμα μετά την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.