• Γεώργιος Λιανός

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2019/907/ΕΕ για τους εκπαιδευτές και προπονητές


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/907 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαρτίου 2019 για τη θέσπιση κοινής δοκιμασίας εκπαίδευσης για εκπαιδευτές χιονοδρομίας σύμφωνα με το άρθρο 49β της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (1), και ιδίως το άρθρο 49β παράγραφος 4, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Επί του παρόντος, για τους εκπαιδευτές χιονοδρομίας ισχύει η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των προσόντων τους δυνάμει της οδηγία 2005/36/ΕΚ. Με την καθιέρωση μιας κοινής δοκιμασίας εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτές χιονοδρομίας θα αναγνωρίζονται αυτόματα ορισμένα επαγγελματικά προσόντα εκπαιδευτών χιονοδρομίας, ώστε οι κάτοχοι αυτών των προσόντων να μπορούν να μετακινούνται ευκολότερα μεταξύ κρατών μελών. Η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης θα μπορούσε να διευκολύνει την κινητικότητα των εκπαιδευτών χιονοδρομίας σε ολόκληρη την Ένωση. Για τους εκπαιδευτές χιονοδρομίας που δεν είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν στην κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης ή δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης, θα εξακολουθήσει να ισχύει το γενικό πλαίσιο για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τους σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ. (2) Το επάγγελμα του εκπαιδευτή χιονοδρομίας ή, εναλλακτικά, η εκπαίδευση που οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών εκπαιδευτή χιονοδρομίας ρυθμίζεται σε περισσότερα από το ένα τρίτο των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 49β παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. (3) Το 2012 εννέα κράτη μέλη, συγκεκριμένα η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψαν μνημόνιο συνεννόησης («μνημόνιο») για τη θέσπιση δοκιμαστικού σχεδίου σχετικά με την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτών χιονοδρομίας στην Ένωση. Στη συνέχεια, η Σλοβενία και η Τσεχική Δημοκρατία υπέγραψαν το μνημόνιο το 2014. Το μνημόνιο αναγνώρισε τα κεκτημένα δικαιώματα των εκπαιδευτών χιονοδρομίας οι οποίοι, από την ημερομηνία του μνημονίου, ήταν υπήκοοι των εν λόγω υπογραφόντων κρατών μελών. Το μνημόνιο προέβλεπε επίσης ότι η επιτυχής ολοκλήρωση των δοκιμασιών Eurotest και Eurosecurity ήταν η προϋποθέσεις για την αυτόματη αναγνώριση του τίτλου σπουδών του εκπαιδευτή χιονοδρομίας στα εν λόγω κράτη μέλη από την ημερομηνία υπογραφής του μνημονίου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, είναι σκόπιμο και εύλογο να ληφθούν ως βάση αυτές οι δύο δοκιμασίες για το περιεχόμενο της κοινής δοκιμασίας εκπαίδευσης και να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις που συμφωνήθηκαν στο μνημόνιο ως κοινή βάση για τον παρόντα κανονισμό. (4) Κάθε εκπαιδευτής χιονοδρομίας που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι τα μαθήματα χιονοδρομίας διεξάγονται με ασφάλεια και πλήρη αυτονομία, σε χιονισμένο ορεινό περιβάλλον, με εξαίρεση τις περιοχές όπου απαιτούνται τεχνικές ορειβασίας. Επομένως, προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα της χιονοδρομικής εκπαίδευσης, είναι σκόπιμο τα προσόντα που είναι αναγκαία για να μπορούν οι υποψήφιοι να συμμετάσχουν στην κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης να περιλαμβάνουν επίσης ορισμένες διδακτικές δεξιότητες. (5) Η συμμετοχή σε αγώνες που διαχειρίζεται η Federation Internationale du Ski (διεθνής ομοσπονδία χιονοδρομίας) («FIS») και οι βαθμοί FIS που λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτών των αγώνων θα πρέπει να συνυπολογίζονται ενδεχομένως κατά την επεξεργασία μιας αίτησης απαλλαγής από το μέρος I της κοινής δοκιμασίας εκπαίδευσης όσον αφορά την πιστοποίηση της τεχνικής ικανότητας. (6) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι αναγκαίο να αναγνωρίζονται τα κεκτημένα δικαιώματα των εκπαιδευτών χιονοδρομίας που κατέχουν επαγγελματική ταυτότητα η οποία έχει εκδοθεί βάσει του μνημονίου, καθώς και εκείνων που κατέχουν τίτλο σπουδών που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I σε κράτος μέλος που δεν είναι υπογράφον μέλος του μνημονίου, εφόσον μπορούν να αποδείξουν την απαιτούμενη πείρα ως εκπαιδευτές χιονοδρομίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλους τους πολίτες της Ένωσης που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτή χιονοδρομίας σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο απέκτησαν τίτλο σπουδών που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2 Αντικείμενο 1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει το περιεχόμενο της κοινής δοκιμασίας εκπαίδευσης και τους όρους που πρέπει να πληρούνται τόσο για τη συμμετοχή στην κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης όσο και για την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

2. Η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης περιλαμβάνει μια δοκιμασία που πιστοποιεί την τεχνική ικανότητα των εκπαιδευτών χιονοδρομίας και μια δοκιμασία που πιστοποιεί τις σχετικές με την ασφάλεια ικανότητες των εκπαιδευτών χιονοδρομίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στα μέρη I και ΙΙ αντίστοιχα του παραρτήματος II.

Άρθρο 3 Αρμόδιες οντότητες Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «αρμόδια οντότητα» νοείται κάθε οντότητα που απαριθμείται στο παράρτημα I και η οποία παρέχει τον τίτλο σπουδών που δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 5.

