• Γεώργιος Λιανός

Έλεγχος Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε εποπτευόμενους αθλητικούς φορείςΓνωμΝΣΚ 121/2018


Αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο των φορέων αθλητισμού (νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου), που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για θέματα σχετικά με την δημοσιονομική διαχείριση αυτών, είναι το Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων & Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης του Τομέα Αθλητισμού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο αρμόδιος για θέματα αθλητισμού Υπουργός είναι αρμόδιος να ασκεί πλήρη έλεγχο, νομιμότητας και σκοπιμότητας, στις αποφάσεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Φίλιππου Ένωσης Ελλάδας, για τα αναφερόμενα στο άρθρο 86 παρ. 1 του ν. 4172/2013 θέματα, και περαιτέρω να ασκεί έλεγχο νομιμότητας (και μόνο) στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των ΣΕΦ και ΟΑΚΑ. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες είναι αυτοτελείς και ανεξάρτητες μεταξύ τους, ισχύουν δε και ασκούνται παραλλήλως.