• Γεώργιος Λιανός

Συμβατότητα κρατικών ενισχύσεων προς επαγγελματικές ομάδες ποδοσφαίρου με το ενωσιακό δίκαιοΓΔΕΕ απόφαση της 26.2.2019, T-865/16, Fútbol Club Barcelona κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Κρατικές ενισχύσεις υπέρ ορισμένων επαγγελματικών ποδοσφαιρικών ομάδων. Εφαρμογή ευνοϊκού φορολογικού συντελεστή επί των εσόδων των ομάδων που μπορούν να επικαλεστούν την ιδιότητα του νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία κρατική ενίσχυση κηρύχθηκε ασύμβατη προς την εσωτερική αγορά. Δεν αποδείχθηκε in concreto ότι η επίμαχη διάταξη της εθνικής νομοθεσίας για ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορούσε από μόνη της να περιαγάγει τα νομικά αυτά πρόσωπα σε κατάσταση ευνοϊκότερη από εκείνη στην οποία θα βρίσκονταν αν λειτουργούσαν υπό τη μορφή ΑΑΕ. Ακυρώνει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.