Άρθρο 4 Αρχή της αυτόματης αναγνώρισης 1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 8, τα οποία πιστοποιούν την επιτυχή ολοκλήρωση της κοινής δοκιμασίας εκπαίδευσης. Κάθε πολίτης της Ένωσης που διαθέτει τέτοιο πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος δικαιούται να αποκτήσει πρόσβαση στις επαγγελματικές δραστηριότητες εκπαιδευτών χιονοδρομίας σε άλλα κράτη μέλη υπό τους ίδιους όρους με τους εκπαιδευτές χιονοδρομίας που έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών τους στα εν λόγω κράτη μέλη. 2. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 στους εκπαιδευτές χιονοδρομίας οι οποίοι έχουν κεκτημένα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 7. Κάθε πολίτης της Ένωσης ο οποίος διαθέτει τέτοιο πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος δικαιούται να αποκτήσει πρόσβαση στις επαγγελματικές δραστη­ριότητες εκπαιδευτών χιονοδρομίας σε άλλα κράτη μέλη υπό τους ίδιους όρους με τους εκπαιδευτές χιονοδρομίας που έχουναποκτήσει τον τίτλο σπουδών τους στα εν λόγω κράτη μέλη.

Άρθρο 5 Συμμετοχή στην κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης Δικαίωμα συμμετοχής στην κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης έχουν όλοι οι πολίτες της Ένωσης που κατέχουν τίτλο σπουδών που αναφέρεται στο παράρτημα I (2) ή παρακολουθούν εκπαίδευση για να αποκτήσουν αυτού του τίτλου. (2) Στην Αυστρία πρόκειται για τα τίτλο σπουδών «Diplomschilehrer» — που ονομαζόταν παλιότερα «staatlich geprüfter Schilehrer».

Άρθρο 6 Εξαιρέσεις 1. Με την επιφύλαξη του άρθρο 5, οι εκπαιδευτές χιονοδρομίας εξαιρούνται από την απαίτηση να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη δοκιμασία πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας που αναφέρεται στο μέρος I του παραρτήματος II, στην περίπτωση που κατέχουν τίτλο σπουδών που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I ή εκπαιδεύονται για να αποκτήσουν τίτλο σπουδών που αναφέρεται στο παράρτημα I και είτε: α) μπορούν να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έλαβαν τουλάχιστον 100 βαθμούς (άνδρες) ή 85 βαθμούς (γυναίκες) FIS στην αλπική χιονοδρομία σε έναν από τους δύο τομείς, της τεχνικής κατάβασης ή της γιγαντιαίας τεχνικής κατάβασης σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο πέντε ετών·

ή β) έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη δοκιμασία Eurotest. 2. Με την επιφύλαξη του άρθρο 5, οι εκπαιδευτές χιονοδρομίας οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη δοκιμασία Eurosecurity απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υποβληθούν στη δοκιμασία που πιστοποιεί τις σχετικές με την ασφάλεια ικανότητες, όπως αναφέρεται στο παράρτημα II μέρος II, στην περίπτωση που κατέχουν τίτλο σπουδών που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I ή εκπαιδεύονται για να αποκτήσουν τίτλο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I. 3. Οι εκπαιδευτές χιονοδρομίας οι οποίοι, στο πλαίσιο της κοινής δοκιμασίας εκπαίδευσης, έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς είτε τη δοκιμασία πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας, όπως αναφέρεται στο παράρτημα II μέρος I, είτε τη δοκιμασία που πιστοποιεί τις σχετικές με την ασφάλεια ικανότητες, όπως αναφέρεται στο παράρτημα II μέρος II, δεν απαιτείται να επαναλάβουν αυτό το μέρος της κοινής δοκιμασίας εκπαίδευσης το οποίο έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς.

Άρθρο 7 Κεκτημένα δικαιώματα 1. Οι εκπαιδευτές χιονοδρομίας οι οποίοι, πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, διέθεταν επαγγελματική ταυτότητα που έχει εκδοθεί βάσει του μνημονίου, επωφελούνται από την αυτόματη αναγνώριση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2. 2. Οι εκπαιδευτές χιονοδρομίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τόσο τη δοκιμασία Eurotest όσο και τη δοκιμασία Eurosecurity επωφελούνται από την αρχή της αυτόματης αναγνώρισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, όταν κατέχουν επίσης τίτλο σπουδών που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I. 3. Για τους εκπαιδευτές χιονοδρομίας που έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I σε κράτος μέλος το οποίο δεν ήταν υπογράφον μέλος του μνημονίου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και είναι σε θέση να αποδείξουν επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 200 ημερών κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, ισχύει η αρχή της αυτόματης αναγνώρισης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

4. Οι εν λόγω εκπαιδευτές χιονοδρομίας που έχουν τα κεκτημένα δικαιώματα τα οποία ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για πιστοποιητικό ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 8.

Άρθρο 8 Πιστοποίηση ικανότητας 1. Για τους εκπαιδευτές χιονοδρομίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και είτε έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης είτε έχουν αποκτήσει δικαιώματα δυνάμει του άρθρο 7, εκδίδεται πιστοποιητικό ικανότητας. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το κράτος μέλος ή από την αρμόδια οντότητα ενός κράτους μέλους, που έχει χορηγήσει τον επαγγελματικό τίτλο σπουδών ο οποίος παρέχει στον επαγγελματία το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης δυνάμει του άρθρου 5. 2. Το πιστοποιητικό ικανότητας αναφέρει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) το όνομα του εκπαιδευτή χιονοδρομίας· β) τα αποτελέσματα της κοινής δοκιμασίας εκπαίδευσης και την ημερομηνία διεξαγωγής της κοινής δοκιμασίας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση· γ) ενδεχομένως, τα ειδικά κεκτημένα δικαιώματα του εκπαιδευτή χιονοδρομίας σύμφωνα με το άρθρο 7· δ) το κράτος μέλος έκδοσης ή την αρμόδια οντότητα· ε) τον τίτλο σπουδών του εκπαιδευτή χιονοδρομίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I. 3. Το πιστοποιητικό ικανότητας συνοδεύεται από αυτοκόλλητο το οποίο τοποθετείται στην εθνική κάρτα του εκπαιδευτή χιονοδρομίας. Το αυτοκόλλητο βεβαιώνει ότι έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ικανότητας του εκπαιδευτή χιονοδρομίας και αναφέρει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) το όνομα του εκπαιδευτή χιονοδρομίας· β) το έτος έκδοσης του πιστοποιητικού ικανότητας· γ) το κράτος μέλος έκδοσης ή την αρμόδια οντότητα. 4. Αντίγραφο του πιστοποιητικού ικανότητας εκδίδεται ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήματος του εκπαιδευτή χιονοδρομίας.

