• Γεώργιος Λιανός

Βάρος απόδειξης υπαγωγής του κορωνοϊού στην έννοια της ανωτέρας βίαςFIFA CRL απόφαση της 20.7.2020, 20-00758


Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (Fédération Internationale de Football Association). Τμήμα Επίλυσης Διαφορών (Chambre de Résolution des Litiges). Σύμβαση μεταξύ αθλητικής ομάδας και αθλητή για παροχή αθλητικών υπηρεσιών. Κορωνοϊός. Διακοπή αγωνιστικών δραστηριοτήτων. Για την επίλυση αθλητικών διαφορών που προκύπτουν εν όψει κορωνοϊού, η FIFA έχει εκδώσει τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 2020 αντιστοίχως Οδηγίες και Ερωτήσεις και Απαντήσεις, στις οποίες δεν αναφέρεται ούτε ότι ο κορωνοϊός στοιχειοθετεί λόγο ανωτέρας βίας (force majeure) ούτε ότι όλες οι συμβάσεις μεταξύ αθλητικών ομάδων και αθλητών επηρεάζονται με συγκεκριμένο τρόπο εν όψει του κορωνοϊού. Στο βαθμό αυτό, ο διάδικος που επικαλείται ότι ο κορωνοϊός στοιχειοθετεί λόγο ανωτέρας βίας, που επηρεάζει συγκεκριμένη σύμβαση μεταξύ αθλητικής ομάδας και αθλητή, φέρει το βάρος απόδειξης του σχετικού ισχυρισμού. Η υπαγωγή του κορωνοϊού στην έννοια της ανωτέρας βίας κρίνεται in concreto με βάση τα πραγματικά περιστατικά της συγκεκριμένης περίπτωσης. Η διακοπή αγωνιστικών δραστηριοτήτων για κάποιους μήνες δεν στοιχειοθετεί άνευ ετέρου λόγο ανωτέρας βίας. Η μη καταβολή δεδουλευμένων μισθών 2 μηνών, που ήταν ληξιπρόθεσμοι πριν την έναρξη της διακοπής αγωνιστικών δραστηριοτήτων, συνιστά αθέτηση της σύμβασης εκ μέρους της αθλητικής ομάδας και σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους του αθλητή, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της FIFA. Στην περίπτωση αυτή, ο αθλητής δικαιούται και αποζημίωση ίση με το υπόλοιπο των μισθών που θα λάμβανε μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Δέχεται την προσφυγή. Υποχρεώνει την αθλητική ομάδα να καταβάλει στον αθλητή τους δεδουλευμένους μισθούς 2 μηνών και αποζημίωση για καταγγελία της σύμβασης λόγω αθέτησης της σύμβασης εκ μέρους της αθλητικής ομάδας.