• Γεώργιος Λιανός

Μη υπαγωγή του πόκερ στην έννοια του αθλήματοςΕιρΔραμ 12/2020


Άθλημα. Αθλητικό σωματείο. Οι διατάξεις του ν. 2725/1999 δεν περιέχουν ορισμό της έννοιας του αθλήματος και του αθλητή και επιπλέον δεν υπάρχει καθολικής εμβέλειας ορισμός του αθλήματος και του αθλητή σε επίπεδο εθνικού και διεθνούς δικαίου. Για αυτό το λόγο ο προσδιορισμός της σημασίας και του περιεχομένου των όρων αυτών πρέπει να γίνει, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας λαμβανομένου ταυτόχρονα υπ' όψιν του πλαισίου εντός του οποίου αυτοί χρησιμοποιούνται και των σκοπών που επιδιώκονται με τη ρύθμιση της οποίας αποτελούν μέρος. Οι δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ως αθλήματα έχουν ως κοινά χαρακτηριστικά ότι απαιτούν από τον ασκούντα να καταβάλει κάποια προσπάθεια προκειμένου να ανταποκριθεί σε μια πρόκληση ή να υπερβεί ένα εμπόδιο (και, συνεπώς, δεν είναι καθαρά ψυχαγωγικού χαρακτήρα) ανεξαρτήτως του αν η πρόκληση αυτή είναι αγώνας εναντίον ενός αντιπάλου ή η υπέρβαση ατομικών ορίων, σωματικών ή πνευματικών. Η ανταπόκριση στις εν λόγω προκλήσεις ή η υπέρβαση των εμποδίων εξασκεί ορισμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες και με τον τρόπο αυτό συνεπάγεται οφέλη για τη σωματική ή ψυχική ευεξία των προσώπων που επιδίδονται στο άθλημα και οι δραστηριότητες αυτές συνήθως δεν ασκούνται σε αμιγώς εμπορικό πλαίσιο. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο ορισμός της εν λόγω έννοιας αποκλείει αναγκαστικά τα τυχερά παιχνίδια, αφού δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της καταβαλλόμενης προσπάθειας και της έκβασης, ενώ οι σχετικές ενέργειες του παίκτη δεν απαιτούν σε τέτοιο βαθμό πνευματική ή σωματική δεξιότητα η οποία αναπληρώνεται στο μέγιστο βαθμό από τον παράγοντα τύχη. Στο πλαίσιο αυτό το πόκερ δεν αποτελεί άθλημα, αλλά τυχερό παίγνιο, και δεν δύναται να συσταθεί αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί το πόκερ. Απορρίπτει την αίτηση.