Άρθρο 9 Διαδικασία κοινοποίησης Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη όλες τις μεταβολές στους τίτλους σπουδών στο παράρτημα I, καθώς και όλους τους νέους τίτλους σπουδών που είναι συγκρίσιμοι, όσον αφορά τις δεξιότητες και τις γνώσεις, με εκείνους που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I. Οι κοινοποιήσεις αυτές διαβιβάζονται μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

Άρθρο 10 Εκπαίδευση και πείρα μεγάλης διάρκειας Οι εκπαιδευτές χιονοδρομίας που κατέχουν τίτλο σπουδών ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα I και είναι σε θέση να αποδείξουν τουλάχιστον 95 ημέρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης εκπαιδευτών χιονοδρομίας και 95 ημέρες επαγγελ­ματικής εμπειρίας ως εκπαιδευτές χιονοδρομίας, θα αναγνωριστούν στην Αυστρία ως «Diplomschilhrer».

Άρθρο 11 Τελικές διατάξεις Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019.

Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τίτλοι σπουδών Οι τίτλοι σπουδών που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίσουν μια ισόρροπη προσέγγιση μεταξύ θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης, μεταξύ άλλων στη χιονοδρομία εντός και εκτός πίστας, και περιλαμ­βάνουν, ειδικότερα, τις ακόλουθες δεξιότητες και γνώσεις: α) κατανόηση των μεθόδων διδασκαλίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης και ικανότητα εφαρμογής τους στη διδασκαλία της αλπικής χιονοδρομίας τόσο εντός όσο και εκτός πίστας· β) ικανότητα προσαρμογής μιας διδακτικής συνεδρίας στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες· γ) ικανότητα αυτόνομου σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών απαιτήσεων που είναι κατάλληλες για όλα τα τμήματα αλπικής χιονοδρομίας, σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης, από τους αρχάριους έως τους έμπειρους, δ) ικανότητα κατάρτισης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών διδασκαλίας· ε) ικανότητα σχεδιασμού μιας κατάστασης κατάρτισης· στ) ικανότητα προετοιμασίας του υλικού διδασκαλίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία κάθε είδους αλπικής χιονοδρομίας· ζ) ικανότητα διεξαγωγής μιας τεχνικής επίδειξης, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας εξήγησης των διαφόρων στοιχείων της για όλα τα τμήματα σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης στην αλπική χιονοδρομία· η) ικανότητα αξιολόγησης ενός μαθήματος ή ενός κύκλου μαθημάτων αλπικής χιονοδρομίας· θ) γνώση και ικανότητα εφαρμογής των αρχών της παροχής πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος κατά την άσκηση χειμερινών αθλημάτων καθώς και οργάνωσης ενεργειών διάσωσης.

Κράτος μέλος Τίτλοι σπουδών Οντότητες που χορηγούν τους τίτλους σπουδών

Αυστρία Diplomschilehrer or Landesschilehrer/Schilehrer in Vorarlberg - Bundessportakademie Innsbruck - Landesschilehrerverbände

Βέλγιο - BE-fr: Moniteur sportif entraineur - BE-nl: Trainer A Alpijns Skiën/Skileraar - Administration de l'Éducation physique, du Sport et de la Vie en Plein Air (ADEPS) - Sport Vlaanderen

Βουλγαρία Ски учител клас C Българско ски училище

Κροατία Učitelj skijanja - Skijaško Učilište - Hrvatski zbor učitelja i trenera sportova snijegu (HZUTS)

Τσεχική Δημοκρατία Instruktor lyžování APUL A Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol, o.s. (APUL)

Δανία Euro Ski Pro Den Danske Skiskole

Φινλανδία Level 3 – hiihdonopettaja - Suomen hiihdonopettajat ry (FNASI/SHOry) - Vuokatti Sports Institute (αθλητικό ινστιτούτο Vuokatti)

Γαλλία - Diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpinEcole Nationale des Sports de Montagne (ENSM)

Γερμανία Staatlich geprüfter Skilehrer - Technische Universität München in Zusammenarbeit mit DSLV – Deutscher Skilehrerverband, soweit diesem Aufgaben übertragen wurden

Ελλάδα Προπονητής - Εκπαιδευτής Χιονοδρομίας Ελεύθερης Κατάβασης (Downhill A) Γενική Γραμματεία Αθλητισμού - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ουγγαρία Síoktató Síktatók Magyarországi Szövetsége

Ιρλανδία Alpine Ski Teacher – Level 4 (εκπαιδευτής αλπικής χιονοδρομίας- επίπεδο 4) Irish Association of Snowsports instructors (IASI)

Ιταλία Maestro di Sci - Collegio Nazionale dei Maestri di Sci - Federazione Italiana Sport Invernali - Collegi Regionali e Provinciali

Λετονία Profesionāls slēpošanas instruktorsLatvijas Slēpošanas un snovborda instruktoru asociācija (LSSIA)

Λιθουανία A kategorijos instruktorių pažymėjimaiNational Russian League of Instructors (NRLI)/DruSkiSchool

Κάτω Χώρες Ski-instructeur niveau 4 Nederlandse Ski Vereniging

Πολωνία Instruktor Zawodowy – PZN Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego (SITN PZN)

Πορτογαλία Treinadores de esqui alpino de grau 2 - Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDI Portugal) - Instituto Português do Desporto e Juventude

Ρουμανία Monitor de schi I Federația română de schi biatlon

Σλοβακία Inštruktor lyžovnia III. kvalifikačného stupňa - Για τίτλους σπουδών που εκδόθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2016 και εξής· Comenius University in Bratislava (σχολή φυσικής αγωγής και αθλητισμού)· University in Prešov (σχολή αθλητισμού)· Matej Bel University in Banská Bystrica (φιλοσοφική σχολή)· και The Philosopher University in Nitra (παιδαγωγική σχολή) καθώς και SLA (σλοβακική ένωση χιονοδρομίας). - Για τίτλους που εκδόθηκαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2015: Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) ως τμήμα του «Tatranská, akciová spoločnosť» ή του Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu (SAPUL)

