• Γεώργιος Λιανός

Νομικός χαρακτηρισμός σύμβασης μεταξύ αθλητικού σωματείου και αθλητήΕιρΑθ 176/2016


Αθλητής. Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Σύμβαση με αθλητικό σωματείο. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός της σύμβασης ως εξαρτημένης εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών αποτελεί έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας του δικαστηρίου και εξαρτάται από τον in concreto έλεγχο της ιδιαίτερης ποιότητας δέσμευσης και εξάρτησης. Χαρακτήρα σύμβασης εξαρτημένης εργασίας έχει και η σύμβαση που συνάπτει αθλητής με αθλητικό σωματείο, ανεξάρτητα αν είναι επαγγελματίας ή ερασιτέχνης, εφ' όσον έχει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του με αντάλλαγμα το μισθό, ακολουθώντας τις οδηγίες του εργοδότη-σωματείου σχετικά με τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών του.