• Γεώργιος Λιανός

Συνταγματικότητα περικοπών μισθοδοσίας υπαλλήλων αθλητικών ομοσπονδιών



ΕιρΚαλ 24/2020


Αποδοχές υπαλλήλων αθλητικών ομοσπονδιών. Περικοπή μισθοδοσίας σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που επιχορηγούνται από το Δημόσιο σε ποσοστό άνω του 50% του ετήσιου προϋπολογισμού τους. Ο νομοθέτης, εκτιμώντας τις εκάστοτε επικρατούσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και λαμβάνοντας υπ' όψιν τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, δύναται κατ' αρχήν να προβαίνει σε αναμόρφωση του μισθολογίου των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, εισάγοντας νέες ρυθμίσεις, η συνταγματικότητα των οποίων υπόκειται σε οριακό έλεγχο εκ μέρους του Δικαστή. Η περικοπή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των αθλητικών ομοσπονδιών με το ν. 4093/2012, σε συνέχεια αντίστοιχων περικοπών με τους ν. 3833/2010, 3845/2010 και 4024/2011, δεν παραβιάζει τη δίκαιη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του γενικού συμφέροντος και της προστασίας των δικαιωμάτων των μισθωτών του Δημόσιου Τομέα και είναι σύμφωνη με τα άρθρα 4, 17, 25 και 106 Σ και το άρθρο 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, αφού χωρίς αυτή θα διασαλευόταν η αποτροπή χρεωκοπίας της χώρας και η προστατευτέα κοινωνική ειρήνη και σε κάθε περίπτωση και μετά την περικοπή οι υπάλληλοι δύνανται να έχουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Απορρίπτει την αγωγή.