Σλοβενία Strokovni delavec 2 – športno treniranje – smučanje – alpskoSmučarska zveza Slovenije

Ισπανία Técnico deportivo de esquí alpinoMinisterio de Educación, Cultura y Deporte

Σουηδία Svenska skidlärarexamen Det svenska skidrådet

Ηνωμένο Βασίλειο Alpine level 4 – International Ski Teacher DiplomaBASI – British Association of Snowsport Instructors

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Οργάνωση της κοινής δοκιμασίας εκπαίδευσης («CTT»)

1. ΜΕΡΟΣ I — ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ («ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ») 1.1. Γενικές αρχές 1.1.1. Εφαρμοστέοι κανόνες Η τεχνική δοκιμασία συνίσταται στην εκτέλεση γιγαντιαίας τεχνικής κατάβασης (giant slalom). Πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τεχνικούς κανόνες που καθορίζονται από την Διεθνή Ομοσπονδία Χιονοδρομίας (Fédération Internationale du Ski) («FIS») και προσαρμόζεται ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι της τεχνικής δοκιμασίας. 1.1.2. Επιλέξιμοι/-ες υποψήφιοι/-ες Στην τεχνική δοκιμασία μπορούν να συμμετέχουν οι υπήκοοι της Ένωσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Οι επιλέξιμοι/-ες υποψήφιοι/-ες μπορούν να επαναλάβουν τη δοκιμασία χωρίς περιορισμούς στην περίπτωση που δεν επιτύχουν στις προηγούμενες προσπάθειες. Για να συμμετάσχουν στην τεχνική δοκιμασία οι επιλέξιμοι/-ες υποψήφιοι/-ες υποβάλουν αίτηση απευθείας στο κράτος μέλος διοργανωτή ή στην αρμόδια οντότητα του εν λόγω κράτους μέλους, που οργανώνει τη δοκιμασία.

