• Γεώργιος Λιανός

Διορισμός διακριθέντος αθλητή ως πολιτικού υπαλλήλου στην Ελληνική ΑστυνομίαΓνωμΝΣΚ 139/2018


Διορισμός διακριθέντος ως πολιτικού υπαλλήλου στην Ελληνική Αστυνομία. Εφ' όσον η Διοίκηση δεν έθεσε προθεσμία για την προσκόμιση, από τον ενδιαφερόμενο, των δικαιολογητικών που απαιτούνται, κατά το νόμο, για τον διορισμό πρώην αθλητή ως πολιτικού υπαλλήλου στην Ελληνική Αστυνομία, είναι υποχρεωμένη, εφ' όσον τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίσθηκαν έστω και σε μακρύ χρόνο από τότε που ζητήθηκαν, να προβεί στο διορισμό, κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, εκτός αν συντρέχει άλλος λόγος ο οποίος κωλύει κατά το νόμο το διορισμό, που δεν τίθεται με το ερώτημα.