1.1.3. Διαδρομές Η τεχνική δοκιμασία αποτελείται από δύο διαδρομές. Η σειρά εκκίνησης για την πρώτη διαδρομή καθορίζεται με κλήρωση ενώ η σειρά εκκίνησης για τη δεύτερη διαδρομή είναι η αντίστροφη από αυτή που ακολουθήθηκε για την πρώτη. Οι υποψήφιοι/-ες που ολοκληρώνουν επιτυχώς την τεχνική δοκιμασία κατά την πρώτη διαδρομή δεν λαμβάνουν μέρος στη δεύτερη προσπάθεια. Οι υποψήφιοι/-ες που αποτυγχάνουν στην τεχνική δοκιμασία κατά την πρώτη διαδρομή μπορούν να λάβουν μέρος στη δεύτερη διαδρομή. 1.1.4. Ελλανόδικος επιτροπή Η ελλανόδικος επιτροπή εποπτεύει και εξασφαλίζει την ορθή διεξαγωγή της τεχνικής δοκιμασίας. Μέλη της ελλανοδίκου επιτροπής για την τεχνική δοκιμασία μπορούν να είναι υπήκοοι οποιουδήποτε κράτους μέλους οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. Μόνο οι εν λόγω υπήκοοι των κρατών μελών που είτε έχουν περάσει επιτυχώς τη δοκιμασία Eurotest πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού είτε έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης θεωρούνται επιλέξιμοι προκειμένου να οριστούν μέλη της ελλανοδίκου επιτροπής για την αξιολόγηση των ενοτήτων της τεχνικής δοκιμασίας. Τα εν λόγω μέλη της ελλανοδίκου επιτροπής διορίζονται από το κράτος μέλος ή από την αρμόδια οντότητα διοργάνωσης, κατά περίπτωση, με βάση την επάρκεια και την επαγγελματική πείρα τους στον τομέα. Το κράτος μέλος ή η αρμόδια οντότητα διοργάνωσης μπορούν να αναθέτουν την εξουσία διορισμού σε τρίτους, αλλά τα μέλη της ελλανοδίκου επιτροπής αντιπροσω­πεύουν πάντα τουλάχιστον τρία κράτη μέλη. Προτάσεις για τη σύνθεση της ελλανοδίκου επιτροπής μπορούν να υποβάλουν κράτη μέλη ή αρμόδιες οντότητες πέραν αυτών που διοργανώνουν την κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος ή η αρμόδια οντότητα διοργάνωσης μπορεί να αρνηθεί μια τέτοια πρόταση μόνο για δεόντως αιτιολογημένους λόγους. 1.1.5. Διαδικασία επανεξέτασης Οι υποψήφιοι/-ες μπορούν να ζητήσουν επαναξιολόγηση της επίδοσής τους στην τεχνική δοκιμασία από την ελλανόδικο επιτροπή στην περίπτωση που θεωρούν ότι έχουν διαπραχθεί ουσιώδη σφάλματα. Στην περίπτωση αυτή, η ελλανόδικος επιτροπή αξιολογεί το αίτημα και απαντά χωρίς καθυστέρηση αναφέροντας τους λόγους για τη διατήρηση ή την τροποποίηση των αποτελεσμάτων της τεχνικής δοκιμασίας για τον συγκεκριμένο υποψήφιο. Η ελλανόδικος επιτροπή αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των μελών της. 1.1.6. Τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων Το κράτος μέλος ή η αρμόδια οντότητα διοργάνωσης, κατά περίπτωση, ενημερώνει τα κράτη μέλη ή τις αρμόδιες οντότητες που εκδίδουν τους τίτλους που αναφέρονται στο παράρτημα I σχετικά με τα αποτελεσμάτων της τεχνικής δοκιμασίας εντός 7 εργάσιμων ημερών από τη διοργάνωση της κοινής δοκιμασίας εκπαίδευσης. Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες οντότητες, κατά περίπτωση, καταρτίζουν και δημοσιεύουν σε ετήσια βάση επικαιροποιημένο κατάλογο των εκπαιδευτών χιονοδρομίας οι οποίοι είτε έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την τεχνική δοκιμασία είτε απολαμβάνουν κεκτημένα δικαιώματα ή εξαιρέσεις, στην περίπτωση που έχουν χορηγήσει στους εν λόγω εκπαιδευτές χιονοδρομίας τίτλο σπουδών που αντιστοιχεί στους τίτλους που παρατίθενται στο παράρτημα I. 1.2. Η πίστα 1.2.1. Γενικά κριτήρια της πίστας Η τεχνική δοκιμή πραγματοποιείται σε πίστα γιγαντιαίας τεχνικής κατάβασης η οποία πληροί τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από τη FIS και έχει προσαρμοστεί ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι της τεχνικής δοκιμασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά το μήκος, την υψομετρική διαφορά και τον αριθμό των πορτών. Το κράτος μέλος ή η αρμόδια οντότητα διοργάνωσης, κατά περίπτωση, κοινοποιεί τις ημερομηνίες της τεχνικής δοκιμασίας στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη ή τις αρμόδιες οντότητες τουλάχιστον 2 μήνες νωρίτερα. Η υψομετρική διαφορά είναι μεταξύ 250 και 300 μέτρων. Ο αριθμός των πορτών είναι μεταξύ του 11 % και του 15 % της υψομετρικής διαφοράς σε μέτρα, αλλά, ιδανικά, μεταξύ του 12 % και του 13 % ώστε να αξιολογείται η ικανότητα των εκπαιδευτών χιονοδρομίας στις στροφές και όχι η ικανότητα ολίσθησης. Τα κριτήρια που ορίζονται στο παρόν τμήμα και στο τμήμα 1.2.2 μπορούν να παράγουν συστηματικά μη αντισταθμισμένους χρόνους για τα ανοιχτήρια, στην αρχή της τεχνικής δοκιμασίας, οι οποίοι κυμαίνονται μεταξύ 45 και 60 δευτερολέπτων. Η τεχνική δοκιμασία επιτρέπει να χαράσσεται πίστα χωρίς εξωτερικές πόρτες με εξαίρεση την πρώτη και την τελευταία πόρτα και τις πόρτες καθυστέρησης. 1.2.2. Χαρακτηριστικά πλαγιάς Τα χαρακτηριστικά της πλαγιάς στην πίστα της γιγαντιαίας τεχνικής κατάβασης πρέπει να πληρούν, κατά το δυνατό, τους ακόλουθους συνδυασμούς: α) ένα τρίτο της πίστας περιλαμβάνει μέση πλαγιά με κλίση μεταξύ 26 % και 43 %· β) ένα τρίτο της πίστας περιλαμβάνει απότομη πλαγιά με κλίση μεταξύ 45 % και 52 %· γ) ένα τρίτο της πίστας περιλαμβάνει ήπια πλαγιά με κλίση μεταξύ 25 % και 26 %. 1.2.3. Έγκριση της πίστας Η πίστα εγκρίνεται από τεχνική επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίζονται από το κράτος μέλος ή από την αρμόδια οντότητα διοργάνωσης, κατά περίπτωση, με βάση την επάρκεια και την επαγγελματική πείρα τους. Προτάσεις για τη σύνθεση της τεχνικής επιτροπής μπορούν να υποβάλουν κράτη μέλη ή αρμόδιες οντότητες πέραν αυτών που διοργανώνουν την κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος ή η αρμόδια οντότητα διοργάνωσης μπορούν να αρνηθούν μια τέτοια πρόταση μόνο για δεόντως αιτιολογημένους λόγους. Όταν λάβει έγκριση, το κράτος μέλος ή η αρμόδια οντότητα κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τις πρακτικές λεπτομέρειες κάθε εκδήλωσης που πρόκειται να οργανωθεί για τη διεξαγωγή της κοινής δοκιμασίας εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη πίστα τουλάχιστον δύο μήνες νωρίτερα. 1.3. Ανοιχτήρια (forerunners) 1.3.1. Απαιτήσεις για τα ανοιχτήρια που συμμετέχουν στην τεχνική δοκιμασία Σε κάθε τεχνική δοκιμασία συμμετέχουν τουλάχιστον τρία ανοιχτήρια. Το κράτος μέλος ή η αρμόδια οντότητα διοργάνωσης υποχρεούται να επιλέξει τα ανοιχτήρια. Τα ανοιχτήρια είναι υπήκοοι οποιουδήποτε κράτους μέλους. Τα ανοιχτήρια είτε έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις δοκιμασίες Eurotest και Eurosecurity πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού είτε έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης λαμβάνοντας διορθωτικό συντελεστή ίσο ή μεγαλύτερο από 0,8700 στη δοκιμή βαθμονόμησης για την τρέχουσα περίοδο. 1.3.2. Η δοκιμασία βαθμονόμησης για τα ανοιχτήρια Τα ανοιχτήρια της τεχνικής δοκιμασίας υπόκεινται σε δοκιμή βαθμονόμησης. Σκοπός της δοκιμασίας βαθμονόμησης είναι η απόδοση διορθωτικού συντελεστή σε κάθε ανοιχτήρι ώστε να καθοριστεί ο βασικός χρόνος για τους υποψηφίους της τεχνικής δοκιμής. Κάθε ανοιχτήρι μπορεί να ολοκληρώσει δύο διαδρομές κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας βαθμονόμησης και το καλύτερο αποτέλεσμα αποδίδεται στο αντίστοιχο ανοιχτήρι. Ο διορθωτικός συντελεστής που έχει αποδοθεί σε κάθε ανοιχτήρι επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Η δοκιμασία βαθμονόμησης οργανώνεται από επιτροπή για τη δοκιμασία βαθμονόμησης. Τα μέλη της επιτροπής δοκιμασίας βαθμονόμησης διορίζονται από το κράτος μέλος ή από την αρμόδια οντότητα διοργάνωσης, κατά περίπτωση, με βάση την επάρκεια και την επαγγελματική πείρα τους στον τομέα. κράτη μέλη ή αρμόδιες οντότητες πέραν αυτών που διοργανώνουν την κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για τη σύνθεση της επιτροπής για τη δοκιμασία βαθμονόμησης. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος ή η αρμόδια οντότητα διοργάνωσης μπορούν να αρνηθούν μια τέτοια πρόταση μόνο για δεόντως αιτιολογημένους λόγους. Το κράτος μέλος ή η αρμόδια οντότητα διοργάνωσης, κατά περίπτωση, γνωστοποιεί τις ημερομηνίες της δοκιμασίας βαθμονόμησης τουλάχιστον 2 μήνες νωρίτερα στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη ή τις αρμόδιες οντότητες. Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας βαθμονόμησης δημοσιεύονται από το κράτος μέλος διοργάνωσης πριν από την προγραμμα­τισμένη διεξαγωγή της κοινής δοκιμασίας εκπαίδευσης στο εν λόγω κράτος μέλος. 1.3.3. Ο διορθωτικός συντελεστής των ανοιχτηριών Οι αντισταθμισμένοι χρόνοι των ανοιχτηριών υπολογίζονται με πολλαπλασιασμό του χρόνου στον οποίο ολοκλήρωσε επιτυχώς τη δοκιμασία βαθμονόμησης κάθε ανοιχτήρι επί του διορθωτικού συντελεστή που του έχει αποδοθεί. Ο βασικός χρόνος για τη δοκιμή βαθμονόμησης υπολογίζεται ως ο μέσος όρος για τους δύο καλύτερους αντισταθμισμένους χρόνους των ανοιχτηριών αναφοράς. Τα τέσσερα ανοιχτήρια αναφοράς ορίζονται από την επιτροπή της δοκιμασίας βαθμονόμησης με βάση τον κατάλογο των αποτελεσμάτων των ανοιχτηριών του προηγούμενου έτους. Ο διορθωτικός συντελεστής των ανοιχτηριών υπολογίζεται ως εξής: Διορθωτικός συντελεστής = βασικός χρόνος της δοκιμασίας βαθμονόμησης/χρόνος επιτυχούς ολοκλήρωσης της δοκιμασίας των ανοιχτηριών. 1.4. Επιτυχής ολοκλήρωση της τεχνικής δοκιμασίας 1.4.1. Υπολογισμός του βασικού χρόνου για την τεχνική δοκιμασία Ο βασικός χρόνος της τεχνικής δοκιμασίας υπολογίζεται με τουλάχιστον τρία ανοιχτήρια να ξεκινούν τις διαδρομές τους και τουλάχιστον τα δύο να ολοκληρώνουν τη διαδρομή τους με τους ακόλουθους κανόνες: α) ο μέσος όρος λαμβάνεται από τους δύο καλύτερους αντισταθμισμένους χρόνους των ανοιχτηριών τα οποία ολοκληρώνουν τη διαδρομή προτού ξεκινήσει ο πρώτος υποψήφιος· β) ο μέσος όρος λαμβάνεται από τους δύο καλύτερους αντισταθμισμένους χρόνους των ανοιχτηριών τα οποία ολοκληρώνουν τη διαδρομή αφότου ξεκινήσει ο τελευταίος υποψήφιος· γ) ο βασικός χρόνος της τεχνικής δοκιμασίας είναι ο μέσος όρος των δύο μέσων όρων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β). Κάθε ανοιχτήρι μπορεί να ξεκινήσει εκ νέου, αν δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσει τη διαδρομή κανονικά. Οι υποψήφιοι/-ες ενημερώνονται για τον συντελεστή των ανοιχτηριών πριν από την έναρξη της τεχνικής δοκιμασίας. 1.4.2. Μέγιστος χρόνος για επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμασίας Οι ακόλουθοι/-ες υποψήφιοι/-ες θεωρείται ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την τεχνική δοκιμασία: α) οι υποψήφιοι/-ες που ολοκλήρωσαν τη διαδρομή σε χρόνο ίσο ή μικρότερο από τον βασικό χρόνος της τεχνικής δοκιμασίας συν 19 %· β) οι υποψήφιες που ολοκλήρωσαν τη διαδρομή σε χρόνο ίσο ή μικρότερο από τον βασικό χρόνος της τεχνικής δοκιμασίας συν 25 %· Ο μέγιστος χρόνος για επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμασίας υπολογίζεται ως εξής: α) μέγιστος χρόνος επιτυχίας ανδρών = βασικός χρόνος της τεχνικής δοκιμασίας × 1,19. β) μέγιστος χρόνος επιτυχίας γυναικών = βασικός χρόνος της τεχνικής δοκιμασίας × 1,25.

2. ΜΕΡΟΣ II — ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 2.1. Γενικές αρχές 2.1.1. Στόχος της δοκιμασίας ασφάλειας Η δοκιμή ασφάλειας διενεργείται για να αξιολογηθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι/-ες πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις περί ασφάλειας, οι οποίες είναι απαραίτητες για τους εκπαιδευτές χιονοδρομίας που εργάζονται σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα. 2.1.2. Επιλέξιμοι/-ες υποψήφιοι/-ες Στη δοκιμασία ασφάλειας μπορούν να λάβουν μέρος υπήκοοι της Ένωσης οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την τεχνική δοκιμασία. Οι επιλέξιμοι/-ες υποψήφιοι/-ες μπορούν να επαναλάβουν τη δοκιμασία χωρίς περιορισμούς στην περίπτωση που δεν επιτύχουν στις προηγούμενες προσπάθειες. Για να συμμετάσχουν στη δοκιμασία ασφάλειας, οι επιλέξιμοι/-ες υποψήφιοι/-ες υποβάλουν αίτηση απευθείας στο κράτος μέλος διοργάνωσης ή την αρμόδια οντότητα του εν λόγω κράτους μέλους. 2.1.3. Αρμόδια αρχή Η διοργάνωση της δοκιμασίας ασφάλειας εμπίπτει στις αρμοδιότητες της οντότητας η οποία είναι αρμόδια για την κατάρτιση των εκπαιδευτών χιονοδρομίας στην αντίστοιχη επικράτεια του κράτους μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η δοκιμασία ασφάλειας, κατόπιν συμφωνίας με την τεχνική επιτροπή που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό. Η τεχνική επιτροπή απαρτίζεται από ειδικευμένους υπήκοοι οποιουδήποτε κράτους μέλους και αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τρία κράτη μέλη. Τα μέλη της επιτροπής διορίζονται από το κράτος μέλος ή από την αρμόδια οντότητα διοργάνωσης, κατά περίπτωση, με βάση την επάρκεια και την επαγγελματική πείρα τους στον τομέα. Το κράτος μέλος ή η αρμόδια οντότητα διοργάνωσης, κατά περίπτωση, κοινοποιεί στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ή τις αρμόδιες οντότητες τις ημερομηνίες της δοκιμασίας ασφάλειας τουλάχιστον 2 μήνες νωρίτερα. 2.1.4. Ελλανόδικος επιτροπή Η ελλανόδικος επιτροπή εποπτεύει και διασφαλίζει την ορθή διεξαγωγή της δοκιμασίας ασφάλειας. Μέλη της ελλανοδίκου επιτροπής για τη δοκιμασία ασφάλειας μπορεί να είναι ειδικευμένοι υπήκοοι οποιουδήποτε κράτους μέλους. Μόνο οι υπήκοοι των κρατών μελών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη δοκιμασία Eurosecurity πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης θεωρούνται επιλέξιμοι για να οριστούν μέλη της ελλανοδίκου επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσουν τις ενότητες της δοκιμασίας ασφάλειας. Τα μέλη της ελλανοδίκου επιτροπής ορίζονται από το κράτος μέλος ή την αρμόδια οντότητα διοργάνωσης, κατά περίπτωση, με βάση την επάρκεια και την επαγγελματική πείρα τους στον τομέα. Το κράτος μέλος ή η αρμόδια οντότητα διοργάνωσης μπορεί να αναθέτει την εξουσία ορισμού σε τρίτους, αλλά τα μέλη της ελλανοδίκου επιτροπής εκπροσωπούν ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον τρία κράτη μέλη. Προτάσεις για τη σύνθεση της ελλανοδίκου επιτροπής μπορούν να υποβάλουν κράτη μέλη ή αρμόδιες οντότητες πέραν αυτών που διοργανώνουν την κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος ή η αρμόδια οντότητα διοργάνωσης μπορούν να αρνηθούν μια τέτοια πρόταση μόνο για δεόντως αιτιολογημένους λόγους. 2.1.5. Διαδικασία επανεξέτασης Οι υποψήφιοι/-ες μπορούν να ζητήσουν επαναξιολόγηση της επίδοσής τους στη δοκιμασία ασφάλειας από την ελλανόδικο επιτροπή, στην περίπτωση που θεωρούν ότι έχουν διαπραχθεί ουσιώδη σφάλματα. Στην περίπτωση αυτή, η ελλανόδικος επιτροπή αξιολογεί το αίτημα και απαντά χωρίς καθυστέρηση αναφέροντας τους λόγους για τη διατήρηση ή την τροποποίηση των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας ασφάλειας για τον συγκεκριμένο υποψήφιο. Η ελλανόδικος επιτροπή αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των μελών της 2.1.6. Τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων Το κράτος μέλος ή η αρμόδια οντότητα διοργάνωσης κατά περίπτωση, ενημερώνει τα κράτη μέλη ή τις αρμόδιες οντότητες που εκδίδουν τους τίτλους σπουδών που αναφέρονται στο παράρτημα I σχετικά με τα αποτελεσμάτων της δοκιμασίας ασφάλειας εντός 7 εργάσιμων ημερών από τη διοργάνωση της κοινής δοκιμασίας εκπαίδευσης. Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες οντότητες, κατά περίπτωση, διατηρούν και δημοσιεύουν σε ετήσια βάση έναν επικαιροποιημένο κατάλογο των εκπαιδευτών χιονοδρομίας οι οποίοι είτε έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη δοκιμασία ασφάλειας είτε απολαμβάνουν κεκτημένα δικαιώματα ή εξαιρέσεις, στην περίπτωση που έχουν λάβει τίτλο σπουδών που αντιστοιχεί σε εκείνους του παραρτήματος I. 2.2. Διάρθρωση της δοκιμασίας Η δοκιμασία ασφάλειας αποτελείται από δύο μέρη που περιλαμβάνουν πέντε υποχρεωτικές ενότητες, καθεμία από τις οποίες υπόκειται σε ατομική αξιολόγηση Η δοκιμασία ασφάλειας αξιολογεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες των υποψηφίων στον τομέα της ασφάλειας μέσω θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων. Αν ο/η υποψήφιος/α αποτύχει σε μία ή περισσότερες από αυτές τις ενότητες ή αν η δοκιμασία ασφάλειας δεν περιλαμβάνει όλες τις ενότητες, ο/η υποψήφιος/-α οφείλει να επαναλάβει το σύνολο της δοκιμασίας. Το περιεχόμενο των διαφόρων ενοτήτων καθορίζεται παρακάτω. 2.2.1. Θεωρητική εξέταση Ενότητα: «Πραγματοποιήστε κλήση έκτακτης ανάγκης στη γλώσσα της χώρας υποδοχής στις τοπικές υπηρεσίες διάσωσης μετά από ατύχημα χιονοστιβάδας». Οι θεωρητικές εξετάσεις ολοκληρώνονται με επιτυχία όταν η κλήση έκτακτης ανάγκης στις υπηρεσίες διάσωσης γίνεται με σαφή και κατανοητό τρόπο και με την παροχή ακριβών πληροφοριών που τους επιτρέπουν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. 2.2.2. Πρακτική εξέταση Η πρακτική εξέταση για χιονοδρομία εκτός πίστας αποτελείται από τρεις διδακτικές ενότητες που εστιάζονται στην καθοδήγηση ομάδας και μία ενότητα που περιλαμβάνει την αναζήτηση και τη διάσωση δύο ατόμων που έχουν καταπλακωθεί από χιονοστιβάδα. Η πρακτική εξέταση διεξάγεται στην επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται η εξέταση. Οι τρεις ενότητες σχετικά με την καθοδήγηση ομάδας διαρκούν η καθεμία 15 λεπτά πέραν των 15 λεπτών προετοιμασίας. Οι εν λόγω διδακτικές ενότητες ολοκληρώνονται με επιτυχία αν τουλάχιστον το 75 % των ασκήσεων έχει εκτελεστεί ικανοποιητικά.

2.2.2.1. Ενότητες σχετικά με την καθοδήγηση ομάδας Θεματική ενότητα 1: «Ερμηνεύστε την πρόγνωση χιονοστιβάδων μαζί με την ομάδα σας. Συγκρίνετε τις πληροφορίες των προβλέψεων με τις δικές σας παρατηρήσεις επιτόπου και αξιολογήστε την κατάσταση». Θεματική ενότητα 2: «Οδηγείστε την ομάδα σας σε κατάβαση εκτός πίστας και προτείνετε μια διαδρομή λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η επιλογή του χιονιού, τα σημεία συγκέντρωσης και οι μορφές οργάνωσης της ομάδας. Εργαστείτε με την ομάδα σας για να αξιολογήσετε τους κινδύνους της κατάβασης». Θεματική ενότητα 3: Μια περαιτέρω μορφή αξιολόγησης επιλέγεται με τυχαία από τις ακόλουθες δυνατότητες: α) Ερμηνεία και κατανόηση της μετεωρολογίας 1. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις για τις ορεινές περιοχές αναμένεται «Nordstau» συγκεκριμένα έντονη κατακρήμνιση από τον Βορρά (υψηλή πίεση προς τα Δυτικά και χαμηλή πίεση προς τα Ανατολικά). Πώς εκδηλώνεται η κατάσταση αυτή; Σε ποια σημεία και σε ποια ποσότητα περίπου μπορεί να αναμένεται κατακρήμνιση; Πώς μπορεί η κατάσταση αυτή να επηρεάσει τις χιονοστιβάδες; 2. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν την πιθανή έλευση ισχυρών πλευρικών ανέμων στις βόρειες πλαγιές των υψηλών βουνών. Πώς θα είναι ο καιρός στο βόρειο και το νότιο τμήμα της οροσειράς και πώς αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την κατάσταση όσον αφορά τις χιονοστιβάδες: 3. Αξιολογείστε τη μετεωρολογική κατάσταση στην περιοχή σας. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την αλλαγή των καιρικών συνθηκών και πώς πιστεύετε ότι ο καιρός θα αλλάξει τις επόμενες μέρες; β) Κατανόηση των κινδύνων στις εξόχως ορεινές περιοχές 1. Ποιοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν στην υποθερμία και ποιες προφυλάξεις πρέπει να λάβετε; Ποια είναι τα διακριτικά σημεία υποθερμίας και πώς θα πρέπει θα αντιδράσετε; Ποια συμπτώματα υποδηλώνουν ότι είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε γιατρό; 2. Ποιοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν στην υποθερμία και ποιες προφυλάξεις πρέπει να λάβετε; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των κρυοπαγημάτων και πώς πρέπει να αντιδράσετε στην περίπτωση εντοπισμένου τοπικού κρυοπα­γήματος; Ποιοι παράγοντες ευνοούν την περαιτέρω εξέλιξη τέτοιου κρυοπαγήματος; Ποια συμπτώματα υποδηλώνουν ότι είναι απαραίτητο να συμβουλευθείτε γιατρό; 3. Βρίσκεστε στο μέσον μιας πίστας ελεύθερης κατάβασης. Η ορατότητα επιδεινώνεται σταδιακά λόγω ομίχλης. Πώς προσανατολίζεστε χωρίς GPS και ποια στρατηγική ακολουθείτε ως υπεύθυνος για την καθοδήγηση μιας ομάδας; γ) Ικανότητα αξιολόγησης και κατανόησης της χιονοκάλυψης 1. Αναλύστε τη σταθερότητα της τρέχουσας χιονοκάλυψης. 2. Περιγράψτε την πιθανή χιονοκάλυψη έναν χειμώνα με μικρές χιονοπτώσεις. Εξηγήστε τα μετεωρολογικά φαινόμενα που μπορούν να προκαλέσουν αστάθεια της χιονοκάλυψης. 3. Περιγράψτε την πιθανή χιονοκάλυψη κατά τη διάρκεια ενός χειμώνα με πολλές χιονοπτώσεις. Εξηγήστε τα μετεωρολογικά φαινόμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αστάθεια της χιονοκάλυψης. 2.2.2.2. Ενότητα που αφορά την αναζήτηση και τη διάσωση ανθρώπων που θάβονται από χιονοστιβάδα Στόχος της ενότητας είναι η ανίχνευση δύο συσκευών ανίχνευσης θυμάτων χιονοστιβάδας («AVD») και η ανάκτηση με επιτυχία τουλάχιστον μίας από τις δύο συσκευές. Κάθε AVD τοποθετείται σε συσκευασία με μονωτικό περίβλημα πλάτους περίπου 60 cm και θάβεται σε βάθος περίπου 1 m., χωρίς υπερτιθέμενα σήματα Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί εκπαιδευτική συσκευή AVD. Η ζώνη αναζήτησης περιορίζεται σε μέγιστη επιφάνεια 50 × 50 μέτρων. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος για την εύρεση των δύο ΑΒD και την ανάκτηση της μίας απ' αυτές είναι 8 λεπτά. Για να συμμετάσχουν στην ενότητα αναζήτησης οι υποψήφιοι/-ες απαιτείται να έχουν ψηφιακή AVD με τουλάχιστον τρεις κεραίες. Οι υποψήφιοι/-ες με αναλογικές AVD δεν θα έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος σ' αυτήν την ενότητα της δοκιμασίας. Η ενότητα αυτή ολοκληρώνεται με επιτυχία αν εντοπιστούν επιτυχώς οι δύο θαμμένες AVD και ανακτηθεί η μία απ' αυτές μέσα στο χρονικό περιθώριο.

#χιονοδρομία #σκι #προπονητής #εκπαιδευτής #ευρωπαϊκήεπιτροπή